Haku

PKL 1615/09

Tulosta

Asianumero: PKL 1615/09 (2010)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 06.10.2010

Kortin väärinkäyttö lievää suurempi huolimattomuus Kuluttajansuojalaki

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Pankkilautakunnalle 16.10.2009 päivätyn valituksen. Lisäksi Asiakas on toimittanut 16.2.2010 ja 6.5.2010 saapuneet lisävastineet.

Asiakkaan yhdistelmäkortti oli varastettu ja sillä tehty oikeudettomia automaattinostoja yhteensä 3.240,50 euroa. Asiakas oli ollut ravintolassa juhannuksena 21.6.2009 ja tehnyt itselleen ja seurueelleen muutaman juomaostoksen tunnuslukua edellyttävää maksulaitetta käyttäen. Asiakas oli kertomansa mukaan suojannut parhaansa mukaan tunnusluvun näppäilyn ulkopuolisilta. Korttia Asiakas oli säilyttänyt housujen etutaskussa ohuessa metallikotelossa yhdessä ajokortin kanssa. 

Asiakas huomasi ravintolassa kortin kadonneen ja etsi sitä tuloksetta yhdessä ravintolan henkilökunnan kanssa. Ravintolasta poistuttuaan asiakas yritti soittaa sulkupalveluun matkapuhelimellaan, mutta puhelimessa oli toimintahäiriö. Poliisin avulla asiakas sai sovittua itselleen taksikyydin kotiin, josta hän sai soitettua korttien sulkupalveluun. Asiakkaan näkemyksen mukaan varas oli ammattimainen, kun nostot olivat tapahtuneet välittömästi varkauden jälkeen läheisellä automaatilla. Näin kortin välitönkään kuolettaminen ei olisi estänyt nostoja.

Asiakas katsoo toimineensa korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta noudattaen ja vaatii pankkia vastaamaan kortin väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta 3.240,50 eurosta sekä hyvittämään tilin ylityksestä perityt maksut.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Pankkilautakunnalle 29.10.2009 päivätyn vastineen. Lisäksi pankki on toimittanut 15.1.2010, 9.4.2010 ja 17.5.2010 päivätyt lisävastineet sekä nauhoitteen puhelusta, jolla Asiakas on ilmoittanut korttinsa kadonneeksi.
Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää salaista tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa ja käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan kortinhaltija vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä ennen sulkuilmoitusta mm. silloin, kun kortin tai siihen liittyvän tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun/tietoon johtuu kortinhaltijan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta. Tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon aiheuttaa kortinhaltijalle vastuun vahingosta, jos hän ei näytä sen johtuneen tapahtumasta, jota ei kohtuudella voida lukea hänen syykseen.

Pankki toteaa, että kortin tunnusluvun huolellinen säilyttäminen ja käsittely edellyttävät sitä, että kortinhaltija toimii ostotilanteessa niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Tunnusluvun salassa pysymistä pyritään edistämään myös tunnuslukunäppäimistön ominaisuuksilla, mutta kortinhaltijan velvollisuutena on kuitenkin itse varmistua siitä, ettei sivullinen voi nähdä tunnuslukua. Tunnusluvun näppäily tulee esim. suojata kädellä niin, ettei sivullinen voi saada tunnuslukua tietoonsa. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa tilanteissa, joissa muiden on mahdollista nähdä tunnusluku.

Tunnusluvun lisäksi myös korttia tulee säilyttää huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullinen voi saada sitä käyttöönsä. Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän tunnusluvun avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Pankin mukaan kortinhaltijan toimintaa ei voida kokonaisuutena pitää huolellisena, jos sekä tunnusluku että kortti päätyvät ulkopuolisen käytettäväksi.

Pankki on selvittänyt, että asiakas oli tehnyt ravintolassa 21.6.2009 seuraavat ostokset: 7,70 euroa klo 00:37; 7,40 euroa klo 00:43 ja 21 euroa klo 01:24. Asiakkaan kortilla oli tehty oikeudettomat automaattinostot klo 1:30–01:38 välisenä aikana.  Kortti oli ilmoitettu kadonneeksi klo 04:05.

Pankki pitää edellä mainittujen ostosten ajankohtien perusteella mahdollisena, että Asiakas oli tapahtumahetkellä ollut alkoholin vaikutuksen alaisena, eikä hänen tarkkaavaisuutensa olisi ollut parhaimmillaan. Pankin mukaan asiakkaan olisi ollut helppo havaita, että hänen korttinsa oli anastettu, koska metallinen korttikotelo oli kadonnut hänen housujensa etutaskusta. Anastuksen ja kortin kadonneeksi ilmoittamisen välillä oli kulunut kuitenkin aikaa 2,5 tuntia.
Pankki on toimittanut Pankkilautakunnalle tallenteen puhelusta, jolla Asiakas oli ilmoittanut korttinsa kadonneeksi. Nauhoitteella Asiakas ilmoittaa, että häneltä hävisi lompakko ja että hänen korttinsa pitäisi kuolettaa. Katoamisilmoituksia vastaanottava toimihenkilö kysyy tarkentavat kysymykset henkilötiedoista, korteista, katoamisajankohdasta ja siitä, oliko Asiakkaan tunnusluku lompakossa kirjoitettuna paperilla. Asiakas vastaa toimihenkilön kysymyksiin ja Asiakkaan kaikki sulkupalvelussa näkyvät kortit suljetaan. Pankki toteaa, että puhelunauhoitteesta kuuluu, että Asiakkaan puhe sammaltaa siten, että Asiakas on selvästi alkoholin vaikutuksen alaisena.

Pankin näkemyksen mukaan mikään ei viittaa siihen, että korttivaras olisi ollut ammattirikolli-nen. Varas oli jäänyt kiinni ja hänet oli tuomittu käräjäoikeudessa sekä ko. korttivarkaudesta ja maksuvälinepetoksesta että kolmesta muusta varkauden yrityksestä. Pankin mukaan tuomion perusteella saa kuvan, että korttia väärinkäyttäneen henkilön toiminta oli ollut sattumanvaraista, eikä tämä ollut onnistunut aikeissaan kuin Asiakkaan kohdalla muiden tekojen jäädessä yrityksiksi.
Pankki katsoo saamansa selvityksen perustella ja tapahtuman olosuhteet huomioon ottaen, että Asiakas ei ole noudattanut korttiehtojen ja kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n edellyttämää riittävää huolellisuutta säilyttäessään ja käyttäessään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua. Asiakas ei myöskään ole näyttänyt, että tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun olisi johtunut tapahtumasta, jota ei kohtuudella voida lukea hänen syykseen. Näin ollen pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys tapahtuma-aikana voimassa olleiden kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n (385/1986) pakottavien säännösten sekä asiakkaan korttisopimuksen yleisten ehtojen soveltamisesta. Pankin yleisissä korttiehdoissa on sovittu pankin ja kortinhaltijan välisestä vastuusta kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti. Lisäksi korttiehdoissa on määritelty kortinhaltijan velvollisuudet kortin ja tunnusluvun säilyttämisessä ja käyttämisessä.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää salaista tunnuslukua siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortinhaltijan on aina välittömästi ilmoitettava pankille, mikäli kortti tai siihen liittyvä tunnusluku katoaa tai kortinhaltijan on syytä epäillä, että tunnusluku tai kortti on saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun.

Korttiehdoissa todetaan, että tilinomistaja vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta katoamisilmoituksen tekemiseen saakka vain, jos

• kortinhaltija on antanut kortin tai tunnusluvun sivulliselle
• kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta
• tunnusluku on joutunut sivullisen tietoon, eikä kortinhaltija näytä sen johtuneen tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella lukea hänen syykseen
• kortin joutuminen sivullisen haltuun tai tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon johtuu kortinhaltijan lievästä huolimattomuudesta tai tapahtumasta, jota ei voida kohtuudella hänen syykseen lukea, eikä hän ole viipymättä asian havaittuaan siitä ilmoittanut edellä mainitulla tavalla.

Riidatonta asiassa on, että Asiakas on tehnyt viimeisen korttiostoksensa tunnuslukua käyttäen klo 1:24, korttia ja sen tunnuslukua on käytetty oikeudettomiin automaattinostoihin klo 1:30–1:38 välisenä aikana ja että kortti on suljettu klo 4:05. Tapauksessa ei ole väitetty, että Asiakas olisi antanut korttinsa tai tunnuslukunsa sivulliselle tai että Asiakas vastaisi vahingosta sillä perusteella, että hän ei ole ilmoittanut kortin katoamisesta viipymättä asian havaittuaan.
Riitaista asiassa on se, onko kortin ja tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun johtunut Asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta tai onko Asiakas osoittanut, että tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun on johtunut tapahtumasta, jota ei kohtuudella voida lukea Asiakkaan syyksi.

Kortin tunnusluvun huolellinen säilyttäminen edellyttää korttiehtojen mukaan muun muassa sitä, että kortinhaltija hävittää pankilta saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen. Mikäli kortinhaltijalla on tarvetta pitää tunnusluku ylhäällä muuallakin kuin muistissaan, ei tunnuslukua tule kirjata helposti tunnistettavaan muotoon ja sitä tulee säilyttää erillään kortista. Tunnusluvun huolellinen käyttäminen puolestaan edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että kortinhaltija toimii maksua tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Tunnusluvun näppäileminen tulee mahdollisuuksien mukaan suojata esimerkiksi toisella kädellä. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on paljon muita ihmisiä, esimerkiksi ravintolan baaritiskillä. Tämänkaltaisissa tilanteissa voidaan kortinhaltijan menettelyä, jota tavanomaisemmassa maksutilanteessa esimerkiksi kaupan kassalla voitaisiin pitää huolellisena tai ei ainakaan muuna kuin lievänä huolimattomuutena, pitää lievää suurempana huolimattomuutena. Myös maksun vastaanottajan käyttämän maksupäätteen liikuteltavuus, muotoilu ja esimerkiksi kiinteät näkösuojat on otettava huomioon kortinhaltijan huolellisuutta arvioitaessa. Koska vastuu tunnusluvun huolellisesta käyttämisestä on kortinhaltijalla, voidaan huolellisen kortinhaltijan edellyttää ottavan tunnuslukua suojatessaan huomioon myös maksupäätteen ominaisuudet.

Kortin huolellinen säilyttäminen edellyttää lähtökohtaisesti kortin säilyttämistä niin, ettei se päädy ulkopuolisen haltuun. Velvollisuudesta säilyttää kortti huolellisesti ja velvollisuudesta ilmoittaa välittömästi sen katoamisesta vahinkojen rajoittamiseksi on johdettavissa myös velvollisuus seurata kortin tallella oloa olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta noudattaen, vaikkei tätä velvollisuutta olekaan korttiehdoissa tai kuluttajansuojalaissa nimenomaisesti mainittu (KKO 2006:81). Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen ja sen tallella olon seuraamiseen.

Asiakas on kertonut, että hänellä ei ole ollut tunnuslukua kirjoitettuna mukanaan ja että hän on maksua hyväksyessään parhaansa mukaan suojannut tunnusluvun näppäilyä.  Pankki on puolestaan Asiakkaan tekemien ostosten ajankohtien ja määrien perusteella sekä viitaten Asiakkaan käyttäytymiseen kortin katoamisilmoituksen yhteydessä vedonnut siihen, että on mahdollista, että Asiakas on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena siten, että hänen tarkkaavaisuutensa korttia käyttäessään ja säilyttäessään ei ole ollut parhaimmillaan. Pankin mukaan nämä seikat yhdessä osoittavat, että kortin ja tunnusluvun joutuminen sivullisen haltuun ja tietoon ovat johtuneet Asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta. 
Pankkilautakunta toteaa, että kortin ja tunnusluvun päätyminen ulkopuolisen haltuun ei itsessään vielä ole näyttö siitä, että kortinhaltija ei olisi noudattanut korttiehtojen mukaista huolellisuutta tai että kortinhaltijan menettely korttia ja tunnuslukua käyttäessään ja säilyttäessään osoittaisi lievää suurempaa huolimattomuutta. Asiakas on voinut johtua esimerkiksi ilman omaa myötävaikutustaan taitavan ammattimaisen rikollisen toiminnan uhriksi.

Pankkilautakunta katsoo tapauksessa selvitetyksi, että tapahtuman kokonaisolosuhteet huomioon ottaen kortin joutuminen sivullisen haltuun ja tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon ovat johtuneet Asiakkaan muusta kuin lievästä huolimattomuudesta. Korttia ja tunnuslukua käyttäessään Asiakas ei ollut noudattanut riittävää huolellisuutta tunnusluvun suojaamisessa, kun tunnusluku oli saatu häneltä urkittua. Asiakas ei myöskään ollut kiinnittänyt riittävästi huomiota kortin säilyttämiseen ja tallella oloon, kun kortin katoamisen havaittuaankin Asiakkaalta oli kulunut huomattavasti aikaa katoamisilmoituksen tekemiseen.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita hyvitystä Asiakkaalle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela ja Lehtonen sekä varajäsen Kallonen. Sihteerinä toimi Mäntyranta.


PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta