Haku

PKL 10/16

Tulosta

Asianumero: PKL 10/16 (2016)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 13.12.2016

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kortillaan Kanariansaarilla 29.1.2016 klo 06.39-07.55 Suomen aikaa tehdyt, yhteensä 1.720,00 euron automaattinostot. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen 29.1.2016 klo 16.56.

Asiakkaan valitus

Asiakas oli ystävänsä kanssa lomamatkalla Kanariansaarilla 27.1.-3.2.2016. Toisen ja kolmannen päivän välisenä yönä asiakkaan tili oli tyhjennetty kokonaan, mikä tuli asiakkaalle täytenä shokkina seuraavana päivänä automaatilla.

Pankin asiakkaan reklamaatioon antaman vastauksen mukaan tunnuslukua ei tule luovuttaa ulkopuolisille eikä asiakas ole sulkenut korttiaan heti. Asiakas ei todellakaan ole luovuttanut/huudellut tunnuslukuaan ulkopuolisille eikä asiakas tiennyt tilin tyhjentämisestä aiemmin. Jotenkin tunnusluku on kuitenkin saatu selville, asiakas on todennäköisesti saanut ns. ”tyrmäystippoja” ja tili on tyhjennetty. Se, miten tämä tapahtui, on spekulointia. Varmaa on, että tämän takana on ollut todelliset ammattilaiset.

Pankin vastine

Kaikki tapahtumat on tehty asiakkaan fyysisen kortin sirua lukien ja kortin PIN-tunnusluvulla ennen kuin kortti suljettiin. Kortti on ollut edelleen asiakkaan hallussa oikeudettomien nostojen jälkeenkin.

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli tässä tapauksessa asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa maksupäätteellä asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Erityistä huolellisuutta kortin säilytyksessä ja käytössä tulee noudattaa tilanteissa, joissa on riski joutua rikoksen kohteeksi, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa ollessa ulkomailla ravintolassa ja nauttiessa alkoholia.

Kertomuksessa ei ole tarkemmin selostettu kyseisen illan tapahtumia, mutta asiakas epäilee tulleensa huumatuksi. Huumauksesta ei ole reklamaatiossa mitään muita todisteita kuin oma kertomus, joten se jää tapauksessa selvittämättömäksi. Asiakkaan kortilla ei ole tapahtumia asiakkaan rikosilmoituksessa mainitsemista baareista 29.1.2016. Edeltävä PIN-tunnusluvulla hyväksytty tapahtuma on El Gaucho -ravintolasta klo 01.45 Suomen aikaa. Kortti on ollut asiakkaan hallussa tehtyjen automaattinostojen jälkeenkin ja edellisestä PIN-tunnusluvulla hyväksytystä tapahtumasta on useampi tunti, joten tämä ei viittaisi rikolliseen tapaan toimia korttien väärinkäyttötilanteessa.

Kortin väärinkäyttö ei ole mahdollista pelkän kortin avulla vaan käyttäjällä on oltava sekä tunnusluku että kortti samanaikaisesti hallussaan. Kortinhaltijan toimintaa ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää huolellisena, jos sekä tunnusluku että kortti päätyvät ulkopuolisen käytettäväksi.

Pankin asiassa saaman selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen pankki katsoo, että asiakas käyttäessään ja säilyttäessään korttia ja siihen Iiittyvää tunnuslukua on menetellyt törkeän huolimattomasti ja ei ole noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta. Tästä johtuen hän vastaa vahingosta täysimääräisesti eikä pankki ole korvausvelvollinen asiassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä

1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai

3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksu-välineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehdoissa kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavassa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sisältävän kirjeen ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua tai muuta tunnistetta helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua nappaillessaan suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pää-sääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunta toteaa, että asiakas ei ole tässä tapauksessa esittänyt minkäänlaista selvitystä illan ja yön tapahtumista tai siitä, millaisissa olosuhteissa ja miten hän on itse korttiaan käyttänyt ja säilyttänyt. Asiakas on tekemässään valituksessa ainoastaan todennut, että todennäköisesti hän on saanut ns. ”tyrmäystippoja”, mutta asiakas ei ole esittänyt sen tarkempaa näkemystä siitä, miten kortti ja tunnusluku olisivat voineet päätyä sivullisen haltuun/tietoon ja miten kortti olisi sen yli tunnin aikavälille ajoittuvan oikeudettoman käytön jälkeen palautettu asiakkaalle tämän huomaamatta.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä aamuyöllä 29.1.2016 on tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Tarkemman selvityksen puuttuessa Pankkilautakunnan on arvioitava asiakkaan menettelyä asiassa nyt saadun selvityksen perusteella.

Pankkilautakunta pitää asiassa saadun selvityksen ja korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksensa perusteella epätodennäköisenä, että kortin tunnusluku olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon asiakkaan käyttäessä itse korttiaan ja tunnuslukuaan viimeisen kerran noin viisi tuntia ennen ensimmäistä oikeudetonta automaattinostoa. Tapauksessa asiakkaan valitus perustuu pääasiassa asiakkaan oletukseen siitä, että hänet olisi huumattu, mutta asiakas ei ole esittänyt minkäänlaista tätä näkemystä tukevaa selvitystä tai ylipäänsä selvitystä yön tapahtumista. Pankkilautakunta katsoo asiassa siten jääneen näyttämättä asiakkaan olettama huumatuksi joutuminen ja näin ollen asiassa jää myös epäselväksi, miten asiakkaan kortti ja kortin tunnusluku ovat päätyneet sivullisen käyttöön ja niiden oikeudettoman käytön jälkeen kortti on palautettu asiakkaalle.

Tarkemman selvityksen puuttuessa Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi, että asiakas on luovuttanut korttinsa ja tunnuslukunsa niiden käyttöön oikeudettomalle. Pankkilautakunta katsoo myös mahdolliseksi, että kortti ja tunnusluku ovat päätyneet sivullisen haltuun/tietoon nyt selvittämättömäksi jääneellä tavalla. Ottaen huomioon asiassa saatu kokonaisselvitys ja erityisesti se, kortti on sen oikeudettoman käytön jälkeen ollut jälleen asiakkaan hallussa, lautakunta katsoo jälkimmäisessä tapauksessa kortin oikeudettoman käytön johtuneen asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa on asiakkaalla.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että joko asiakas on luovuttanut korttinsa ja tunnuslukunsa niiden käyttöön oikeudettomalle tai sitten sivullinen on päässyt käyttämään asiakkaan korttia ja tunnuslukua asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta johtuen. Molemmissa tapauksissa vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä jää asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakkaalle.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

 

PANKKILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Hidén

 

Jäsenet:

Atrila

Kallio

Lehtonen

Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia