Haku

PKL 124/15

Tulosta

Asianumero: PKL 124/15 (2015)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Onko pankilla korvausvelvollisuutta, kun se peruutti luottolupauksen, jonka se oli antanut asiakkaalle sen jälkeen, kun hän oli jo tehnyt osto-tarjouksen asunnosta. Luottolupaus. Luottolupauksen peruuttaminen. Syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

Asiakas teki 29.4.2015 asunnosta ostotarjouksen, jolle hän asetti 11.5.2015 voimassaolon päättymisajankohdaksi 12.5.2015 klo 16. Myyjä hyväksyi asiakkaan tekemän tarjouksen 11.5.2015. Asiakkaan tekemä tarjous ei sisältänyt ehtoa, että lainan saanti olisi kaupan edellytys.

Pankista ilmoitettiin asiakkaalle tekstiviestillä 7.5.2015 lainan olevan ok. Pankki ilmoitti puhelimitse 11.5.2015, ettei pankki rahoitakaan asunnon hankintaa.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan hänellä oli pankista lainalupaus ennen kuin hän teki tarjouksen asunnosta. Asiakas ei ollut saanut lainalupausta paperilla ja kun asian käsittely pankissa kesti, hän oli tekstiviestitse yhteydessä pankkiin. Pankista vastattiin 7.5.2015 tekstiviestillä: ”Laina ok”. Pankki kuitenkin kieltäytyi myöntämästä lainaa sopimuksentekopäivää edeltävänä päivänä. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänen maksettavakseen tulleen asuntokaupan toteutumatta jäämisestä aiheutuneen sopimussakon 9.800 euroa sekä asian hoitamisesta aiheutuneet kulut.

Pankin vastine

Pankki on todennut vastauksessaan, että asiakas teki tarjouksensa asunnosta ennen kuin pankki lupasi luotottaa häntä. Näin ollen pankin lupaus luotottaa asiakasta ei ole vaikuttanut tarjouksen tekemiseen eikä pankin luottolupaus siten ole myöskään syy-yhteydessä niihin seurauksiin, mitä asiakkaalle aiheutuu, mikäli hän kieltäytyy tekemästä kauppaa sen jälkeen, kun asunnon myyjä on hyväksynyt tarjouksen. Koska asiakkaan tekemät tarjoukset asunnosta eivät ole perustuneet pankin luottolupaukseen, pankki ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

- Pankin 7.5.2015 lähettämä tekstiviesti, jossa todetaan ”laina ok”.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankin kieltäytyminen lainan myöntämisestä syy-yhteydessä asiakkaalle aiheutuneeseen vahinkoon.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 1 luvun 1 §:n mukaan tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa sen mukaan, kuin jäljempänä kyseisessä luvussa säädetään.

Asian arviointi

Asiakkaan mukaan hän oli saanut lainatarjouksen ennen kuin hän teki tarjouksen asunnosta. Pankin mukaan asiakas teki tarjouksen ennen kuin pankki lupasi luotottaa häntä. Asiassa ei ole esitetty tarkempaa selvitystä tai näyttöä suullisesta lainanlupauksesta. Lautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt osoittamatta asiakkaalle annetun suullista lainanlupausta.

Asiakas teki sitovan tarjouksen asunnon ostosta ennen kuin pankki ilmoitti tekstiviestillä hyväksyvänsä asiakkaan lainahakemuksen. Tämän jälkeen asunnon myyjä hyväksyi asiakkaan ostotarjouksen, mutta pankki peruutti lainalupauksensa ennen kuin kauppaa ehdittiin päättää. Asiakas joutui maksamaan ostotarjoukseen sisältyneen sopimussakon.

Pankki katsoo, että sillä ei ole korvausvastuuta, koska lainalupauksen antamisen hetkellä asiakas oli jo tehnyt sitovan ostotarjouksen asunnosta eikä siten pankin päätös olla myöntämättä lainaa ole syy-yhteydessä asiakkaan maksettavaksi tulleeseen sopimussakkoon.

Pankkilautakunta toteaa pankin sitovasti hyväksyneen asiakkaan tekemän lainahakemuksen. Ennen lainalupauksen antamista asiakas kantoi riskin siitä, että hän ei saisi lainaa ja siten kykenisi maksamaan asunnon kauppahintaa. Lautakunta katsoo, että sen jälkeen, kun pankki oli luvannut luotottaa kaupan, pankilla ei ollut enää oikeutta perääntyä sopimuksesta. Lautakunta katsoo, että pankki on vastuussa asiakkaalle syntyneestä vahingosta, kun se ei ole myöntänyt asiakkaalle lainaa sovitun mukaisesti. Pankki ei ole kiistänyt asiakkaan korvausta määrältään.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo pankin olevan vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, kun se ei myöntänyt lainaa lainalupauksesta huolimatta.

Pankkilautakunta suosittaa pankkia korvaamaan asiakkaalle asuntokaupan toteutumatta jäämisestä aiheutuneen sopimussakon 9.800 euroa sekä asian hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta