Haku

PKL 14/11

Tulosta

Asianumero: PKL 14/11 (2011)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 20.09.2011

Kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli lauantaina 30.10.2010 viettänyt iltaa ravintolassa ja ottanut sitten ns. pimeän taksin. Autossa oli ollut kaksi ulkomaalaistaustaista miestä. Asiakas oli viety kotiinsa. Hänen muistinsa mukaan matkalla ei poikettu missään, esim. bensaostoksilla. Aamulla hän oli huomannut yhdistelmäkorttinsa, gsm-puhelimensa ja rannekellonsa olevan kateissa. Kortti oli ollut lompakossa, joka oli edelleen tallella.

Ilmoitukseen on kirjattu asiakkaan muistavan, että hän oli käyttänyt korttia ravintolassa illan aikana. Tunnuslukua hän ei pidä mukanaan. Asiakas piti todennäköisenä, että omaisuus oli anastettu häneltä baarissa, jossa hän todennäköisesti oli myös naputellut pin-koodinsa laskua maksaessaan. Pimeässä taksissa hän oli istunut yksin takapenkillä, joten siellä ei mitään viety.

Myöhemmin asiakas ilmoitti poliisille, että hän olikin maksanut ravintolassa käteisellä eikä ollut käyttänyt korttiaan missään. Asiakkaalla ei ole mitään käsitystä siitä, missä hänen omaisuutensa on anastettu ja mistä kortin tunnusluku on onnistuttu sieppaamaan. Kävellessään ravintolasta tienristeykseen, jossa hän nousi pimeän taksin kyytiin, hän oli tuntenut olonsa oudoksi. Hän epäilee, että hänelle on jossain voitu antaa tajuntaan vaikuttavaa ainetta. Muistikatkoa asiakkaalla ei kuitenkaan ole ollut.

Asiakkaan yhdistelmäkortilla oli 31.10.2010 klo 3.43–4.00 välisenä aikana tehty yhteensä 6.860 euron automaattinostot. Automaattien valvontakamerat oli peitetty, ja tekijät jäivät tuntemattomiksi. Asiakas kuoletti korttinsa 31.10.2010 klo 9.43.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, että pankin tulee vastata väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta, koska pankki ei ole pystynyt selvittämään mistä asiakkaan tunnusluku on saatu tai että asiakas olisi muutenkaan käyttänyt korttiaan huolimattomasti. Asiakkaan kotivakuutusyhtiö on korvannut vahingosta 350 euroa. Asiakas vaatii pankilta 6.310 euron hyvitystä.

Asiakas kertoo, ettei hän ollut käyttänyt korttiaan koko vuorokauden aikana. Asiakkaan lompakko oli hänen taskussaan rahoineen, ja tunnusluku oli ainoastaan hänen muistissaan. Asiakas ei ole kirjoittanut tunnuslukuaan ylös mihinkään eikä ole kertonut sitä kenellekään. Taskuvaras oli anastanut yhdistelmäkortin, kellon ja puhelimen sekä selvittänyt kortin tunnusluvun. Ravintolassa asiakas oli juonut vain yhden juoman eikä ollut päihtynyt. Asiakkaan omaisuus oli todistettavasti tallella vielä klo 22.00 jälkeen, ja maksukorttipetos on tapahtunut juuri samaan aikaan kun asiakas on ollut ns. pimeässä taksissa matkalla kotiin.

Asiakkaan mukaan poliisi kertoi, että tekijät olivat taitavia ammattirikollisia, jotka olivat peittäneet valvontakamerat molemmista automaateista. Tunnusluvun saamiseksi on kuulemma useita keinoja, ja vastaavaa tapahtuu viikoittain. Asiakas on viettänyt pitkiä aikoja Itä-Euroopassa ja tottunut siellä ryöstön tai petoksen yrityksiin. Siitä huolimatta hän oli nyt joutunut erittäin taitavan rikollisen uhriksi.

Tekijän taitavuuden vuoksi asiakas ei ole välittömästi voinut huomata omaisuutensa menettämistä. Lompakko oli edelleen tallella eikä asiakas ollut käyttänyt korttiaan koko iltana, joten hän ei voinut epäillä korttinsa tulleen anastetuksi. Katoamisilmoituksen asiakas teki heti asian huomattuaan. Vakuutusyhtiökään ei pitänyt asiakkaan menettelyä törkeän huolimattomana.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki viittaa tutkintailmoitukseen ja yleisiin korttiehtoihinsa. Asiakas ei ole kyennyt kertomaan miten ja missä hänen puhelimensa, rannekellonsa ja lompakossa ollut yhdistelmäkorttinsa on anastettu. Hän ei myöskään ole kyennyt kertomaan, miten vain hänen muistissaan oleva kortin tunnusluku on joutunut ulkopuolisen tietoon.

Pankki toteaa, että lokitietojen mukaan asiakkaan kortilla nostot ja maksutapahtumat on tehty ja hyväksytty tunnusluvulla ennen katoamisilmoituksen tekemistä. Tekijä on siten vaikeuksitta kyennyt yhdistämään tunnusluvun korttiin, vaikka asiakas on kertonut, että tunnusluku oli ainoastaan hänen muistissaan. Asiakas ei ole ilmoittanut kortin katoamisesta pankille ilman aiheetonta viivytystä vaan vasta useiden tuntien kuluttua kortin ja/tai siihen liittyvän tunnuksen katoamisesta ja reklamoitujen korttinostojen tekemisestä.

Pankki katsoo, että kortin anastamiseen liittyy hyvin poikkeuksellisia tapahtumia ja olosuhteita. Asiakas ei itse ole käyttänyt korttiaan kyseisen illan ja yön aikana lainkaan, joten kortin tunnuslukuakaan ei ole käytetty. Kortti on anastettu asiakkaan lompakosta, joka kuitenkin on tallella. Tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon, vaikka luku oli vain asiakkaan muistissa. Kortin lisäksi myös kello ja puhelin on anastettu asiakkaan sitä huomaamatta. Lisäksi asiakas oli käyttänyt ns. pimeää taksia. Näihin poikkeuksellisiin seikkoihin ei pankin mukaan ole annettu mitään selvitystä.

Pankki katsoo, ettei asiakas ole noudattanut pankin korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta säilyttäessään ja käyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua. Hän on lisäksi laiminlyönyt ilmoittaa pankille kortin katoamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Pankki katsoo asiakkaan toiminnan olleen kokonaisuutena arvioiden törkeän huolimatonta, jolloin asiakas on täysimääräisesti vastuussa kortillaan tehdyistä nostoista ja maksutapahtumista.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu

- selvitys riidanalaisista pankkiautomaattinostoista
- tulosteita asiakkaan tilitapahtumista
- asiakkaan kotivakuutusyhtiön korvauspäätös, josta ilmenee yhtiön korvanneen rannekellon ja anastetuista varoista 350 euroa, mikä on vakuutusehtojen mukainen enimmäismäärä
- maksuvälinepetosta ja varkautta koskeva tutkintailmoitus

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Asiakas katsoo säilyttäneensä korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti ja ilmoittaneensa vahingosta viipymättä. Hän vaatii täysimääräistä hyvitystä. Pankki katsoo asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti, jolloin pankki ei ole hyvitysvelvollinen.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista. Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohdan 11 mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liittyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua tai muuta tunnistetta on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia, tunnuslukua ja muuta tunnistetta ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa.

Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun tai muun tunnisteen sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon.

Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.

Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Korttiehtojen kohdan 13.1 mukaan kortinhaltijan ja/tai tilinomistajan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos

- kortti tai siihen liittyvä tunnusluku tai muu tunniste katoaa tai
- on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai
- korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti taikka
- kortti on esimerkiksi jäänyt automaattiin.

Perustelut

Pankkilautakunta toteaa, että vastuu kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä on maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista, koska viime kädessä ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa on pääsääntöisesti se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Tämä huolellisuusarviointi tapahtuu maksupalvelulain ja korttiehtojen perusteella, eikä vaikutusta ole esimerkiksi sillä, miten kortinhaltijan kotivakuutusyhtiö on arvioinut vakuutussopimuslakiin ja vakuutusehtoihin perustuvaa korvausvelvollisuuttaan samassa asiassa.

Kortinhaltijan menettelyn huolellisuuden arvioimiseksi on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin hän on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla itsellään. Jos hän vaatii kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, hänen voidaan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista kuten siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä kortinhaltijaltakaan voida edellyttää. Kortinhaltijan voidaan kuitenkin aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella asiakas on ollut viettämässä iltaa ravintolassa ja on sen jälkeen mennyt ns. pimeällä taksilla kotiin. Aamuyöllä hänen yhdistelmäkortillaan on tehty oikeudettomia automaattinostoja, mikä on edellyttänyt tunnusluvun käyttämistä. Automaattien valvontakameroiden peittäminen viittaa tekijöiden ammattimaisuuteen.

Asiassa jää kuitenkin epäselväksi, miten kortti ja tunnusluku olivat päätyneet ulkopuolisen haltuun. Asiakas on aluksi kertonut poliisille muistavansa, että hän on käyttänyt korttiaan ja todennäköisesti tunnuslukuaan ravintolassa ja että anastus oli tapahtunut siellä. Myöhemmin hän on kuitenkin ilmoittanut, että hän olikin maksanut ravintolassa käteisellä, eikä hän ollut käyttänyt korttiaan koko päivänä. Hänellä ei ole mitään käsitystä siitä, missä hänen omaisuutensa oli anastettu ja miten kortin tunnusluku oli saatu.

Lautakunta toteaa, että kortin tunnuslukua ei pysty selvittämään itse kortista. Poliisille annetun kertomuksen epävarmuus ja sen myöhempi muuttuminen huomioon ottaen Pankkilautakunta arvioi, että asiakas tosiasiassa ei kykene selkeästi muistamaan ravintolaillan tapahtumia. Lääketieteellistä selvitystä tai muutakaan näyttöä ei ole esitetty siitä, että asiakas olisi epäilemällään tavalla tullut huumatuksi. Asiakkaalta on viety matkapuhelin, rannekello ja lompakosta yhdistelmäkortti. Koska tämä kaikki on voinut tapahtua asiakkaan huomaamatta, lautakunta pitää todennäköisenä, että asiakas ei ole säilyttänyt ja valvonut maksukorttiaan maksupalvelulain ja korttiehtojen edellyttämällä tavalla. Lisäksi lautakunta katsoo, että koska asiakas selvityksen mukaan ei ollut itse käyttänyt korttiaan ja tunnuslukua illan aikana, tekijä on todennäköisesti saanut kortin tunnusluvun tietoonsa kortin anastuksen yhteydessä. Tämä lautakunnan näkemyksen mukaan osoittaa kortinhaltijan vakavaa huolimattomuutta.

Kortin ja muun omaisuuden puuttumisen asiakas on huomannut vasta herättyään seuraavana aamuna, ja hän on ilmoittanut kortin katoamisesta klo 9.43 eli pian vahingon huomattuaan. Lautakunta katsoo, että asiakas oli ilmoittanut kortin katoamisesta ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun hän oli huomannut korttinsa puuttuvan.

Lautakunta toteaa kuitenkin, että kortin tallella olon tarkistaminen riittävän usein on keskeinen kortinhaltijan velvollisuus, jonka täyttämisellä on suuri merkitys kortin oikeudettoman käytön estämisessä tai katkaisemisessa. Tapahtumaillan olosuhteet ja ns. pimeän taksin käyttäminen huomioon ottaen lautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tarkistaa korttinsa tallella olo viimeistään kotiinsa saapuessaan. Epäselväksi tosin jää, oliko tällä laiminlyönnillä tosiasiallista vaikutusta vahingon syntyyn vai oliko oikeudettomat nostot tehty jo ennen kuin asiakas oli päässyt kotiin asti.

Ratkaisu

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin oikeudeton käyttö johtuu siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaiset velvoitteensa. Lautakunta katsoo asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti. Tällöin vastuu väärinkäytöstä jää pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa asiakkaalle.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Laine, Lampela, Lehtonen ja Ruokanen. Sihteerinä toimi Raulos.


PANKKILAUTAKUNTA
 

Tulosta