Haku

PKL 137/15

Tulosta

Asianumero: PKL 137/15 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.05.2016

Miten vastuu asiakkaan maksukortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortti anastettiin asiakkaan aviomiehen B:n hallusta ja kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja Helsingissä 6.10.2015 klo 12.48-13.32 välisenä aikana yhteensä 2.880 euron arvosta. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista klo 14.04.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan oikeudettomat automaattinostot täysimääräisesti.

Tuntemattomat henkilöt anastivat asiakkaan miehen B:n hallusta asiakkaan kortin, jolla nostettiin luvatta 2.880 euroa automaateista. Asiakas oli antanut korttinsa B:n käyttöön. B:n oli tarkoitus käydä nostamassa kortilla rahaa automaatista asiakkaan lomamatkaa varten. B meni kotoaan nostamaan 140 euroa rahaa Maatullinaukiolla olevasta automaatista. Sen jälkeen hän oli mennyt postittamaan kirjeen Maatullinaukolla sijaitsevaan postilaatikkoon. Postilaatikon luona kaksi ulkomaalaisen näköistä miestä oli tullut hänen luokseen ja ruvenneet ”säheltämään” jotain reppunsa kanssa, mutta heiltä ei mennyt mitään kirjelähetystä postilaatikkoon. Tämän jälkeen B oli palannut kotiin, josta pian jatkoi matkaansa työpaikalleen. Kortin kuolettamien ja rikosilmoitus tehtiin välittömästi, kun kortin anastus huomattiin.

Tietysti asiakkaan oli väärin antaa kortti B:lle, mitä hän on tehnyt monet vuodet. He ovat olleet avioliitossa kohta 50 vuotta ja asiakas luottaa mieheensä. Asiakas ei todellakaan tiedä, kuka ulkomaan edustaja on niin fiksu, että seuraa B:tä postilaatikolle ja tarjoaa hänelle tietä, avaa laatikon ja samalla vie kortin taskusta.

Pankin vastine            

Kaikki tapahtumat on tehty kortin PIN-tunnusluvulla ennen kuin kortti suljettiin. Asiakas kertoo luovuttaneensa korttinsa B:lle.

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli hänen olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Kortti on henkilökohtainen ja korttia saa käyttää vain sen käyttöön oikeutettu kortinhaltija. Kortin ja PIN-tunnusluvun luovuttaminen kortin käyttöön oikeudettomalle on korttiehtojen vastainen menettely, jolloin kortinhaltija ja tilinomistaja vastaa kortilla tehdyistä tapahtumista.

Edellä mainituin perustein pankki katsoo, että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- tutkintailmoitus (ilmoitusaika 6.10.2015)

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan tuntemattomat henkilöt ovat anastaneet B:n hallusta asiakkaan pankkikortin, jolla on nostettu luvatta 2880 euroa automaatista. […] Asiakas kertoi partiolle antaneen yhdistelmäkortin miehensä B:n käyttöön. B:n oli tarkoitus käydä nostamassa kortilla rahaa automaatista lomamatkaa varten.

B kertoi partiolle menneensä kotoaan nostamaan 140 euroa rahaa Maatullinaukiolla olevasta automaatista. Tämän jälkeen hän oli mennyt viemään kirjeen aukiolla sijaitsevaan postilaatikkoon. Postilaatikon luona kaksi miestä oli tullut hänen luokseen ja alkaneet ”säheltämään” jotain reppunsa kanssa. B oli koittanut puhua miesten kanssa suomea ja venäjää, mutta he eivät olleet vastanneet mitään. B ei ollut huomannut miesten vievän mitään, mutta oli varma että anastus tapahtui tässä yhteydessä. Kirjeen viemisen jälkeen B oli palannut kotiinsa. B oli melko varma, että miehet seurasivat hänen toimintaansa jo automaatilla. […]

Havaittuaan kortin puuttumisen asiakas oli käynyt tarkastamassa tilinsä. […] Rahanostot oli ilmeisesti tehty ensin Maatullinaukiolta sekä myöhemmin osoitteesta Mäkelänkatu 31.

- pankin yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa luovuttaneen korttinsa ja sen tunnusluvun niiden käyttöön oikeudettomalle maksupalvelulain 62 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Yleisten korttiehtojen kortin myöntämistä koskevan kohdan mukaan myönnetty kortti on aina henkilökohtainen eikä sitä saa missään olosuhteissa luovuttaa muiden käyttöön. Kortin käyttöä koskevan kohdan mukaan korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua tai muuta tunnistetta saa käyttää vain kortinhaltija.

Yleisten korttiehtojen kortin ja tunnusluvun säilyttämistä koskevassa kohdassa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella asiakas oli luovuttanut korttinsa B:n käyttöön ja näin he ovat toimineet vuosien ajan.

Pankin korttiehtojen mukaan kortti on aina henkilökohtainen eikä sitä saa missään olosuhteissa luovuttaa muiden käyttöön. Edelleen ehtojen mukaan korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua saa käyttää vain kortinhaltija. Maksupalvelulain 62 §:n ja pankin korttiehtojen mukaan asiakas vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan säännöksen mukaisella luovutuksella tarkoitetaan vapaaehtoista hallinnan luovutusta, tapahtuipa se missä tarkoituksessa tahansa. Maksupalvelun käyttäjän voidaan katsoa ottavan riskin maksuvälineen väärinkäytöstä, vaikka hän luovuttaisi sen toiselle esimerkiksi vain säilytettäväksi. Tämän vuoksi hän voi joutua vastuuseen riskin toteutuessa.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on maksupalvelulain 62 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja vastoin korttiehdoissa asetettuja nimenomaisia velvollisuuksiaan luovuttanut korttinsa ja tunnuslukunsa niiden käyttöön oikeudettomalle. Näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutunut vahinko jää kokonaisuudessaan asiakkaan vastuulle. Tähän vastuunjakoon ei vaikuta se, että oikeudettomia automaattinostoja ei ole tehnyt B vaan joku kolmas henkilö.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan luovuttaneen korttinsa ja tunnuslukunsa niiden käyttöön oikeudettomalle maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja asiakkaan näin ollen vastaavaan kortin oikeudettomasta aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta