Haku

PKL 19/11

Tulosta

Asianumero: PKL 19/11 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 09.03.2012

Kortinhaltijan vastuu kortin käytöstä kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

 

Tapahtumatiedot

Asiakas oli viettänyt alkuiltaa työtehtävien merkeissä isäntänä Helsingin keskustan eräissä ravintoloissa ja siirtynyt tämän jälkeen tuttaviensa seuraan toiseen ravintolaan, josta oli poistunut yöllä hieman ennen kahta. Viimeisen juoman asiakas kertoo ostaneensa kyseisestä ravintolasta noin kello yksi ja epäilee siinä yhteydessä tunnuslukunsa urkitun. Ravintolasta poistuttuaan hän oli mennyt läheiselle grillikioskille, jossa hänelle entuudestaan tuntematon mies löi häntä nyrkillä ilman syytä. Tapahtuneen jälkeen asiakas oli kävellyt kotiin ja menneensä asiasta avovaimonsa kanssa keskusteltuaan nukkumaan. Koska asiakkaalta oli anastettu lompakosta ainoastaan yksi yhdistelmäkortti sekä erään kauppaliikkeen kanta-asiakaskortti, huomasi hän niiden katoamisen vasta seuraavana päivänä noin kello 12, jolloin hän soitti heti kortin sulkupalveluun. Ennen kortin sulkemista sitä oli oikeudettomasti käytetty melko pian sen anastamisen jälkeen sekä kortin pankki- että luotto-ominaisuutta hyödyntäen yhteensä 5072,41 euron edestä useiden automaattinostojen ja bensa-automaattiostojen avulla.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas kertoo matkustelevansa paljon ja olevansa myös kokenut kortinkäyttäjä. Hän toteaa, ettei ole koskaan säilyttänyt mukanaan mitään tunnuslukuja missään muodossa sekä suojaavansa tunnusluvun näppäilyn kädellään tai lompakollaan. Asiakas epäilee, että varotoimenpiteistä huolimatta järjestäytyneesti toimineet henkilöt ovat onnistuneet tunnuksen saamaan selville, minkä jälkeen kortti on anastettu häneltä joko jo ravintolassa tai sitten grillikioskilla tapahtuneen välikohtauksen yhteydessä. Asiakkaan näkemyksen mukaan hän ei ole missään nimessä menetellyt asiassa törkeän huolimattomasti ja vaatiikin vastuunsa alentamista 150 euroon. 

Asian selvittelyn yhteydessä pankin esille nostamasta bensa-automaattiostosta ja sen siitä tekemiin johtopäätöksiin asiakas toteaa, ettei ole missään auton kyydissä ollut ja mikäli niin olisi käynyt, tarkoittaisi sitä, että hänet olisi huumattu. Asiakas painottaa, että kysymys on ollut rikoksesta, jonka kohteeksi hän on joutunut ja ettei kortin katoamisilmoituksen viivästymisellä ole juurikaan merkitystä asiassa, koska suurin osa oikeudettomista tapahtumista on tehty melko pian anastuksen jälkeen ja jo ennen hänen kotiinsa paluuta.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Vastineessaan pankki toteaa, että urkinta asiakkaan esittämällä tavalla ei ole ollut mahdollista, koska kyseisen ravintolan ostokset on hyväksytty allekirjoituksella. Pankki kiinnittää huomiota siihen, että asiakkaan kiistämistä tapahtumista ensimmäinen on 20 euron bensiiniostos, joka on tapahtunut ennen asiakkaan ilmoittamaa kotiin saapumista. Ostosta seuranneet automaattinostot ovat tapahtuneet melko pian ja nopeassa tahdissa ja ne on tehty lähellä asiakkaan kotia sijaitsevilla automaateilla. Näiden lisäksi kortilla on myöhemmin yöllä maksettu myös useampia bensiiniostoksia.

Pankin mukaan korttitapahtumat muistuttavat tapahtumakulultaan tilannetta, jossa henkilö on ravintolaillan päätteeksi saanut autokyydin tuntemattomilta henkilöiltä ja kyyti on maksettu polttoainetankkauksella, jonka yhteydessä tunnusluku on saatu selville ja kortti varastettu matkan aikana. Pankin näkemyksen mukaan kortin ja sen tunnusluvun säilyttäminen sekä kortin tallellaolon tarkistamatta jättäminen myös grillikioskilla mahdollisesti tapahtuneen epätavallisen tilanteen jälkeen tai viimeistään asiakkaan saavuttua kotiin, on mahdollistanut kortin väärinkäytön sekä sen jatkumisen ja osoittaa kokonaisuutena arvioiden asiakkaan törkeän huolimatonta menettelyä.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu

-       asiakkaan pankille tapahtuneesta tekemiä reklamaatioita sekä pankin vastaukset niihin

-       asiakkaan poliisille tekemä tutkintailmoitus

-       pankin yleiset korttiehdot

-       kuittikopiot asiakkaan omista ravintolaostoksista

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Asiakas vaatii vastuunsa alentamista 150 euroon, kun taas pankki katsoo asiakkaan menetelleen kortin ja tunnusluvun säilyttämisen osalta törkeän huolimattomasti, jolloin pankki ei ole lainkaan hyvitysvelvollinen.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1)    hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2)    maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3)    hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin henkilöasiakkaita koskevien yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee viipymättä ilmoittaa pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku tai muu tunniste katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattaa joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai, jos korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltija vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä, jos kortin ja tunnusluvun tai muun tunnisteen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että kortinhaltija on menetellyt huolimattomasti. Kortinhaltija vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä myös, ellei hän ole ilmoittanut pankille kortin tai siihen liittyvän tunnusluvun tai muun tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai niiden oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Maksupalvelulain ja korttiehtojen perusteella maksupalvelun käyttäjä vastaa täysimääräisesti maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että maksupalvelun käyttäjä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Perustelut

Pankkilautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella puheena olevat käteisnostot ja bensiiniostot on tehty asiakkaan kortilla tunnuslukua käyttäen. Tapahtumat on tehty ravintolaillan päätteeksi, ja tekijöillä on ollut saadun selvityksen perusteella tilaisuus urkkia asiakkaan tunnusluku.

Asiakas katsoo joutuneensa rikoksen kohteeksi sekä mahdollisesti tulleensa huumatuksi. Huumauksesta ei kuitenkaan ole esitetty mitään näyttöä, eikä siitä ole myöskään mainintaa asiakkaan tapahtumista seuraavana päivänä poliisille tekemässä tutkintailmoituksessa. Ilmoitukseen ei myöskään ole kirjattu grillikioskin tapahtumia. Asiakkaan lompakosta oli anastettu ainoastaan yksi maksukortti sekä erään kaupparyhmän asiakasetukortti. Lompakkoon oli jäänyt muun muassa asiakkaan toinen maksukortti.

Käytettävissään olevan asiakirjaselvityksen perusteella Pankkilautakunta pitää kokonaisuutena epätodennäköisenä, että asiakas olisi itse antanut suostumuksensa kaikkien kyseisten maksutapahtumien toteuttamiseen. Tunnusluvun urkinta ravintolassa ei asiakkaan esittämällä tavalla ole tapauksessa mahdollista, koska saadun selvityksen perusteella ostot on hyväksytty allekirjoituksilla. Epäselviksi sen sijaan jäävät asiassa esille nostetut väitteet liittyen grillikioskilla sattuneeseen välikohtaukseen, asiakkaan autokyytiin sekä mahdolliseen huumaukseen, joista ei ole esitetty tarkempaa näyttöä kuin asiakkaan kertomus tai pankin oletus. Lautakunta kiinnittää huomiota näiden seikkojen osalta siihen, että kyseiset väitteet on myös esitetty vasta asian myöhemmässä vaiheessa ja ne ovat luonteeltaan sellaisia, joilla voisi olla vaikutusta asiakkaan vastuuseen oikeudettomista tapahtumista.

Asiasta saatu selvitys ja kaikki edellä mainittu huomioon ottaen lautakunta pitää todennäköisenä, että puheena olevissa käteisnostoissa ja bensiiniostoissa on kyse oikeudettomasta käytöstä, jossa kyseiset henkilöt ovat bensa-automaatilla nähneet asiakkaan korttiin liittyvän tunnusluvun, minkä jälkeen anastaneet kortin ja suorittaneet sillä oikeudettomat käteisnostot ja ostot. Tätä tukee kokonaisuutena myös sekä pankin että asiakkaan tapauksessa esille nostamat yksittäiset seikat liittyen korttitapahtumien luonteeseen ja ajalliseen sekä maantieteelliseen sijoittumiseen.

Lautakunta katsoo siten kortin oikeudettoman käytön olevan seurausta siitä, että asiakas on käyttänyt korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua sekä laiminlyönyt ilmoittaa niiden katoamisesta maksupalvelulain 62 §:n ja korttiehtojen mukaista törkeää huolimattomuutta osoittavalla tavalla.

Ratkaisu

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kyse on asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta johtuneesta kortin ja siihen liittyvän tunnusluvun oikeudettomasta käytöstä sekä näiden tallellaolon seuraamisen laiminlyönnistä ja katoamisilmoituksen viivästymisestä. Näin ollen vastuu jää asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakkaalle.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Antila, Lampela ja Lehtonen sekä varajäsen Parkkali. Sihteerinä toimi Sainio.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia