Haku

PKL 130/15

Tulosta

Asianumero: PKL 130/15 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 15.03.2016

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää hänen kortillaan lauantaina 24.7.2015 klo 03.02 ja 03.26 tehdyt kaksi 800 euron automaattinostoa. Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista tiistaina 27.7.2015 klo 09.48.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänen kortillaan oikeudetta tehdyt 1.600 euron automaattinostot.

Asiakas oli lähdössä 13-vuotiaan tyttärensä kanssa lomalle lauantaina 24.7.2015. Perjantai-iltana 23.7.2015 asiakas pesi pihalla autoaan ja tuli nukkumaan noin klo 23.00, jolloin hänen tyttärensä oli jo nukkumassa huoneessaan. Aamulla asiakas jatkoi autonsa pesua ja pakkaamista. Heidän lähtiessään asiakas yritti nostaa rahaa ja luuli, että kortissa oli vikaa, kun automaatti ilmoitti, että tilillä ei ole katetta. Vasta sunnuntaina 25.7.2015 asiakas pääsi tarkastamaan tilitapahtumat ja tekemään rikosilmoituksen ja sulkuilmoituksen.

Tunnusluku on aina tietyssä kansiossa, piilossa. Asiakas säilyttää korttiaan rahapussissa, joka oli kyseisenä yönä makuuhuoneen pöytälaatikossa. Asiakas ei voi käsittää, kuinka kortti ja tunnusluku olisivat voineet joutua rahoja nostaneen tuntemattoman henkilön käyttöön.

Pankin vastine

Asiakkaan kortilla on tehty 24.7.2015 kolme automaattinostoa 800 € klo 03:02, 800 € klo 03:26 ja 20 € klo 03:34. Asiakas on ilmoittanut, että kaksi 800 € nostoa on tehty hänen tietämättään ja ilman hänen lupaansa, mutta viimeistä 20 € nostoa hän ei ole halunnut ilmoittaa oikeudettomaksi. Kaikki nostot on tehty alkuperäisellä kortilla ja hyväksytty kortin salaisella tunnusluvulla.

Asiakas kertoo olleensa tapahtumahetkellä kotonaan nukkumassa ja kortti oli rahapussissa makuuhuoneen pöytälaatikossa. Kortin PIN-lukua hän säilyttää kotonaan piilossa tietyssä kansiossa. Asiakas ei ole osannut antaa mitään selitystä sille, että hänen alkuperäistä korttiaan on käytetty automaattinostoihin, vaikka kortti on asiakkaan ilmoituksen mukaan ollut hänen makuuhuoneensa laatikossa.

Pankki pitää mahdollisena, että asiakas on itse lainannut korttiaan ja sen PIN-lukua kolmannelle henkilölle. On myös mahdollista, että joku kolmas henkilö on pystynyt jossakin vaiheessa varastamaan kortin ja palauttamaan sen asiakkaan huomaamatta. Tämä kolmas henkilö on myös pystynyt selvittämään asiakkaan PIN-luvun piilopaikan.

Korttiehtojen mukaan

•kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle

•kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kortin huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa.

Pankki katsoo asiakkaan joko luovuttaneen kortin ehtojen vastaisesti ulkopuoliselle tai menetelleen kortin ja sen tunnusluvun säilytyksessä törkeän huolimattomasti ja ehtojen vastaisesti. Molemmissa tapauksissa pankki katsoo vastuun nostoista jäävän kokonaisuudessaan asiakkaalle.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 27.7.2015)

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan  asiakas ilmoittaa, että hänen tietämättään ja luvatta on ilmoittajan tililtä suoritettu kaksi 800 euron nostoa. Asianomistaja ilmoittaa sähköpostitse seuraavaa:

Pankkitililtäni oli nostettu luvatta ainakin kaksi kertaa. A 800 e 24.7.2015 klo 03.02 ja 03.26. Paikka Mustalahdentie 4 Helsinki pankkiautomaatti. Tänään 27.7.2015 olen palauttanut kortin pankkiin mitätöitäväksi.

ESITUTKINNASTA

valvontakameran kuvissa rahoja nostavan henkilön tuntomerkit:

- noin 15-20 -vuotias

- päässä tumma lippalakki väärinpäin

- kirkkaan punaiset hiukset

- flanellipaita

Tekijän kuvat tunnistuksessa, henkilöllisyys toistaiseksi tuntematon.

Asiakas kuulusteltu asianomistajana 4.8.2015. Asiakas vaatii asiassa korvausta menettämänsä 1600 euroa. Suostuu sovitteluun ja kirjalliseen menettelyyn. Asiakkaalle esitettyyn valvontakameran kuvia rahoja nostaneesta henkilöstä. Asiakas ei tunnistanut henkilöä. Jutun tutkinta toistaiseksi keskeytetty, mikäli asiassa saadaan lisäselvitystä jutun tutkintaa voidaan jatkaa.

- Tutkinnan päätös 4.8.2015

- pankin yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkaiden takia on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa saadun selvityksen perusteella asiakkaan makuuhuoneen pöytälaatikossa olleessa rahapussissa ollut kortti ja kortista erillään ja piilotettuna kansiossa säilytetty tunnusluku on onnistuttu anastamaan asiakkaan kotoa ja kortti ja tunnusluku on niiden oikeudettoman käytön jälkeen palautettu alkuperäisille paikoilleen asiakkaan ja tämän tyttären läsnä ollessa. 

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän käytännössä täysin epäselväksi, miten tuntematon henkilö olisi kenenkään huomaamatta ja jälkiä jättämättä onnistunut tunkeutumaan asiakkaan kotiin, löytämään ja viemään sieltä asiakkaan kortin ja tunnusluvun, ja yhdistämään nämä toisiinsa. Edelleen ja erityisesti epäselväksi jää se, miksi ja missä tarkoituksessa ulkopuolinen, joka olisi onnistunut edellä mainitussa, olisi kortin ja tunnusluvun oikeudettoman käytön jälkeen vielä samana yönä palannut asiakkaan kotiin palauttaakseen kortin ja tunnusluvun alkuperäisille paikoilleen ja ottanut näin turhaan riskin kiinnijäämisestään. Epäselväksi jää myös se, miten tuntematon olisi voinut onnistua tässä kenenkään huomaamatta.

Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut eikä lautakunta näin ollen voi myöskään arvioida asiakkaan menettelyn mahdollista myötävaikutusta tapahtumien kulkuun eikä asiakkaan menettelyn mahdollista huolimattomuutta kortinhaltijana.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Lehtonen

Lilja

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia