Haku

PKL 140/15

Tulosta

Asianumero: PKL 140/15 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.05.2016

Onko asiakkaalla oikeus vaatia luottokortilla tehdyn maksun palautusta luotonantajalta, kun maksunsaaja ei ole suostunut peruuttamaan kauppaa? Luotonantajan ja myyjän yhteisvastuu. Luottokortti. Peruutusoikeus. Liitännäisen luottosopimuksen peruuntuminen. Ulkomaisen lain tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 19.2.2015 Kanariansaarilla, kun hänelle myytiin arpajaisvoitoksi esitetty kuuden vuoden matkailupaketti. Asiakas maksoi siitä 800 euron käsirahan luottokortilla. Koko lomapaketin hinta oli 5.400 euroa ja se koostui erillisistä lomista usean vuoden ajalle. Sopimuksen mukaan lomapaketissa ei ollut palautusoikeutta.

Asiakas ilmoitti matkanjärjestäjälle 2.3.2015 haluavansa peruuttaa sopimuksen pitkäkestoisia lomatuotteita koskevaan Real Decreto-ley 8/2012 -lakiin perustuvalla oikeudella. Matkanjärjestäjä kieltäytyi peruuttamasta sopimusta vedoten sopimusehtoihin ja siihen, että lomapaketti koostui kuudesta 11 kuukauden sopimuksesta eikä kyse olisi silloin laissa tarkoitetusta pitkäkestoisesta lomatuotteesta. Asiakkaan jatkettua reklamointia matkanjärjestäjän sähköpostiosoite lakkasi toimimasta 10.3.2015.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että kyseessä on pitkäkestoinen lomatuote, jota koskee EU-direktiivin 2008/122/EY nojalla Espanjassa säädetty Real Decreto-ley 8/2012 -laki. Direktiivin ja lain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Euroopan kuluttajakeskuksen näkemyksen mukaan direktiivi soveltuu asiakkaan tekemän sopimuksen kaltaisiin tilanteisiin. Lisäksi elinkeinonharjoittaja ei saa vastaanottaa maksusuoritusta ennen peruutusajan kulumista. Säännökset vastaavat Suomen kuluttajansuojalain 10 luvun 9 ja 12 §:ää. Matkanjärjestäjä otti maksun vastaan sopimuksentekopäivänä eikä suostunut peruuttamaan sopimusta, vaikka asiakas peruutti sopimuksen 14 päivän kuluessa.

Mikäli katsottaisiin, ettei sopimusta pidettäisi pitkäkestoisena lomatuotteena, asiakas vetoaa kuluttajaoikeusdirektiiviin 2011/83/EU. Direktiivin mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus kuluitta 14 päivän kuluessa, jos kuluttajaan on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan toimitila. Asiakkaalle annettiin rannalla ilmaisia arpoja, joista yksi oli päävoitto. Voiton saamiseksi hänet kuljetettiin taksilla 20 kilometrin päähän hotelliin. Hotellissa lomapakettia myytiin painostavissa olosuhteissa ja sopimus piti tehdä saman istunnon aikana. Tälläkin perusteella asiakkaalla olisi siten ollut oikeus peruuttaa sopimus kuluitta.

Asiakas katsoo, että hänellä olisi ollut oikeus peruuttaa sopimus Espanjan voimassa olevan lain mukaan. Suomen kuluttajansuojalain mukaan asiakas voi esittää vaatimukset myyjän ohella myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan. Asiakas vaatii, että pankki sopimuksen luotottajana palauttaa asiakkaan luottokortillansa tekemän 800 euron maksun.

Pankin vastine

Pankki toteaa, että kuluttajasuojalain 7 luvun 39 §:n mukaan kuluttaja voi vaatia maksamaansa kauppasummaa takaisin luottokorttiyhtiöltä vain, jos myyjä on rikkonut sopimusta. Epäselvää on, mitä asiakkaan ja myyjän välisissä neuvotteluissa on keskusteltu ja minkälaisia tietoja ostajalle on annettu. Pankin käsityksen mukaan asiakkaalle on selvästi kerrottu ja hän on allekirjoittanut useaan kertaan ehtokohdan, ettei hänen luottokortilla maksamaansa summaa tulla palauttamaan hänelle. Onkin täysin mahdollista, että asiakkaalle on annettu riittävät ja selkeät tiedot kaupantekotilaisuudessa, mutta hän on tullut myöhemmin katumapäälle palattuaan kotimaahan.

Myyjä on ilmoittanut, että pitkäkestoista lomatuotetta koskeva peruuttamisoikeus ei koske heidän tuotettaan. Myös Euroopan Kuluttajakeskuksen Suomen edustaja toteaa viestissään, että heidän verkostollaan ei ole tiedossa oikeuskäytäntöä, miten kyseisenlaisia sopimuksia arvioidaan.

Pankilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia arvioida tässä kyseisessä tapauksessa onko myyjä syyllistynyt sopimusrikkomukseen suhteessa kuluttajaan tai mitä lainsäädäntöä yleensäkin kyseisessä sopimuksessa olisi tullut noudattaa. Siksi pankki edellyttääkin, että asiakas vie tämän riita-asian esimerkiksi tuomioistuimen tai muun riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi. Mikäli riidanratkaisuelimen päätöksen mukaan myyjä on syyllistynyt sopimusrikkomukseen, pankin korvausvastuu voi tulla kyseeseen.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Asiakkaan ja myyjän välinen 19.2.2015 päivätty ja allekirjoitettu sopimus lomapaketista.

- Kuitti 800 euron maksusta, joka on tehty 19.2.2015.

- Asiakkaan ja myyjän välinen sähköpostikeskustelu.

- Asiakkaan ja Euroopan kuluttajakeskuksen Suomessa välinen sähköpostikeskustelu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava onko asiakkaalla ollut Espanjan lain mukaan oikeus peruuttaa sopimus sekä voiko kaupan rahoittaneelta luotonantajalta vaatia maksun palautusta sillä perusteella, että asiakkaalla olisi ollut oikeus peruuttaa sopimus.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 6 luvun 21 §:ssä todetaan, että jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, liitännäinen luotto- tai vakuutussopimus peruuntuu ilman toimenpiteitä.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukaan kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/122/EY koskien mm. kuluttajien suojaamisesta pitkäkestoisia lomatuotteita koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ’pitkäkestoista lomatuotetta koskevalla sopimuksella’ tarkoitetaan yli vuoden kestävää sopimusta, jonka nojalla kuluttaja korvausta vastaan saa pääasiassa oikeuden majoitukseen liittyviin alennuksiin tai muihin etuuksiin joko ilman matkoja tai muita palveluita tai niiden kanssa.

Direktiivin 6 artiklan mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa pitkäkestoista lomatuotetta koskevan sopimuksen 14 kalenteripäivän kuluessa sopimuspäivästä.

Direktiivin 9 artiklan mukaan ennakkomaksut ennen peruuttamisajan päättymistä on kielletty.

Kuluttajien oikeuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU (”Kuluttajaoikeusdirektiivi”) 2 artiklan mukaan ”muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyllä sopimuksella” tarkoitetaan mm. elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä sopimusta, joka tehdään elinkeinonharjoittajan toimitiloissa välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan toimitila, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan ollessa samanaikaisesti fyysisesti läsnä.

Edelleen 2 artiklan mukaan ”liitännäissopimuksella” tarkoitetaan sopimusta, jonka mukaan kuluttaja hankkii mm. muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyyn sopimukseen liittyviä tavaroita tai palveluja, jotka elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli toimittaa tai suorittaa kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen järjestelyn perusteella.

Direktiivin 9 artiklan mukaan kuluttajalla on oikeus perusteluja esittämättä peruuttaa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus 14 päivän kuluessa.

Direktiivin 15 artiklassa todetaan, että jos kuluttaja käyttää tämän direktiivin 9–14 artiklan mukaisesti oikeuttaan peruuttaa muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus, kaikki liitännäissopimukset peruuntuvat automaattisesti ilman, että kuluttajalle koituu mitään kustannuksia lukuun ottamatta artiklassa mainittuja poikkeuksia.

Direktiivin 25 artiklan mukaan jos sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion lakia, kuluttaja ei voi luopua oikeuksista, jotka kuuluvat hänelle niiden kansallisten toimenpiteiden perusteella, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sopimusehdot, joilla välittömästi tai välillisesti poistetaan tähän direktiiviin perustuvat oikeudet tai rajoitetaan niitä, eivät sido kuluttajaa.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa riidatonta asiassa olevan se, että asiakkaan allekirjoittaman sopimuksen mukaan sitä ei voida peruuttaa. Epäselvää asiassa on kuitenkin se, onko sopimus ollut ehdosta huolimatta purettavissa pakottavan espanjalaisen lainsäädännön perusteella.

Kuluttajaoikeusdirektiivin mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa 14 päivän kuluessa sopimus, joka tehdään elinkeinonharjoittajan toimitiloissa välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan toimitila, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan ollessa samanaikaisesti fyysisesti läsnä. Kyseinen peruutusoikeus on implementoitu Espanjan lakiin (Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre)

Asiakkaan kertoman mukaan myyjä otti häneen yhteyttä rannalla, jonka jälkeen hänet kuljetettiin taksilla hotelliin noin 20 kilometrin päähän ja sopimus tehtiin saman tapaamisen aikana. Lautakunta katsoo, että asiakkaalla on kuluttajaoikeusdirektiivin ja sen nojalla säädetyn espanjalaisen lain mukaan ollut oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa. Asiakas on yrittänyt peruuttaa sopimuksen kyseisen määräajan puitteissa, mutta myyjä ei suostunut peruutukseen. Lautakunta katsoo, että asiassa ei ole merkitystä sillä, että asiakas on vedonnut toiseen lainkohtaan yrittäessään peruuttaa sopimusta.

Kuluttajaoikeusdirektiivissä todetaan, että jos kuluttaja peruuttaa direktiivin mukaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen, kaikki liitännäissopimukset peruuntuvat automaattisesti ilman, että kuluttajalle koituu mitään kustannuksia. Kyseinen säännös on implementoitu sellaisenaan Suomen (kuluttajansuojalaki) ja Espanjan (Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre) lakiin.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan ja pankin välinen sopimus kyseessä olevan kaupan rahoittamisesta on direktiivissä ja laeissa tarkoitettu liitännäissopimus. Lautakunta katsoo siten, että kyseinen rahoitussopimus on peruuntunut automaattisesti, kun asiakkaan ja myyjän välinen sopimus olisi pitänyt peruuttaa.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaalla on oikeus vaatia luottokortilla maksetun myyntihinnan palauttamista kaupan luotottaneelta pankilta, kun myyjä ei ole suostunut peruuttamaan sopimusta, vaikka asiakkaalla lain mukaan oli oikeus peruutukseen.

Pankkilautakunta suosittaa pankkia palauttamaan 800 euron maksun.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia