Haku

PKL 17/11

Tulosta

Asianumero: PKL 17/11 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 25.04.2012

Kortin oikeudeton käyttö ravintola törkeä huolimattomuus

 

Tapahtumatiedot

Asiakkaan MasterCard-yhdistelmäkortti varastettiin aamuyöllä 6.1.2011. Asiakas oli ollut viettämänsä iltaa ravintolassa Helsingissä. Asiakas teki viimeisen ostoksen kortillaan kolmen aikaan aamuyöllä. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakas lähti ravintolasta jatkoille kotiinsa ystäviensä ja yhden tuntemattoman miehen kanssa. Korttia käytettiin oikeudettomiin automaattinostoihin klo 6.01–6.13 välisenä aikana. Asiakas soitti sulkupalveluun klo 18.36 ja kertoi korttinsa kadonneen klo 4.00. Asiakkaan kortilla tehtyjen oikeudettomien nostojen yhteissumma on 1.000 euroa.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas oli viettämässä iltaa ravintolassa kavereidensa kanssa. Hän käytti MasterCard-yhdistelmäkorttiaan ravintolassa. Viimeisen kerran hän käytti korttiaan ennen puoli neljää aamuyöllä. Ravintolassa oli käytössä tiskillä sijaitsevat maksupäätteet, joita käyttäessään asiakas on aina suojannut näppäimistön toisella kädellä tunnuslukua syöttäessään. Korttiaan hän säilytti koko illan lompakossaan, joka oli hänen käsilaukussaan. Tunnuslukua ei ole kirjoitettuna mihinkään mistä ulkopuolinen voisi saada sen tietoonsa. Ravintola oli täynnä juhlapyhästä johtuen, mikä varmasti helpottaa varkaiden toimintaa. Asiakkaan kortin tunnusluku on pystytty urkkimaan suojaamisesta huolimatta.

Asiakas lähti kotiinsa ravintolaillan jälkeen kavereidensa ja yhden tuntemattoman miehen kanssa. Ilta venyi pitkäksi, jonka vuoksi asiakas heräsi vasta myöhään iltapäivällä. Hän huomasi heti herättyään, että hänen korttinsa oli kadonnut ja hän sulki sen välittömästi. Myöhemmin asiakas sai tietää, että oikeudettomat nostot oli tehty noin kello kuuden aikaan. Asiakas epäilee, että hänen seurassaan ollut tuntematon mies on tehnyt nostot. Asiakas ei osaa sanoa milloin hänen korttinsa on kadonnut.

Asiakas katsoo, että hän ei ole ollut huolimaton säilyttäessään korttia ja sen tunnuslukua. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle kortilla oikeudetta tehdyt nostot, 1.000 euroa, kuluineen.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakkaan MasterCard-yhdistelmäkorttia käytettiin aamuyöllä 6.1.2011 oikeudettomiin automaattinostoihin. Korttia käyttäneellä taholla on ollut hallussaan alkuperäinen kortti ja tiedossaan korttiin liittyvä salainen tunnusluku. Selvitystä siitä, miten kortin salainen tunnusluku on joutunut sivullisen tietoon, ei asiakas ole osannut kertoa, mutta hän epäilee sen joutuneen sivullisen tietoon aiemman oman asiointinsa yhteydessä ravintolan maksupäätteellä. Kortin katoamisesta asiakas ei ole esittänyt mitään selvitystä. Pitkään venyneiden jatkojen vuoksi asiakas on huomannut korttinsa katoamisen vasta seuraavana päivänä myöhään iltapäivällä.

Maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Lisäksi kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa ja ilmoittamaan viipymättä kortin katoamisesta.

Asiakas ei ole valituksessaan esittänyt mitään selvitystä siitä, miten ja milloin kortti on kadonnut. Asiakas on sulkenut korttinsa sulkupalvelussa 6.1.2011 klo 18.36 ja tässä yhteydessä arvellut korttinsa kadonneen jo aamuyöllä klo 4.00. Kortin katoamisesta sulkupalveluun ilmoittamiseen on kulunut huomattavan pitkä aika. Lisäksi asiakas kertoo jatkoilla mukana olleesta tuntemattomasta henkilöstä, mutta ei ole silti tarkistanut kortin tallella oloa kuin vasta illalla. Mikäli asiakas olisi ilmoittanut korttinsa kadonneeksi vaaditulla tavalla, olisi kaikki oikeudettomat nostot onnistuttu estämään.

Asiakkaan toiminta kortin säilyttämisen ja katoamisilmoituksen tekemisen suhteen osoittaa sen laatuista piittaamattomuutta korttiehtojen noudattamisesta ja kortin säilyttämisen turvallisuusriskeistä, että kortinhaltija vastaa itse kortin oikeudettomasta käytöstä myös 150 euroa ylittävältä osalta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-       Poliisin laatima tutkintailmoitus, joka on tehty 7.1.2011. Asiakas kertoi tutkintailmoituksessa, että hän oli 5.–6.1.2011 viettämässä iltaa ravintolassa ystävien kanssa. Hän teki kolmen jälkeen aamuyöllä vielä ostoksen ravintolasta ja se oli viimeinen kerta, kun asiakas näki korttinsa. Seuraavan kerran hän kaipaili korttia 6.1. illalla ja korttia ei löytynyt mistään. Korttia asiakas on pitänyt koko ajan lompakossa. Asiakas oli ravintolasta ystäviensä ja yhden tuntemattoman miehen kanssa mennyt kotiinsa jatkoille eikä asiakas lähtenyt enää kotoaan ennen kuin seuraavana päivänä, jolloin huomasi kortin puuttuvan.

-       Korttiehdot.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Asiakas katsoo säilyttäneensä korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja ilmoittaneensa katoamisesta viipymättä. Hän vaatii täysimääräistä hyvitystä. Pankki katsoo asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti, jolloin pankki ei ole hyvitysvelvollinen

Sovellettavat lainkohdat ja lainaehdot

Maksupalvelulain 62 §:ssä on säännelty maksupalvelun käyttäjän vastuusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä. Säännöksen mukaan maksupalvelunkäyttäjä ei pääsääntöisesti vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. Tätä ilmoitusta edeltävältä ajalta maksupalvelun käyttäjä vastaa maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1. hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2. maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3. hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä on em. 2 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan maksupalvelun käyttäjän vastuun maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä voi aiheuttaa se, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa. Kyseisen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskeviin ehtoihin voidaan sisällyttää tarkempia ehtoja siitä, millaisiin toimiin maksuvälineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen maksuvälineen turvassa. Tässä tapauksessa maksuvälineen käyttöä koskevat ehdot ovat pankin yleiset korttiehdot, joissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija sitoutuu ehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Asiakas epäilee, että hänen korttinsa tunnusluku on urkittu, kun hän maksoi kortilla ravintolassa. Edelleen asiakas epäilee, että hänen kanssaan asiakkaan kotiin lähtenyt tuntematon mies on vienyt kortin. Asiakas ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä.

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin tunnusluku on todennäköisesti päätynyt korttia oikeudetta käyttäneen tietoon asiakkaan maksaessa korttipäätteellä ravintolassa. Ottaen huomioon tapahtumaolosuhteet, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen perusteella todennäköisenä, että asiakkaan kortin on vienyt asiakkaan kotoa mies, jonka kanssa asiakas lähti ravintolasta kotiinsa. Asiakkaan kertoman mukaan hän lähti ravintolasta ystäviensä ja hänelle entuudestaan tuntemattoman miehen kanssa kotiinsa jatkoille. Asiakas ei ole antanut muuta selvitystä kotinsa tapahtumista kuin sen, että jatkot venyivät myöhään ja asiakas heräsi myöhään iltapäivällä, jolloin hän huomasi korttinsa kadonneen. Lautakunta toteaa, että kortin säilyttämisessä tulee olla lähtökohtaisesti yhtä huolellinen kuin käteisen rahan säilyttämisessä. Lautakunta toteaa lisäksi, että asiakkaan olisi tullut tarkistaa kortin tallellaolo viimeistään siinä vaiheessa, kun vieraat olivat poistuneet hänen luotaan.

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo kortin päätymisen ulkopuolisen haltuun ja kortin tunnusluvun tämän tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn selvästi ja olennaisesti poikkeavan siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Suositus

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin oikeudeton käyttö johtuu siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaiset velvoitteensa. Lautakunta katsoo asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti, joten vastuu väärinkäytöstä jää pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa asiakkaalle.

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Antila, Lampela, Lehtonen ja Kallio. Sihteerinä toimi Heino.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia