Haku

FINE-055855

Tulosta

Asianumero: FINE-055855 (2023)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.03.2023

Lakipykälät: 31, 33, 34

Ajoneuvon varkausvahinko. Vara-avaimen säilyttäminen ajoneuvossa. Suojeluohjeen laiminlyönti. Vähäistä suurempi huolimattomuus. Korvauksen alentaminen. Alennuksen suuruus.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli sunnuntaina 11.9.2022 noin klo 20.30 pysäköinyt henkilöautonsa kotinsa lähelle kadun varrelle. Läheisellä huoltoasemalla ollut ulkopuolinen henkilö oli puolen yön jälkeen maanantaina 12.9.2022 ilmoittanut hätäkeskukseen, että huoltoasemalle oli tullut henkilöautolla mies, joka oli purkanut autosta tavaroita ulos. Sen jälkeen mies oli mennyt tankkaamaan ja ajanut pois huoltoasemalta. Paikalle saapuneet poliisit olivat selvittäneet asiakkaan olevan auton omistaja ja soittaneet hänelle sekä vieneet anastajan autosta pois ottaman golfbäckin hänelle. Lisäksi poliisit olivat suositelleet asiakkaalle, että hän menee katsomaan huoltoasemalla olevia muita tavaroitaan.

Asiakkaan auto oli tiistaina 13.9.2022 aamulla löytynyt lähistöltä toisen taloyhtiön parkkipaikalta lukittuna. Etumatkustajan puoleinen ikkuna oli ollut rikki ja ikkuna-aukko oli suojattu muovilla. Asiakas oli noin klo 12.00 aikaan ajanut auton oman taloyhtiönsä parkkihalliin, jonka poistumisovi oli asiakkaan kertoman mukaan ollut lukkiutuneena auki-asentoon. Kun asiakas oli noin klo 13.45 aikaan mennyt tutkimaan auton vaurioita, hän oli havainnut, ettei auto enää ollut parkkihallissa. Auto oli myöhemmin löytynyt ojaan ajettuna noin 25 kilometrin päässä asiakkaan kotiosoitteesta.

Ensimmäistä varkausvahinkoa koskevaan poliisin tutkintailmoitukseen on merkitty, että asiakkaan ilmoituksen mukaan auton vara-avaimet olivat olleet ajoneuvon keskikonsolissa. Asiakas on kertomansa mukaan myöhemmin 23.9.2022 tarkentanut poliisille, ettei avaimia ollut säilytetty keskikonsolissa. Jos vara-avain oli ollut autossa, sen on täytynyt epähuomiossa/vahingossa pudota asiakkaan takin taskusta penkkien väliin tai penkin alle.

Vakuutusyhtiö on 21.10.2022 tekemässään korvauspäätöksessä ilmoittanut soveltaneensa kaskovakuutusehtojen kohdassa 17 olevia suojeluohjeita. Niiden mukaan ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämiseksi ajoneuvon avaimia ei saa säilyttää näkyvillä, eikä avaimia saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa. Vakuutusyhtiö on viitannut suojeluohjeeseen, jonka mukaan ajoneuvon avaimia ei saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa. Ratkaisun mukaan korvausta alennetaan yksi neljäsosa (1/4) sillä perusteella, että suojeluohjeen noudattamista oli laiminlyöty, koska ajoneuvon vara-avaimia oli säilytetty ajoneuvon sisällä silloin, kun ajoneuvo oli varastettu. Vakuutusyhtiö on 3.11.2022 päivätyn korvauspäätöksen mukaan maksanut asiakkaalle korvauksen 12.9.2022 sattuneen vahingon vuoksi. Korvauslaskelman mukainen myötävaikutusvähennys on ollut 3.575 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas pyytää Vakuutuslautakuntaa ottamaan kantaa siihen, onko vakuutusyhtiön omavastuun lisäksi tekemä 1/4 vähennys oikeudenmukainen. Neljänneksen suuruista vähennystä asiakas ei pidä oikeudenmukaisena eikä kohtuullisena, kun otetaan huomioon olosuhteet ja tuottamuksen laatu.

Asiakas oli käyttänyt vara-avainta, kun auton toisen avaimen patteri oli tyhjentynyt. Vara-avaimen on asiakkaan käsityksen mukaan täytynyt tippua takin taskusta penkin väliin sen jälkeen, kun hän oli vaihtanut uuden patterin toiseen avaimeen. Keskikonsoli on aina tyhjä, koska asiakas pitää siinä kahvikuppia. Asiakas oli etsinyt vara-avainta kotoa, mutta ei ollut löytänyt sitä.

Auto oli anastusajankohtana ollut asianmukaisesti lukittuna ja varas oli murtautunut autoon ikkunan rikkomalla. Olosuhteet huomioon ottaen on todennäköistä, että auto olisi saatu anastettua myös ilman avaimia, ja lopputulos olisi ollut sama. Vaikka autoa ei olisi saatu käyntiin, varas olisi siinä tapauksessa todennäköisesti vahingoittanut autoa muulla tavoin, esimerkiksi rikkomalla virtalukkoa ja muita sisätiloja, sekä mahdollisesti kolhinut autoa myös ulkoapäin. Asiakas pyytää ottamaan huomioon myötävaikutuksen laadun. Tässä tapauksessa kyseessä on ollut inhimillinen erehdys, eikä huolimattomuutta voida olosuhteet huomioon ottaen pitää törkeänä.

Vakuutusyhtiön vastineessa on olettamuksena, että "varas on todennäköisesti pyrkinyt ajoneuvon sisälle juuri sisällä olevan avaimen vuoksi", Asiakkaan mielestä kukaan ei voi osoittaa, että näin olisi käynyt. Asiakas on korjannut poliisille tiedon siitä, ettei avain ole ollut keskikonsolissa, vaan, jos se on ollut autossa, sen on täytynyt pudota jonnekin penkin väliin, eikä se siten olisi ollut suoraan näkyvillä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas on toiminut huolimattomasti ja säilyttänyt suojeluohjeiden vastaisesti ajoneuvossa avaimia. Asiakkaan tulee vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan huolehtia siitä, että vara-avaimet eivät ole autossa.

Lisäksi ajoneuvon ajonesto voidaan käytännössä ohittaa vain ajoneuvon omilla avaimilla. Auto oli aikaisemmin anastettu ilman tarkempaa selvitystä siitä, onko se ollut lukittuna ja missä avaimia on säilytetty.

Vakuutusyhtiö pitää 1/4 myötävaikutusvähennystä kohtuullisena, koska avainta on säilytetty ajoneuvossa. Varas on todennäköisesti pyrkinyt ajoneuvon sisälle juuri sisällä olevan avaimen vuoksi ja auto oli saatu käynnistettyä sen omilla avaimilla.

Selvitykset

Lautakunnan käytettävissä on ollut kaksi poliisin tutkintailmoitusta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, voiko vakuutusyhtiö alentaa korvausta 1/4 sillä perusteella, että asiakas oli laiminlyönyt noudattaa avainten säilyttämistä koskevaa suojeluohjetta.

Erityisesti asiassa tulee arvioitavaksi se, onko vakuutusyhtiö osoittanut asiakkaan huolimattomuuden olleen vähäistä suurempaa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. […]

Lain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Kaskovakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.11.2019 alkaen) kohdan 4.5 (Varkausvakuutus) mukaan vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.

Esine- ja varallisuusosan suojeluohjeiden kohtaan 17.1 sisältyvien avainten säilytystä koskevan ohjeen mukaan ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa.

Ajoneuvon avaimissa ei saa olla ajoneuvon tai sen omistus- tai hallintasuhteisiin liittyviä yksilöintitietoja, kuten rekisteritunnusta tai omistajan tai haltijan nimeä tai osoitetta.

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia
6. Velvollisuus estää ja rajoittaa vahinkoa
6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §)
(Suojeluohjeet, […]kaskon ehdot, kohta 17)

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa ja -ehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan.

Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Asian arviointi

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa varkausvakuutuksesta korvataan suljetun ja lukitun ajoneuvon vahingoittumisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko, jonka syynä on muun ohessa moottorikulkuneuvon käyttövarkaus. Vakuutusyhtiö on lokakuussa 2022 tehdyn korvauspäätöksen ja 3.11.2022 päivätyn korvauslaskelman mukaan maksanut 12.9.2022 sattuneesta autovahingosta korvauksia.

Vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta, jos vakuutettu on huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjetta. Huolimattomuuden astetta arvioitaessa tulee ottaa huomioon vakuutetun henkilön huolimattomuuden laatu ja olosuhteet muutoin. Tässä tapauksessa suojeluohje on kieltänyt ajoneuvon avainten säilyttämisen autossa. Suojeluohjeessa on ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämi­sek­si lisäksi kielletty säilyttämästä ajoneuvon avaimia näkyvillä.

Käytettävissään olevien asiakirjojen perusteella Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että ajoneuvon vara-avain oli ensimmäisen varkausvahingon tapahtuma-aikana ollut autossa. Asiakkaan menettely on tältä osin ollut huolimatonta ja suojeluohjeessa olevan avainten säilytyskiellon vastaista.

Asiassa tulee tämän jälkeen tarkasteltavaksi kysymys siitä, voidaanko huolimattomuuden katsoa olevan vähäistä suurempaa, kun otetaan huomioon sen laatu ja muut tapahtumaolosuhteet. Huolimattomuuden laatua ja muita olosuhteita arvioidessaan lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että asiakas on ensimmäisen varkaustapahtuman yhteydessä ensin kertonut poliisille, että avain oli ollut ajoneuvon keskikonsolissa. Myöhemmin asiakas on muuttanut kertomustaan todeten, että vara-avain oli ehkä pudonnut hänen taskustaan tai epähuomiossa jäänyt autoon inhimillisen virheen seurauksena.

Edelleen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kertomansa mukaan asiakas oli ennen varkausvahingon tapahtumista etsinyt vara-avainta kotoaan sen jälkeen, kun oli avainta autossa tilapäisesti käyttänyt. Lautakunta toteaa asiakkaan siten olleen myöhemmin kertomansa mukaan tietoinen siitä, ettei avaimen sijainta ole ollut hänen tiedossaan.

Asiakkaan huolimattomuuden arviointiin liittyen lautakunta katsoo, että auton avaimen säilyttämistä voidaan lähtökohtaisesti pitää vähäistä suurempana huolimattomuutena. Asiasta saatujen selvitysten osalta lautakunta katsoo, ettei asiakkaan alkuperäistä kertomusta ole perusteltua sivuuttaa, vaikka asiakas myöhemmin onkin tuota kertomustaan vara-avaimen autossa olemisen osalta muuttanut. Myöhemmänkin kertomuksensa mukaisessa tilanteessa eli ollessaan tietoinen siitä, ettei vara-avaimen sijainti ole hänen tiedossaan, asiakkaan olisi tullut erityisesti varmistua siitä, ettei avain ole autossa.

Varkausvahinkoon liittyvistä olosuhteista saamansa selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää asiakkaan menettelyä tässä vähäistä suurempana huolimattomuutena, ja katsoo laiminlyönnin olleen syy-yhteydessä vahinkoon. Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta 1/4 suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön tekemää korvauksen alentamista korvaustoiminnassa noudatetun käytännön mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön korvausratkaisun olevan vakuutusehtojen mukainen eikä suosita lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia