Haku

PKL 11/14

Tulosta

Asianumero: PKL 11/14 (2014)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 03.09.2014

Panttaussopimus. Panttauksen enimmäismäärä. Korko. Vakuuden palauttaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas asetti 26.11.2013 osakeyhtiön vastuiden pantiksi asunto-osakkeet, jotka hän omisti yhdessä osakeyhtiön osaomistajan (asiakas omisti 31 % yrityksestä) kanssa. Erityispanttaussitoumuksessa rajattiin panttausvastuun enimmäismääräksi 31 % yrityksen velkavastuusta. Yritys otti lisälainaa pankista 26.6.2013, jolloin allekirjoitettiin uusi erityispanttaussitoumus, jossa panttausvastuun enimmäismääräksi oli kirjattu 31.100 euroa.

Pantinantajat myivät panttina olleen asunnon 6.2.2014 ilman pankin suostumusta ja luovuttivat pankille rahapantin, joka talletettiin pankin tilille. Tässä yhteydessä panttaussitoumukseen tehtiin muutos, jonka mukaan pantiksi tuli kyseinen tili ja sillä olevat ja sinne tulevat varat korkoineen. Rajoituslausekkeeseen ei tehty muutosta, vaan se oli edelleen:

”Panttausvastuun enimmäismäärä on 31.100€ sille kertyvine korkoineen, viivästyskorkoineen ja kuluineen. Panttaus on voimassa täysimääräisenä, kunnes päävelka on kokonaisuudessaan maksettu.”

Pankki talletti pantatulle tilille asunnon myyntihinnasta 35.000 euroa.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakkaan mukaan pankin olisi pitänyt pidättää kauppahinnasta vain sopimuksen mukainen 31.100 euroa. Panttauslausekkeen alkuosa, "Panttausvastuun enimmäismäärä on 31.100€", rajaa panttausvastuun enimmäismääräksi selvästi 31.100 euroksi. Jälkimmäinen osa, "sille kertyvine korkoineen, viivästyskorkoineen ja kuluineen", viittaa joko sanaan panttausvastuu tai rahasummaan 31.100 euroa. Mikäli lause viittaa panttausvastuuseen lienee kysymyksessä tilanne, jossa alkuperäiset vastuut ovat pienentyneet niin että mahdollisia viivästyskorkoja ym. lisäkuluja voidaan periä siten, että vastuun kokonaismäärä on korkeintaan 31.100 euroa. Mikäli taas viitataan rahasummaan 31.100 euroa, lienee kyseessä korot joita maksetaan tilillä olevalle takuusummalle. Koska pankin laatima ehto on tulkinnanvarainen, pitäisi sitä tulkita asiakkaan eduksi. Asiakas vaatii pankkia vapauttamaan sulkutililtä 31.100 euron ylittävän osan eli 3.900 euroa.

Rajoitusehdon loppuosa ”Panttaus on voimassa täysimääräisenä, kunnes päävelka on kokonaisuudessaan maksettu” pitäisi kohtuullistaa, kun panttina on tilillä olevat varat. Pankin pitäisi vapauttaa vakuutta, kun lainaa on maksettu takaisin. Asiakas vaatii, että sopimusehto muutetaan seuraavaksi: ”Pantin alkuperäisestä määrästä vapautetaan 10 % alkuperäisestä talletuksesta aina, kun kohdassa päävelka mainittu vastuu pienenee 10 %:lla”.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan panttausehdossa ei ole tulkinnanvaraa ja se on pankkikäytännössä tavanomainen. Pantiksi on määritelty tili ja sillä olevat varat. Tilillä olevien varojen määrää ei voi tarkemmin määritellä, koska se voi muuttua esimerkiksi koronmaksun vuoksi.

Panttauksessa vastuun enimmäismäärä on asetettu 31.100 euroon, mutta rajaus ei ole rajoittanut pankin oikeutta periä pantista mainitulle pääomalle kertyviä korkoja, viivästyskorkoja ja kuluja. Kun perintätilanteessa yritysluotolle juoksee 18 %:n vuotuinen viivästyskorko, on pantin merkitys vakuutena siten ollut rajauksessa määrättyä 31.100 euroa suurempi. Tämän vuoksi pankki on vaatinut pantatulle tilille talletettavan 35.000 euroa, josta 3.900 euroa on siis korkoja ja kuluja varten.

Pankin rajoituslausekkeissa on poikkeuksetta maininta siitä, että panttivastuu on voimassa, kunnes päävelka on kokonaisuudessaan maksettu. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, ettei velan takaisinmaksun edetessä voitaisi neuvotella vakuuksien osittaisesta vapauttamisesta. Pankki ei voi kuitenkaan etukäteen luvata ja sitoutua vakuuksien vapauttamiseen. Vastineen antamishetkellä päävelallisen vastuut olivat suuremmat kuin vakuuksien määrä.

Pankki katsoo, ettei se ole toiminut moitittavasti edellyttäessään panttaussitoumuksessa olevaa rajausta suuremman talletuksen panttausta päävelan vakuudeksi eikä siten ole perusteita kiistanalaisen 3.900 euron osuuden palauttamiselle.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- Erityispanttaussitoumus.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten panttauksen enimmäismäärää koskevaa ehtoa pitäisi tulkita. Asiakkaan mukaan ehto on epäselvä eikä pankki saisi siten pitää panttina enempää kuin 31.100 euroa. Pankin mukaan ehto on selvä ja sen mukaan pankilla on oikeus myös 31.100 euron päälle tuleviin korkoihin ja kuluihin, minkä vuoksi pankilla on oikeus pidättää 35.000 euroa. Lisäksi kyse on pantin vapauttamista koskevan ehdon kohtuullisuudesta.

Sovellettavat lainkohdat, viranomaisohjeet ja panttausehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kuluttajansuojalaissa tarkoitetun sopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja olojen muuttuminen sekä muut seikat

Finanssivalvonnan kirjeessä luottosuhteeseen ja vakuuksiin liittyvistä kysymyksistä (FIVA 7/02.01.03/2013) kerrotaan Finanssivalvonnan näkemyksenä vakuuden osalta, että kun vakuuden arvo objektiivisesti arvioiden ylittää merkittävästi jäljellä olevan saatavan, jolloin siis vakuus kattaa velan jäännöspääoman, korot, viivästyskorot sekä perintäkulut, tulee ns. ylivakuus palauttaa vakuuden antajalle, mikäli hän sitä pyytää ja vakuus on jaettavissa sopiviin osiin.

Erityispanttaussitoumuksessa pantataan sopimuksessa mainittu tili ja sillä olevat ja sinne tulevat varat korkoineen. Panttaussitoumuksessa todetaan, että panttausvastuun enimmäismäärä on 31.100 euroa sille kertyvine korkoineen, viivästyskorkoineen ja kuluineen. Panttaus on voimassa täysimääräisenä, kunnes päävelka on kokonaisuudessaan maksettu.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ratkaistava, miten panttauksen enimmäismäärää koskevaa sopimusehtoa on tulkittava ja onko pantin vapauttamista koskeva sopimusehto kohtuuton.

Sopimuksessa todetaan, että ”panttausvastuun enimmäismäärä on 31.100€ sille kertyvine korkoineen, viivästyskorkoineen ja kuluineen.” Asiakkaan mukaan jää epäselväksi viitataanko sanalla ”sille” sanaan ”panttausvastuu” vai summaan ”31.100€” ja tätä epäselvyyttä olisi tulkittava kuluttajan eduksi. Pankin mukaan ehto on tavanomainen ja se yksiselitteisesti tarkoittaa sitä, että panttausvastuun enimmäismäärään sisältyvät myös korot ja kulut. Pankki on sen vuoksi pidättänyt pantatun asunto-osakkeen myynnistä 35.000 euroa.

Pankkilautakunta toteaa, että asiassa on kiistatonta, että panttaussitoumuksessa on rajattu asiakkaan vastuuta velan pääoman osalta 31.100 euroon. Lautakunta pitää yksiselitteisenä sitä, että sanalla ”sille” viitataan summaan ”31.100€”. Lautakunta katsoo siten, että sopimusehdossa on määrätty panttausvastuun enimmäismääräksi ”31.100€ sille kertyvine korkoineen, viivästyskorkoineen ja kuluineen”. Lautakunta katsoo, että sopimuksen mukaan 31.100 euron pääomalle kertyvät korot ja kulut kuuluvat panttaukseen eikä tätä sopimusehtoa ole katsottava epäselväksi. Lautakunta katsoo siten, että pankilla on ollut oikeus tallettaa pantatulle tilille asiakkaan ilman pankin lupaa myymän asunnon myyntihinnasta enemmän kuin 31.100 euroa. Ottaen huomioon yrityslainalle maksettavan 18 %:n viivästyskoron lautakunta katsoo, ettei pankin vaatimusta 35.000 euron tallettamista pantatulle tilille ole pidettävä kohtuuttomana.

Asiakkaan mukaan on pidettävä kohtuuttomana panttaussitoumuksen ehtoa, jonka mukaan panttaus on voimassa täysimääräisenä, kunnes päävelka on kokonaan maksettu. Pankin mukaan ehto ei ole kohtuuton. Pankki on ilmoittanut, että vakuuden osittaisesta vapauttamisesta voidaan keskustella lainan takaisinmaksun edetessä, mutta se ei voi kuitenkaan etukäteen luvata ja sitoutua vakuuksien vapauttamiseen.

Lautakunta toteaa ehdon olevan vakiintunut pankkikäytännössä. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan ns. ylivakuus tulee palauttaa vakuuden antajalle, mikäli hän sitä pyytää ja vakuus on jaettavissa sopiviin osiin. Lautakunta katsoo, ettei ehtoa sinällään ole pidettävä kohtuuttomana, mutta se voi johtaa kohtuuttomuuteen, mikäli pantinsaaja ei vapauta selvää ylivakuutta. Käsillä olevassa tapauksessa velan pääomaa on jäljellä enemmän kuin vakuutta, joten pankilla ei ole aihetta panttauksen osittaiseen vapauttamiseen. Lautakunta katsoo, ettei panttauksen vapauttamista koskeva ehto ole johtanut kohtuuttomuuteen.

Suositus

Pankkilautakunta katsoo, että pankki on toiminut asianmukaisesti vaatiessaan 35.000 euron vakuuden tallettamista pantatulle tilille. Edelleen lautakunta katsoo, ettei pantin vapauttamista koskevaa ehtoa ole pidettävä kohtuuttomana eikä se ole johtanut kohtuuttomuuteen.

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsen Lehtonen sekä varajäsenet Railas ja Samun. Sihteerinä toimi Heino.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia