Haku

PKL 1/10

Tulosta

Asianumero: PKL 1/10 (2010)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 30.11.2010

Ulkomaanmaksutoimeksianto huolimattomuus välillinen vahinko vahingon määrä

Asiakkaan valitus Pankkilautakunnalle

Asiakas on saattanut asian Pankkilautakunnan käsiteltäväksi 12.3.2010 saapuneella valituksellaan.

Asiakas oli hankkimassa asuntoa Filippiineiltä ja tiedusteli hyvissä ajoin pankilta kauppahinnan suorittamisesta. Asiakas antoi 23.3.2009 pankille ulkomaanmaksutoimeksiannon eräpäivänään 27.3.2009. Eräpäivänä pankki huomasi, ettei maksua voi suorittaa määrätyssä Filippiinien pesoissa valuutan noteeraamattomuuden vuoksi, ja toteutti maksun vastoin toimeksiannon määräystä euromääräisenä. Jos pankki olisi tiedottanut hyvissä ajoin asiakasta maksua koskevasta ongelmasta, asiakas olisi voinut suorittaa maksun Hong Kongin HSBC –pankissa olevan tilin kautta, jolloin suoritus olisi ollut täysimääräisenä ja oikeassa valuutassa myyjän tilillä. Vahinkoa syntyi, koska vastaanottajan pankin käyttämä vaihtokurssi oli yleisesti noteerattua kurssia huonompi.

Pankkilautakunta katsoi asiaa koskevassa 1.12.2009 annetussa ratkaisussaan PKL 1244/09 pankin laiminlyöneen tiedonantovelvollisuuttaan palveluntarjoajana.  Asiassa esitetyn perusteella Pankkilautakunta ei kuitenkaan katsonut voivansa ottaa kantaa pankin virheellisestä menettelystä aiheutuneen vahingon määrään ja näin ollen lautakunta suositti, että osapuolet neuvottelisivat vielä ja pääsisivät keskenään sopuun vahingon määrästä ja sen korvaamisesta. Pankkilautakunnan ratkaisun mukaisesti asiakas neuvotteli pankin kanssa korvauksen suuruudesta, mutta korvauksesta ei päästy sopuun.

Asiakas katsoo, että hyväksyessään ulkomaanmaksumääräyksen pankki on sopinut asiakkaan kanssa 6.694.597,44 Filippiinien peson (PHP) suuruisesta valuuttakaupasta, joka suoritetaan pankissa 27.3.2009 päivän kurssilla. 27.3.2009 pankki on noteerannut 1 euron 64,080 PHP:n arvoiseksi. Sopimusten vastaisesti pankki on omavaltaisesti ja omasta tahdostaan asiakasta informoimatta muuttanut valuuttakaupan tekopaikaksi Philippe National Bankin ja tekopäiväksi 1.4.2009 vaihtokurssilla 1 euro = 61.4957 PHP.

A. Pankki sopi asiakkaan kanssa 27.3.2009 maksumääräyksellä suoritettavasta valuuttakaupasta seuraavaa:

• Valuuttakaupan tekopaikka: pankki
• Ostettavan valuutan määrä: 6.694.597,44 PHP
• Vaihtokurssin määräytymispäivä 27.3.2009 (64,080)
• Euromääräinen veloitus: 104.472,49 euroa

B. Pankki suoritti valuuttakaupan seuraavasti:

• Valuuttakaupan tekopaikka: Philippe National Bank
• Euromääräinen veloitus: 104.472,49 euroa
• Vaihtokurssin määräytymispäivä 1.4.2009 (61.4957)
• Ostettavan valuutan määrä: 6.424.604,48 PHP

Vahingon suuruus on A ja B -kohtien välinen erotus: 269992,96 PHP tai 4213,37 euroa.

Maasta toiseen suoritettavan maksun toimitusaika vaihtelee, mutta yleisesti ottaen se on 2-5 työpäivän pituinen. Olettaen, että maksu olisi lähtenyt pankista 27.3.2009, varat olisivat tällä toimitusajalla olleet HSBC:n tilillä 31.3.-3.4.2009, jolloin euron noteeraus oli 63.7731-64.4627 PHP. Koska on mahdotonta sanoa minä kyseisen aikavälin päivänä varat olisivat olleet asiakkaan HSBC -pankissa olevalla tilillä, asiakas suostuu käyttämään tuon aikavälin alhaisinta noteerausta korvaussumman määrittämiseen. Aikavälin alhaisinta kurssia käyttäen asiakkaan korvausvaatimus pankkia kohtaan on 3.716,24 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 27.3.2009 alkaen.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle 3716,24 euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 27.3.2009 alkaen. Korvausvaatimus perustuu asiakkaan esittämään vaihtoehtoiseen menettelyyn, jota hän olisi kertomuksensa mukaan käyttänyt, jos olisi tiennyt, että pankin kautta ei ole mahdollista toteuttaa ulkomaanmaksua Filippiinien pesoissa. Korvausvaatimuksen määrää asiakas on perustellut esittämillään valuuttakursseilla.

Valituksessaan asiakas ei ole ilmoittanut, mistä kurssit ovat peräisin, mutta ilmeisesti kyse on Hong Kongin HSBC -pankin asiakaspalvelusta, jota asiakas käytti lähteenään asian käsittelyn yhteydessä aiemmin. Pankin sisäisen asiantuntijalausunnon mukaan tuolloin käytetty kurssi on kuitenkin ollut päivän keskikurssi ja saman päivän osto- ja myyntikurssien perusteella laskettu kurssien vertailutaso on ollut sitä selvästi alhaisempi.

Asiakkaan esittämässä vaihtoehtoisessa menettelyssä olisi tapahtunut kaksi valuutanvaihtoa, jotka olisi suoritettu eri aikaan: eurojen vaihtaminen Hong Kongin dollareiksi pankista lähetetyn maksun saavuttua HSBC -pankkiin ja Hong Kongin dollareiden muuntaminen Filippiinien pesoiksi HSBC -pankin lähettäessä maksun Filippiineille asiakkaan tekemän uuden toimeksiannon nojalla. Ensimmäisessä valuutanvaihdossa HSBC olisi käyttänyt vaihtokurssina eurojen ostokurssia ja toisessa Filippiinien pesojen myyntikurssia.

Koska maksujen välittämisaikataulua ei ole mahdollista selvittää, ei voida selvittää sitäkään, minkä arvoisia valuuttakursseja olisi käytetty.

Pankki on pyrkinyt toimimaan tapauksessa asiakkaan edun mukaisesti. Maksun välittäminen sovittuna päivänä on arvioitu tärkeämmäksi kuin maksun välittäminen asiakkaan toimeksiannossa ilmoitetussa valuutassa. Arvio on perustunut asiakkaan pankille antamiin tietoihin varojen käyttötarkoituksesta. Lisäksi on huomattava, että maksu on toteutettu pankissa täysimääräisenä, eli pankin toiminta ei ole aiheuttanut asiakkaalle mitään välittömiä vahinkoja. Asiakkaan tekemään ulkomaanmaksuun sovellettavien lähtevien ja saapuvien ulkomaanmaksujen yleisten ehtojen mukaan pankki ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista.

Pankki on samaa mieltä asiakkaan ja pankkilautakunnan kanssa siitä, että pankin antamat tiedot maksun toteuttamista koskien ovat olleet tässä tapauksessa puutteelliset. Sen vuoksi pankki onkin valmis korvaamaan asiakkaalle maksun toteuttamisesta häneltä perityt palvelumaksut, yhteensä 26 euroa, sekä tapauksen aiheuttamasta harmista 150 euroa, eli yhteensä 176 euroa.

Pankkilautakunnan ratkaisu

Asiakas on pyytänyt Pankkilautakunnan kannanottoa hänen pankkia kohtaan osoittamastaan vahingonkorvausvaatimuksesta.

Kysymyksenasettelu

Pankkilautakunta on tapausta koskevassa ratkaisussaan PKL 1244/09 katsonut pankin laiminlyöneen tiedonantovelvollisuuttaan palveluntarjoajana. Asiassa on nyt ratkaistava, onko pankin menettely syy-yhteydessä asiakkaalle aiheutuneeseen vahinkoon. Jos pankin katsotaan olevan velvollinen korvaamaan asiakkaalle hänen kärsimänsä vahinko, on lopuksi ratkaistava vahingonkorvauksen määrä.

Pankin menettelyn ja vahingon välinen syy-yhteys

Tapauksessa asiakkaan pankille antamassa ulkomaanmaksutoimeksiannossa maksunsaajan tilille on määrätty lähetettäväksi 6.694.597,44 PHP:n suoritus asiakkaan euromääräiseltä tililtä. Pankki on suorittanut maksun vastoin toimeksiannon määräystä euroissa ja laskenut maksettavan euromäärän käyttämällä päivittäin julkaisemaansa ei-vaihdettavan valuutan keskikurssia.

Pankkilautakunta on ratkaisussaan PKL 1244/09 katsonut, että olemalla hyvissä ajoin ennen maksun eräpäivää yhteydessä pankkiin asiakas on pyrkinyt selvittämään kauppahinnan maksamisen kannalta merkittävät seikat. Asiakas on näin ollen täyttänyt oman selonottovelvollisuutensa asiassaan ja hän on myös voinut olettaa saavansa pankiltaan maksupalvelujentarjoajana maksun suorittamista koskevia tietoja ja neuvoja. Vastaavasti Pankkilautakunta katsoi, että pankin toimihenkilön olisi tullut kiinnittää asiakkaan huomio siihen, millä tavoin Filippiinien peson noteeraamattomuus vaikuttaa asiakkaan aikoman kauppahinnan suorittamiseen ja rahasiirron toteuttamiseen. Viimeistään asiakkaan annettua pankille maksutoimeksiannon, olisi toimihenkilön tullut kiinnittää asiakkaan huomio siihen, ettei pankki voinut toteuttaa toimeksiantoa siinä annetuin määräyksin. Vaikka toimihenkilö on ollut toimeksiannon saatuaan vielä samana päivänä yhteydessä asiakkaaseen, ei hän ole huomauttanut asiakasta toimeksiannon toteuttamiskelvottomuudesta. Eräpäivänä maksua on yritetty ensin lähettää pankista Filippiinien pesoissa. Asiakasta palvellut toimihenkilö ei näin ollen ole itsekään ollut tietoinen siitä, ettei maksua ollut mahdollista suorittaa pesoissa. Tämän kuten myös sen, ettei asiakas ole aiemmassa vaiheessa saanut asiassaan ohjeita, joita hän on voinut olettaa saavansa pankiltaan maksupalvelujentarjoajana, Pankkilautakunta katsoi johtuneen siitä, ettei pankkitoimihenkilö ollut toimeksiantoa vastaanottaessaan riittävästi tehtäviinsä koulutettu tai ohjeistettu.

Pankkilautakunta katsoo, että pankin velvollisuuksiin palvelujentarjoajana kuuluu huolehtia siitä, että pankin henkilökunnan koulutus, sisäiset ohjeet ja prosessit ovat järjestetty siten, että ne ehkäisevät järjestelmällisesti edellä kuvatun kaltaiset laiminlyönnit. Jos asiakas olisi saanut pankilta ajoissa tiedon siitä, että hänen toimeksiantoaan ei ollut mahdollista suorittaa hänen toivomallaan valuutalla, olisi asiakas kertomansa mukaan ryhtynyt toimiin maksaakseen vaaditun suorituksen Hong Kongin HSBC -pankissa olevan tilinsä kautta. Pankki ei ole kiistänyt itse menettelyä, jota asiakas olisi kertomansa mukaan tuossa tilanteessa käyttänyt. Pankki ei ole myöskään esittänyt vaihtoehtoista tapaa, jolla asiakas kyseisessä tilanteessa olisi voinut toimia. Koska tapauksessa on ollut kyse Filippiinien pesoissa maksettavan kauppasumman suorittamisesta ja asiakkaan tarkoituksena on ollut, että kauppahinta olisi ollut täysimääräisenä oikeassa valuutassa myyjän tilillä määräaikaan mennessä, ja lisäksi asiakkaalla on ollut HSBC -pankissa tili, pitää Pankkilautakunta todennäköisenä, että asiakas olisi toiminut esittämällään tavalla. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo myös, että nyt tosiasiassa toteutuneen ja asiakkaan vaihtoehtoisena esittämän kauppahinnan suoritustavan välinen, kurssieroista ja pankkien palvelumaksuista aiheutuva erotus on asiakkaalle tarpeellisten tietojen saamatta jäämisestä johtuvaa vahinkoa ja tämä asiakkaan kärsimä vahinko on siten syy-yhteydessä pankin menettelyyn.

Pankin vastuu ja vahingonkorvauksen määrä

Pankkilautakunta toteaa, että sopimusperusteisessa vastuussa korvauksen laskemisen pääsääntöä kuvataan yleisesti puhumalla positiivisen sopimusedun korvaamisesta. Tällaisesta korvaamisesta on kyse, kun vahinkoa kärsinyt saatetaan korvauksella siihen asemaan, jossa hän olisi sopimuksen virheettömän täyttämisen seurauksena ja sen jälkeisen suorituksen hyödyntämisen seurauksena ollut. Suoritusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvaa vastuuta rajoitetaan yleisesti sopimusehdoissa. Tyypillistä on sulkea vastuun ulkopuolelle välillisiä vahinkoja, joiden sisältöä rajoitusehdossa saatetaan lisäksi täsmentää. Riippumatta siitä, onko vastuunrajoituksista sovittu yksilöllisesti tai vakioehdoissa, koskee niitä suppean tulkinnan periaate, jonka mukaan ehtoa tulkitaan epäselviltä osin mahdollisimman vähän vastuuta supistavasti

Asiakkaan antamaan ulkomaanmaksutoimeksiantoon sovelletaan lähtevien ulkomaanmaksujen yleisiä ehtoja, joiden 10 luvussa on rajoitettu pankin vastuuta. Ehtojen mukaan maksajan pankki on velvollinen korvaamaan maksajalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut pankin laiminlyönnistä maksua lähetettäessä. Maksajan pankki korvaa maksajalle tällöin ainoastaan aiheutuneen korko- ja kurssitappion ja vahingon selvittämisestä maksajalle aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, mikäli ne ylittävät maksajan mahdollisesti saaman hyvityskoron määrän, sekä palauttaa perimänsä kulut ja palvelumaksut.

Pankkilautakunta toteaa, että välittömän ja välillisen vahingon erottelun yleisenä ongelmana on, etteivät vahinkolajit ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Jaottelun vakiintuneiden pääpiirteiden mukaan välittömiä vahinkoja ovat kuitenkin sopimusrikkomuksen selvittelystä, reklamaatiosta ja virheellisen suorituksen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset sekä hinnaneroksi kutsuttu saamatta jäänyt suorituksen positiivinen arvo. Tätä hinnaneroa voidaan määritellä tapahtumakulkujen vertailun avulla laskemalla toteutuneen tapahtumakulun ja hypoteettisen mutta todennäköisen tapahtumakulun lopputulosten erotus.
 
Tapauksessa pankki on toteuttanut ulkomaanmaksun vastoin toimeksiannon määräystä euromääräisenä. Esittämällä Pankkilautakunnan jo edellä todennäköiseksi katsoman hypoteettisen tapahtumaketjun asiakas on määritellyt kärsimänsä vahingon tosiasiassa toteutuneiden ja vaihtoehtoisten tapahtumien lopputulosten erotuksena.

Pankkilautakunta katsoo tämän hinnaneron olevan asiakkaalle aiheutunutta ja pankin moitittavaan menettelyyn nähden välitöntä vahinkoa. Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan esittämässä laskelmassa on kuitenkin puutteita ja lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä, joita ei voida kuin arvioida.

Asiakkaan tarkoituksena on ollut maksaa varausmaksua lukuun ottamatta koko kauppahinta pankissa euromääräisellä tilillään olleilla varoilla. Asiakkaalle aiheutuneen vahingon määrittämiseksi asiassa pitäisi saada selvitys siitä, mitä kauppahinnan (6.694.597,44 PHP) maksaminen on nyt tullut tosiasiassa asiakkaalle euroissa maksamaan ja mitä se olisi vastaavasti ollut, jos suoritus olisi maksettu Hong Kongin HSBC -pankin kautta.

Toteutuneesta kauppahinnan maksamisesta Pankkilautakunta ei ole saanut selvitystä loppuhinnan maksamisen osalta. Pankin kautta maksettu 104.472,49 euron (saajan tilille 6.424.104,48 PHP) suoritus ei kattanut koko sovittua loppukauppahintaa, mutta Pankkilautakunta ei ole saanut selvitystä siitä, miten asiakas on maksanut puuttuvan ja viivästyneen osuuden kauppahinnasta.

Vaihtoehtoisen maksutavan osalta asiakas on esittänyt Hong Kongin HSBC -pankin asiakaspalvelusta saamiinsa valuuttakurssitietoihin pohjautuvan laskelman ja ilmoittanut kohtuullistaneensa vaatimustaan pankkia kohtaan siihen, mikä vahingon määräksi saadaan käyttämällä alinta kurssia aikavälillä, jolla valuutanvaihto hänen olettamuksensa mukaan olisi tapahtunut.

Pankki on katsonut, että ei ole mahdollista selvittää maksujen välittämisaikataulua eikä sitä, minkä arvoisia valuuttakursseja olisi käytetty. Pankki on myös todennut asiakkaan laskelmissaan käyttämien kurssien olleen päivän keskikursseja ja että saman päivän osto- ja myyntikurssien perusteella laskettujen kurssien vertailutaso on ollut selvästi alhaisempi. Lisäksi pankki on todennut, että asiakkaan esittämässä vaihtoehtoisessa menettelyssä olisi tapahtunut kaksi eri aikoihin suoritettua valuutanvaihtoa. Pankki ei ole esittänyt näkemystä siitä, mitä valuuttakurssit pankin mielestä olisivat todennäköisemmin voineet olla asiakkaan kohdalla tai laskelmaa siitä, mikä kokonaiskustannus asiakkaalle euroissa olisi voinut olla, jos kauppahinta olisi maksettu Hong Kongin HSBC -pankin kautta.

Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaalle pankin virheellisestä menettelystä aiheutuneen vahingon määrä ei ole asiassa saadun selvityksen perusteella määritettävissä. Vaikka asiassa esitettäisiin lisäselvitystä esimerkiksi todellisista valuuttojen osto- ja myyntikursseista, ei maksujen välittämisaikataulua ole mahdollista selvittää, minkä vuoksi aiheutunutta vahinkoakaan ei voida kuin arvioida. Kun asia on nyt toistamiseen Pankkilautakunnan käsiteltävänä, voidaan myös osapuolten katsoa jo esittäneen asiassa haluamansa selvityksen. Näin ollen Pankkilautakunta on arvioinut vahingon oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 pykälän ilmentämää periaatetta soveltaen ja katsoo kaiken asiassa saadun selvityksen perusteella ja kohtuuden mukaan, että pankin tulee korvata asiakkaalle toimeksiannon toteuttamisesta itse perimiensä palvelumaksujen lisäksi 1500,00 euroa. 

Ratkaisu

Pankkilautakunta katsoo pankin laiminlyönneistä ulkomaanmaksutoimeksiannon toteuttamisessa aiheutuneen asiakkaalle välitöntä ja siten korvattavaa vahinkoa määrä, joka vastaa tosiasiassa toteutuneen ja asiakkaan vaihtoehtoisena esittämän kauppahinnan suoritustavan välistä, kurssieroista ja pankkien palvelumaksuista aiheutuvaa erotusta. Koska todellisen vahingon määrästä ei ole mahdollista saada selvyyttä, arvioi Pankkilautakunta vahingon kohtuuden mukaan.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki korvaa asiakkaalle laiminlyönneistään aiheutunutta vahinkoa 1500,00 euroa ja palauttaa asiakkaalle häneltä perityt palvelumaksut.

Pankkilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Sillanpää, jäsenet Lampela, Lehtonen ja Ruokanen. Sihteerinä toimi Hidén.
 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Tulosta