Haku

PKL 13/15

Tulosta

Asianumero: PKL 13/15 (2015)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 10.06.2015

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Pimeä taksi.

Tapahtumatiedot

Asiakas on kiistänyt hänen kortillaan ja kortin tunnusluvulla 28.6.2014 klo 2.47–2.48 tehdyt automaattinostot, joiden arvo on yhteensä 1.400 euroa. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista klo 8.44.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tutkintailmoituksessaan poliisille kertonut, että hän nousi kahden entuudestaan tuntemattoman miehen kyytiin ns. pimeään taksiin noin kello yhden aikaan yöllä ja he ajoivat ravintolaan. Miehillä oli autossaan maksupääte, jota käyttäen hän maksoi matkasta 10 euroa kortillaan. Sen jälkeen hän meni toisen miehistä kanssa ravintolaan. Asiakas lähti ravintolasta eteenpäin samalla autolla. Asiakkaan käskettiin poistua autosta jossain vaiheessa matkaa. Hän huomasi aamulla kotonaan, että hänen kortillaan oli tehty oikeudettomia automaattinostoja, minkä jälkeen hän sulki korttinsa. Kortti oli aamulla hänen hallussaan.

Asiakas epäilee, että tekijät ovat kopioineet hänen korttinsa laitteellaan autossa ja saaneet samalla tietoonsa kortin tunnusluvun. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle 1.400 euroa.

Pankin vastine

Pankki on todennut, että kortin käyttö automaatilla ei ole mahdollista pelkän kortin avulla, vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Pankin tietojen mukaan sirukortin kopiointi ei ole mahdollista niillä laitteilla, mitä rikollisilla on nykyään käytössä eikä kortin tunnuslukua ole saatu selville kortista. Pankki pitää hyvin epätodennäköisenä, että kortti olisi kopioitu, joten kyseessä on hyvin suurella todennäköisyydellä sama kortti, joka asiakkaalla on ollut hallussa oikeudettomien veloitusten jälkeenkin. Pankki katsoo, että se ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tutkintailmoitukset 28.6.2014 ja 16.7.2014

- Ilmoitus tutkinnan päätöksestä 16.7.2014.

- Tiliote

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja minkä asteista jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai sen tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Asian arviointi

Kortin kopiointi

Pankkilautakunta toteaa, että yhtenä merkittävänä syynä sirukortteihin siirtymiselle ainoastaan magneettijuovalla varustetuista maksukorteista on ollut korttimaksamisen turvallisuuden lisääminen. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan sirukortin kopioiminen ja väärentäminen on hyvin vaikeaa kortin sisältämän turvaprosessorin takia eikä Pankkilautakunnan tiedossa ole kortin väärinkäyttötapausta, jossa kortin siru olisi kopioitu.

Koska tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaan riitauttamat tapahtumat on tehty korttien sirua lukien, Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole kyse kortin kopioinnista ja että asiakkaan riitauttamat korttimaksut on siten tehty asiakkaan alkuperäisiä kortteja käyttäen.

Tunnusluvun käyttäminen

Asiakkaan kertomuksen mukaan hän maksoi pimeässä taksissa korttipäätteellä 10 euron maksun ja hän epäilee kortin tunnusluvun päätyneen tässä yhteydessä ulkopuolisen tietoon. Asiakkaan kortilla ei ole kuitenkaan tällaista veloitusta tehty. Sen sijaan kortilla on tehty 10 euron ja 18 euron ostokset klo 2.08 ja 2.17 eri ravintoloissa. Asiakas kertoi, että hänen mukanaan ravintolassa oli toinen niistä miehistä, jotka tarjosivat hänelle kyydin.

Pankkilautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella todennäköiseksi, että asiakkaan kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käytettyä korttiaan hänelle pimeällä taksilla kyydin tarjonneen, entuudestaan tuntemattoman miehen seurassa.

Pankkilautakunta katsoo, että turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnus-luvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä tai automaatista on muita ihmisiä.

Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan edellä mainituissa tilanteissa – yöllä hänelle entuudestaan tuntemattoman ihmisen seurassa – tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen ja tallellaolon seuraaminen

Pankkilautakunta toteaa, että asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan kortin on täytynyt päätyä ulkopuolisen haltuun ja takaisin asiakkaalle hänen tekemiensä ravintolaostosten ja hänen lähtönsä ravintolasta miesten kyydissä välissä. Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jääneen osittain epäselväksi, millä tavoin ja missä vaiheessa tarkalleen asiakkaan kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja miten se on päätynyt takaisin asiakkaalle.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia maksuvälineen haltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta maksuvälineen haltijan voidaan odottaa säilyttävän maksuvälineitä vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ja erityisesti niihin liittyvät katoamis- ja anastusriskit ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, kuinka usein tapahtuvaa kortin tallella olon tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää sekä toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huomattomuuden astetta ja vakavuutta.

Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulkuun myötävaikuttaneen olennaisesti se, että asiakas lähti yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin pimeään taksiin ja käytti tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo kortin joutumisen ulkopuoliselle johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Huolimattomuuden törkeysarviointi

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn selvästi ja olennaisesti poikkeavan siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin oikeudeton käyttö johtuu siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaiset velvoitteensa. Lautakunta katsoo asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti. Tällöin vastuu väärinkäytöstä jää pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa asiakkaalle.

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:

Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia