Haku

PKL 20/14

Tulosta

Asianumero: PKL 20/14 (2014)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Sairastumisesta johtuva sosiaalinen suorituseste. Lainan irtisanominen. Kohtuullisuusarviointi.

Tapahtumatiedot

Asiakas otti luoton pankista lokakuussa 2006. Hänellä on ollut vaikeuksia maksaa luottoa maksusuunnitelman mukaisesti. Asiakas sai ensimmäisen maksumuistutuksen helmikuussa 2007. Pankki oli lähettänyt asiakkaalle lainan irtisanomista koskevan kirjeen maksuviivästysten vuoksi 23.9.2009 ja 2.1.2013. Asiakas maksoi pankin vaatimat saatavat ennen kirjeissä asetettua eräpäivää, jolloin laina olisi irtisanottu.

Pankki lähetti jälleen 16.4.2014 irtisanomisvaroituksen 15.2.2013–15.4.2014 ajalla viivästyneiden maksuerien vuoksi. Viivästyneiden erien summa oli 5.885,58 euroa ja lainan pääoma 95.089,93 euroa. Irtisanomisvaroituksen mukaan asiakkaalla oli aikaa 14.5.2014 asti maksaa viivästyneet suoritukset korkoineen tai muutoin laina irtisanotaan.

Asiakas sai sairaskohtauksen 22.4.2014 ja hänet kotiutettiin sairaalan päivystyksestä seuraavana päivänä. Pankki lähetti asiakkaalle maksumuistutukset lainasta 29.4. ja 13.5.2014. Pankki lähetti 19.5.2014 asiakkaalle kirjeen, jossa se ilmoitti asiakkaan lainan irtisanotun 14.5.2015 ja että asiakkaan omistamat asunto-osakkeet, jotka ovat lainan vakuutena, realisoidaan kahden kuukauden kuluessa, mikäli pankin saatavia ei makseta. Asiakas on ollut sairaslomalla 2.6.–30.9.2014.

Asiakkaan valitus

Asiakas on saanut sairauskohtauksen 22.4.2014, jonka seurauksena hänen kykynsä ja mahdollisuutensa työskennellä täysipäiväisenä työntekijänä ja yrittäjänä omistamassaan yrityksessä ovat vähentyneet huomattavasti. Sairauskohtauksen seurauksena hänet on lopulta määrätty sairaslomalle. Asiakas on ollut sairaslomalla 2.6.–30.9.2014, mutta hänen työkykynsä on ollut sairauden vuoksi alentunut jopa kuukausien ajan ennen sairaslomaa. Asiakas katsoo, että hänellä on ollut lainaa irtisanottaessa kuluttajansuojalain mukainen sosiaalinen suorituseste, jonka seurauksena pankilla ei ole ollut oikeutta irtisanoa lainaa.

Pankin 16.4.2014 lähettämän irtisanomisvaroituksen katsotaan sopimusehtojen mukaan tulleen perille 23.4.2014 eli päivän sairauskohtauksen jälkeen. Asiakas ei ole sairauskohtauksen vuoksi pystynyt maksamaan pankin 14.5.2014 mennessä maksettavaksi vaatimaa summaa.

Asiakkaalle on lainan irtisanomisen yhteydessä annettu maksuaikaa 95.239,90 euron summalle 19.7.2014 asti. Tällöinkin sosiaalinen suorituseste on ollut olemassa eikä lainaa olisi saanut irtisanoa.

Pankki on vedonnut siihen, että sosiaaliseen suoritusesteeseen vetoaminen olisi pankin kannalta kohtuutonta aikaisempien maksuvaikeuksien vuoksi. Asiakas on kuitenkin aiempien irtisanomisvaroitusten jälkeen hoitanut lyhennykset ennen lainan irtisanomista.

Asiakas on ollut yhteydessä pankkiin ja tarjoutunut maksamaan kokonaisuudessaan kaikki ne maksut kuluineen, joita pankki on vaatinut ennen lainan irtisanomista. Pankki ei ole suostunut tähän menettelyyn.

Pankin vastine

Asiakas on ottanut luoton pankista lokakuussa 2006. Hän on joulukuusta 2006 lähtien säännöllisesti ja systemaattisesti laiminlyönyt sovittujen lyhennys- ja korkoerien maksamisen ajoissa. Ensimmäisen maksumuistutuksen hän sai helmikuussa 2007. Asiakkaan maksuviivästykset ovat ylittäneet kolmesti kuluttajansuojalaissa mainitun viiden prosentin edellytyksen. Hänelle on lähetetty näistä lainan irtisanomista koskevan kirjeen ja asiakas on maksanut kahdesti vaaditun määrän. Näiden maksujen jälkeen asiakas on uudelleen laiminlyönyt lainan hoitamisen ja on periaatteessa koko luottoajan 2006–2014 laiminlyönyt luoton hoitamisen sovitulla tavalla. Pankki katsoo tätä taustaa vasten, että olisi pankille kohtuutonta, jollei pankki saisi irtisanoa luottoa.

Pankki katsoo toiseksi, että sosiaalista suoritusestettä ei ainakaan ollut olemassa 15.5.2014, jolloin laina erääntyi maksettavaksi. Asiakas on esittänyt selvityksen, että hänen sairaslomansa on alkanut 2.6.2014, mutta irtisanomisen tarkoittamat maksut ovat peräisin ajalta 15.2.2013–15.4.2014. Näin tälläkään perusteella sosiaalista suoritusestettä ei ole olemassa.

Edellä mainitun johdosta pankki ei ole valmis peruuttamaan luoton irtisanomista.

Selvitykset

- Yleiset luottoehdot.
- Lainan irtisanomisuhkaa koskeva kirje, joka on päivätty 23.9.2009.
- Maksumuistutukset 31.3., 14.4., 29.4. ja 13.5.2014.
- Lainan irtisanomisvaroitus, joka on annettu postin kuljetettavaksi 16.4.2014. Pankki vaatii asiakasta maksamaan yhteensä 6.035,55 euroa viimeistään 14.5.2014 mennessä tai laina on irtisanottu ja pankki ryhtyy oikeudellisiin perintätoimenpiteisiin.
- Lääkärin sairaskertomus asiakkaan poliklinikkakäynnistä sairaskohtauksen 22.4.2014 jälkeen.
- Pantin muuttamista rahaksi koskeva ilmoitus, joka on annettu postin kuljetettavaksi 19.5.2014. Kirjeessä todetaan, että laina on irtisanottu kokonaisuudessaan maksettavaksi 14.5.2014 ja että pankki realisoi asiakkaan omistamat, lainan vakuutena olevat asunto-osakkeet, ellei pankin saatavaa ole maksettu kahden kuukauden kuluessa.
- Lääkärintodistus 2.6.2014. Asiakkaalle on määrätty sairaslomaa 2.–15.6.2014.
- Lääkärintodistus 16.6.2014. Asiakkaalle on määrätty sairaslomaa 15.6.–16.7.2014.
- Asiakkaan tiliotteet ajalta 2.6.–31.7.2014 ja 1.–31.10.2014.
- Lääkärin vapaamuotoinen lausunto asiakkaasta. Lausunto on päivätty 1.9.2014. Lausunnon on laadittu lääkärin aloitteesta potilaan luvalla tämän sairastumiseen liittyvän vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. Lausunnon mukaan asiakkaalle on kirjoitettu sairauslomaa 2.6.–30.9.2014 työkyvyttömyyttä aiheuttaneen masennuksen vuoksi. Tyypillisesti työkyvyttömyyttä aiheuttavaa masennusta edeltää pitkäaikainen kuukausia kestävä mielialan ja toimintakyvyn asteittainen lasku. Masennuksesta täysin toipuminen kestää 6–18 kuukautta. Potilaan kohdalla toipumista voi hidastaa masennusta edeltänyt vuosia perhettä koetellut taloudellinen stressitilanne.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Tapauksessa on kyse siitä onko maksun viivästyminen johtunut asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, jolloin pankilla ei olisi ollut oikeutta irtisanoa asiakkaan luottoa, ellei tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi ollut pankille laissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen kohtuutonta.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Asiakkaan luotto on otettu 2006, joten siihen sovelletaan kuluttajansuojalain vanhan 7 luvun 16 §:ää (385/1986), jonka mukaan jos luotonantajalla on sopimuksen mukaan oikeus kuluttajan laiminlyödessä maksuvelvollisuutensa vaatia maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt, luotonantaja saa vedota sanottuun oikeuteen vain:

1) jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta; ja
2) jos viivästynyt määrä kertaluotossa on vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luottohinnasta taikka käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan.

Pykälän 2 momentin mukaan luotonantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saattaa voimaan 1 momentissa tarkoitettua seuraamusta, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.

Lainaan kuuluvissa yleisissä luottoehdoissa todetaan pankin irtisanomisperusteesta maksuviivästyksen vuoksi vastaavasti kuin laissa. Sosiaalisen suoritusesteen osalta ehdoissa viitataan kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:ään.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että sopimuksen irtisanomisehdot ovat täyttyneet. Sen sijaan on riitaista onko asiakas voinut estää lainan irtisanomisen sosiaaliseen suoritusesteeseen vetoamalla. Pankki on irtisanonut luoton 14.5.2014. Asiakas on saanut sairaskohtauksen 22.4.2014 ja ollut sairaslomalla 2.6.–30.9.2014. Lääkärinlausunnon mukaan tyypillisesti työkyvyttömyyttä aiheuttavaa masennusta edeltää pitkäaikainen kuukausia kestävä mielialan ja toimintakyvyn asteittainen lasku.

Lautakunta katsoo, että kuluttajansuojalain mukaisella sosiaalista suoritusestettä koskevalla sääntelyllä on tarkoitettu tarjota velalliselle lisäaikaa asioidensa järjestelemiseen häntä kohdanneiden vastoinkäymisten vuoksi. Kuluttajansuojalain mukaan esimerkiksi sairauden vuoksi viivästyneet maksut eivät voisi olla välittömän irtisanomisen perusteena, mutta saatavan irtisanominen ei voi kyseisen säännöksen perusteella kuitenkaan estyä loputtomiin tai edes kovin pitkäksi aikaa, vaikka velallisen olosuhteet eivät paranisikaan. Toisin sanoen mahdollisesta sosiaalisesta suoritusesteestä huolimatta maksuviivästysten jatkuessa tullaan jossain vaiheessa pisteeseen, jossa irtisanominen tulee viivästyksen kesto huomioon ottaen oikeutetuksi. Viivästyksen keston osalta on lain esitöissä (HE 88/1985) esitetty, että kuukauden kestävä viivästys ei yleensä ole luotonantajan kannalta kohtuuton, kun taas pitkäksi muodostuva este voi johtaa kohtuuttomuuteen.

Pankin mukaan asiakas on lähes koko laina-ajan säännöllisesti ja systemaattisesti laiminlyönyt sovittujen lyhennys- ja korkoerien maksamisen ajoissa. Asiakas ei ole kiistänyt tätä. Pankki on kaksi kertaa aiemminkin esittänyt irtisanomisuhkauksen asiakkaalle maksuviivästysten vuoksi. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan maksuvaikeuksien alkaneen jo vuonna 2007. Lautakunta toteaa lisäksi, että irtisanomisen perustana olleet viivästyneet erät olivat ajalta 15.2.2013–15.4.2014. Kyse ei siten ole tilapäisestä asiakkaan sairastumisesta johtuvasta vaikeudesta hoitaa velan takaisinmaksua ajallaan, vaan ongelma on ollut jo kauan ennen sairastumista. Lautakunta katsoo siten, että pankin kannalta olisi kohtuutonta, jos se ei saisi irtisanoa lainaa viivästysten vuoksi.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että asiakas ei voinut estää luoton irtisanomista sosiaaliseen suoritusesteeseen vetoamalla, koska se olisi viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen laissa tarkoitetulla tavalla pankille ilmeisen kohtuutonta.

Lautakunta ei suosita pankkia perumaan lainan irtisanomista.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA                                 

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Kallio
Railas
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia