Haku

FINE-066103

Tulosta

Asianumero: FINE-066103 (2024)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 23.04.2024

Sijoitushuijaus, ulkomaanmaksu Vastaako pankki asiakkaan itsensä tekemistä tilisiirroista aiheutuneesta vahingosta sillä perusteella, että pankki olisi laiminlyönyt asiakkaan tuntemiseen liittyvien säädösten mukaisia velvollisuuksiaan tai ei olisi muutoin pyrkinyt rajoittamaan asiakkaalle aiheutuneita vahinkoja?

Tapahtumatiedot

Asiakas on joutunut sijoitushuijauksen uhriksi, mihin liittyen hän on 21.2.-6.6.2023 välisenä aikana tehnyt verkkopankissaan 5 yli 4.000 euron ulkomaanmaksua, joiden yhteissumma on noin 32.000 euroa. Maksut asiakas on vahvistanut itse pankista tekstiviestillä saamillaan koodeilla. Osasta tapahtumia pankki on pyytänyt lisäselvitystä, missä yhteydessä asiakas on kertonut kyse olevan ulkomaisista sijoituksista ja että hän haluaa ne tehdä. Tapahtumiin liittyen pankki on myös varoittanut asiakasta mahdollisesta huijauksesta sekä asiantilan paljastuttua yrittänyt saada varoja takaisin siinä kuitenkaan onnistumatta.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan näkemyksen mukaan hänen kärsimänsä vahinko on suoraa seurausta ja ainoastaan johtunut siitä, että pankki on tapauksessa täysin laiminlyönyt noudattaa asiakkaan tuntemiseen liittyviä velvoitteitaan ja minkä vuoksi sen tulee korvata hänelle asiassa aiheutunut vahinko 32.000 euroa.

Pankin vastine

Pankin mukaan kyse ei ole oikeudettomista tapahtumista, koska asiakas on ne itse tehnyt ja vahvistanut. Pankki myös korostaa, että maksupalvelulain säännösten ja ehtojensa perusteella sillä on ollut velvoite asiakkaan haluamat siirrot suorittaa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Asiakkaan ja pankin välistä kirjeenvaihtoa, mukaan lukien reklamaatiopäätös
- pankin laatima yhteenveto omista ja asiakkaan toimista asian suhteen
- asiakkaan toimittamaa asiakkaan tuntemiseen liittyvää muuta aineistoa

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asian ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankki laiminlyönyt velvollisuuksiaan asiakkaalleen aiheutuvan vahingon rajoittamisessa korvausvastuun synnyttävällä tavalla.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain (290/2010) 38 §:n mukaan

Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole antanut siihen suostumustaan sovitulla tavalla.

Saman lain 40 §:n mukaan
Maksupalvelun käyttäjä ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun maksajan palveluntarjoaja on vastaanottanut sen, jollei 2–4 momentista muuta johdu.

Asian arviointi

Vastuu tilisiirroista

Tapauksessa on riidatonta, että asiakas on – vaikkakin huijattuna - itse tehnyt ja hyväksynyt nyt käsiteltävät tilisiirrot. Edelleen riidatonta on, että maksupalvelulain säännösten ja pankkitunnuksia koskevien ehtojen mukaan, jotka koskevat maksuvälineen käyttöä, asiakas vastaa suhteessa pankkiinsa itse tekemistään tilisiirroista.

Pankin velvollisuus estää maksutapahtumia

Asiakas on lisäksi vedonnut siihen, että pankin olisi pitänyt seurata hänelle epätavallista maksuliikennettä ja estää siirrot.

Pankkilautakunta toteaa, että maksupalvelusääntelyn perusteella pankeilla on oltava käytössään maksutapahtumien valvontamekanismit, joiden avulla ne voivat havaita oikeudettomat ja mahdollisesti petolliset maksutapahtumat. Tällä velvollisuudella ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta pankin ja asiakkaan väliseen vastuunjakoon maksuvälineen käytön osalta. Pankkilautakunta katsoo, että pankki ei siten ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa sillä perusteella, että pankki ei ole estänyt maksuja.

Lopputulos

Pankkilautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio
Jäsenet:
Atrila
Piilo
Punakivi
Tervonen

Tulosta