Haku

PKL 17/10

Tulosta

Asianumero: PKL 17/10 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 22.03.2011

Kortin väärinkäyttö lievää suurempi huolimattomuus Kuluttajansuojalaki

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on saattanut asian Pankkilautakunnan käsiteltäväksi 4.10.2010 saapuneella valituksellaan.

Asiakkaan luottokortti varastettiin huhtikuussa 2010. Asiakas huomasi varkauden vasta kuukautta myöhemmin saatuaan luottotilistään laskun, josta kävi ilmi, että kortilla oli nostettu Ruotsissa rahaa automaatista 15.4. ja 16.4.2010, yhteensä noin 620,00 euron arvosta. Asiakas sulki kortin.

Asiakkaan ex-mies oli Ruotsiin lähtiessään 14.4.2010 vienyt asiakkaan kortin, jota hän ei ollut käyttänyt pitkään aikaan. Asiakkaalla oli uusi kortti, mutta vanhaa korttiaan hän säilytti edelleen laatikossaan. Asiakas säilytti korttia ja sen tunnuslukua eri paikoissa, mutta luonnollisesti hänen miehensä tiesi, missä hän niitä säilytti. Asiakkaan mielestä ei ole mahdollista pitää piilossa tavaroitaan aviomieheltään, jonka kanssa asuu. Se edellyttäisi henkilökohtaisia kassakaappeja. Asiakas ei olisi ikinä uskonut miehen vievän korttia ja tunnuslukua eikä hän ajatellut tutkivansa miehen laukkuja tämän lähtiessä. Koska asiakas käytti korttiaan harvoin, ei hän myöskään osannut kaivata sitä aiemmin.

Asiakas katsoo, ettei hän ole syyllinen siihen, että kortti varastettiin, koska hän ei ole voinut säilyttää korttiaan kotinsa ulkopuolella. Kortti ja tunnusluku olivat turvallisissa paikoissa, joista asiakkaan mies kuitenkin oli tietoinen. Asiakas vaatii pankkia ottamaan vastuun kortin väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta. 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas on kertonut, että hänen aviomiehensä oli varastanut hänen luottokorttinsa sekä kortin tunnusluvun. Kortilla oli tehty 15.-16.4.2010 kaksi oikeudetonta nostoa yhteensä 619,00 euroa. Nostot on tehty käyttäen kortin tunnuslukua. Asiakas on sulkenut kortin 27.5.2010.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon.

Korttiehdoissa todetaan vielä, että kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltijan on myös viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta tai kortin tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen haltuun.

Edelleen korttiehdoissa todetaan, että kortinhaltija ja tilinomistaja vastaavat kortin käytöstä aiheutuneesta vahingosta vain, jos kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta.

Asiakas on kertonut, että hän on säilyttänyt korttiaan ja tunnuslukuaan erillään, mutta yhteistaloudessa on vaikea pitää tunnuslukua piilossa asuinkumppanilta. Pankki katsoo, että lähtökohtaisesti tunnuslukua ei pitäisi säilyttää, vaan se tulisi hävittää tai edes kirjata sellaiseen muotoon, josta sitä ei voida tunnistaa. Tunnusluku on henkilökohtainen, eikä sitä tulisi paljastaa edes perheenjäsenille. Lisäksi pankki toteaa, että asiakas on ilmoittanut kortin katoamisesta vasta yli kuukausi kortin katoamisen jälkeen.

Edellä esitetyillä perusteilla pankki katsoo, että asiakkaan kortin ja sen tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun johtuu asiakkaan huolimattomuudesta, joka ei ole lievää. Näin ollen asiakkaan tulee itse vastata korttinsa oikeudettomasta käytöstä.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Kuluttajansuojalaki ja korttiehdot

Pankkilautakunta toteaa, että tapauksessa sovellettavaksi tulee tapahtuma-aikaan voimassa ollut kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §, jossa säännellään pakottavasti tilinhaltijan vastuusta luottokortin väärinkäyttötilanteissa. Tapahtuma-aikaan voimassa olleissa pankin yleisissä korttiehdoissa on sovittu pankin ja kortinhaltijan välisestä vastuusta kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta kuluttajansuojalain pakottavien säännösten mukaisesti. Lisäksi korttiehdoissa on määritelty kortinhaltijan velvollisuudet kortin ja tunnusluvun säilyttämisen ja käyttämisen suhteen.

Korttiehdoissa kortinhaltija on sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja tunnuslukua erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuulliseksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta sitä helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallella.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon. Kortinhaltijan vastuu kortin oikeudettomasta automaattikäytöstä lakkaa silloin, kun pankki on vastaanottanut kortinhaltijan edellä mainitun ilmoituksen ja pyynnön kortin sulkemisesta ja pankilla on ilmoituksen saatuaan ollut kohtuullinen aika estää kortin automaattikäyttö. Kortinhaltija vastaa kortin käytöstä katoamisilmoituksen tekemiseen saakka vain jos:

• kortinhaltija on antanut kortin tai tunnusluvun sivulliselle
• kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta
• tunnusluku tai kortti on joutunut sivullisen haltuun eikä kortinhaltija osoita sitä, että se johtui tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella katsoa hänen syykseen
• kortin tai tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun johtuu kortinhaltijan lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, jota ei voida lukea hänen syykseen, eikä hän ole viipymättä asian havaittuaan tehnyt katoamisilmoitusta.

Kysymyksenasettelu

Riidatonta tapauksessa on se, että asiakkaan luottokortti ja tunnusluku ovat päätyneet ulkopuolisen käsiin ja korttia ja sen tunnuslukua on käytetty oikeudetta automaattinostoihin ennen kuin asiakas on ilmoittanut kortin kadonneeksi. Tapauksessa ei ole esitetty, että asiakas olisi antanut korttinsa tai tunnuslukunsa sivulliselle tai että hän ei olisi viipymättä kortin katoamisen havaittuaan tehnyt katoamisilmoitusta.

Näin ollen tapauksessa on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa se, voidaanko kortin tai tunnusluvun joutumisen sivullisen haltuun/tietoon katsoa johtuneen asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, joka kohtuudella voidaan lukea hänen syykseen.

Ratkaisun perustelut

Kortin tunnusluvun huolellinen säilyttäminen edellyttää korttiehtojen mukaan muun muassa sitä, että kortinhaltija hävittää pankilta saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen. Mikäli kortinhaltijalla on tarvetta pitää tunnusluku ylhäällä muuallakin kuin muis-tissaan, ei tunnuslukua tule kirjata helposti tunnistettavaan muotoon ja sitä tulee säilyttää erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista yhdistää sitä korttiin. Kortin huolellinen säilyttäminen edellyttää lähtökohtaisesti kortin säilyttämistä turvallisesti niin, ettei se päädy ulkopuolisen haltuun. Velvollisuudesta säilyttää kortti huolellisesti ja velvollisuudesta ilmoittaa välittömästi sen katoamisesta vahinkojen rajoittamiseksi on johdettavissa myös velvollisuus seurata kortin tallellaoloa olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta noudattaen, vaikkei tätä velvollisuutta olekaan kuluttajansuojalaissa tai olisikaan korttiehdoissa nimenomaisesti mainittu (KKO 2006:81). Kortinhaltijan huolellisuutta arvioitaessa on huomioon otettava myös ne mahdollisuudet, joita kortinhaltijalla on kyseisissä olosuhteissa kortin säilyttämiseen.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan esittäneen asiassa johdonmukaisen ja uskottavan selvityksen tapahtumienkulusta. Pankkilautakunta katsoo eikä asiassa osapuolten välillä ole erimielisyyttä siitä, että asiakkaan ex-aviomies on vienyt asiakkaan kortin ja sen salaisen tunnusluvun ja käyttänyt niitä oikeudettomiin automaattinostoihin.

Asiakkaan kertoman mukaan hän säilytti korttiaan ja tunnuslukuaan kotonaan eri paikoissa. Asiakas ei ole esittänyt selvitystä siitä, missä muodossa hän on kortin tunnuslukua säilyttänyt ja onko hän hävittänyt pankilta saamansa tunnusluvun. Tarkempaa selvitystä siitä, missä asiakas korttiaan ja sen tunnuslukua säilytti, ei myöskään ole esitetty, mutta asiakkaan kertoman mukaan hänen miehensä tiesi, missä hän niitä säilytti.

Pankkilautakunta toteaa, ettei kortin säilyttäminen lukitussa kodissa lähtökohtaisesti osoita kortinhaltijan huolimattomuutta. Edelleen Pankkilautakunta katsoo, että kortinhaltija voi säilyttää myös kortin tunnuslukua kotonaan edellyttäen, että tunnuslukua säilytetään korttiehtojen mukaisesti erillään kortista ja muodossa, joka ei ole helposti tunnistettavissa.

Tässä tapauksessa asiakkaan mies on tiennyt, missä asiakas säilytti korttiaan ja tunnuslukuaan. Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta pitää lisäksi todennäköisenä, että kortin tunnusluku on ollut tallella joko pankilta saadussa alkuperäisessä tositteessa tai muutoin helposti tunnistettavassa muodossa.

Saatu selvitys kokonaisuutena huomioiden Pankkilautakunta katsoo, että kortin ja tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun on johtunut asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta. Ottaen erityisesti huomioon, että asiakas on tiennyt miehen tienneen sekä kortin että tunnusluvun säilytyspaikan, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi näissä olosuhteissa tullut tarkistaa korttinsa tallella olo. Tällöin asiakas olisi katoamisilmoituksen tekemällä voinut estää kortin oikeudettoman käytön. Edelleen, ottaen huomioon että kyse on vahingosta, jonka asiakkaan puoliso on rikoksella aiheuttanut, Pankkilautakunta katsoo kokonaisuutena kyseessä olevan tapahtumaketju ja vahinko, josta asiakkaan voidaan pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa kohtuudella katsoa vastaavan.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan kokonaisuutena muuta kuin lievää huolimattomuutta. Edelleen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan laiminlyöneen kortin tallella olon tarkastamisvelvollisuuttaan.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela ja Lehtonen. Sihteerinä toimi Hidén.


PANKKILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia