Haku

PKL 25/11

Tulosta

Asianumero: PKL 25/11 (2011)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 11.11.2011

Laina kiinteä korko ennenaikainen takaisinmaksu korvaus

Tapahtumatiedot

Asiakkaat olivat 5.11.2007 ottaneet pankista asuntolainan, jonka korko oli sidottu pankin vaihtuvaan Prime-korkoon. Kesäkuun alussa 2008 he keskustelivat pankin kanssa lainan muuttamisesta kiinteäkorkoiseksi. Asiakkaille myönnettiin uusi kiinteäkorkoinen laina, jolla maksettiin pois aikaisempi vaihtuvakorkoinen laina. Uuteen lainaan sovittiin kymmenen vuoden kiinteä korko, jonka jälkeen korko sovittiin sidottavaksi pankin Prime-korkoon. Uusi velkakirja allekirjoitettiin 13.6.2008.

Asiakkaat ilmoittivat pankille 22.6.2010 haluavansa maksaa asuntolainan ennenaikaisesti pois. Pankista ilmoitettiin seuraavana päivänä, että 56.000 euron lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittäisiin noin 9.000 euron palkkio. Asiakkaat eivät ole maksaneet lainaa takaisin.


Asiakkaiden valitus Pankkilautakunnalle

Asiakkaat olivat alun perin sopineet asuntolainastaan pankin toimihenkilön kanssa ja lainaa hakiessanne kertoneet, ettei laina olisi pitkäaikainen. Lainaa hakiessa ei myöskään ollut mitään puhetta siitä, että ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittäisiin palkkiota. Asiakkaat vaihtoivat lainansa koron kiinteäksi 11.6.2008 turvatakseen maksuvalmiutensa ja pankin voimakkaan markkinoinnin johdosta. Tällöin ei missään keskustelussa tullut esiin ennenaikaisen maksun aiheuttamat kulut, vaikka tämä mahdollisuus oli pankin tiedossa.

Asiakkaille tuli täytenä yllätyksenä noin 9.000 euron palkkion vaatiminen lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Asiakkaat olivat hankkineet lainalla sijoitusasunnon eivätkä missään olosuhteissa olisi halunneet ottaa riskiin sidottua lainaa. Asiakkaiden tarkoituksena oli eläkkeelle jäämisen myötä 2011 maksaa laina pian pois.

Asiakkaat katsovat pankin antaneen väärää tietoa kiinteäkorkoisen luoton tarjonnassa. Asiakkaat vaativat luoton ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuutta ilman pankin vaatimaa korvausta.


Pankin vastaus asiakkaiden valitukseen

Pankki katsoo menetelleensä asiassa lain ja velan ehtojen mukaisesti.

Pankilla on oikeus periä asiakkailta korvaus kuluttajansuojalain 7 luvun 12 §:n 4 momentin ja velan yleisten ehtojen mukaan, jos he maksavat ennenaikaisesti kiinteäkorkoisen velkansa takaisin ja vastaavan uuden velan korkotaso on takaisinmaksuhetkellä alempi kuin velkakirjassa sovittu korko. Asiakkaat eivät kuitenkaan ole toistaiseksi maksaneet lainaansa ennenaikaisesti takaisin, eikä heiltä siten ole peritty korvaustakaan. Korkotaso on noussut kesästä 2010 siten, että asiakkaiden kiinteäkorkoisen lainan ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta perittävä korvaus olisi ollut n. 5.800 euroa laskettuna 21.4.2010 tilanteen mukaan. Lopullisen korvauksen määrä selviää mahdollisen ennenaikaisen takaisinmaksun tapahtuessa.

Pankki korostaa, että asiakkaat ovat itse ottaneet yhteyttä pankkiin vaihtaakseen vaihtuvakorkoisen lainansa 10 vuoden kiinteäkorkoiseen lainaan. Tilanteessa heitä on palvellut eri toimihenkilö kuin alkuperäistä lainaa myönnettäessä eikä hänellä ole ollut aikaisempaa tietoa asiakkaiden tilanteesta tai heidän suunnitelmistaan. Asiakkaat eivät ole tuolloin myöskään kertoneet suunnitelmistaan maksaa laina ennenaikaisesti takaisin. Asiakkaille on kuitenkin uuden lainan myönnön yhteydessä kerrottu kiinteäkorkoisen lainan ennenaikaiseen takaisinmaksamiseen liittyvästä korvauksesta.

Asiakkaiden väite tarkoituksesta maksaa laina ennenaikaisesti takaisin on vähintäänkin kummallinen, sillä lainan myöntöhetkellä pankilta olisi saanut kolmen ja viiden vuoden kiinteitä korkoja, jotka olisivat sopineet paremmin asiakkaiden takaisinmaksuaikeisiin ja jotka olisivat antaneet asiakkaille matalamman koron kuin 10 vuoden kiinteä korko. Pankilla ei ole tietoa, miksi asiakkaat ovat ottaneet korkeamman 10 vuoden kiinteän koron, jos heillä kuitenkin olisi ollut tarkoitus maksaa lainansa ennenaikaisesti takaisin.

Allekirjoittamalla velkakirjan asiakkaat ovat sitoutuneet maksamaan pankille tai sen määräämälle velkakirjan ja velan yleisten ehtojen mukaiset ja takaisinmaksusitoumuksesta johtuvat maksuvelvoitteet. Asiakkaat ovat velkakirjan vahvistus ja hyväksyminen -kohdassa ruksanneet kohdan, jonka mukaan “Alla mainittu pankin toimihenkilö on kiinnittänyt huomiotani velkakirjakokonaisuuden keskeisiin kohtiin”. Pankin toimihenkilö on tuolloin käynyt asiakkaiden kanssa läpi velan ehdot.

Pankin näkemyksen mukaan se on menetellyt tilanteessa kuluttajansuojalain ja velkakirjaehtojen mukaisesti.


Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Asiakkaiden 13.6.2008 allekirjoittama 60.000 euron velkakirja. Velan viimeisen erän maksupäivä on 16.12.2027. Velan koroksi on sovittu 5,25 %:n kiinteä korko kymmeneksi vuodeksi, minkä jälkeen se muuttuu 11.6.2018 pankin vaihtuvaan Prime-korkoon. Asiakkaat ovat allekirjoituksellaan vahvistaneet saaneensa pankilta jäljennöksen velkakirjasta ja velan yleisistä ehdoista sekä tutustuneensa niihin ja hyväksyvänsä ne. Velkakirjasta on myös rastittu kohta ”Alla mainittu pankin toimihenkilö on kiinnittänyt huomiotani velkakirjakokonaisuuden keskeisiin kohtiin”.

- Velan yleiset ehdot.

- Velkakirjan Maksut ja palkkiot -liite.

- Pankin laskelma kiinteäkorkoisen lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävästä provisiosta. Laskelman poismaksun päivämäärä on 21.4.2011 ja provision suuruus 5.797,90 euroa.


Pankkilautakunnan ratkaisusuositus


Tapauksessa on kysymys siitä, onko pankilla oikeus periä asiakkailta asuntolainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta palkkio.

Sovellettavat lainkohdat ja lainaehdot

Voimassa olleen ja tapauksessa sovellettavan kuluttajansuojalain 7 luvun 12 §:n 4 momentin mukaan luotonantaja saa periä korvauksen luoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 100.000 markkaa ja luoton korko on kiinteä ja jos tämän luotonantajan maksuajankohtana tarjoaman vastaavan uuden luoton korkotaso on alempi kuin sovittu korko. Korvauksena saa periä enintään sopimuksen mukaisen koron ja vastaavan uuden luoton koron erotuksen jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottoajalta.

Velan yleisten ehtojen 5.1 kohdan mukaan velallisella on oikeus maksaa koko velka ennenaikaisesti takaisin. Pankilla on oikeus periä korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, jos velallinen maksaa kiinteäkorkoisen velan kesken laina-ajan ja velkaa on myönnetty yli 16.818,79 euroa, velan korko on kiinteä ja pankin velan maksuajankohtana tarjoaman vas-taavan uuden velan korkotaso on alempi kuin velallisen ennen aikaisesti maksaman velan sovittu korko.

Edelleen ehtojen 5.3 kohdan mukaan, jos velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta voidaan kohdan 5.1 mukaan periä korvaus, korvaus lasketaan luoton koron ja vastaavan luoton koron erotuksena takaisinmaksettavan luoton määrästä.

Ratkaisun perustelut

Asiakkaiden mukaan pankki ei kertonut heille lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävästä palkkiosta kiinteäkorkoisesta lainasta sovittaessa, vaikka pankilla oli tiedossa, että he saattaisivat maksaa lainan takaisin ennenaikaisesti. Pankin mukaan asiakkaat eivät ole tuolloin kertoneet suunnitelmistaan maksaa laina ennenaikaisesti takaisin, mutta heille on kuitenkin uuden lainan myönnön yhteydessä kerrottu kiinteäkorkoisen lainan ennenaikaiseen takaisinmaksamiseen liittyvästä korvauksesta.

Pankkilautakunta toteaa asiakkaiden ja pankin kertomusten lainasopimusta edeltävien keskustelujen sisällöstä eroavan toisistaan eikä lautakunnan käytettävissä olevien menetelmin ole mahdollista saada lisäselvitystä asiassa. Lautakunta toteaa kuitenkin asiakkaiden allekirjoituksellaan vahvistaneen tutustuneensa velan yleisiin ehtoihin ja hyväksyvänsä ne sekä pankin toimihenkilön kiinnittäneen heidän huomionsa velkakirjakokonaisuuden keskeisiin kohtiin. Lautakunta katsoo siten, että kiinteäkorkoisen lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävä korvaus on ollut asiakkaiden tiedossa ja he ovat hyväksyneet sen.

Suositus

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, että pankilla on oikeus periä kuluttajansuojalain ja velan yleisten ehtojen mukaisesti asiakkailta palkkio, mikäli asiakkaat maksavat asuntolainansa ennenaikaisesti takaisin.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Laine, Lampela, Lehtonen, Ruokanen. Sihteerinä toimi Heino.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia