Haku

FINE-055242

Tulosta

Asianumero: FINE-055242 (2023)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 01.02.2023

Lakipykälät: 33

Palovahinko. Käyttövirhe. Akun lataaminen apukäynnistimellä.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalon teknisessä tilassa syttyi tulipalo, jonka seurauksena tekninen tila nokeentui pahoin ja siellä ollut irtaimisto tuhoutui kokonaan. Lisäksi savu- ja nokivaurioita aiheutui laajalta talon muihin tiloihin. Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan ensimmäisen kerroksen teknisessä tilassa oli ladattu akkuja, ja laturi, akku ja muuta irtainta oli syttynyt palamaan. Vaihtoehtoina palon syttymissyyksi esitettiin tekninen vika ja ylikuormitus. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan palon todennäköinen syttymiskohde oli kuorma-auton apukäynnistin.

Vahinkosaneerausliikkeen tekemän vahinkokartoituksen lisäksi vakuutusyhtiö tilasi palonsyyntutkintaan erikoistuneelta insinööritoimistolta lausunnon palon syyn selvittämiseksi. Palontutkija otti apukäynnistimen tarkempaan tutkintaansa ja tekemiensä tutkimusten perusteella totesi lausunnossaan sähkölaitteen osuudesta tapahtumaan, että apukäynnistimen väärä käyttö oli vikaannuttanut laitteen. Apukäynnistimessä on oma akku, joka toimii varavirtalähteenä. Apuvirran käytettävissä oleva virta on 12V / 3200A tai 24V / 1600A. Palon syyksi palontutkintalausunnossa todettiin apukäynnistimen ohjeiden vastainen käyttö. Käyttöohjeissa varoitetaan jättämästä laitteen valintakytkin asentoon 24V, kun laitteen sisäistä akkua ladataan. Tässä tapauksessa valitsin oli juuri tuossa asennossa. Laitteen maahantuojan mukaan apuvirtalaitteen laturi on tarkoitettu lataamaan ainoastaan laitteen omaa akkua, eikä laitetta voi käyttää ulkopuolisen akun lataamiseen, kuten tässä oli tehty.

Korvauspäätöksessään yhtiö totesi, viitaten palonsyyntutkintalausuntoon, palon aiheutuneen autojen apuvirtalähteeksi tarkoitetun apukäynnistimen käytöstä kuorma-auton akun lataamiseen sekä laitteen sisäisen akun lataamiseen tarkoitetun laturin kytkennästä verkkovirtaan valintakytkimen ollessa asennossa 24V. Laitteen käyttöohjeiden ja maahantuojalta saadun tiedon mukaan laite ei sovellu akkujen lataukseen eikä laitteen laturia saa kytkeä verkkovirtaan valitsimen ollessa asennossa 24V. Yhtiö katsoi palon olleen suora seuraus laitteen käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä eikä tämän vuoksi korvannut vahinkoa kotivakuutuksesta muutoin kuin asiakkaan puolison ja samassa taloudessa asuvien lasten henkilökohtaiselle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen osalta.

Asiakkaan valitus

Valituksessaan asiakas toteaa, että teknisessä tilassa, johon akkulaturi laitettiin lataukseen, ei ole missään vaiheessa sulake palanut, kun akkua on ladattu. Huonetta ei myöskään ole tutkittu ja tätä huomioitu yhtiön päätöksessä. Asiakas myös viittaa poliisin tutkintaraporttiin, jossa todetaan, että palon syyksi arvioidaan akkulaturin, akun ynnä muun irtaimen omaisuuden tekninen vika tai ylikuormitus. Korvausvaatimuksenaan asiakas esittää omakotitalon korjauskustannusten sekä asiakkaan yksin ja yhdessä puolisonsa kanssa omistaman omaisuuden korvaamisen, eikä vain puolison ja lasten omaisuuden.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja toteaa asiakkaan valituksessaan esittämän, teknisen tilan tutkimatta jäämistä koskevan väitteen osalta, ettei pelastuslaitos eikä poliisi selvitystensä mukaan havainnut muuta syttymissyttä kuin akun lataamistilanne. Tämän vuoksi apukäynnistintä tutkittiin tarkemmin palon syyn selvittämiseksi. Myöskään palotutkijan selvityksessä ei tullut esille muuta syytä tulipalolle kuin apukäynnistimen syttyminen käytettäessä sitä käyttöohjeen vastaisesti kuorma-auton akun lataamiseen.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet vahingot. Käyttövirhettä koskevien rajoitusehtojen perusteella vakuutuksesta ei korvata rakennukselle ja irtaimistolle käyttövirheestä aiheutuneita vahinkoja. Asiakas on käyttänyt apukäynnistintä kuorma-auton akun lataukseen, mikä on käyttöohjeen vastaista ja minkä seurauksena palovahinko aiheutui. Lisäksi yhtiö toteaa, että vakuutussopimuslain samastamissäännöksen perusteella vain asiakkaan puolison ja lasten henkilökohtaisessa käytössä olleelle koti-irtaimistolle aiheutuneet vahingot korvataan vakuutuksesta.

Selvitykset                                                                                

Palontutkintalausunnon liitteenä olevan apukäynnistimen käyttöohjeen kohdan 1 (Tärkeät turvaohjeet) ensimmäisessä alakohdassa todetaan, että laitetta saa käyttää vain tämän ohjeen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Kohdan 5 (eri lataustavat) ensimmäisessä alakohdassa todetaan, että vakiovarusteena toimitettavalla 230V sähköverkkoon (saatavana myös eri jännitejärjestelmien mukaisia varaajia) kytkettävällä automaattivaraajalla. Mikäli lataat 12/24V käynnistysapuakkua, käännä käyttökytkin asentoon “12V” tai laita trukkipistoke 12V puolelle (riippuen mallista) laitetta ladattaessa. Varoitus, apukäynnistintä ladattaessa älkää valitko 24V puolta. Tarkista, että latauslaite 12V-4A tai 24V-2A on toiminnassa painamalla oikeanpuoleisesta painikkeesta.

Kohdassa 6 (Laitteen käyttö) mainitaan käyttötarkoituksina käyttö apukäynnistimenä, käyttö ajoneuvon sähköjärjestelmän ylläpitämiseen, käyttö virtalähteenä sekä laitteen käyttö kannettavana hitsauslaitteena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko palon osoitettu syttyneen apukäynnistimen virheellisen käyttämisen seurauksena, sekä siitä, voiko vakuutusyhtiö kieltäytyä korvaamasta rakennukselle ja koti-irtaimistolle aiheutuneet vahingon käyttövirhettä koskevan rajoitusehdon perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 33 §:n (Samastaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan, mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;

2) joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

3) joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Kotivakuutusehtojen (voimassa 1.1.2022 alkaen) kohdan F21.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Kohdan F21.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle aiheutuu huollon laiminlyönnistä, valmistus- tai aineviasta, työ-, asennus- tai käyttövirheestä.

Kohdan F21.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus- tai käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä. Esimerkiksi, jos vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon tai korokerenkaan epätiiviistä liitoksista tai läpiviennistä, vesi on läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut lattiakaivollisesta tilasta.

Asian arviointi

Vakuutuskorvausta koskevan riidan aiheuttanut tulipalo syttyi asiakkaan omakotitalon teknisessä tilassa. Vakuutusyhtiön mukaan syynä paloon oli apukäynnistimen virheellinen käyttö kuorma-auton akun lataukseen, kun taas asiakas katsoo palon syyn jääneen selvittämättä, koska huonetilaa ei ollut tutkittu. Asiakas myös toteaa, ettei teknisen tilan sulake ollut missään vaiheessa palanut, millä asiakas lautakunnan käsityksen mukaan viittaa siihen, ettei sähkölaitteiden käytössä tai toiminnassa ole ollut sellaista vikaa, joka olisi palon aiheuttanut.

Palon syystä esitetystä selvityksestä Vakuutuslautakunta toteaa, että pelastuslaitoksen onnettomuusselosteessa mahdollisina palon syinä mainitaan tekninen vika tai ylikuormitus.  Poliisin tutkintailmoituksessa puolestaan todetaan palon todennäköisen syttymiskohteen olleen akun lataukseen käytetty apukäynnistin. Insinööritoimiston tekemässä palonsyyntutkinnassa, jossa apukäynnistintä on tarkemmin tutkittu, palon syyksi todetaan apukäynnistimen väärä ja käyttöohjeiden vastainen käyttö ulkopuolisen akun lataamiseen. Käyttötarkoituksen virheellisyyden vahvistaa tutkintaraportin mukaan myös maahantuojan edustaja.

Lautakunta toteaa, ettei edellä mainituissa asiantuntijaselvityksessä esitetä palon syyksi muita vaihtoehtoja kuin apukäynnistin. Huomioiden viranomaisten kannanottojen lisäksi palontutkintalausunnon johtopäätökset lautakunta katsoo asiassa osoitetuksi palon syttyneen apukäynnistimestä, jota vahingosta saadun selvityksen mukaan on käytetty kuorma-auton akun lataamiseen.

Vakuutusyhtiö on katsonut vahingon aiheutuneen käyttövirheen seurauksena ja vedonnut palotutkijan lausuntoon sekä apukäynnistimen käyttöohjeeseen, jossa todetaan, että laitetta saa käyttää vain kyseisen ohjeen käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttötarkoitukset luetellaan ohjeessa, eikä ulkopuolisen akun lataaminen sisälly niihin. Samoin ohjeessa varoitetaan jättämästä valintakytkintä asentoon 24V silloin, kun laitteen omaa akkua ladataan, vaan valittuna tulee tuolloin olla 12V. Huomioiden palotutkijan lausunnon sekä apukäynnistimen käyttöohjeen lautakunta katsoo laitteen virheellisen käytön olevan syy-yhteydessä palon syttymiseen.

Vakuutusyhtiön vetoamien irtaimiston ja rakennuksen vahinkoihin sovellettavien käyttövirhettä koskevien rajoitusehtojen osalta lautakunta toteaa, ettei rajoitusehdoissa nimenomaisesti edellytetä virheeltä sitä, että se kohdistuu juuri kyseiseen omaisuuteen. Useimmat rajoitusehdoissa mainituista eri virheistä ovat kuitenkin sellaisia, joiden tarkoittama tekeminen suoraan kohdistuu vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen, ja tätä voidaankin lautakunnan käsityksen mukaan pitää kyseisten rajoitusehtojen soveltamisen keskeisenä alueena. Lautakunta myös toteaa, että esinevahinkojen sattumiseen johtaviin tapahtumaketjuihin hyvin usein liittyy jonkin tahon jotain virheellistä toimintaa. Lautakunnan näkemyksen mukaan perusteltuna ei voida pitää tulkintaa, koskien erityisesti käyttövirhettä, että tässä esillä olevat rajoitusehdot rajaisivat vakuutuskorvauksen ulkopuolelle laajalti myös muun kuin vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden virheellisestä käyttämisestä aiheutuvia vahinkoja. Edelleen lautakunta toteaa, että jos vahinkotapahtuma olisi niin ilmeinen seuraus virheellisestä toiminnasta, ettei vahinkoa voitaisi pitää ennalta arvaamattomana tapahtumana, rajautuisi vahinko korvauksen ulkopuolelle tällä perusteella, mutta tätä vakuutusyhtiö ei ole asiassa väittänyt.

Tässä tapauksessa asiakkaan on osoitettu edellä todetun mukaisesti käyttäneen virheellisesti apukäynnistintä kuorma-auton akun lataamiseen. Huomioiden kuitenkin, ettei virheellisessä toiminnassa kuitenkaan ole kysymys vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden virheellisestä käyttämisestä, lautakunta katsoo, epäselvien vakioehtojen tulkintaan liittyviin periaatteisiin viitaten sekä vakuutusehtoa kokonaisuutena arvioiden, että rajoitusehtojen osalta jää epäselväksi, minkälaisiin käyttövirheisiin niitä on tarkoitus soveltaa. Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo palosta asuinrakennukselle ja koti-irtaimistolle aiheutuneissa vahingoissa olevan kyse kotivakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta.

Ratkaisusuosituksen lopputulos huomioiden lautakunnan ei ole tarpeen ottaa kantaa asiassa esillä olleeseen samastamiseen. Lautakunta kuitenkin toteaa tällaisen kannanoton tarpeettomaksi myös sen vuoksi, että samastaminen liittyy vakuutustapahtuman aiheuttamiseen sekä suojeluohjeiden noudattamisen ja pelastamisvelvollisuuden laiminlyöntiin, eikä vakuutusyhtiö ole asiassa esittänyt näihin liittyviä väitteitä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asuinrakennukselle ja koti-irtaimistolle aiheutuneen vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Korpelainen

Jäsenet:
Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia