Haku

PKL 1/13

Tulosta

Asianumero: PKL 1/13 (2013)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 26.04.2013

Maksukortin oikeudeton käyttö Törkeä huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan 9.6.2012 klo 02:54-02:56 tehdyt yhteensä 2.400 euron automaattinostot. Asiakas käytti itse korttiaan ja sen tunnuslukua miehittämättömällä bensa-asemalla 20 euron bensaostoon klo 01:39. Asiakas teki kortistaan sulkuilmoituksen 13.6.2012 klo 09:02.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas ei mielestään ole toiminut huolimattomasti ja hän vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

Asiakas oli keskiviikon ja torstain välisenä yönä 8.-9.6.2012 tulossa tanssiravintolasta Helsingistä kotiin. Asiakas käyttää alkoholia kovin vähäisesti eikä ollut humalassa. Kello oli noin 01 yöllä ja asiakas käveli kohti taksiasemaa, kun viereen pysäköidystä uudehkosta autosta apumiehen paikalta kysyttiin tietä Kehä III:lle. Asiakas alkoi neuvoa ja he lupasivat kyyditä ilmaiseksi, mikäli asiakas opastaisi heitä. Kun he tuntuivat olevan rehellisiä nuoria miehiä, asiakas päätti auttaa ja nousi autoon. Asiakkaan mielestä ei ole ollenkaan epätavallista opastaa matkailijoita ja asiakas on tässä tapauksessa vilpittömin mielin opastanut heitä.

Mannerheimintiellä kuljettaja sanoi tankkaavansa ja antoi rahaa apumiehelle, joka meni tankkaamaan. Apumies palasi ja totesi, että automaatilta saa polttoainetta vain kortilla. Kuljettaja kysyi asiakkaalta, voisiko tämä maksaa kortilla sen verran, että he pääsevät bensa-asemalle, jossa he voisivat maksaa käteisellä. Asiakas nousi autosta, otti korttinsa lompakosta ja piti lompakkoaan vasemman käden kämmenessä, jolla hän on tottunut suojaamaan tunnusluvun sitä näppäillessään. Asiakas sanoi auton takana seisseelle apumiehelle, että hän voi tankata 20 euron edestä.

Asiakas nousi autoon ja kuljettaja antoi asiakkaalle 20 euron setelin korvaukseksi. Asiakas neuvoi reitin eteenpäin. Asiakas havahtui myöhemmin, ehkä torkahdettuaan hieman, heidän kysyessä tarkempaa osoitetta. Asiakas jäi pois kyydistä ja käveli kotiinsa. Asiakas tarkisti, että lompakko, kortti, kello ja muutama kymppi rahaa olivat tallessa.

Asiakas huomasi 13.6.2012, että hänen tilillään ei ollut katetta ja sieltä oli nostettu 2400 euroa. Asiakas ei ollut rahoja nostanut ja kortti oli ollut koko ajan hänen hallussaan.

Asiakas ei ollut huolimaton, hän ei luovuttanut korttiaan muille ja hän ilmoitti asiasta pankille heti väärinkäytön huomattuaan.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas kertoi nousseensa entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin ravintolaillan jälkeen saadakseen kyydin kotiinsa. Matkan aikana asiakas oli huoltamolla suostunut maksamaan kortillaan kyydinneiden auton tankkaamisesta. Tämän jälkeen asiakas oli nukahtanut autoon ja herännyt, kun häneltä oli kysytty tarkempaa neuvoa kotiosoitteeseensa. Asiakas oli havainnut oikeudettomat nostot seuraavan kerran asioidessaan nostoautomaatilla.

Kaikki nostotapahtumat on tehty kortin tunnusluvulla. Asiakkaan kertomuksessa ei ole tarkemmin selvitetty sitä, miten kortin väärinkäyttäjä olisi saanut kortit ja tunnusluvut käyttöönsä ja kopioitua. Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Sirullista korttia ei käytännössä ole kopioitu niillä laitteilla mitä rikollisilla on nykyisin käytössä. Keskusrikospoliisin internet-sivuilla julkaistun tiedotteen mukaan', rikolliset eivät ole vielä löytäneet tietoturva-aukkoja sirukortin osalta. Finanssialan neuvontatoimiston (FINE) tietojen mukaan missään päin maailmaa ei ole todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn. On hyvin epätodennäköistä, että asiakkaan kortti olisi kopioitu ja tunnusluku saatu sitä kautta tietoon, joten kyseessä on hyvin suurella todennäköisyydellä sama kortti mikä oli asiakkaan hallussa tapahtumien jälkeenkin.

Pankki ei pidä asiakkaan kertomusta uskottavana, että oikeudettomat tapahtumat olisi tehty reklamaatiossa mainitulla tavalla kopioiduilla korteilla. Pankki pitää todennäköisenä sitä, että asiakkaan kyydinneet henkilöt ovat urkkineet asiakkaan tunnusluvun hänen näppäillessään tunnusluvun huoltamolla ja korttia oli käytetty sinä aikana, kun hän oli nukahtanut autoon. Ravintolaillan jälkeen entuudestaan tuntemattomien kyytiin nousua voidaan pitää korttiehtojen mukaisen huolellisuusvelvollisuuden vastaisena tekona. Tapaus kokonaisuutena arvioiden osoittaa törkeää huolimattomuutta ja piittaamatonta suhtautumista kortin käyttöön ja tunnusluvun hallintaan ja jolloin asiakas vastaa täysimääräisesti hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (13.6.2011)

Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakkaan tililtä on tehty luvatta pankkikortin tietoja käyttäen kuusi nostoa yhteensä 2400 euroa. Asiakas kertoi rikosilmoitusta tehdessään, että hänen pankkikorttinsa on todennäköisesti kopioitu jossakin ja kopioidulla kortilla on tehty nostot. Asiakkaan kortti on ollut ja on edelleen asiakkaan hallussa.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas katsoo, että hän ei ollut huolimaton, ja hän vaatii pankkia korvaamaan asiassa aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. Pankki katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan törkeää huolimattomuutta, jolloin asiakas vastaa täysimääräisesti hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään ja käsittelemään korttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Korttiehtojen mukaan tunnusluku on säilytettävä erillään kortista ja mieluiten vain muistissa.  Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai sen tunnusluku katoaa, on syytä epäillä kortin tai tunnusluvun joutuneen sivullisen haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että kortin tunnusluvun on täytynyt päätyä korttia oikeudetta käyttäneiden tietoon asiakkaan maksaessa klo 01:39 kortillaan bensaostosta häntä kyydinneiden henkilöiden autoon. Ottaen huomioon tapahtumaolosuhteet ja erityisesti sen, että asiakas on mennyt yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin, Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä, olisi hänen tullut kieltäytyä bensaostoksen maksamisesta. Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Tapauksessa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on bensa-ostoksen tekemisen jälkeen nukahtanut auton kyytiin, asiakkaan nukkuessa hänen korttinsa on anastettu ja kortilla on tehty oikeudettomia nostoja, minkä jälkeen kortti on palautettu asiakkaalle tämän huomaamatta. Pankkilautakunta katsoo, että nukahdettuaan näissä olosuhteissa hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin asiakas on jättänyt korttinsa valvonnatta ja asiakkaan voidaan tämän johdosta katsoa huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo näin ollen tunnusluvun lisäksi myös kortin joutumisen ulkopuoliselle johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien olleen seurausta siitä, että asiakas lähti yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin. Pankkilautakunta katsoo bensaostoksen jälkeisiin tapahtumiin myötävaikuttaneen olennaisesti myös sen, että asiakas on näissä olosuhteissa käyttänyt tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa. Edelleen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen velvollisuuttaan säilyttää korttiaan turvallisesti nukahtaessaan yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn selvästi ja olennaisesti poikkeavan siitä, mitä huolelliselta kortinhaltijalta vaaditaan, ja asiakkaan menettelyn kokonaisuutena arvioiden osoittavan selvästi piittaamatonta suhtautumista kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin mukaiset velvollisuutensa. Olosuhteet huomioon ottaen Pankki-lautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää sekä jäsenet Kallio, Lampela, Lehtonen ja Pulkkinen. Sihteerinä toimi Hidén.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia