Haku

FINE-053976

Tulosta

Asianumero: FINE-053976 (2023)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.02.2023

Tuotevastuu. Tuotteen puutteellinen turvallisuus. Hammasvahinko hampurilaista syödessä. Vierasesineen olemassaolosta esitetty selvitys. Näyttötaakka. Tuliko vahingonkärsineen hammasvahinko korvata tuotevastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Selvityksen mukaan asiakas (s. 1945) ruokaili 24.5.2022 vakuutettuna olevassa ravintolassa. Asiakkaan puraistessa hampurilaista hänen hampaansa lohkesi. Asiakas kertoi, että tuntui kuin hän olisi puraissut hiekanjyvää. Asiakas on näyttänyt hampaasta lohjenneet muruset ravintolan työntekijälle. Ravintolan työntekijä on kertonut asiakkaalle, ettei hampaan palasia tarvitse säilyttää. Hiekanmurusen asiakas kertoi nielaisseensa.  

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus ja turvallisuuspuutteen ja vahingon välinen syy-yhteys. Yhtiö on katsonut, että vahinkoa kärsineen tulisi voida esittää, että hampurilaisessa on ollut sinne kuulumaton esine. Tässä tapauksessa asiakas ei ole voinut näyttää vierasesinettä ja vakuutusyhtiö katsoi asiassa jääneen osoittamatta, että hampurilaisessa olisi ollut jokin vierasesine tai että se muuten olisi ollut turvallisuudeltaan puutteellinen. Koska turvallisuuspuutteen olemassaolo jäi osoittamatta, ei vakuutuksenottajalle ollut syntynyt vahingosta korvausvastuuta eikä korvausta vastuuvakuutuksesta maksettu.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas kertoo, että hiekanmuru lohkaisi hampaan, mutta hädissään hän nielaisi hiekanmurun. Ravintolan työntekijä kertoi, että lohjenneet hampaan muruset voi hävittää ja kirjoitti sitten vahinkoilmoitukseen, että asiakkaalta on lohjennut paikattu hammas. Asiakas toteaa, että se, että vakuutusyhtiö vetoaa yksinomaan vierasesineen puuttumiseen on kohtuutonta. Lisäksi yhtiö ei asiakkaan näkemyksen mukaan päätöksessään huomioinut lainkaan hampaan paikanneen lääkärin lausuntoa. Yhtiö ei myöskään huomioinut hampaiden aiempaa kuntoa koskevaa aineistoa, josta ilmenee, että asiakkaan hampaat ovat hyvin hoidetut ja hyvässä kunnossa. Lisäksi asiakas toteaa vielä, ettei vakuutusyhtiö ollut yhteydessä hampaan murut nähneeseen ravintolan työntekijään. Asiakas vaatii, että hammaslääkärikulut ja kipu korvataan vastuuvakuutuksesta.

Lisäkirjeessä asiakas toteaa, että ravintolan työntekijä käyttäytyi vahingon jälkeen ystävällisesti ja luotettavan tuntuisesti ja kertoi, että hän toimii ravintolan ohjeiden mukaisesti. Tästä asiakkaalle tuli kuva, että ravintolantyöntekijä huolehtii asiakkaan edusta. Vakuutusyhtiö pyysi hampaan paikanneen lääkärin lausunnon sekä myöhemmin myös dokumentoinnin hampaitten tilasta ennen kyseistä tapahtumaa. Nämä dokumentit asiakas toimitti, mutta päätöksensä vakuutusyhtiö perusti kuitenkin ainoastaan siihen, ettei yhtiöön toimitettu hampaan rikkonutta hiekanmurua. Asiakas katsoo, että omalta osaltaan hän toimi annettujen ohjeiden mukaisesti, eikä ole pyytänyt matkakorvauksia esimerkiksi hammaslääkärikäynnistä, koska se sopi muutenkin asiakkaan matkasuunnitelmiin.

Vakuutusyhtiö kertaa vastineessaan tapahtumatiedot ja viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin ja toistaa kielteisen kantansa. Vakuutusyhtiö toteaa edelleen, että vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus ja turvallisuuspuutteen ja vahingon välinen syy-yhteys. Tässä tapauksessa asiakas ei ole voinut osoittaa vierasesinettä. Näin ollen asiassa on jäänyt osoittamatta, että hampurilaisessa olisi ollut jokin vierasesine tai että se muuten olisi ollut turvallisuudeltaan puutteellinen. Yhtiö katsoo, että päätös on vakuutusehtojen ja FINEn aiemman ratkaisukäytännön mukainen.

Lisävastineessa yhtiö toteaa vielä, että päätös perustuu tuotevastuulakiin, jonka mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus, sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys. Vahingonkärsijä on siis edellä mainituin tavoin velvollinen osoittamaan, että hammasvaurio on johtunut vakuutettuna olevan ravintolan valmistaman hampurilaisen nauttimisesta, ja että kyseinen hampurilainen ei ole ollut niin turvallinen, kuin on ollut kohtuudella aihetta odottaa. Tuotevastuulaki asettaa näyttövelvollisuuden tältä osin nimenomaan vahingonkärsineelle. Yhtiö lisää vielä, että korvauspäätöksessä ei ole otettu kantaa hampaiden kuntoon eikä siihen, onko hampaiden kunto vaikuttanut hampaan lohkeamiseen.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutetulla ei ole ollut asiaan lisättävää. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tuotevastuulain (17.8.1990/694) 3 §:n (8.1.1993/99) mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Lain 4 a §:n (8.1.1993/99) mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Tuotevastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2019 lähtien) kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan elinkeinotoiminnassa liikkeelle laskeman, vakuutetun tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella, ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko asiakkaan hammasvahinko korvata vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

Näyttötaakka korvausvastuun edellytyksistä eli tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta, vahingosta ja vahingon ja turvallisuuspuutteen välisestä syy-yhteydestä on tuotevastuulain mukaan korvausta vaativalla. Asiassa on siten kyse siitä, onko asiakas osoittanut, että hänen 24.5.2022 syömässään hampurilaisessa on ollut turvallisuuspuute, joka on aiheuttanut asiakkaan korvattavaksi vaatiman hammasvamman.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta tai virheellisyydestä. Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Lain 4 a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

FINElle esitetyn selvityksen mukaan asiakas on 24.5.2022 syönyt vakuutettuna olevassa ravintolassa hampurilaista, kun hänen hampaansa on hampurilaista puraistessa lohjennut. Asiakkaan mukaan tuntui siltä, että hän puri hiekanmurusta.  Asiakas on kertonut nielaisseensa hiekanmurusen tapahtuneen jälkeen. Hampaasta lohjenneet palat asiakas on näyttänyt ravintolan työntekijälle.

FINE toteaa, että tuotevastuulain 4 a §:ssä oleva vahingonkärsijälle asetettua näyttövelvollisuutta koskeva kirjaus perustuu tuotevastuulain säätämisen taustalla olleen tuotevastuudirektiivin vastaavaan säännökseen. Säännös ei siten tarkoita, että vahingonkärsijälle olisi asetettu vahingonkorvausoikeudessa yleisesti noudatettavaa näyttötaakanjakoa ankarampi velvollisuus osoittaa syy-yhteys vahinkonsa ja tuotteen välillä. Vaikka tuotevastuulain 4 a §:ssä ei olekaan nimenomaisesti säädetty, että vahinkoa kärsineen on pystyttävä jälkikäteen esittämään hänen hampaansa vaurioittanut vierasesine, on tällaista esineen esittämiseen perustuvaa näyttöä käytännössä kuitenkin edellytetty. Vierasesinettä tarkastelemalla voidaan muun muassa tehdä päätelmiä sen alkuperästä. Ruoassa ei ole turvallisuuspuutetta pelkästään sillä perusteella, että se on sisältänyt jotain kovia ainesosia, tai että vahinkoa kärsineen hammas on vaurioitunut syödessä. FINE katsoo, että jos ruoassa oleva vierasesine on niin kova, että se voi aiheuttaa hampaan lohkeamisen, on epätavanomaista, että henkilö päättää kuitenkin nielaista suunsa puhtaaksi.

FINE ei pidä asiakkaan jälkikäteispäättelyä vahingon aiheutumistavasta yksin riittävänä selvityksenä tapahtumainkulusta. Vierasesinettä ei ole otettu talteen, vaikka yleisen kokemuksen mukaan ei ole yleistä, että hammasvaurion sattuessa suu syödään tyhjäksi. FINE katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että asiakkaan syömä hampurilainen olisi ollut tuotevastuulain tarkoittamalla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Näin ollen vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt vahingosta korvausvastuuta.

FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia