Haku

PKL 20/16

Tulosta

Asianumero: PKL 20/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.11.2016

Miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin Teneriffalla ja hänen kolmella maksukortillaan tehtiin 1.4.2016 klo 21.02-21.18 välisenä aikana Suomen aikaa oikeudettomia automaattinostoja aiheuttaen nostokuluineen yhteensä 2.717,50 euron vahinko. Maksukortit suljettiin klo 21.29 pankin vastaanotettua asiakkaan sulkuilmoituksen.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan korttien oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakkaalla ei ollut lompakossa tunnuslukuja. Se, että lompakko oli repussa aivan pohjalla tavaroiden alla, ei asiakkaan mielestä ole huolimattomuutta. Kyllä kaulassa roikkuvat pussukat viedään helposti nauhan katkaisemalla tai laukut hihnasta kovassa vauhdissa kiskaisten. Sitä, miten varas onnistui repusta kaivamaan lompakon asiakkaan huomaamatta, asiakas ei tiedä, mutta varkaat ovat todella taitavia ja toimivat salamannopeasti. Asiakas muistaa ihmetelleensä, miksi jotkut tulivat niin kovin lähelle. Asiakas sulki kortit heti, kun huomasi varkauden tapahtuneen. Asiakas oli koko ajan varmistanut, että hänellä on kaikki tallella eikä ollut jättänyt reppua mihinkään ilman valvontaa.

Asiakas epäilee, että ostopaikka on yksi rannalla olleista, joissa asiakas kävi ja maksoi ostoksen maksupäätteellä. Siellä lompakon vienyt on saattanut  ”ostaa” ostoksia, mutta todellisuudessa on nostanut kaupassa päätteellä myyjän suostumuksella käteistä. Kun asiakas teki Suomessa ilmoituksen asiasta poliisille, sieltä kerrottiin että luottokorteilla voi nostaa käteistäkin rahaa ja tuo tapahtumakuvaus on mahdollinen.

Pankin vastine

Asiakkaan mukaan häneltä on varastettu 1.4.2016 Espanjassa lompakko, missä nämä kyseiset kortit myös olivat. Hän kertoo kävelleensä rannalta bussipysäkille, missä hän on huomannut lompakkonsa kadonneen. Espanjassa rikospoliisille tekemänsä rikosilmoituksen mukaan hän ei ollut huomannut lainkaan varkauden tapahtumista, vaan lompakko oli huomaamatta varastettu hänen kantamastaan repusta. Asiakas on heti lompakon katoamisen huomatessaan sanonut soittaneensa pankkien yhteiseen sulkupalveluun, mistä kortit ovat suljettu klo 21:29 Suomen aikaa.

Asiakkaan kiistämät tapahtumat on tehty alkuperäisillä korteilla ennen korttien sulkemista ja kaikki tapahtumat on hyväksytty kortteihin liittyvillä tunnusluvuilla.

Korttiin liittyvä tunnusluku ei koskaan ilmene kortin tiedoista, eikä asiakkaan reklamaatiossa tai rikosilmoituksessa mainita varkautta edeltäviä tapahtumia, joissa olisi ollut mahdollista urkkia tunnusluku. Koska käteisnostot ovat selkeästi tehty oikeita tunnuslukuja käyttäen, pankki katsoo, että kortteihin Iiittyvät tunnusluvut ovat joutuneet varkaan käsiin korttivarkauden yhteydessä. Tällöin voidaan olettaa, että tunnuslukuja on säilytetty samassa paikassa kuin maksukortteja, korttiehtojen vastaisesti. Pankin kortteihin voidaan määrittää joko itse valittu tunnusluku tai pankin valitsema tunnusluku. Jos tunnusluvut ovat parkin valitsemia, ovat ne asiakkaan jokaisella kortilla erilaiset. Saadun selvityksen mukaan asiakas ei ollut itse valinnut tunnuslukujaan, joten on mahdotonta, että kaikilla korteilla olisi ollut sama tunnusluku. Tämän johdosta voidaan katsoa asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti, sillä kaikkien kolmen kortin tunnusluvut ovat päätyneet varkaan käsiin korttivarkauden yhteydessä. Tällainen käyttäytyminen osoittaa sellaista huolimattomuutta kortin ja tunnusluvun käsittelyssä, että asiakkaan tulee vastata kortin väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta kokonaisuudessaan itse.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Rikosilmoitus Espanjan poliisille

- Pankin korttien sisältämät toiminnot ja sovellettavat ehdot 2/2016

- Korttitapahtumalistat (3 kpl)

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko korttien oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä

1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai

3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksu-välineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnus-luvun ja olemaan kirjaamatta pankista saamaansa tai itse valitsemaansa tunnus-lukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun.

Asian arviointi

Tapauksessa asiakkaan kolmella kortilla on tehty oikeudettomia automaattinostoja ja näin ollen kortteja oikeudetta käyttäneellä on täytynyt olla tiedossaan kunkin kortin salainen tunnusluku. Asiakas ei ole tapauksessa esittänyt näkemystään siitä, miten lompakon anastanut on voinut saada tietoonsa hänen korttiensa tunnusluvut.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella todennäköiseksi, että korttien tunnusluvut ovat päätyneet kortteja oikeudetta käyttäneen haltuun lompakon anastuksen yhteydessä. Ottaen huomioon, että korteilla on tehty onnistuneita automaattinostoja pian lompakon anastamisen jälkeen, lautakunta katsoo lisäksi todennäköiseksi, että tunnusluvut ovat olleet tunnistettavassa muodossa ja kortit anastaneen yhdistettävissä kortteihin. Tunnuslukujen säilyttäminen lompakossa korttien yhteydessä on tässä tapauksessa mahdollistanut korttien käytön nyt kyseessä oleviin oikeudettomiin automaattinostoihin.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja tunnuslukua erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoon eikä yhdistää sitä korttiin. Ehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Edelleen kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta pankista saamaansa tai itse valitsemaansa tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan korttien tunnuslukujen joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia nimenomaisia velvollisuuksiaan korttien tunnuslukujen säilyttämisen suhteen. Ottaen huomioon olosuhteet lomakohteessa, jossa yleisen elämänkokemuksen perusteella voidaan katsoa olevan kohonnut riski taskuvarkauksille, ja sen, että asiakas on säilyttänyt kolmea korttia tunnuslukuineen samassa paikassa, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn tunnuslukujen säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen korttien oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella korttiin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaisia velvollisuuksiaan korttien tunnuslukujen säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia