Haku

PKL 1/12

Tulosta

Asianumero: PKL 1/12 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 29.05.2012

Kortin oikeudeton käyttö törkeä huolimattomuus

 

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko on anastettu Helsingin rautatieasemalla 17.9.2011 noin klo. 01:45 kun hän oli menossa yöbussille. Asiakas oli tuntenut itseään töytäistävän ja huomasi tämän jälkeen laukun olevan auki ja lompakon sekä kännykän anastetun. Asiakas onnistui sulkemaan lompakossa olleet kortit kotiin päästyään n. klo 02:35. Valituksen kohteena olevan yhdistelmäkortin luottopuolelta oli ehditty tehdä tunnuslukua käyttäen käteisnostoja 1.600 euroa minkä lisäksi pankkipuolelta oli tehty käteisnostoja 820 euroa. Asiakas ei katso olevansa vastuussa kortin väärinkäytöstä, koska kukaan kaupungilla ei suostunut lainaamaan hänelle puhelinta sulkuilmoituksen tekemistä varten. Asiakkaan kertoman mukaan myöskään tunnusluku ei ollut lompakossa.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas katsoo, että pankin tulee vastata väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta. Hän vaatii 2.420 euron hyvitystä.

Asiakkaan lompakko ja kännykkä on anastettu Helsingin rautatieasemalla 17.9.2011 noin klo. 01:45 kun hän oli menossa yöbussille. Havaittuaan anastuksen, asiakas oli pyrkinyt välittömästi lainaamaan muilta ohikulkijoilta puhelinta sulkuilmoituksen tehdäkseen. Kertomansa mukaan asiakas ei ollut saanut keneltäkään puhelinta lainaan, ja pystyi tästä syystä tekemään sulkuilmoituksen vasta kotiin päästyään toisella puhelimellaan, noin klo. 02:35 (saapumisaika taksikuitissa). Asiakas teki asiasta tutkintailmoituksen poliisille 17.9.2011. Tutkintailmoituksen tietojen mukaan asiakas on kertonut, ettei lompakossa ollut maksukortin tunnuslukua eikä hän ollut käyttänyt korttia illan aikana, eikä kukaan näin ollen voinut päästä näkemään tunnuslukua sitä maksupäätelaitteeseen näppäiltäessä. Valituksessaan asiakas toteaa vastaavasti, että tunnusluvun päätyminen ulkopuolisen haltuun on hänelle edelleen mysteeri.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan käteisnostot on tehty tunnuslukua käyttäen ennen kortin sulkuilmoitusta. Automaattinostot on tehty 17.9.2011 klo. 02:28–02:32 välisenä aikana ja kortti on kuoletettu klo. 02:41. Pankki toteaa, että salaista tunnuslukua ei voi saada selville kortista itsestään, joten sen on täytynyt päätyä jollakin muulla tavalla ulkopuolisen tietoon. Koska korttia ei asiakkaan oman selvityksen mukaan ollut käytetty aiemmin samana iltana, ei kyseeseen tule tunnusluvun urkinta ja pankin käsityksen mukaan tunnusluvun on täytynyt muulla tavoin joutua kortin anastaneen ulkopuolisen henkilön haltuun. Tunnusluvun on näin ollen täytynyt olla tunnistettavassa muodossa kortin yhteydessä.

Pankki katsoo, ettei korttiehtoja ole noudatettu tunnusluvun säilytyksen osalta. Asiakkaan menettely on ollut törkeän huolimatonta, koska maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua on pankin käsityksen mukaan säilytetty samassa lompakossa, mikä nimenomaan on mainittu maksupalvelulain esitöissä lain 62 §:n yhteydessä esimerkkinä törkeästä huolimattomuudesta tunnusluvun säilytyksen osalta. 

Pankki pitää sinänsä uskottavana asiakkaan selvityksen mukaista kertomusta kortin sulkemisyrityksistä heti katoamisen jälkeen, mutta ei vetoa tämän korttiehtokohdan rikkomiseen vastineessaan.

Pankki katsoo, että asiakkaan törkeän huolimaton menettely tunnusluvun säilyttämisessä on mahdollistanut kortin oikeudettoman käytön ja näin ollen vastuu oikeudettomasta käytöstä jää kokonaisuudessaan asiakkaan itsensä kannettavaksi.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu

-       poliisin tutkintailmoitus

-       tiliote tehdyistä nostoista

-       taksikuitti kotimatkasta 17.9.2011

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu maksukortin oikeudettomasta käytöstä jakautuu pankin ja asiakkaan välillä. Asiakas katsoo säilyttäneensä tunnuslukuaan huolellisesti maksukortista erillään ja vaatii täysimääräistä hyvitystä. Pankki katsoo asiakkaan menetelleen kortin ja tunnusluvun säilyttämisen osalta törkeän huolimattomasti, jolloin pankki ei ole hyvitysvelvollinen.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1)    hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2)    maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3)    hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohdan 8 mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kortin huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen ja olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa.  

Perustelut

Pankkilautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella asiakkaalta oli anastettu lompakko ja kännykkä.  Lompakossa oli mm. asiakkaan yhdistelmäkortti, jota on käytetty oikeudetta pian anastuksen jälkeen. Käteisnostot on tehty yhdistelmäkortin tunnuslukua käyttäen muutamaa minuuttia ennen kuin asiakas on soittanut sulkupalveluun ja sulkenut kortin. Pankki on kieltäytynyt hyvittämästä vahinkoa vedoten kortin ja tunnusluvun säilyttämistapaan.

Automaattinostojen tekeminen on edellyttänyt sitä, että tekijällä on kortin lisäksi ollut hallussaan siihen liittyvä tunnusluku. Maksukortteihin liittyvää salaista tunnuslukua ei pysty selvittämään kortista itsestään. Asiakkaan oma selvitys tukee käsitystä siitä, ettei kyse ole ollut tunnusluvun urkinnasta.  

Käytettävissään olevan asiakirjaselvityksen perusteella Pankkilautakunta pitää tapauksessa todennäköisimpänä vaihtoehtona sitä, että tekijä on saanut kortin tunnusluvun tietoonsa kortin anastuksen yhteydessä. Tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa tai käsilaukussa on mainittu sekä pankin yleisissä korttiehdoissa että maksupalvelulain 62 §:n esitöissä nimenomaisena esimerkkinä asiakkaan törkeän huolimattomasta menettelystä. Asiakkaan kertoman mukaan tunnusluku ei kuitenkaan olisi ollut lompakossa. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan on pidettävä todennäköisenä sitä, että tunnusluku on ollut joko samassa lompakossa maksukortin kanssa tai mahdollisesti tallennettuna asiakkaan käsilaukussa olleeseen kännykkään sellaisessa muodossa, että tunnusluvun yhdistäminen kyseiseen maksukorttiin on ulkopuolisen henkilön toimesta onnistunut vaivatta. Tämä lautakunnan näkemyksen mukaan osoittaa kortinhaltijan vakavaa huolimattomuutta tunnusluvun säilyttämisessä.

Yhteenvetona lautakunta katsoo asiakkaan menetelleen kortin ja tunnusluvun säilyttämisessä huolimattomasti. Hänen menettelynsä on myötävaikuttanut siihen, että korttia on käytetty oikeudettomasti. Lautakunta katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan sellaista piittaamattomuutta kortin hallintaan ja käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä, että hänen menettelyään voi pitää törkeän huolimattomana. Vaikka asiakas on välittömästi anastuksen havaittuaan pyrkinyt lainaamaan puhelinta sulkuilmoituksen tekemistä varten ja sulkuilmoituksen tekeminen on näin ollen asiakkaasta riippumattomasta syystä viivästynyt, ei tämä vaikuta kortin ja tunnusluvun säilyttämistä koskevan törkeän huolimattomuuden arviointiin tavalla, joka poistaisi asiakkaan vastuun.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan yhdistelmäkortin oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan törkeän huolimattomana pidettävästä menettelystä kortin ja siihen liittyvän tunnusluvun säilyttämisessä. Tällöin vastuu väärinkäytöstä jää asiakkaalle.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää ja jäsenet Antila, Kallio ja Lehtonen sekä varajäsen Railas. Sihteerinä toimi Saarinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta