Haku

PKL 12/12

Tulosta

Asianumero: PKL 12/12 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 26.10.2012

Yhdistelmäkortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakas oli mennyt erääseen ravintolaan noin klo 01, jossa hänen seuraansa oli liittynyt mahdollisesti kaksi asiakkaalle aikaisemmin tuntematonta miestä. Asiakas kertoo tilanneensa ravintolassa yhden oluen sekä tehneensä itse 20 euron automaattinoston klo 02.22. Tämän lisäksi hänen yhdistelmäkortilla on tehty neljä kappaletta 400 euron nostoja klo 02.38-02.57 välisenä aikana. Kortin luotto-ominaisuutta ei oltu käytetty. Asiakas epäilee tulleensa huumatuksi, koska ei muista yön tapahtumista mitään. Asiakas sulki korttinsa klo 4.45.

Asiakkaan valitus

Asiakas kertoo, että ravintolakäynnin jälkeen seuraava muistikuva on se, että hän pyrki ystävänsä asuntoon siinä kuitenkaan onnistumatta, koska ovisummeri oli rikki. Seuraavaksi asiakas yritti etsiä puhelintaan soittaakseen kyseiselle ystävälle, mutta ei löytänyt puhelinta laukustaan. Samalla hän huomasi lompakkonsa kortteineen kadonneen. Asiakas kertoo järkyttyneensä asiasta, mutta ettei voinut tehdä muuta kuin mennä bussipysäkille odottamaan seuraavaa bussia, koska esimerkiksi pysäytettävissä ollutta poliisiautoa ei ajanut ohi.

Kotona asiakas löysi puhelimensa housujensa taskusta, jossa ei sitä yleensä säilytä, ja sulki korttinsa. Asiakas kertoo säilyttäneensä korttiaan rahapussissa ja että kortin tunnusluku oli vain hänen omassa muistissaan.

Asiakkaan mukaan käteisautomaatin turvakamerasta ilmenee, että hänen takanaan seisoo kaksi mieshenkilöä, jotka saivat tunnusluvun tietoonsa olan ylitse kurkkimalla, koska huumaantuneen tilansa vuoksi hän ei kyennyt toimimaan tilanteen vaatimalla huolellisuudella ja tarkkuudella. Asiakas vaatii pankkia hyvittämään kokonaisuudessaan hänelle kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen 1.600 euron vahingon.

Pankin vastine

Pankki ei pidä asiakkaan väitettä huumaamisesta todennäköisenä, vaan sen näkemyksen mukaan asiakkaan menettely tapauksessa osoittaa kokonaisuudessaan erittäin vakavaa varomattomuutta ja poikkeaa olennaisesti huolellisesta ja sopimusehtojen mukaisesta toiminnasta, mikä on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön. Asiakkaan tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon hänen asioidessaan automaatilla, minkä lisäksi hän ei ole välittömästi havaittuaan kortin katoamista tehnyt siitä katoamisilmoitusta, vaan vasta yli kaksi tuntia sen jälkeen. Se, että hänen puhelimensa on ollut poikkeuksellisesti housujen taskussa, ei vapauta häntä velvollisuudesta tehdä katoamisilmoitus.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- asiakkaan pankille toimittama selvitys tapahtuneesta sekä pankin vastaus siihen 

- asiakkaan 19.12.2011 poliisille tekemä tutkintailmoitus

- pankin yleiset korttiehdot

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo toimineensa huolellisesti ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Pankki katsoo asiakkaan menetelleen törkeän huolimattomasti, koska hän on laiminlyönyt suojata tunnuslukunsa eikä ole tarkistanut korttinsa tallella oloa.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin korttien yhteisten ehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttien yhteisissä ehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukuaan helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Koska lautakunta tekee ratkaisunsa yksinomaan käytössä olevaan asiakirja-aineistoon perustuen, ei ratkaisussa voida ottaa kantaa asiakkaan esittämään väittämään siitä, että hänet olisi huumattu, koska väittämän tueksi ei ole esitetty mitään näyttöä.

Tunnusluvun käyttäminen

Riidatonta osapuolten välillä on, että asiakkaan kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan tehdessä omaa nostoaan automaatilla. Asiakkaan kertoman mukaan hän ei kyennyt huumaantuneet tilansa vuoksi noudattamaan noston yhteydessä riittävää huolellisuutta. 

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä.

Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua automaatilla näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen, tallella olon seuraaminen ja katoamisilmoituksen tekeminen

Asiakkaan kertoman mukaan hän on säilyttänyt korttiaan käsilaukussa olevassa lompakossa, jonka katoamisen hän on havainnut etsiessään puhelintaan. Asiakas on kertomansa pyrkinyt tekemään katoamisilmoituksen välittömästi asian havaittuaan, mutta onnistunut siinä vasta kotiin päästyään löydettyään puhelimensa.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Kortinhaltijalta ei voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. Vastaavasti pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloisten olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Pankkilautakunta vielä korostaa kortin tallella olon seuraamisen kuuluvan olennaisesti huolellisen kortinhaltijan velvollisuuksiin. Ainoastaan kortin katoamisen havaittuaan kortinhaltija voi katoamisilmoituksen tekemällä varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, ettei kortti ole enää kortinhaltijan hallussa, minkä perusteella pankki voi ryhtyä toimiin estääkseen kortin oikeudettoman käytön.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan tavan säilyttää korttiaan vastaavan tavanomaista ja lähtökohtaisesti huolellista menettelyä, jota päivittäisessä maksamisessa käytettäväksi tarkoitetun maksuvälineen haltijalta voidaan edellyttää. Pankkilautakunta katsoo kuitenkin, että asiakkaan olisi tullut aikaisemmin tuntemattomien henkilöiden seurassa kiinnittää erityistä huomiota korttinsa tallella olon seuraamiseen. Maksupalvelulain esitöiden mukaan kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa ja Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan tämä koskee myös kortin tallella olon seuraamista.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan seurata korttinsa tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Lautakunta katsoo edelleen, että kortin katoamisen havaittuaan asiakas ei ole ilman aiheetonta viivytystä ilmoittanut tästä pankille.

Yhteenveto

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja kortin tallella olon seuraamisen sekä katoamisilmoituksen tekemisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely kokonaisuutena osoittaa sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, joka osoittaa asiakkaan suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja erityisesti kortin tallella olon seuraamisen sekä katoamisilmoituksen tekemisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan menettely kokonaisuutena arvioiden osoittaa törkeää huolimattomuutta.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää ja jäsenet Lampela ja Lehtonen sekä varajäsenet Parkkali ja Pulkkinen. Sihteerinä toimi Sainio.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia