Haku

PKL 11/12

Tulosta

Asianumero: PKL 11/12 (2012)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 05.09.2012

Kortin oikeudeton käyttö huolimattomuus

Tapahtumatiedot

Asiakkaan yhdistelmäkortti anastettiin ja kortilla tehtiin oikeudettomia automaattinostoja 12.11.2011 klo 01:30 – 01:32 yhteensä 1300 euron arvosta. Asiakas käytti itse korttiaan ja sen tunnuslukua baarissa 12.11.2011 klo 01:24 ja seuraavan kerran klo 01:48 löydettyään kortin baarin lattialta. Asiakas sulki korttinsa 12.11.2011 klo 22:26.

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas kiistää toimineensa huolimattomasti ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Kortti anastettiin asiakkaan mukanaan kantamasta laukusta, jonne hän oli asettanut kortin takaisin käyttötapahtuman klo 01:24 jälkeen. Asiakkaalla ei ollut mukana lompakkoa ja laukussa on kortille erityinen pieni tasku. Hän huomasi kortin katoamisen pian paikan alakerrassa ja lähti välittömästi etsimään korttia. Nopeasta ja asianmukaisesta toiminnasta todistavat asiakkaan ystävä, asiakaspalvelija myyntihetkellä ja paikan vahtimestari. Asiakkaan ystävä löysi kortin maasta katoamispaikan läheisyydestä pian katoamisen jälkeen eli tekijä oli palauttanut sen katoamispaikkaan hyvin nopeasti. Viive kortin anastamisesta löytymiseen oli 24 minuuttia, ja kortin etsimisen ja löytymisen välinen aika on ollut alle 15 minuuttia.

Kortin löytymisen jälkeen asiakas käytti korttiaan klo 01:48 tilatakseen todistajalle kiitokseksi kortin löytämisestä. Tilillä oli rahaa eikä mikään viitannut väärinkäytökseen. Koska asiakas suojaa tunnuslukuaan korttiehtojen ohjeiden mukaisesti ja löysi korttinsa sen oltua hukassa vain hyvin lyhyen aikaa, kortti suljettiin vasta tilitietojen tarkistamisen yhteydessä. Kortin sulkeminen sen löytymisen jälkeen ei olisi tilannetta muuttanut. Siitä huolimatta asiakas soitti sulkupalveluun, josta häntä ohjeistettiin, että sulkeminen on käytännössä turhaa.

Poliisilla on kiistattomasta varkaudesta kamerakuvaa automaatilta. Poliisi on todennut rikoksen noudattavan ammattirikollisen toimintatapaa vastaavissa tapauksissa. Asiakas on kortinhaltijana ymmällään anastajan toimintatavasta.

Asiakas ei ollut huolimaton korttia säilyttäessään tai sitä käyttäessään. Hän säilytti korttiaan asianmukaisesti ja suojasi tunnuslukuaan käyttöhetkellä. Tunnusluku ei ollut kortin yhteydessä eikä asiakas tiedä, kuinka kortin anastaja on saanut tunnusluvun tietoonsa. Ilmoitusvelvollisuuden hän täytti viipymättä rikoksen havaittuaan.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas kertoo ostaneensa kortillaan ja tunnusluvullaan oston ravintolan yläkerrassa, siirtyneensä ravintolan alakertaan ja huomanneensa kortin kadonneen. Osto (4,80 euroa) on tehty kortin debit-puolella ja tunnusluvulla klo 01:24. Asiakas kiistää käteisnostot, jotka on tehty klo 01:30.39 – 01:32.33. Kortin credit-puolella on nostettu yhteensä 1000 euroa ja debit-puolella yhteensä 300 euroa. Kaikkien asiakkaan kiistämien käteisnostojen yhteydessä kortin siru on luettu käteisnostoautomaatilla, ja tapahtumat on hyväksytty veloitettavaksi kortin oikeaa tunnuslukua käyttäen, jolloin on kiistatonta että nostojen suorittajalla on ollut hallussa sekä alkuperäinen kortti että siihen kuuluva oikea tunnusluku.

Asiakas kertoo etsineensä korttia ystävänsä kanssa jonkin aikaa, ja että ystävä löysi kortin ravintolan lattialta läheltä katoamispaikkaa. Asiakas käytti korttia itse samassa ravintolassa uudelleen klo 01:48.

Korttiehdoissa määritellään, että kortinhaltija "sitoutuu säilyttämään kortin huolellisesti". Pankki katsoo, että asiakas ei ole noudattanut tätä korttiehdon kohtaa huolellisesti. Asiakas kertoo laittaneensa klo 01:24 tekemänsä oston jälkeen kortin laukkuun, ja menneensä ravintolan alakertaan vessaan ja huomanneensa siellä kortin puuttuvan laukusta. Kortin varastamisen on täytynyt tapahtua nopeasti oston jälkeen, koska nostot on tehty noin 500 metrin päässä ravintolasta jo 7 minuutin kuluessa kortinhaltijan omasta ostosta. Kortti on näin ollen viety asiakkaan itse tekemän oston ja vessaan siirtymisen välillä. Korttia ei ole säilytetty niin huolellisesti laukussa, ettei ulkopuolinen olisi pystynyt sitä saamaan. Pankki pitää toisaalta mahdollisena myös sitä, ettei korttia ole laitettu huolellisesti laukkuun.

Korttiehtojen mukaan "kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa" eikä tunnuslukua saa säilyttää kortin yhteydessä. Kortin tunnuslukua ei ole saatavilla itse kortista, joten sen on täytynyt joutua sivullisen tietoon muulla tavalla. Tunnusluku on ollut joko kortin mukana tunnistettavassa muodossa tai tunnusluku on urkittu asiakkaan käyttäessä sitä itse. Tunnusluvun pitäminen kortin mukana osoittaisi kortinhaltijalta törkeää huolimattomuutta. Tunnusluvun käyttäminen siten, että sivullinen on pystynyt sen nähdä, osoittaisi kortinhaltijalta huolimattomuutta. Asiakas ei ole esittänyt arvioita siitä, miten tunnusluku on joutunut sivullisen tietoon. Pankin saamissa selvityksissä asiakas kertoo suojanneensa tunnusluvun näppäilyn käyttäessään korttia ravintolassa.

Korttiehtojen mukaan kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden. Pankki katsoo, ettei ilmoitusta katoamisesta ole tehty viipymättä. Asiakas kertoo etsineensä korttia jonkin aikaa. Tänä aikana hän ei tehnyt katoamisilmoitusta eikä myöskään löydettyään korttinsa. Asiakas ilmoitti katoamisen vasta 12.11.2011 klo 22:26 huomattuaan oikeudettoman käytön. Pankki katsoo, että asiakas laiminlöi velvollisuutensa ilmoittaa kortin katoamisesta viipymättä, ja osoitti tässä suhteessa vakavaa varomattomuutta ja poikkesi olennaisesti ehtokohdan huolellisesta noudattamisesta. Pankki katsoo, että kortinhaltija on pitänyt ymmärtää, että kortti on voinut olla sivullisen hallussa sen ollessa kadoksissa.

Asiakas mukaan hänelle oli katoamisilmoitusta tehdessään kerrottu sulkupalvelusta, että kortin sulkeminen on turhaa. Kortinhaltijan kertomus ei pidä paikkaansa: puhelussa kerrotaan, että on mahdollista, että kortin tiedot ovat sivullisen tiedossa ja kortti on siksi syytä sulkea.

Pankki katsoo asiakkaan kokonaisuudessaan olleen ehtojen noudattamisessa törkeän huolimaton.

Pankki pyytää huomioimaan, että esitetty tapahtumien kulku poikkeaa tavanomaisesta kortin rikollisesta, oikeudettomasta käytöstä: kortti on kortinhaltijan hallussa 20 minuutin kuluessa oikeudettomasta käytöstä. Pankin kokemuksen mukaan ammattirikolliset eivät palauta anastamiaan kortteja varkauspaikalle. Poikkeuksellinen tapahtumien kulku aiheuttaa epäilyn asiakkaan kertoman tapahtumien kulun totuudenmukaisuudesta.

Lisäksi pankki huomauttaa, että asiakas on lausuntopyyntönsä mukaan mahdollisesti saanut korvausta vakuutusyhtiöltään. Pankki pyytää, että Pankkilautakunta huomioi ratkaisusuosituksessaan sen, että kortinhaltija on mahdollisesti saanut oikeudettomasta käytöstä korvauksen vakuutusyhtiöltään.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-tutkintailmoitus (ilmoitusaika 12.11.2011)

-pankin yleiset korttiehdot

-kotivakuutuksen korvauspäätökset.

Pankkilautakunnan ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä. Asiakas kiistää toimineensa huolimattomasti ja vaatii pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon. Pankki katsoo asiakkaan olleen kokonaisuudessaan törkeän huolimaton ehtojen noudattamisessa ja vastaavan aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja korttiehdot

1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pykälän 3 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä paitsi jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisissä korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Myös epäilys edellä mainituista seikoista aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden.

Ratkaisun perustelut

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Pankin näkemyksen mukaan tapahtumien poikkeuksellinen kulku aiheuttaa epäilyn asiakkaan kertoman tapahtumien kulun totuudenmukaisuudesta. Pankkilautakunta katsoo, ettei tapauksessa ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta epäillä asiakkaan esittämän selvityksen totuudenmukaisuutta.

Tunnusluvun käyttäminen

Asiassa saadun selvityksen perusteella ja ottaen huomioon, että viimeinen asiakkaan kortillaan tekemä maksu ennen kortin oikeudetonta käyttöä tapahtui noin seitsemän minuuttia ennen ensimmäistä oikeudetonta nostoa, Pankkilautakunta katsoo todennäköiseksi, että asiakkaan kortin tunnusluku on päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan maksaessa baarissa omaa ostostaan klo 01:24.

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistöä esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttaa maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on paljon muita ihmisiä.

Tapauksessa asiakas kertomansa mukaan suojasi tunnuslukuaan käyttöhetkellä. Asiakas ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä hänen omaa ostotapahtumaansa ympäröineistä olosuhteista baarissa tai omasta menettelystään maksutapahtuman yhteydessä. Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, että asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut tunnuslukua baarissa aamuyöllä klo 01:24 näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen, tallella olon seuraaminen ja katoamisilmoituksen tekeminen

Asiakkaan kertoman mukaan hän asetti klo 01:24 tapahtuneen ostotapahtuman jälkeen kortin takaisin laukkunsa pieneen taskuun. Asiakas huomasi pian kortin katoamisen ja lähti välittömästi etsimään korttia. Asiakkaan ystävä löysi kortin maasta katoamispaikan läheisyydestä pian katoamisen jälkeen ja asiakas käytti korttiaan seuraavan kerran klo 01:48. Asiakas sulki kortin seuraavan päivänä klo 22:26 huomattuaan tilitiedoistaan korttiaan käytetyn oikeudetta.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Kortinhaltijalta ei voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. Vastaavasti pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltija on sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski on suuri.

Ottaen huomioon, että tapauksessa oikeudettomat automaattinostot on tehty noin 500 metrin päässä baarista ja noin seitsemän minuuttia asiakkaan oman oston jälkeen, on korttia oikeudetta käyttäneen täytynyt saada asiakkaan kortti haltuunsa välittömästi asiakkaan oman oston jälkeen. Epäselväksi tapauksessa jää, kuinka korttia oikeudetta käyttänyt on saanut asiakkaan kortin haltuunsa asiakkaan käsilaukusta tämän huomaamatta. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan ilmoittaman tavan säilyttää korttiaan kuitenkin vastaavan tavanomaista ja lähtökohtaisesti huolellista menettelyä, jota päivittäisessä maksamisessa käytettäväksi tarkoitetun maksuvälineen haltijalta voidaan edellyttää. Edelleen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huomanneen kortin katoamisen hyvin pian kortin anastuksen jälkeen ja ettei hän näin ollen ole laiminlyönyt korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan seurata kortin tallella oloa. 

Pankkilautakunta toteaa kortinhaltijalle maksupalvelulain 54 §:n 1 momentissa ja korttiehdoissa asetetun velvollisuuden ilmoittaa kortin katoamisesta olevan aivan olennainen korttien väärinkäytön ehkäisyn kannalta. Ainoastaan katoamisilmoituksen tekemällä kortinhaltija voi varmistua siitä, ettei kadonnutta korttia voida enää käyttää oikeudetta hänen vahingokseen. Myös pankin kannalta kortinhaltijan tekemä katoamisilmoitus on ensisijainen tapa pankin saada tieto siitä, ettei kortti ole enää kortinhaltijan hallussa, minkä perusteella pankki voi ryhtyä toimiin estääkseen kortin oikeudettoman käytön.

Tapauksessa asiakas on kertomansa mukaan kortin katoamisen huomattuaan lähtenyt välittömästi etsimään korttia ja kortin löytymiseen on mennyt alle 15 minuuttia. Pankkilautakunta toteaa, että korttiehtojen mukaan asiakkaan olisi tullut kortin katoamisen havaittuaan viipymättä ilmoittaa kortti kadonneeksi. Mikäli asiakas olisi tältä osin toiminut korttiehtojen edellyttämällä tavalla, olisi kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta voitu mahdollisesti välttyä osin tai kokonaisuudessaan. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan huolimattomuudestaan laiminlyöneen korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan ilmoittaa kortti kadonneeksi viipymättä sen katoamisen huomattuaan. Edelleen lautakunta kuitenkin katsoo, että löydettyään kortin ja käytettyään sitä ilman ongelmia on asiakas ymmärrettävästi voinut olettaa kortin ainoastaan pudonneen häneltä lattialle hänen oman korttiostonsa jälkeen ja jättänyt tämän vuoksi katoamisilmoituksen tekemättä.

Yhteenveto

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53–54 §:in ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja erityisesti katoamisilmoituksen tekemisen suhteen.

Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena osoita sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, joka osoittaisi asiakkaan suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely osoita törkeää huolimattomuutta.

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 ja 54 §:n sekä korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen ja katoamisilmoituksen tekemisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo kuitenkin, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena arvioiden osoita törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta rajoittuu maksupalvelulain mukaan asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa 150 euroon. Mikäli vahinko olisi alun perin jaettu asiakkaan ja pankin välillä tällä tavoin, olisi asiakas asiassa saadun selvityksen perusteella saanut hänen vastuulleen jääneestä 150 euron vahingosta täysimääräisen korvauksen vakuutusyhtiöltään. Näin ollen Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen ja asiakkaan saaman vakuutuskorvauksen jälkeen jäljelle jääneen 800 euron vahingon täysimääräisesti. Pankkilautakunta ei ota kantaa pankin ja vakuutusyhtiön väliseen suhteeseen asiassa.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsen Antila sekä varajäsenet Parkkali ja Railas. Sihteerinä toimi Hidén.

PANKKILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia