Haku

PKL 141/15

Tulosta

Asianumero: PKL 141/15 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.03.2016

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää hänen kortillaan 15.11.2015 klo 04.10-16.51  välisellä ajalla tehdyt oikeudettomat ostot ja automaattinostot yhteisarvoltaan nostopalkkioineen 5.765 euroa. Asiakas on itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran ennen kortin oikeudetonta käyttöä 4.11.2015. Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista 15.11.2015 klo 17.19.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Asiakas havaitsi 15.11.2015 töissä olleessaan kännykkäkotelossa säilyttämänsä maksukorttinsa kadonneeksi. Aluksi hän ajatteli kortin olevan kotona. Päästyään klo 16.00 töistä, hän meni kotiin etsimään korttia. Kun sitä ei löytynyt, asiakas sulki kortin välittömästi.

Asiakas korostaa, ettei tunnusluku ollut kenenkään tiedossa eikä kirjoitettuna mihinkään. Asiakas ei ole missään vaiheessa toiminut kortin kanssa huolimattomasti. Asiakas tekee ammattinsa puolesta noin 100 kyseistä korttia koskevaa korttisopimusta vuodessa. Täten hänen tiedossaan on, että tunnuslukua ei kuulu säilyttää kortin yhteydessä. Asiakkaalla ei ole ollut tunnuslukua muuta kuin omassa päässään muistissa. Täten on mysteeri, miten tunnusluku on saatu. Joko sen on joku urkkinut ja seurannut asiakasta, tai se on luettu jotenkin. Poliisilla olevasta kuvamateriaalista ilmenee rikoksen tekijät.

Pankin vastine

Asiakkaan kiistämät korttiostot ja -nostot on tehty alkuperäisellä kortilla ennen kortin sulkemista ja kaikki tapahtumat on hyväksytty korttiin liittyvällä tunnusluvulla.

Asiakkaan kortti varastettiin hänen kertomuksensa mukaan matkapuhelimen kotelosta. Hänellä ei ole minkäänlaista käsitystä missä ja milloin kortti on varastettu. Asiakas itse oli käyttänyt korttiaan viimeksi 4.11.2015. Asiakkaan mukaan korttiin liittyvä salainen tunnusluku ei ollut kadonneessa lompakossa.

Asiakkaalta on hävinnyt kyseinen kortti ilmeisesti 14.11.-15.11.2015 välisen yönä, koska ensimmäinen väärinkäytös on tapahtunut klo 04:10. Viimeinen väärinkäytös on tehty 16:51. Koska asiakas ei itse ole käyttänyt korttiaan moneen päivään ennen ensimmäistä väärinkäytöstä pankki katsookin, että ainoa mahdollisuus tunnusluvun joutumiselle ulkopuolisen henkilön haltuun on se, että kortin tunnusluku on ollut joko sellaisenaan taikka helposti naamioituna matkapuhelimen kotelossa yhdessä kortin kanssa.

Pankki viittaa maksupalvelulain 53 §:än ja pankin korttiehtoihin. Maksupalvelulain 62 §:n mukaan kortinhaltijan vastuuta ei ole rajoitettu, jos kortin oikeudeton käyttö on johtunut siitä, että kortinhaltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) mukaan törkeästä huolimattomuudesta voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun maksukortin haltija on säilyttänyt maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua samassa lompakossa.

Asiakas on pankin käsityksen mukaan toiminut törkeän huolimattomasti säilyttäessään tunnuslukua kortin yhteydessä. Hän ei myöskään ole sulkenut korttiaan heti, kun oli havainnut noin klo 13-14 sen kadonneen, ja tämän vuoksi kortilla on edelleen ehditty tekemään klo 15:45 1.698 euron ja klo 16:51 2.567 euron ostotapahtumat. Pankin käsityksen mukaan asiakkaan tuleekin vastata oikeudettomista nostoista kokonaisuudessaan itse.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- kortin automaattitapahtuma-luettelo

- automaatin kameran kuvia

- tutkintailmoitus (ilmoitusaika 16.11.2015)

- pankin korttien yhteiset ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas on itse käyttänyt korttiaan viimeisen kerran 4.11.2015 ja tämän jälkeen seuraavat asiakkaan kortilla tehdyt tapahtumat ovat asiakkaan riitauttamat 15.11.2015 klo 04.10-16.51 välisellä ajalla tehdyt ja tunnusluvulla hyväksytyt automaattinostot ja maksutapahtumat.

Asiakkaan mukaan kortin tunnuslukua ei ole kirjoitettu mihinkään eikä se ole ollut kenenkään muun tiedossa vaan ainoastaan hänen muistissaan. Asiakkaan mukaan joku on urkkinut tunnusluvun ja seurannut asiakasta tai tunnusluku on luettu jotenkin.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse korttiaan viimeisen kerran yli kymmenen vuorokautta ennen ensimmäistä oikeudetonta korttitapahtumaa. Saadun kokonaisselvityksen perusteella lautakunta katsoo todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen haltuun kortin anastuksen yhteydessä ja että tunnusluku on ollut tunnistettavassa muodossa ja yhdistettävissä korttiin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja tunnusluvun erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa myös hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta.

Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo jääneen selvittämättä, missä ja miten kortin anastus on tapahtunut ennen aamuyöllä 15.11.2015 alkanutta kortin oikeudetonta käyttöä. Edellä esitettyyn viitaten ja asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta kuitenkin katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia