Haku

PKL 21/11

Tulosta

Asianumero: PKL 21/11 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 11.11.2011

Kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin hänen käsilaukustaan Helsingin rautatieasemalla 4.8.2010. Asiakas oli palaamassa työmatkalta kotiinsa Tampereelle, ja hän oli klo 14.20 ostanut matkalipun juna-aseman junamaatilta käyttäen yhdistelmäkorttiaan. Tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli ollut nousemassa klo 14.30 lähtevään junaan, kun häntä vastaan oli tullut ulkomaalaiselta vaikuttava mies junan eteisessä. Mies oli sählännyt jotain oviaukossa ja poistunut junasta.

Matkalippujen tarkastamisen yhteydessä asiakas oli huomannut, että hänen lompakkonsa oli kadonnut. Lompakossa oli mm. nyt kyseessä olevan pankin liikkeeseen laskema MasterCard-luottokortti, johon on liitetty kaupan kanta-asiakasominaisuus, ja toisen pankin yhdistelmäkortti rinnakkaiskortteineen. Varkauden huomattuaan asiakas oli kuolettanut korttinsa klo 15.10. MasterCardilla ja toisen pankin korteilla oli tehty oikeudettomia automaattinostoja juna-asemaa lähellä olevalla pankkiautomaatilla klo 14.28–14.52. MasterCardilla tehtiin klo 14.47–14.51 kolme käteisnostoa yhteissummaltaan 480 euroa. Tekijä oli peittänyt pankkiautomaatin valvontakameran. Kortteja oli lisäksi yritetty tuloksetta käyttää toisella automaatilla klo 15.25.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas vaatii pankkia hyvittämään luottokortilla tehdyistä nostoista aiheutuneen vahingon 495,60 euroa. Asiakas kertoo käyttäneensä MasterCardiaan melko vähän ja edellisen kerran 31.7.2010 Tampereella. Asiakkaan käsityksen mukaan varkaiden on täytynyt vakoilla tätä ostotapahtumaa. Asiakas on poliisilta kuullut, että Suomessa oli tuona aikana itäeurooppalaisia rikollisia, jotka tekivät vastaavia lompakkovarkauksia melko ammattimaisesti. He jäivät sittemmin kiinni, ja heidät karkotettiin.

Asiakas korostaa, että hän ei ole säilyttänyt korttinsa tunnuslukua lompakossaan missään muodossa, joten kyse täytyy olla tunnusluvun näppäilemisen vakoilemisesta. Asiakas työskentelee asiakaspalvelussa, ja hänellä on kassavastuu. Asiakas on huolellinen niin työssään kuin henkilökohtaisissakin raha-asioissa, ja hän tiedostaa vastuunsa maksukortin käyttäjänä.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki viittaa korttiehtoihinsa. MasterCardin tunnusluku on ollut automaattinostoja tehneen rikollisen saatavilla. Pankki pitää epätodennäköisenä, että tekijä olisi seurannut asiakasta Tampereelta Helsinkiin ja vakoillut tätä usean päivän ajan ennen korttivarkautta. Todennäköistä on, että anastaja on saanut kortin tunnusluvun tietoonsa korttivarkauden yhteydessä, jolloin tunnuslukua ei ole säilytetty korttiehtojen edellyttämällä tavalla erillään kortista.

Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa osoittaa pankin näkemyksen mukaan sellaista kortinhaltijan piittaamattomuutta korttiehtojen noudattamisesta ja kortin käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä, että asiakkaan menettelyä on pidettävä törkeän huolimattomana. Asiakkaan tulee vastata kortin oikeudettomasta käytöstä myös 150 euroa ylittävältä osalta.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu
- tutkintailmoitus
- tiliote, josta oikeudettomat nostot ilmenevät

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan MasterCard-luottokortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Asiakas katsoo säilyttäneensä ja käyttäneensä korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Hän vaatii täysimääräistä hyvitystä. Pankki katsoo asiakkaan säilyttäneen korttinsa tunnuslukua samassa lompakossa kortin yhteydessä ja menetelleen näin törkeän huolimattomasti. Pankki katsoo, että se ei ole hyvitysvelvollinen.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista. Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohdan 3.1 mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon.

Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa.

Korttiehtojen kohdassa 3.8 on maksupalvelulain 62 §:ää vastaavia määräyksiä.

Perustelut

Pankkilautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan asiakkaalta Helsingin rautatieasemalla anastetuilla korteilla on alettu tehdä oikeudettomia automaattinostoja vain parin minuutin kuluttua lompakkovarkauden sattumisesta. Tämän perusteella on todennäköistä, että korttien tunnusluvut ovat olleet tekijän tiedossa jo ennen lompakkovarkautta tai tekijä on saanut ne varkauden yhteydessä siten, että tunnusluvun ja kortin yhdistäminen toisiinsa on ollut helppoa.

Tässä tapauksessa on kyse asiakkaan MasterCard-luottokortin oikeudettomasta käytöstä. Kortti ei ole ollut asiakkaan ensisijainen maksuväline. Edellisen kerran asiakas oli käyttänyt tätä korttia 31.7.2010 eli neljä päivää aiemmin kotikaupungissaan Tampereella, jolloin hän oli asioinut tavaratalossa. Tuon maksutapahtuman olosuhteista ei ole tarkempia tietoja. Pankkilautakunta pitää kuitenkin lähtökohtaisesti epätodennäköisenä, että tekijä tunnusluvun urkittuaan odottaisi neljä päivää ja anastaisi sitten kortin toisessa kaupungissa. Muun selvityksen puuttuessa lautakunta pitää todennäköisenä, että mainitulla aiemmalla maksutapahtumalla ei ole yhteyttä nyt käsillä olevaan oikeudettomaan käyttöön.
Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella todennäköisin vaihtoehto on se, että asiakkaan harvoin käyttämän MasterCardin tunnusluku on ollut hänen lompakossaan kortin yhteydessä. Maksupalvelulain esitöissä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan kortin tunnusluvun säilyttäminen kortin yhteydessä, samassa lompakossa, on tapauksen olosuhteissa ollut törkeän huolimatonta. Tämä asiakkaan menettely on vaikuttanut siihen, että korttia on voitu käyttää oikeudetta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan MasterCard-luottokortin oikeudeton käyttö on johtunut asiakkaan törkeän huolimattomana pidettävästä menettelystä luottokortin tunnusluvun säilyttämisessä. Tällöin vastuu oikeudettomasta käytöstä jää asiakkaalle. Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela, Lehtonen ja Ruokanen. Sihteerinä toimi Raulos.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta