Haku

FINE-054506

Tulosta

Asianumero: FINE-054506 (2023)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2023

Oikeusturvavakuutuksesta maksettavat lakimieskulut. Asian alustavaan selvittämiseen liittyvät kulut. Todisteluun liittyvät kulut.

Tapahtumatiedot

Asiakkaiden omakotitalo vaurioitui pahoin 2.6.2018 sattuneessa tulipalossa. Vakuutusyhtiö antoi vahingon korvaamisesta kielteisen korvauspäätöksen 30.12.2019, minkä jälkeen asiakkaat pyysivät Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta asiassa. Asiakkaat hakivat vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetua asian hoitamiseksi Vakuutuslautakunnassa, ja se myönnettiin heille 29.4.2020. Sittemmin asiakkaat hakivat palkkio- ja kululaskun nro 1918 korvaamista oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen, koska sen mukaan lasku ei liittynyt korvaushakemuksen riitauttamiseen ja lautakunnalle tehtyyn lausuntopyyntöön. Asiakkaat ovat toissijaisesti hakeneet laskun nro 1918 korvaamista kotivakuutuksestaan.

Asiakkaan valitus

Asiakkaat pyytävät, että Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaille laskusta nro 1918 ilmenevät toimenpiteet ja kulut oikeusturvavakuutuksesta. Asiakkaat pyytävät toissijaisesti, että lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan laskusta ilmenevät toimenpiteet ja kulut kotivakuutuksesta.

Laskun korvaaminen oikeusturvavakuutuksesta
Vakuutusyhtiö on alun perin kieltäytynyt korvaamasta asiakkaille heille sattunutta palovahinkoa, minkä takia asiakkaat ovat vieneet palovahinkoasian FINEn käsiteltäväksi. Asiakkaille on asian käsittelyyn FINEssä myönnetty oikeusturvaetu. Vakuutusyhtiö on kuitenkin kieltäytynyt korvaamasta laskua nro 1918, koska se on katsonut, ettei lasku liity korvaushakemuksen riitauttamiseen ja lautakunnalle tehtyyn lausuntopyyntöön. Vakuutusyhtiö on päätöksessään todennut, että FINEssä käsiteltävänä olleessa asiassa oli kyse siitä, olisiko korvaus tullut suorittaa jälleenhankinta-arvon vai päivänarvon mukaan, eikä lasku nro 1918, joka sisältää kuluja muun muassa paloteknisestä konsultoinnista ja palonsyyntutkijan ja maalitehtaan kanssa käydyistä puheluista, näin ollen liity korvaushakemuksen riitauttamiseen.

Toisin kuin vakuutusyhtiö on väittänyt laskuun nro 1918 liittyvässä kielteisessä korvauspäätöksessään, FINEssä käsitellyssä asiassa on ollut edellä mainitun lisäksi kysymys siitä, oliko tapauksessa kyse äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta eli ylipäätään vakuutuksesta korvattavasta vahingosta. Tämä käy ilmi FINEn ratkaisusuosituksen ensimmäiseltä sivulta otsikon ”Asia” alta sekä riidan kohteena olleesta 30.12.2019 päivätystä korvauspäätöksestä. Lisäksi vakuutusyhtiö on vielä FINElle 2.12.2020 antamassaan vastauksessa väittänyt, ettei asiakas ole osoittanut, että tulipalo olisi voinut aiheutua vakuutusehtojen mukaan korvattavan vakuutustapahtuman seurauksena.

Vakuutusyhtiö on siten viimeiseen asti väittänyt, ettei kysymyksessä ole vakuutuksesta korvattava palovahinko ja lisäksi vielä poliisitutkinnan ja syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen jälkeenkin väittänyt, että asiassa on syytä epäillä T:n sytyttäneen palon tahallisesti. Tämän vuoksi asiakkaat ovat olleet pakotettuja hankkimaan lisäselvitystä ulkopuoliselta palonsyyntutkijalta laskusta nro 1918 ilmenevin kustannuksin pyrkiäkseen kumoamaan vakuutusyhtiön esittämät väitteet vahingon korvattavuuteen liittyen. Näin ollen on selvää, että laskusta nro 1918 ilmenevät kulut liittyvät korvaushakemuksen riitauttamiseen ja lautakunnalle tehtyyn lausuntopyyntöön, ja ne tulee korvata asiakkaiden oikeusturvavakuutuksesta.

Laskun korvaaminen kotivakuutuksesta
Asiakkaat vaativat, että jos Vakuutuslautakunta katsoo, ettei laskun nro 1918 maksamiselle oikeusturvavakuutuksesta ole perusteita, lasku nro 1918 tulee korvata asiakkaille heidän kotivakuutuksensa perusteella selvittelykuluna.

Asiakkaat ovat esittäneet vakuutusyhtiölle vaatimuksen laskun nro 1918 korvaamisesta kotivakuutuksesta selvittelykuluna 27.6.2022. Vakuutusyhtiö on vastannut korvausvaatimukseen sähköpostiviestillä 1.7.2022 kieltäytyen korvaamasta laskua selvittelykuluna, koska kyseessä ei voida katsoa olevan objektiivisesti ajateltuna välttämätön selvittelykulu.

Asiakkaat ovat joutuneet hankkimaan itse selvitystä heille tapahtuneeseen palovahinkoon liittyen, koska vakuutusyhtiö on täysin perusteettomasti ja kestämättömin perusteluin evännyt heiltä korvauksen. Ottaen huomioon nyt kyseessä olevan tapauksen olosuhteet, hankittu lisäselvitys on katsottava objektiivisesti arvoituna välttämättömäksi selvityskuluksi. Vakuutusyhtiön ja viranomaisten tutkinnassa ei ole löytynyt syytä palon syttymiselle. Tämän seurauksena vakuutusyhtiö on vielä poliisitutkinnan ja syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen jälkeenkin väittänyt, että asiassa on syytä epäillä T:n sytyttäneen palon tahallisesti ja katsonut, ettei vahinko ole korvattava.

Vakuutusyhtiö on siis evännyt asiakkailta korvauksen ja syyttänyt palosta T:tä, koska palon syytä ei ole vakuutusyhtiön ja viranomaisten toimesta saatu selvitettyä. Näin ollen asiakkailla on ollut objektiivisesti katsoen perusteltu syy hankkia lisäselvitystä palon syttymissyystä pyrkien näin kumoamaan vakuutusyhtiön syytökset T:tä kohtaan ja kyseenalaiset tulkinnat vahingon korvattavuuteen liittyen.

Jos vakuutusyhtiö ei olisi perusteettomasti kieltäytynyt maksamasta korvausta, vaan olisi alun perin maksanut korvauksen FINEn ratkaisusuosituksen mukaisesti, asiakkailla ei olisi ollut tarvetta hankkia lisäselvitystä eikä laskusta nro 1918 ilmeneviä kuluja olisi lainkaan syntynyt. Jos vakuutusyhtiö ei korvaa asiakkaille laskua nro 1918, vakuutusyhtiön perusteettoman kielteisen korvauspäätöksen aiheuttamat kulut jäävät epäoikeudenmukaisesti asiakkaiden kannettavaksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Laskun korvaaminen oikeusturvavakuutuksesta
Vakuutusyhtiö on evännyt laskun nro 1918 korvaamisen oikeusturvavakuutuksesta. Kyseinen lasku, joka on määrältään 6 819,08 euroa, koskee palonsyyn tutkintaan liittyviä seikkoja sekä paloteknistä konsultointia ajalla 21.1.2020–22.4.2020, ml. paloteknistä konsultointia harjoittavan P Oy:n lasku nro 5518. Vakuutusyhtiö on katsonut, etteivät kyseisen laskun nro 1918 kulut liity korvaushakemuksen riitauttamiseen ja Vakuutuslautakunnalle tehtyyn lausuntopyyntöön.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 ensimmäisen kappaleen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Korvaussäännösten kohdan 7.3.1 ensimmäisen kappaleen mukaan vakuutuksesta korvataan riita- ja hakemusasiassa vakuutetulle asiamiehelle käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Korvaussäännösten kohdan 7.4 ensimmäisen kappaleen mukaan vakuutuksesta korvattavat kulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut ja maksetut kulut. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Korvaussäännösten kohdan 7.5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Vakuutusyhtiö viittaa antamaansa korvauspäätökseen ja toteaa edelleen seuraavaa.

Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen perusteella voidaan korvata ainoastaan asian hoitamisen kannalta välttämättömiä kuluja. Ollakseen korvattavia, laskulla nro 1918 olevien toimenpiteiden ja kulujen tulisi liittyä korvaussäännösten kohdan 7.3.1 kerrotulla tavalla todisteluun sen puolesta, että vakuutusyhtiö on palovahingon perusteella korvausvelvollinen. Korvaussäännösten kohdan 7.5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvat asian alustavaa selvittelyä. Tällä tarkoitetaan sen selvittämistä, olisiko asia sellainen, jonka osalta edellytykset asian perustellulle riitauttamiselle ovat olemassa.

Vakuutusyhtiö toteaa, etteivät asiakkaat ole Vakuutuslautakunnalle 31.8.2020 osoittamassaan ratkaisupyynnössä viitanneet todisteina mihinkään laskun nro 1918 toimenpiteisiin liittyviin seikkoihin. Laskun toimenpiteillä tai ulkopuolisen asiantuntijan laskulla ei ole osoitettu olevan todisteina merkitystä palon syttymissyyhyn nähden, joka syy on lopulta jäänyt selvittämättä. Kyseessä onkin vakuutusyhtiön käsityksen mukaan korvaussäännösten kohdassa 7.5.1 mainittu alustava selvittely. Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa kerrotut perustelut vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudelle eivät keskeisesti liity palon syttymissyyn toteennäyttämiseen, vaan muihin seikkoihin. Edellä mainituin perustein perustetta laskun nro 1918 korvaamiselle oikeusturvavakuutuksesta ei ole.

Laskun korvaaminen kotivakuutuksesta
Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei laskun nro 1918 kuluja tule korvata kotivakuutuksesta. Asiakkaat ovat hakeneet laskun nro 1918 korvaamista kotivakuutuksestaan palovahingon selvittelykuluina. Vakuutusyhtiö antoi 5.3.2021 korvauspäätöksen, jonka mukaan asianajokustannukset eivät ole asiakkaan vakuutuksen perusteella korvattavia. Päätöksen perustelujen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko (ehtokohta 5.1). Vakuutuslautakuntakäsittely ei edellytä asiamiehen käyttämistä eikä Vakuutuslautakunta suosittanut ratkaisussaan kulujen korvaamista. Asianajokustannukset eivät ole suoranaista esinevahinkoa, minkä vuoksi niitä ei korvata asiakkaan vakuutuksen perusteella. Lisäksi korvauksen hakija on vakuutuksen yleisten sopimusehtojen (kohdat 69 ja 72 §) mukaan velvollinen hankkimaan selvitykset, jotka ovat kohtuudella hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä. Korvauksen hakijan on hankittava asiakirjat ja selvitykset ja toimitettava ne yhtiölle omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu.

Asiakkaat hakivat edelleen 27.6.2022 vahingon selvittelykuluina korvausta P Oy:n laskusta määrältään 2 780,08 euroa. Asiakkaat perustelivat hakemustaan sillä, että vakuutusyhtiön korvauspäätös oli valituksen ja lisäselvityksen myötä muuttunut myönteiseksi.

Vakuutusyhtiö ilmoitti 1.7.2022 asiakkaille, että kyseessä ei ollut objektiivisesti ajateltuna välttämätön selvityskulu. Asiakas saa omalla kustannuksellaan hankkia lisäselvityksiä, mutta se ei synnytä vakuutusyhtiölle korvausvastuuta siinäkään tilanteessa, että vahinko itsessään osoittautuisi myöhemmin korvattavaksi. Selvityksen hankkiminen ei ole ollut välttämätöntä ja sellainen todiste, jota ilman päätös ei olisi muuttunut.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiöturva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat turvat:
- rikosturva
- laiterikkoturva
- putkistovuototurva
- särkymis- ja menetysturva.

Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutetulle omaisuudelle valitut turvat.

Ehtojen kohdan 5.1.1 ensimmäisen kappaleen mukaan palo- ja luonnonilmiöturvasta korvataan palovahinkona vahinko, jonka on aiheuttanut
- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irtipäässyt tuli.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 9.1 (korvauksen hakijan velvollisuudet, 69 ja 72 §) ensimmäisen ja toisen kappaleen mukaan korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan selvitykset, jotka ovat kohtuudella hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Asiakirjat ja selvityksen korvauksen hakijan on hankittava ja toimitettava yhtiölle omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu.

Vakuutusyhtiö toteaa, että laskun nro 1918 toimenpiteissä ja asiantuntijaselvityksessä ei ole kyse ehtokohdan 5.1 mukaisesta suoranaisesta esinevahingosta, joten lasku ei tällä perusteella ole vakuutuksesta korvattava. Kyseinen lasku, joka on määrältään 6 819,08 euroa, koskee palonsyyn tutkintaan liittyviä seikkoja sekä paloteknistä konsultointia ajalla 21.1.2020–22.4.2020, ml. P Oy:n lasku nro 5518.

Vakuutusyhtiö on vahingon käsittelyn yhteydessä pyrkinyt selvittämään palon todennäköistä syttymissyytä. Myös asiakkailla on ollut mahdollisuus itsenäisesti omalla kustannuksellaan hankkia selvitystä. Kun asiakkaat eivät palovahingon lautakuntakäsittelyn yhteydessä ole vedonneet hankkimaansa, laskuun nro 1918 sisältyvään selvitykseen, on oletettavaa, että tämä selvitys ei tue heidän ratkaisupyynnössä esittämiään vaatimuksia. Vakuutuslautakunta ei ole myöskään suosittanut korvauspäätöstä muutettavaksi sellaisen palonsyyhyn liittyvän selvityksen vuoksi, jonka asiakkaat ovat esittäneet. Näin ollen kyseessä ei ole objektiivisesti arvioiden sellainen selvitys, joka tulisi katsoa välttämättömäksi selvityskuluksi. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei se ole edellä mainituin perustein velvollinen korvaamaan laskua nro 1918 asiakkaiden kotivakuutuksesta palovahingon selvittelykuluina.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensi sijassa kysymys siitä, tulisiko lakimies- ja selvityskulut korvata asiakkaiden oikeusturvavakuutuksesta. Toissijaisesti kysymys on siitä, tulisiko lakimies- ja selvittelykulut korvata asiakkaiden kotivakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehdot

7.3 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

7.3.1 Riita- ja hakemusasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

[ – – ]

7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat kulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa

yleensä tuomitut ja maksetut kulut. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

[ – – ]

7.5 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

7.5.1 kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Asian arviointi

Asiakkaat ovat hakeneet lakimiehen kululaskua ja palovahinkoon liittyvästä selvityksestä aiheutunutta kulua ensisijaisesti korvattavaksi oikeusturvavakuutuksestaan. Oikeusturvaedun käyttäminen liittyy asiakkaiden palovahinkoa koskevaan riita-asiaan, joka on käsitelty Vakuutuslautakunnassa (FINE-032604). Asiakkaille myönnettiin oikeusturvaetu kyseiseen asiaan 29.4.2020. Sittemmin asiakkaat hakivat palkkio- ja kululaskun nro 1918 korvaamista oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen, koska sen mukaan lasku ei liittynyt korvaushakemuksen riitauttamiseen ja lautakunnalle tehtyyn lausuntopyyntöön.

Lasku nro 1918, joka on määrältään 6 819,08 euroa, koskee muun muassa palonsyyn tutkintaan liittyviä seikkoja 21.1.2020–22.4.2020. Lasku sisältää myös toimeksiannon vastaanottamiseen ja asiaan tutustumiseen liittyviä lakimiehen työtunteja. Lasku sisältää myös lakimiehen toimenpiteitä siitä, että hän on ottanut yhteyttä muun muassa palonsyyntutkijaan ja maalitehtaaseen sekä päämieheensä. Lisäksi laskuun sisältyy paloteknistä konsultointia harjoittavan P Oy:n lasku, jonka suuruus on arvonlisäveron kanssa 2 780,08 euroa. Lakimieskulut ovat puolestaan arvonlisäveron kanssa yhteensä 4030,00 euroa.

Vakuutusehdoissa viitatun oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Lainvalmisteluasiakirjojen mukaan pykälää sovellettaessa on kussakin yksittäisessä tapauksessa harkittava, ovatko vaaditut kustannukset kohtuuden mukaan olleet aiheellisia asianosaisen oikeuden valvomiseksi. Asiamiehen palkkio on määrättävä huomioon ottaen asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Huomiota on kiinnitettävä myös kysymyksessä olevan etuuden arvoon ja merkitykseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että Vakuutuslautakunnassa käsitellyssä palovahinkoa koskevassa asiassa on ollut muun ohella kysymys siitä, oliko tapauksessa kyse vakuutuksesta korvattavasta vahingosta. Asiakkaat ovat alun perin saaneet vakuutusyhtiöltä kielteisen korvauspäätöksen palovahingon korvaamisesta. Lautakunta pitää perusteltuna sitä, että asiakkaiden asiamies on selvittänyt palovahingon mahdollista syttymissyytä sekä tilannut ulkopuolisen selvityksen asiasta. Koska lautakuntakäsittelyssä on ollut edellä mainituin tavoin kyse myös palovahingon korvattavuudesta, palovahingon selvittämiseen liittyviä kuluja ei voida pitää asian alustavana selvittelynä. Vakuutuslautakunta pitää laskusta ilmeneviä toimenpiteitä aiheellisina asian menestyksekkään hoitamisen kannalta ja katsoo, että kyseiset kulut tulisi korvata asiakkaiden oikeusturvavakuutuksesta.

Asian ratketessa edellä mainituin tavoin Vakuutuslautakunta ei ota kantaa, olisiko laskusta nro 1918 ilmenevät toimenpiteet ja kulut korvattavissa asiakkaiden kotivakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa oikeusturvavakuutuksesta kaikki laskusta nro 1918 ilmenevät toimenpiteet ja kulut.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                               
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet

Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta