Haku

FINE-057071

Tulosta

Asianumero: FINE-057071 (2023)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 25.04.2023

Lakipykälät: 69

Onko kysymyksessä rikosturvasta korvattava vahinko? Remontin yhteydessä kadonneet tavarat. Näyttö vakuutustapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas huomasi jonkin ajan kuluttua asunnon kunnostustyön päätyttyä, että monet hänen tavaransa olivat kadoksissa. Asiakkaan omaisuutta oli viety hänen asunnostaan pyörävarastoon. Lisäselvityksessään vakuutusyhtiölle asiakas täydensi, että tavarat oli viety työnsuorittajien toimesta varastoon ilman hänen lupaansa hänen poissa ollessaan. Varasto on lukittu tila, mutta siellä oli käynyt varkaita. Asiakas toimitti vakuutusyhtiölle isännöitsijän 26.7.2022 päivätyn tiedotteen, jossa todetaan pyörävarastossa käyneen varkaita ja kehotetaan tarkistamaan, onko oma pyörä tallessa. Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan omaisuutta kohdannut varkausvahinko tapahtui 27.10.2021.

Asiakas haki vahingoista korvausta kotivakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen 8.11.2022 sillä perusteella, ettei vakuutus korvaa varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö maksaa vakuutusehtojen mukaisen korvauksen varastetusta omaisuudesta.

Asiakkaan omaisuutta (kosmetiikkaa, vaatteita, huonekaluja ja koruja) on varastettu. Omaisuus on ollut pakattuna laukkuihin. Varkaus on tapahtunut parvekkeen kunnostustyön yhteydessä, kun työtä suorittaneet henkilöt ovat siirtäneet asiakkaan omaisuutta kunnostustöiden tieltä taloyhtiön varastotiloihin, joissa on käynyt varkaita. Poliisin tutkintailmoitukseen on tapahtumapäiväksi kirjattu 27.10.2021. Vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiön on korvattava vakuutuksenottajalle varkaudesta aiheutunut menetys.

Vakuutusyhtiön korvauspäätös on perusteeton, kohtuuton ja virheellinen. Tapahtuma-aika, olosuhteet ja paikka eivät ole vakuutusyhtiön väittämin tavoin epäselviä, vaan ne ovat kaikki tiedossa ja ilmenevät asiakkaan toimittamasta selvityksestä.

Asiakas on toimittanut FINElle 26.7.2022 päivätyn tiedotteen pyörävarastossa käyneistä varkaista, kunnostustyön suorittajan kanssa 7.7.–11.7.2022 käydyn sähköpostikeskustelun sekä poliisitutkinnan osalta 8.8.2022 tehdyn päätöksen tutkinnan päättämisestä.

Vakuutusyhtiö pitää kielteistä korvauspäätöstään vakuutusehtojen mukaisena.

Vahinkoilmoituksen mukaan remonttimiehet ovat siirtäneet asiakkaan tavaroita pyöräkellariin, josta ne on varastettu 27.10.2021. Vakuutettu on ollut yhteydessä parvekkeen kunnostustyön tehneeseen yritykseen heinäkuussa 2022. Yritys kiistää siirtäneensä parvekeremontin yhteydessä muuta tavaraa kuin parvekkeella olleita kalusteita. Työntekijät eivät ole siirtäneet asukkaan asunnosta kellariin asiakkaan tavaroita, kuten sohvaa, laukkuja, pukuja tai koruja.

Poliisille on tehty ilmoitus varastetuista tavaroista 11.7.2022. Asiakkaan toimittama taloyhtiön ilmoitus varkaista pyörävarastossa on päivätty 26.7.2022. Poliisin 8.8.2022 tekemän tutkinnan keskeytyspäätöksen mukaan rikoksesta ei epäillä ketään, eikä asiaan vaikuttavaa selvitystä ole saatavissa.

Vakuutusyhtiö vetoaa asiaan sovellettaviin kotivakuutuksen ehtokohtiin. Vakuutusyhtiön vastaanottamien selvitysten mukaan asiakas on ollut yhteydessä 27.10.2021 sattuneesta tapahtumasta parvekkeen kunnostustyön tehneeseen yritykseen ja poliisiin heinäkuussa 2022. Asiakas väittää, että yrityksen työntekijät olisivat siirtäneet asunnossa olleita hänen omistamiaan tavaroita. Yritys kiistää tämän, eikä tavaroiden siirtämisestä pyöräkellariin ole näyttöä. Vaikka tavarat olisivat olleet pyöräkellarissa, ei mahdollisesta murrosta 27.10.2021 ole mitään näyttöä, kuten murtojälkiä tai todistajalausuntoja. Lisäksi taloyhtiön ilmoitus varkaista pyöräkellarissa on tehty vasta 26.7.2022. Vakuutusyhtiöön ei ole toimitettu riittävää selvitystä 27.10.2021 sattuneesta vahingosta. Vakuutusyhtiölle toimitettujen selvitysten perusteella ei ole voitu tarkoin määritellä tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa, joten vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta vakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.11.2020 alkaen) kohdan 4.2 mukaan rikosturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta ja ilkivallasta vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahinko.

  • Murrolla tarkoitetaan äkillistä ja ennalta arvaamatonta murtautumista vakuutetun asuntona käyttämään, rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan lukittuun rakennukseen tai huoneeseen. Vakuutusturva kattaa myös vakuutetun vakituisena asuntona käyttämän ja vakituisessa osoitteessa sijaitsevat, asuinhuoneiston käyttöön liittyvät, yksityisessä käytössä olevat ullakko-, tai kellaritilat tai yhteisessä käytössä olevat urheilu- ja harrastevälinevarastot ja autotallit.
  • Vahinkoa ei korvata, jos rikoksentekijä on vakuutuksenottajan perheenjäsen tai henkilö, joka asuu tai oleskelee vakuutetun luvalla tai suostumuksella vakuutetussa tilassa; tai jos varkaus on tehty käyttämällä avainta (tai sen kopiota), ellei avainta ole saatu haltuun uhkaamalla, väkivalloin tai varastamalla.
  • […]
  • Vakuutus ei korvaa saman ehtokohdan mukaan varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.
  • […]

Kohdan 5. (Yleiset rajoitukset) alakohdan a. mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka tapahtumahetkeä ei voida yksilöidä tai määritellä, kuten varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella, jollei 2 §:stä muuta johdu, tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas osoittanut tavaroiden menettämisen olleen seurausta korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Vakuutussopimuslain mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Lisäksi menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksen hakijan on voitava selvittää, että esine on menetetty rikosvahingon tai muun vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi. Pelkkä korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättely siitä, mitä esineelle on tapahtunut, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

Tässä tapauksessa asiakas on kertonut, että parvekkeen kunnostustyön suorittaneet työntekijät ovat siirtäneet asiakkaan laukkuihin pakattua omaisuutta kunnostustöiden tieltä taloyhtiön pyörävarastoon, jossa on käynyt varkaita. Varkauden tapahtuma-ajaksi on ilmoitettu 27.10.2021. Asiakas on toimittanut näytöksi varkaudesta taloyhtiön tiedotteen pyörävarastossa käyneistä varkaista, jossa muun muassa kerrotaan varkaista ja pyydetään tarkastamaan, onko oma pyörä tallessa.

FINE kiinnittää huomiota siihen, että taloyhtiön ilmoitus pyörävarastossa käyneistä varkaista on päivätty 26.7.2022 eli noin yhdeksän kuukautta asiakkaan ilmoittaman varkaustapahtuman jälkeen. Lisäksi asiakirja-aineiston perusteella asiakas on ilmoittanut kunnostustyön tehneelle yritykselle vahingosta viiveellä, vasta 7.7.2022. Poliisille asiakas on ilmoittanut varkaudesta 11.7.2022. Asiakirja-aineiston perusteella tulkinnallista on myös se, missä määrin asiakas on itse alun perin pitänyt vahinkoa nimenomaan varkauden aiheuttamana, sillä muun muassa kunnostustyön tehneelle yritykselle 11.7.2022 lähettämässään sähköpostiviestissä asiakas on todennut, että monia tavaroita on rikkoutunut ja kadonnut ja todennäköisesti osa on varastettu (”…there are several items broken or missing now and most likely someone has been stealing some of them.”).

Ottaen lisäksi huomioon, että parvekkeen kunnostustyön suorittaja kiistää työntekijöidensä siirtäneen varastetuksi ilmoitettua omaisuutta pois asunnosta, FINE katsoo, ettei asiakkaan toimittama selvitys riitä osoittamaan mahdollisen varkauden tarkkaa tapahtumahetkeä, -olosuhteita tai -paikkaa. FINE katsoo asiassa jääneen osoittamatta, että vahinko on seurausta vakuutusehdoissa korvattavaksi tarkoitetusta varkausvahingosta.

Koska sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä, FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Selvyyden vuoksi FINE toteaa, ettei asiassa ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella edellä mainittuun sopimusehtoon perustuvaa korvauspäätöstä olisi pidettävä kohtuuttomana.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                         
Esitteijä Tykkä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia