Haku

FINE-060154

Tulosta

Asianumero: FINE-060154 (2023)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 02.06.2023

Riidan syntyminen. Vaatimusten kiistäminen. Näytön arviointi.

Tapahtumatiedot

Asiakas A osti helmikuussa 2022 moottorisängyn 3550,00 eurolla. Sänkyä ei ollut toimitettu vielä syyskuussa 2022, joten A ja myyjä päätyivät kaupan purkuun. Myyjä ei kuitenkaan palauttanut koko kauppahintaa, joten A nosti asiassa laajan riita-asian kanteen 28.2.2023.

A haki korvausta oikeudenkäyntikuluista oikeusturvavakuutuksestaan 17.2.2023. Vakuutusyhtiö antoi 6.3.2023 kielteisen korvauspäätöksen sillä perusteella, että riita-asiassa ei ollut vielä syntynyt korvattavaa vakuutustapahtumaa, koska myyjän passiivisuutta ilman nimenomaista kiistämistä ei voida pitää ehtojen mukaisena vakuutustapahtumana. Lisäksi vakuutusyhtiö totesi, että vakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Asiakkaan oikeusturvavakuutuksen viimeinen voimassaolopäivä oli 28.2.2023.

A pyysi asian käsittelemistä uudelleen vedoten muun muassa siihen, että kiistämistä asiassa ilmentää suorituksen palauttamatta jättäminen sekä nostettu oikeudenkäymiskaaren 5:2 tarkoittama laajan riita-asian kanne. A myös toimitti vakuutusyhtiölle myyjän 20.3.2023 lähettämän sähköpostin, jossa myyjä ilmoittaa kiistävänsä kaikki kanteessa esitetyt vaatimukset perusteeltaan ja määrältään. Vakuutusyhtiö ei edelleenkään korvannut vahinkoa ja vastasi A:lle, että kiistäminen on tapahtunut 20.3.2023 ja vakuutus on päättynyt 28.2.2023.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A on tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan korvauspäätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta.

A:n mukaan asia on riitautunut jo ennen kanteen esittämistä. Asiassa on esitetty laajan riita-asian kanne 28.2.2023 klo 8.45 vakuutuksen voimassa ollessa, ja se olisi voitu esittää jo paljon aikaisemminkin. Vakuutusyhtiön ratkaisu tarkoittaa sitä, että oikeusturvaetua ei myönnetä, koska A ei ole sen mukaan riittävän nopeasti nostanut kannetta. Asiasta on käyty useampi puhelinkeskustelu myyjän kanssa 15-28.2.2023, ja asia on riitautunut puhelinkeskustelujen yhteydessä. Tämän osalta A on esittänyt 9.5.2023 päivätyn sähköpostin, jossa myyjä toteaa kiistäneensä asian puhelimessa 15.2.2023.

A katsoo, ettei sillä seikalla, että hän on 20.3.2023 oma-aloitteisesti toimittanut vakuutusyhtiölle myyjän toimittaman nimenomaisen kiistämisilmoituksen, ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä. Asia on riitautunut vakuutuksen voimassa ollessa ja se on riita-asiana vireillä käräjäoikeudessa edelleen.

Vakuutusyhtiö katsoo vastauksessaan, ettei vakuutustapahtumaa ole syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma on sattunut, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Jos vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa, kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma. Kiistäminen pitää voida todeta ja riita siten yksilöidä. Pelkkä vastapuolen passiivinen käytös ei ole nimenomainen kiisto. Näyttötaakka vaatimuksen riitauttamisesta on asetettu korvausta vaativalle.

Vakuutusyhtiöön on toimitettu 17.2.2023 vahingon käsittelyä varten haastehakemus, jossa A:n asiamies kertoo olleensa yhteydessä myyjään 1.2.2023. Tällöin myyjä on luvannut palauttaa kauppahinnan 1000,00 euroa viimeistään 15.2.2023. Haastehakemuksessa kerrotaan, ettei kauppahintaa ole palautettu 17.2.2023 mennessä.

Vakuutusyhtiön näkökulmasta toimitettujen uusien lisäselvityksien perusteella asiassa jää tosiasiallisesti epäselväksi, onko myyjälle esitetty yksilöityä vaatimusta, ja milloin vaatimus on esitetty. Lisäksi on huomioitava, että vaikka myyjälle olisikin esitetty yksilöity vaatimus ennen 15.2.2023 käytyä keskustelua, ei vakuutusehtojen määrittelemä kiistäminen ilmene näiden toimitettujen selvityksien perusteella. Näiden selvityksien perusteella asiaa ei olisi kiistetty vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla todisteellisesti, ja lisäksi asiassa jää epäselväksi, onko vaatimusta kiistetty määrältään tai perusteeltaan vastapuolen 9.5.2023 toimittamassa viestissä.

Vahingon käsittelyyn toimitetun haastehakemuksen ja tämän uuden FINElle toimitettu lisäselvityksen välillä vaikuttaisi olevan ristiriitaisuutta, sillä haastehakemuksessa kerrotaan, että kantajalle asialla on suuri merkitys ja asia näyttää olevan riitainen, vaikka vastaajayhtiö onkin luvannut palauttaa kauppahinnan. Mikäli kyseessä oleva riita-asia olisi tosiasiallisesti ollut riitainen ehtojen edellyttämällä tavalla jo tuolloin 15.2.2023, miksi A:n asiamies on kirjannut 17.2.2023 haastehakemukseen vastapuolen luvanneen palauttaa kauppahinnan.

Tämän lisäksi A:n asiamies on toimittanut vakuutusyhtiöön sähköpostin 6.3.2023, jossa kertoo, ettei FINEn päätös, johon käsittelijä on asiassa viitannut, sovellu tapauksen käsittelyyn. Asiamies on merkinnyt liitteenä olevaan asiakirjaan omat kommentit, joiden mukaan kiistäminen voidaan asiassa osoittaa sillä, että suoritus on jätetty palauttamatta. Mikäli kiistäminen olisi tapahtunut 15.2.2023, kuten nyt jälkikäteen toimitetuissa selvityksissä sanotaan, olisi asiamies tämän tuonut ilmi viimeistään tässä kohtaa asian käsittelyä. Toimitettu uusi lisäselvitys ei anna perustetta muuttaa aiemmin annettua korvauspäätöstä. 

Vakuutuslautakunta on vakiintuneessa käytännössään katsonut, ettei vastapuolen passiivista suhtautumista ilman nimenomaista kiistämistä voida pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutustapahtumana eli vaatimuksen kiistämisenä perusteen tai määrän osalta. Todennettu kiistäminen on tapahtunut vakuutuksen päättymisen jälkeen.

Vakuutusyhtiö on toimittanut FINElle asiakirjat, joihin on vastauksissaan vedonnut.

Sopimusehdot

Asiaan soveltuvien kotivakuutuksen oikeusturvaehtojen, voimassa 1.11.2021 alkaen, ehtokohdan 4.1 (Vakuutustapahtuma) mukaan asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, on oltava kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Ehtokohdan 4.2 (Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on todisteellisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutusturvan rajoituksia koskevan ehtokohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko yksilöity vaatimus ja sen kiistämisen osoitettu tapahtuneen vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on todisteellisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Näin ollen oikeusturvan myöntäminen edellyttää tässä tapauksessa sitä, että vaatimus on esitetty ja todisteellisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään viimeistään vakuutuksen viimeisenä voimassaolopäivänä 28.2.2023.

Vakuutuslautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, ettei vastapuolen passiivista suhtautumista ilman nimenomaista kiistämistä voida pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutustapahtumana eli vaatimuksen kiistämisenä perusteen tai määrän osalta. Eräissä yksittäistapauksissa (esim. VKL 803/05 ja VKL 701/02) lautakunta on kuitenkin pääsäännöstä poiketen katsonut, että kyseisen ehtokohdan edellä kerrotun mukainen tulkinta voi johtaa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetussa laissa (228/1929) tai kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla tavalla kohtuuttomaan lopputulokseen. Näin on voitu katsoa esimerkiksi silloin, kun vastapuoli pyrkii tahallisesti ja perusteetta passiivisella käyttäytymisellään estämään vakuutetun pääsyn oikeuksiinsa ilman, että passiivisuuden syynä on esimerkiksi maksukyvyttömyys tai vaatimukseen perehtymiseen ja sen oikeellisuuden selvittämiseen tarvittava kohtuullinen aika.

Nyt arvioitavassa tapauksessa on riidatonta, että A on nostanut asiassa laajan riita-asian kanteen 28.2.2023 klo 8.45 eli vakuutuksen voimassa ollessa. A on kuitenkin katsonut asian riitautuneen ennen kanteen esittämistä myyjän kanssa käydyistä puhelinkeskusteluissa. A on esittänyt asiasta näytöksi myyjän 9.5.2023 lähettämän sähköpostin, jossa myyjä toteaa kiistäneensä asian puhelimessa 15.2.2023. A on esittänyt asiassa myös myyjän sähköpostitse toimittaman kiistämisen, jossa myyjä 20.3.2023 ilmoittaa kiistävänsä 28.2.2023 toimitetussa kanteessa esitetyt vaatimukset perusteeltaan ja määrältään.

FINE toteaa, että myyjän jälkikäteinen – FINE käsittelyn aikana – annettu ilmoitus suullisesta kiistämisestä 15.2.2023 on ristiriidassa asiassa aiemmin esitetyn selvityksen kanssa. Esimerkiksi 28.2.2023 päivätyn haastehakemuksen perusteella myyjä on luvannut palauttaa kauppahinnan sitä kuitenkaan palauttamatta. Kiistämistä 15.2 ei tue myöskään se seikka, ettei haastehakemuksesta tai muustakaan asiakirja-aineistosta ole nähtävissä, millä perusteella vaateet on väitetysti kiistetty.

FINE katsoo sille toimitetun asiakirja-aineiston perusteella, että myyjä on todisteellisesti kiistänyt A:n esittämät vaatimukset sähköpostissaan 20.3.2023. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta voidaan korvata vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Koska vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen päättymisen jälkeen, ei se tule vakuutuksesta korvattavaksi.

Lopputulos

FINE ei suosita hyvitystä.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Tykkä

Tulosta