Haku

FINE-057279

Tulosta

Asianumero: FINE-057279 (2023)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 29.11.2023

Miten vastuu asiakkaan kortilla ja kortin tunnusluvulla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Pimeä taksi. Lausumatta jättäminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortilla viimeisin asiakkaan itse tekemäksi myöntämä tapahtuma on tehty oululaisessa pubissa 26.11.2022 klo 22.14. Tämän jälkeen asiakkaan korttia on käytetty kello 1.51 huoltoasemalla, jossa kortin debit-ominaisuudella tehty 20 euron maksu on vahvis­tettu kortin PIN-koodilla.

Asiakkaan mobiilipankkiin on kirjauduttu sormenjälkitunnisteella 27.11.2022 kello 3.58 hänen omalta laitteeltaan. Tällöin on tehty omien tilien välinen siirto ja muutettu sekä credit- että debit-ominaisuudella tehtävien käteisnostojen vuorokausikohtainen turvaraja 1.500 eurosta 10.000 euroon. Kortin tunnusluku on tarkistettu samassa istunnossa kello 4.02. Tämän mobiilipankki-istunnon jälkeen on vielä neljä muuta istuntoa, joihin on kirjauduttu sormenjäljellä 27.11.2022 aikavälillä kello 5.14–5.30, mutta niissä ei ole tehty mitään erityisiä toimenpiteitä.

Asiakkaan kortin credit-puolella on tehty 11 kappaletta 400 euron arvoisia automaattinostoja 27.11.2022 kello 4.56–5.08 välisenä aikana. Debit-puolella on tehty 12 kappaletta 400 euron ja yksi 200 euron arvoinen automaattinosto 27.11.2022 kello 5.10–5.33 välisenä aikana. Yhteensä nostoja on tehty siten 9.400 euron edestä. Asiakas on kiistänyt tehneensä edellä mainittuja kahdella eri automaatilla tehtyjä ja PIN-koodilla hyväksyttyjä käteisnostoja.

Asiakas on asettanut kortille tilapäisen sulun 27.11.2022 kello 21.11. Täydellinen sulku kor­tille on tehty sulkupalvelussa 28.11.2022 kello 8.51. Pankkitunnuksille on asetettu esto 28.11.2022 kello 8.52.

Asiakkaan valitus

Asiakas on kertonut joutuneensa rikoksen uhriksi Oulussa 27.11.2022. Hän sai ensin tyrmäystippoja ravintolassa. Noin klo 01.00 hän tunsi olonsa erittäin sekavaksi ja harhaiseksi, ja hänellä oli pakottava tarve päästä äkkiä kotiin. Ravintolan eteen ajoi auto, johon hän nousi tai hänet pakotettiin nousemaan. Autossa hänet vielä huumattiin. Asiakkaan muistikuvat siinä vaiheessa olivat jo aika hatarat. Siinä vaiheessa ei itse enää pysty vaikuttamaan mihinkään, vaan on täysin toisten armoilla. Ei kykene edes huutamaan apua ja olo on täysin lamaantunut. Tuon jälkeen hän oli tajuttomana 10 tuntia. Asiakkaalla ei ole mitään muistikuvia huoltoasemalla käynnistä. Asiakas säilyttää aina lompakkoa ja kortteja housujen etutaskussa ja puhelinta toisessa etutaskussa.

Rikolliset käyttivät sormenjälkitunnistetta asiakkaan puhelimeen pääsemiseen ja samoin sormenjälkeä, että pääsivät myös mobiilipankkiin sillä välin, kun asiakas oli tajuttomana. Rikolliset poistivat nostorajat ja siirsivät toiselta tililtä rahaa korttitilille. Tunnusluvun näkee myös verkkopankista. Hänellä ei ollut missään näkyvillä pankkitunnuksia. Asiakas ei pystynyt omilla toimillaan mitenkään estämään varkautta.

Asiakas teki rikosilmoituksen heti seuraavana päivänä, mutta poliisilta tuli vasta neljän päivän jälkeen pyyntö käydä huumetesteissä. Se oli pitänyt tehdä heti, jotta asiakas pystyisi vakuuttamaan, että hänet oli huumattu.

Asiakas katsoo, että hän ei ole ollut huolimaton. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänen kortillaan tehdyt oikeudettomat käteisnostot, yhteensä 9.400 euroa.

Pankin vastine

Pankin näkemyksen mukaan riidanalaiset käteisnostot kuuluvat maksupalvelulain ja sopimusehtojen mukaan asiakkaan vastuulle, sillä asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain ja pankin ehtojen mukaiset velvollisuutensa huolehtia maksuvälineestä ja turvatunnuksesta eli PIN-koodista.

Asiakas on kertonut arvioitaan siitä, mitä yön aikana on voinut tapahtua, mutta koska asiakas on kertonut, ettei hän muista mitä on tapahtunut, pankki on asiakkaan omien arvioiden ja pan­kin järjestelmissä olevien tietojen varassa. Asiakas on kertomansa mukaan tuntenut olonsa ravintolaillan yhteydessä erittäin sekavaksi ja harhaiseksi. Tästä huolimatta asiakas on kerto­mansa mukaan noussut tuntemattomien ihmisten kyytiin. Yleisen elämänkokemuksen mukaan asiakas on ottanut tietoisen riskin noustessaan tuntemattomien ihmisten kyytiin yöllä ravintolaillan jälkeen tuntiessaan olonsa sekavaksi. Jos yöllä ravintolaillan jälkeen nousee tuntematto­mien ihmisten kyytiin tilanteessa, jossa ei pysty huolellisesti huolehtimaan hallussaan olevasta henkilökohtaisesta maksuvälineestä ja laitteesta, jossa on mobiilipankki, on asiakas omalla huolimattomalla toiminnallaan myötävaikuttanut vahingon syntymiseen.

Asiakas on kertonut, että hänet on huumattu, ja että hän on käynyt huumetestissä, mutta asia­kas ei ole esittänyt tätä väitettään tukevaa selvitystä pankille.

Riidanalaisten käteisnostojen tekeminen on edellyttänyt kortin hallussa oloa ja nostot on vah­vistettu kortin PIN-koodilla. Asiakas uskoo toisen henkilön kirjautuneen asiakkaan mobiilipankkiin asiakkaan sormenjälkeä käyttäen tarkistaakseen kortin tunnusluvun. Ennen riidanalaisia käteisnostoja kortilla oli tehty PIN-koodilla vahvistettu korttimaksu huoltoasemalla, jolloin lienee myös mahdollista, että PIN-koodi olisi urkittu tässä yhteydessä.

Tapausta kokonaisuutena arvioiden pankki katsoo, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja pankin ehtojen mukaisen velvollisuutensa huolehtia maksuvälineistä ja niihin liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista ajauduttuaan väärinkäytölle riskialttiiseen tilan­teeseen ollessaan tilassa, jossa ei ole kyennyt maksuvälineistään huolehtimaan. Kokonaisarvion perusteella huolimattomuusvelvoitteen laiminlyönti on katsottava törkeäksi.

Selvitykset

Asiakas on poliisille 27.11.2022 klo 21.10 tekemässään sähköisessä rikosilmoituksessa kertonut hypänneensä ravintolaillan jälkeen auton kyytiin, kun ei ollut taksia saatavissa. Hänet huumattiin ja pankkikortti vietiin. Asiakkaalla ei ole mitään muistikuvaa asiasta.

Asiakas on 12.12.2022 päivätyn poliisille tehdyn tutkintailmoituksen mukaan ollut ravintolassa ja oli tuntenut olonsa siellä normaalia sekavammaksi. Hänelle oli tullut tarve poistua kotiin ja kun taksia ei ollut ollut lähellä, oli hän hypännyt tuntemattomien henkilöiden kyytiin. Asiakkaan viimeiset muistikuvat illasta ovat siitä, kun hän nousi auton kyytiin ja seuraavaksi hän muistaa heränneensä kotoaan omasta sängystään klo 12 aikaan sunnuntaina. Asiakkaalta tapahtuma-aikaa kysyttäessä hän kertoi hänen mahdollisen huumaamiseensa tapahtuneen klo 01.30 aikaan. Asiakas kertoi, että hänen puhelimessaan on sormenjälkitunnistus, jolla se avataan, kuten myös puhelimen verkkopankissa. Ravintolassa hän on kertomansa mukaan maksanut pankkikortillaan ja käyttänyt maksaessa PIN-koodia. Asiakasta on neuvottu käymään OYS:n päivystyksessä näytteenotossa huumaavien aineiden toteamiseksi.

Poliisin 7.4.2023 tekemän tutkinnan päätöksen mukaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnossa todetaan, ettei laboratoriolöydösten perusteella voida ottaa kantaa asiakkaan päihtymystilaan tapahtumahetkellä.

Asiassa on toimitettu lisäksi pankkitunnusten ehdot, korttiehdot ja tiedot korttitapahtumista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen) 1–2 momentin mukaan:

”Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.
Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.”

Lain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä) mukaan:

”Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.”

Pankin korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttiehtojen Kortin säilyttäminen -kohdan mukaan:

"Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään kort­tiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti tai tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään [pankista] saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta [pankista] saamaansa tai itse valitsemaansa tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olo­suhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua."

Pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisten sopimusehtojen (pankkitunnusehdot) Yleistä tunnistautumistietojen säilyttämisestä ja asiakkaan vastuusta -kohdan mukaan:

"Ku­luttaja-asiakkaan tunnistautumistiedot ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa osittainkaan luo­vuttaa sivullisen tietoon tai haltuun. Kuluttaja-asiakas ei saa antaa valtuutusta tunnistautumistietojen käyttämiseen. Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistautumistiedot huolellisesti ja varmistamaan säännöllisesti, että tunnistautumistiedot ovat tallessa. Asiakkaan tulee huoleh­tia, etteivät tunnistautumistiedot joudu osittainkaan sivullisen tietoon tai haltuun. Asiakas si­toutuu säilyttämään käyttäjätunnuksesta, tunnusluvuista, tunnuslukulaitteesta, tunnuslukusovelluksesta, salasanasta, PIN-koodista tai muista pankin hyväksymistä tunnistautumisvälineistä koostuvat tunnistautumistiedot erillään toisistaan. Tunnistautumistietoja ei saa kopi­oida, tallentaa tai toisintaa muutoin kuin pankin järjestelmään tai pankin hyväksymällä ta­valla. Mikäli tunnistautumistiedot ovat kadonneet tai asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat joutuneet tai saattaneet joutua osittainkin sivullisen tietoon tai haltuun, asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä pankille palvelujen asiattoman käytön estämiseksi."

Asian arviointi

Tapahtumienkulku

Asiakkaan mukaan hänet on huumattu ravintolassa 26.–27.11.2022 välisenä yönä noin klo 01.00. Asiakkaan mukaan taksia ei ollut saatavilla ja hän nousi tai hänet pakotettiin nousemaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin ravintolan eteen ajaneeseen autoon. Edelleen asiakkaan mukaan hänet huumattiin uudelleen autossa. Asiakkaan mukaan hänellä ei ole muistikuvia autoon nousemisen jälkeisestä noin 10 tunnin ajasta. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakas kertoo heränneensä kotona omasta sängystään klo 12 aikoihin.

Asiakkaan mukaan hän on säilyttänyt lompakkoaan, korttejaan ja puhelintaan housujensa etutaskuissa. Lautakunta toteaa, että asiassa on jäänyt selvittämättä, miten ja milloin asiakkaan kortti on päätynyt ulkopuolisten haltuun ja palautunut sen jälkeen asiakkaalle.

Viimeisimmät korttitapahtumat ennen asiakkaan kiistämiä käteisnostoja ovat oululaisessa pubissa 26.11.2022 klo 22.14 tehty osto, jota asiakas ei ole kiistänyt, ja 27.11.2022 klo 01.51 tehty 20 euron osto huoltoasemalla. Huoltoasemalla tehty maksu on vahvis­tettu kortin PIN-koodilla. Asiakkaalla ei ole muistikuvia huoltoasemalla käynnistä ja siellä tehdystä maksusta. Pankkilautakunta toteaa, että usein ns. pimeän taksin tapauksissa asiakas suostutellaan maksamaan huoltoasemalla ”bensarahaa” ja tässä yhteydessä asiakkaan kortin tunnusluku yritetään urkkia asiakkaan käyttäessä korttiaan.

Asiakkaan sormenjäljellä on avattu asiakkaan puhelin ja kirjauduttu siinä olevaan mobiilipankkiin samoin asiakkaan sormenjäljellä klo 3.58. Mobiilipankissa on tarkastettu kortin tunnusluku klo 4.02. Asiakkaan oikeudettomiksi ilmoittamat käteisnostot on tehty klo 4.56–5.33. Ottaen huomioon sen, että oikeudettomat korttitapahtumat ovat tapahtuneet vasta sen jälkeen, kun kortin tunnusluku on tarkastettu mobiilipankista, Pankkilautakunta pitää siten todennäköisenä, että asiakkaan kortin tunnuslukua ei ole urkittu asiakkaan käyttäessä korttiaan, vaan se on saatu asiakkaan mobiilipankista. Edelleen lautakunta pitää todennäköisenä, että asiakkaan puhelimeen ja siinä olevaan mobiilipankkiin on onnistuttu kirjautumaan asiakkaan sormenjäljellä asiakkaan oltua tiedottomassa tilassa.

Asiakkaan mobiilipankissa on myös em. vahvalla tunnistautumisella avatun istunnon aikana tehty omien tilien välinen siirto ja muutettu kortin asetuksissa käteisnostojen vuorokausikohtainen turvaraja 1.500 eurosta 10.000 euroon.

Asiakas on asettanut kortille tilapäisen sulun 27.11.2022 kello 21.11. Täydellinen sulku kor­tille on tehty sulkupalvelussa 28.11.2022 kello 8.51. Pankkitunnuksille on asetettu esto 28.11.2022 kello 8.52.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan asiakkaalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä – riippumatta esimerkiksi kortin myöntäneen pankin ohjeistuksesta tai korttiehdoista – ainoastaan asiakas voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttää ja käyttää. Lautakunta toteaa yleisellä tasolla ympäröivien olosuhteiden olevan olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin ja tunnusluvun huolellinen säilyttäminen/käyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, ja toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huolimattomuuden astetta ja vakavuutta.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä voida myöskään kortinhaltijalta edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä tapauksessa on yöllä 26.–27.11.2022 tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Asiakkaan mahdollisesta huumaamisesta ei ole tapauksessa esitetty varsinaisesti muuta selvitystä kuin asiakkaan poliisille ja lautakunnalle esittämä epäilys huumaamisesta, ja lautakunta katsoo saadun selvityksen perusteella asiassa jääneen näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen. Toisaalta huumaamisen mahdollisuutta ei asiassa saadun selvityksen perusteella voida myöskään poissulkea.

Pankkilautakunta katsoo, että kortinhaltijan joutuessa rikollisten tarkoituksella huumaamaksi ei hän välttämättä voi omalla menettelyllään estää korttinsa, sen tunnusluvun ja mobiililaitteen, jossa olevan pankin mobiilisovelluksen avulla on voitu asiakkaan sormenjäljellä vahvasti tunnistautuen siirtää varoja asiakkaan tilien välillä ja tarkistaa asiakkaan kortin tunnusluku, päätymistä rikollisten haltuun/tietoon. Toisaalta jos asiakas ei ole tässä tapauksessa joutunut huumauksen kohteeksi, Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen, että tällöin kortin, tunnusluvun ja mobiililaitteen päätyminen oikeudettomaan käyttöön on johtunut asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta ja asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut, onko asiakas tullut tapauksessa huumatuksi ja mikä on asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta ja kuinka vakavaa asiakkaan mahdollinen huolimattomuus siinä tapauksessa olisi. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää                                     
Sihteeri Heino

Jäsenet

Ahlroth
Atrila
Piilo
Tervonen

Tulosta