Haku

PKL 18/16

Tulosta

Asianumero: PKL 18/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.11.2016

Miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan poika, joka ei asu enää asiakkaan kotona, on anastanut asiakkaan lompakosta asiakkaan kortin, löytänyt kortin tunnusluvun asiakkaan kotoa ja on käyttänyt korttia oikeudettomasti 7.-29.3.2016 aiheuttaen yhteensä 7.982,24 euron vahingon. Asiakas sulki korttinsa 1.4.2016 saatuaan ilmoituksen tilin ylityksestä.

Asiakkaan valitus

Asiakas ei mielestään ole toiminut törkeän huolimattomasti, on aina hoitanut asiansa ja pyrkinyt olemaan erityisen huolellinen ja varovainen raha-asioissaan. Asiakas toivoo pankin tulevan asiassa vastaan.

Asiakas sai 1.4.2016 puhelimeensa ilmoituksen, että tili on ylittynyt. Asiakas kauhistui, koska hän ei ollut käyttänyt tiliään juuri muuten kuin säästämiseen. Asiakas teki rikosilmoituksen ja sulki kortin.

Asiakkaalla ei ole ollut kauan kortin tunnuslukua, jonka hän sai pankista vasta vähän ennen varkautta. Asiakas ei ollut ehtinyt tunnusta varmentaa, mutta talletti sen heti asiakirjoihin, joista vain hän tiesi. Hänen tarkoituksensa oli hoitaa tunnukset pois, mutta kiireessä inhimillisesti asia jäi vähän odottamaan. Asiakas toimii erityisen huolellisesti, koska hänen perheeseensä kuuluu poika, joka ei asu kotona enää, mutta on peliongelmainen ja on ollut jo kymmenisen vuotta vaikeuksissa velkojien kanssa.

Asiakas ei ole ääneen sanonut kenellekään perheessään, että talletti tilille pahan päivän varalle rahaa. Poika on kuitenkin varastanut kortin rahapussista ja kaivanut sitten kotona kaikki paikat löytääkseen tunnukset.

Pankin vastine

Asiakkaan kortilla on tehty ostotapahtumia 6.302,24 eurolla ja nostotapahtumia 1.680,00 eurolla, yhteensä 7.982,24 eurolla. Mainitut nostot ja ostot on tehty asiakkaan kortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla ennen kortin sulkuilmoitusta. Kortin siru on luettu käteisnostoautomaatissa tai maksupäätteessä ja nostoista on tehty reaaliaikainen katevaraus eli kortti on ollut läsnä jokaisessa nostotapahtumassa. Kortin sirua ei ole mahdollista kopioida eikä tunnusluku ole saatavilla itse kortista. Kyseessä ei siis ole korttikopio. Kortin tunnusluku on syötetty automaattiin oikein ensimmäisellä kerralla.

Tapauksessa asiakas ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä siitä mihin muotoon hän oli tunnusluvun kirjannut. Asiakas kertoo valituksessaan pankkitunnustensa säilyttämisestä, ei korttiin liitetyn tunnusluvun säilyttämisestä. Riidatonta kuitenkin on, että tunnuslukua on säilytetty siten, että asiakkaan poika on pystynyt tunnistamaan sen tunnusluvuksi ja yhdistämään sen asiakkaan korttiin. Pankki katsoo, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaista nimenomaista velvollisuuttaan säilyttää tunnuslukuaan erillään kortista ja velvollisuuttaan olla kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon.

Asiakkaan kertomuksesta pankki on ymmärtänyt, että hänen poikansa on päässyt hänen kotiinsa omalla avaimellaan. Pankki katsoo, että arvioitaessa asiakkaan huolimattomuuden astetta kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen on olennainen merkitys annettava sille, että asiakas on saadun selvityksen mukaan aiempien kokemusten perusteella mieltänyt pojan omaisuudelleen aiheuttaman riskin. Asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut huomioida tämä tiedossaan ollut riski kiinnittämällä erityistä huomiota myös kortin ja tunnusluvun säilyttämiseen ja säilyttää niitä korttiehtojen mukaisesti erillään ja tunnusluku kirjattuna muotoon, joka ei olisi ollut helposti tunnistettavissa. Kohtuullisiksi katsottavin toimin korttiehtojen mukaisia velvollisuuksia noudattamalla asiakas olisi voinut todennäköisesti välttyä korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta kokonaisuudessaan.

Asiassa saatu selvitys ja erityisesti asiakkaan tiedossa ollut pojan aiheuttama riski huomioon ottaen pankki katsoo, että asiakkaan huolimattomuus kortin ja tunnusluvun säilyttämisessä osoittaa kokonaisuutena sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, joka osoittaa asiakkaan piittaamatonta suhtautumista kortin hallintaan ja käyttöön Iiittyviin turvallisuusriskeihin. Tämän vuoksi pankki katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta eikä pankki ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle kortin väärinkäytöstä aiheutunutta vahinkoa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- tiliotteita

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Yleisten korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta tai pankkitunnuksista. Kortinhaltijan on seurattava säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, oikeudettomasta käytöstä tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Riidatonta tapauksessa on, että asiakkaan poika on anastanut asiakkaan kortin tämän lompakosta, löytänyt kortin tunnusluvun asiakkaan kotoa ja tehnyt kyseessä olevat oikeudettomat korttitapahtumat.

Asiakkaan asiassa antaman selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo jääneen osittain epäselväksi, miten kortin anastaminen asiakkaan lompakosta on tapahtunut ja miten asiakas on säilyttänyt kortin tunnuslukua. Saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta kuitenkin katsoo, että asiakkaan poika on päässyt asiakkaan kotiin omalla avaimellaan ja on anastanut siellä olleesta asiakkaan lompakosta asiakkaan kortin ja on tämän jälkeen löytänyt asiakkaan kortin tunnusluvun asiakkaan asiakirjojen joukosta. Edelleen asiakkaan kertoman perusteella lautakunta katsoo, että tunnusluku on ollut pankin asiakkaalle toimittamassa alkuperäisessä tulosteessa.

Pankkilautakunta katsoo, että arvioitaessa tässä tapauksessa asiakkaan menettelyä ja mahdollisen huolimattomuuden astetta kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen on olosuhteena huomioitavana seikkana olennaista merkitystä sillä, että asiakas on saadun selvityksen mukaan mieltänyt peliongelmaisen poikansa perheen omaisuudelle aiheuttaman riskin.

Koska asiakkaan pojalla on ollut asiakkaan kodin avain ja hän on voinut mennä asiakkaan kotiin ja toimia siellä vapaasti kodin ollessa tyhjillään, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan toimineen huolimattomasti sekä kortin säilyttämisen suhteen jättäessään sen lompakossa valvonnatta kotiinsa että erityisesti kortin tunnusluvun suhteen säilyttäessään sitä kotonaan ja vielä korttiehdoissa asetetun nimenomaisen velvollisuuden vastaisesti pankin toimittamassa alkuperäisessä tulosteessa.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut huomioida tiedossaan ollut poikansa aiheuttama riski kiinnittämällä erityistä huomiota korttinsa ja sen tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Pojalla ollessa yksinäänkin vapaa pääsy asiakkaan kotiin, olisi asiakas voinut pitää korttia mukanaan ja joka tapauksessa asiakkaan olisi tullut hävittää pankista saamansa tunnusluku ja - mikäli se on ollut tarpeen pitää ylhäällä jossain – kirjata se muotoon, joka ei olisi ollut helposti tunnistettavissa.  Näin asiakas olisi kohtuullisiksi katsottavin toimin korttiehtojen mukaisia velvollisuuksia noudattamalla voinut välttyä korttinsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta kokonaisuudessaan.

Edelleen Pankkilautakunta kiinnittää tapauksessa huomiota siihen, että asiakkaan korttia on ehditty käyttää yli kolme viikkoa oikeudetta ilman, että asiakas on huomannut korttinsa kadonneen. Edellä esitettyyn viitaten, huomioiden asiakkaan tapa säilyttää korttiaan ja tunnuslukuaan sekä asiakkaan mieltämä poikansa aiheuttama riski, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen myös velvollisuuttaan seurata korttinsa tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Asiassa saatu selvitys ja erityisesti asiakkaan tiedossa ollut poikansa aiheuttama riski huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan huolimattomuus kortin ja tunnusluvun säilyttämisen sekä kortin tallella olon seuraamisen suhteen osoittaa kokonaisuutena sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, joka osoittaa asiakkaan suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen sekä kortin tallella olon seuraamisen suhteen tavalla, joka olosuhteet huomioon ottaen osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia