Haku

PKL 24/12

Tulosta

Asianumero: PKL 24/12 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 26.10.2012

Kortin oikeudeton käyttö ravintola törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakas oli kaverinsa kanssa ravintolassa 4.3.2012 aamuyöstä. Asiakas käytti korttiaan ravintolassa. He lähtivät ravintolasta kahden naisen kanssa kaverin asunnolle. Asiakas huomasi herättyään korttinsa kadonneen ja ilmoitti katoamisesta pankille kello 11.27. Kortilla oli kuitenkin tehty oikeudettomia nostoja kello 9.36–9.42 pankkipuolelta 880 euroa ja luottopuolelta 1.680 euroa, joista aiheutui lisäksi nostomaksuja 43,60 euroa.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas tilasi pari appelsiinimehua ravintolan baaritiskiltä ja maksoi ostokset kortillaan. Hän epäilee naisten urkkineen hänen korttinsa tunnusluvun tässä yhteydessä, vaikka hän noudatti normaalia varovaisuutta. Jossain vaiheessa iltaa naiset tulivat juttelemaan hänelle ja hänen kaverilleen ja ehdottivat jatkoja. Yhdessä he lähtivät kaverin asunnolle, jossa he avasivat pullon kuohuvaa. Sitä hetken nautittuaan asiakkaan silmissä alkoi pimetä ja hän menetti koordinaatiokykynsä. Hän heräsi seuraavan kerran noin viisi tuntia myöhemmin ja huomasi, että häneltä oli viety kaksi maksukorttia. Asiakas säilytti korttejaan korttikotelossa, joka oli hänen taskussaan koko ajan.

Hän sulki kortit heti, mutta naiset olivat jo nostaneet rahat kaksi tuntia aikaisemmin. Ammattirikollisuuteen viittaa se, että naiset olivat peittäneet kasvonsa huivilla niin, että automaatin kamerasta heitä ei voisi tunnistaa.

Myös asiakkaan kaveri huumattiin. He kävivät oma-aloitteisesti huumausainetestissä, mutta näytteestä ei paljastunut mitään. Lääkärin mukaan huumausaine oli voinut olla jo liuennut elimistöstä tai se ei näy heidän testissään.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle oikeudetta nostetut varat käteisnostomaksuineen, yhteensä 1.723,60 euroa.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on pankkilautakunnalle antamansa selvityksen sekä Helsingin poliisilaitokselle tekemänsä tutkintailmoituksen mukaan ollut ulkona 3.–4.3.2012 välisenä yönä kaverinsa kanssa, ja tilanneensa pari appelsiinimehua ravintolan baaritiskiltä klo 05.00 aikoihin, missä yhteydessä tunnusluku on asiakkaan arvion mukaan saattanut joutua sivullisen tietoon.

Kortinhaltija vastaa korttiehtojen mukaan kortin oikeudettomasta käytöstä enintään 150 euroon saakka. Kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä ei ole rajoitettu silloin, kun kortinhaltija on luovuttanut kortin tai tunnusluvun sivulliselle tai toiminut törkeän huolimattomasti.

Korttitapahtumaotteelta on todettavissa, että asiakkaan ainoa 4.3.2012 tunnusluvulla varmennettu korttitapahtuma ennen riitautettuja tapahtumia on ravintolassa tehty 5 euron osto klo 05.02. Tämän on viimeinen tapahtuma, jonka asiakas itse on kertonut tehneensä ennen oikeudettomia tapahtumia, ja jolloin tunnusluku on todennäköisesti joutunut sivulliselle.

Tämän jälkeen seuraavat tilitapahtumat ovat 4.3.2012 klo 09.36–09.42 välisellä ajalla tehdyt kolme credit-puolen automaattinostoa, yhteensä 1.680 euroa, sekä debit-puolen viisi automaattinostoa, yhteensä 880 euroa, jotka ovat korttitapahtumaotteen mukaan tehty pankkiautomaatilla. Poliisi on todennut pankkiautomaatin valvontakameratallenteiden perusteella, että nämä tapahtumat on tehnyt muu henkilö kuin kortinhaltija.

Kaikki automaattinostot on tehty alkuperäisellä sirukortilla ja käyttäen kortin salaista tunnuslukua. Asiakkaan kortti on suljettu 4.3.2012 klo 11.27. Asiakkaan viimeisen oman korttioston ja ensimmäisen oikeudettoman automaattinoston välillä on kulunut noin 4,5 tuntia.

Pankki toteaa, että asiakkaan kuvailemissa tapahtumaolosuhteissa hänen olisi tullut suojata tunnuslukunsa tavalla, joka olisi estänyt hänen korttinsa tunnusluvun joutumisen sivullisen tietoon. On hyvin todennäköistä, että kortin ovat kortinhaltijan hallusta vieneet samat aiemmin asiakkaalle tuntemattomat naiset, jotka ovat ensin urkkineet tietoonsa asiakkaan kortin tunnusluvun, ja tämän jälkeen lähteneet asiakkaan seurassa jatkoille asiakkaan kaverin asunnolle.

Pankki toteaa, että täyttääkseen korttiehdoissa asetetun huolellisuusvelvollisuuden asiakkaan olisi tullut pitää parempaa huolta korttinsa tallella olosta jatkoilla olleessaan sekä tarkistaa korttinsa tallella olo viimeistään naisten poistuessa asunnosta. Asiakkaan olisi tullut – ottaen huomioon erityisesti reklamaatiossa kuvatut olosuhteet, kuten alkoholin nauttiminen sekä vieraiden henkilöiden läsnäolo – noudattaa korttinsa säilyttämisessä ja tallella olon seurannassa samanlaista huolellisuutta kuin käteisen rahan säilyttämisessä. Pankin korttiehdoissa on nimenomaisesti todettu kortinhaltijan velvollisuus tarkistaa korttinsa tallella olo olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Viitaten kaikkeen edellä sanottuun, pankki katsoo asiakkaalle oikeudettomista tapahtumista aiheutuneiden vahinkojen johtuneen asiakkaan korttiehdoissa tarkoitetusta kortinhaltijan törkeän huolimattomasta menettelystä, ja kiistää olevansa velvollinen korvaamaan asiakkaalle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Korttiehdot.

 

  • Poliisin tutkintailmoitus. Ilmoitus on tehty 5.3.2012. Tutkintailmoituksessa asiakas on kertonut olleensa kaverinsa kanssa ravintolassa aamubileissä kello 5 jälkeen ja tavanneensa siellä kaksi nuorta naista. Asiakas osti siellä kaksi appelsiinimehua ja maksoi ne pankin yhdistelmäkortilla syöttäen tunnusluvun. Tytöt kyselivät koko ajan jatkoista. Ravintolasta he siirtyivätkin jatkoille asiakkaan kaverin asuntoon. Siellä he avasivat kaverin samppanjapullon. Sitä hetken nautittuaan alkoi asiakkaalla mennä koordinaatiokyky täysin ja hän totesi, että hänen täytyy mennä nukkumaan. Kaveria puolestaan alkoi väsyttää kovasti ja hänkin joutui menemään nukkumaan, mikä oli hänen mukaan poikkeuksellista. Asiakas ja hänen kaverinsa epäilevät, että heidän juomiinsa saatettiin laittaa jotain. Kun asiakas heräsi kello 12, niin naiset olivat poissa, asiakkaan kaveri nukkui ja asiakas huomasi, että hänen korttikotelosta oli viety kaksi maksukorttia. Tuolloin hän sulki kortit. Asunnossa ei ollut muita heidän lisäkseen, joten naisten täytyy olla tämän kaiken takana. Asiakkaan kaverilta ei ollut viety mitään.

Kumpikaan ei ollut käynyt vielä tapahtuneen johdosta lääkärissä, mutta molemmat ajattelivat mennä.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Asiakas katsoo säilyttäneensä korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja ilmoittaneensa vahingosta viipymättä. Hän vaatii täysimääräistä hyvitystä. Pankki katsoo asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti, jolloin pankki ei ole hyvitysvelvollinen

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 62 §:ssä on säännelty maksupalvelun käyttäjän vastuusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä. Säännöksen mukaan maksupalvelunkäyttäjä ei pääsääntöisesti vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. Tätä ilmoitusta edeltävältä ajalta maksupalvelun käyttäjä vastaa maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

  1. hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
  2. maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
  3. hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä on em. 2 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan maksupalvelun käyttäjän vastuun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä voi aiheuttaa se, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa. Kyseisen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskeviin ehtoihin voidaan sisällyttää tarkempia ehtoja siitä, millaisiin toimiin maksuvälineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen maksuvälineen turvassa. Tässä tapauksessa maksuvälineen käyttöä koskevat ehdot ovat pankin yleiset korttiehdot, joissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija sitoutuu ehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Tunnusluvun käyttäminen

Asiakas epäilee naisten urkkineen hänen korttinsa tunnusluvun, kun hän maksoi sillä ravintolan baaritiskillä ja näppäili tunnuslukunsa. Asiakkaan mukaan hän suojasi tunnuslukunsa näppäilyn niin hyvin kuin pystyi.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan tai jättävän korttitapahtuman suorittamatta, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että asiakkaan kortin tunnusluku on päätynyt sivullisen tietoon aamuyön 4.3.2012 aikana siten, että hänelle entuudestaan tuntemattomat naiset ovat urkkineet tunnusluvun asiakkaan käyttäessä itse korttiaan. Pankkilautakunta katsoo, että käyttäessään korttiaan ravintoloissa yölliseen aikaan asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut kiinnittää tunnuslukua näppäillessään erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen ja tallella olon seuraaminen

Asiakkaan kertoman mukaan hän lähti kaverinsa ja kahden hänelle entuudestaan tuntemattoman naisen kanssa jatkoille hänen kaverinsa asunnolle. Asunnolla he avasivat kaverin samppanjapullon ja hetken sitä nautittuaan asiakkaalla alkoi kertomansa mukaan mennä koordinaatiokyky täysin. Asiakkaan mukaan naiset huumasivat hänet ja hänen kaverinsa. Asiakkaan herättyä hän huomasi korttinsa kadonneen. Asiakkaan mukaan hän säilytti korttiaan korttikotelossa, joka oli hänen taskussaan koko ajan.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Kortinhaltijalta ei voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. Vastaavasti pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltija on sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri.

Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan entuudestaan tuntemattomien ihmisten kanssa meneminen yksityisasuntoon voi yleisen elämänkokemuksen perusteella katsoa aiheuttavan jonkinasteisen riskin mm. mukana olevan omaisuuden suhteen ja osoittavan näin ollen kotiinsa kutsujalta jonkinasteisen tietoisen riskin ottamista. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan mennessä hänelle entuudestaan tuntemattomien ihmisten kanssa asiakkaan kaverin kotiin yölliseen aikaan olisi hänen tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa turvalliseen säilyttämiseen.

Asiakkaan mukaan hänet huumattiin. Asiakas kävi oma-aloitteisesti huumausainetestissä, mutta testissä ei löytynyt huumausaineita. Asiakas ei ole ilmoittanut, koska testi tehtiin, mutta ainakaan poliisille tutkintailmoitusta tehtäessä 5.3.2012 kello kahden aikaan testiä ei ollut vielä tehty. Lautakunta toteaa, ettei huumauksesta ole muuta selvitystä kuin asiakkaan oma kertomus. Lautakunta katsoo siten, että asiassa on jäänyt näyttämättä asiakkaan joutuneen huumatuksi.

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen lain ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen suhteen.

Yhteenveto

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 ja 54 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen, kortin säilyttämisen ja katoamisilmoituksen tekemisen suhteen.

Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain esitöiden mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Suositus

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin oikeudeton käyttö johtuu siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaiset velvoitteensa. Lautakunta katsoo asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti. Tällöin vastuu väärinkäytöstä jää pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa asiakkaalle.

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lampela, Lehtonen ja Kallio sekä varajäsen Pulkkinen. Sihteerinä toimi Heino.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia