Haku

FINE-053708

Tulosta

Asianumero: FINE-053708 (2022)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.12.2022

Henkilövahinko. Liukastuminen. Selvitykset. Kaupungin kunnossapitovastuu.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas liukastui jalkakäytävällä 15.3.2022 aamulla noin klo 7.15. Selvityksen mukaan jalkakäytävä oli jäätynyt peilijääksi ja siihen oli levitetty liikaa hiekoitushiekkaa, joka luisti jalan alta ja aiheutti kaatumisen. Korvauskäsittelyn yhteydessä asiakas on todennut, että kyseessä on ollut kulkusuuntaan nähden alamäki, jota pitkin lämpimänä päivänä sulamisvesi valuu ja jäätyy vahinkopaikalle. Asiakas on katsonut, että jyrsimällä kyseistä kohtaa ja hiekoittamalla hyvin, olisi vaarallisuus kyseiseltä paikalta ollut ehkäistävissä. Asiakas haki korvausta kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksissään, että liukkaudentorjunnasta on huolehdittu riittävästi, kun vahinkopaikka oli hiekoitettu klo 6.45–7.00, noin 15 minuuttia ennen asiakkaan liukastumisvahinkoa. Kaupungilta ei ole voitu edellyttää jäänpinnan jyrsimistä jalkakäytävältä.  Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta. Yhtiön sisäisessä muutoksenhakuelimessä päätös ei muuttunut.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa valituksessaan, että kaatui huonosti hoidetulla jalkakäytävällä ja kaatuessa nilkka murtui.  Asiakas katsoo, että kuvat ja muut eivät vastaa kaatumispaikkaa ja kuten kuvasta selviää, on työkone ollut suhteellisen kaukana, eikä kuljettajalla ole voinut olla suoraa näköyhteyttä korkean lumivallin vuoksi. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa hänelle aiheutuneet kulut.

Lisäkirjeessä asiakas toteaa, että kuinka sellainen silminnäkijä, joka ei ollut edes paikalla, voi todistaa ja allekirjoittaa paperin vakuutusyhtiölle. Lisäksi työkone ilmaantui papereihin vasta noin seitsemän viikkoa kaatumisen jälkeen. Raskaan työkoneen jälkiä ei myöskään näy ensimmäisessä kuvassa. Asiakas on sitä mieltä, että työtä ei ollut tehty ennen kaatumista. Ensimmäisessä kuvassa, jota on väitetty vahinkopaikaksi, näkyy yksi viiva. Mikäli se olisi merkki kaatumissuunnasta, olisi asiakas käsityksensä mukaan kaatunut polvilleen, eikä kyseinen nilkan murtuma olisi mahdollinen. Näin ollen paikka on väärin kuvattu. Lisäksi asiakas ihmettelee, miksi työkoneen kuljettaja oli jäänyt paikalle kääntäen koneen ympäri uudelleen. Asiakas katsoo, että sen vuoksi, ettei työtä ollut vielä tehty.  Kuljettaja ei myöskään tullut työkoneesta auttamaan liukastumisen jälkeen. Asiakas katsoo, että kuvat on rajattu niin tarkkaan ja huolella, että todellinen tilanne on mahdotonta hahmottaa liukkauden osalta.

Toisessa lisäkirjeessä asiakas haluaa vielä korostaa, että kuvassa näkyy sulamisveden tekemät jäärailot ja vanhan hiekan jäljet.  Lisäksi asiakas katsoo, että työkoneen paino olisi jättänyt varmasti selvät jäljet, jos siitä olisi ajettu ennen kaatumista.

Asiakas on lisäksi toimittanut FINElle kaksi 9.12.2022 ottamansa valokuvaa kaatumispaikasta. Asiakas toteaa, että noissa kuvissa näkyy työkoneen jättämät jäljet, joka osoittaa sen, että kaupungin aiemmin lähettämät kuvat todistavat, ettei kyseistä jalkakäytävää ollut hiekoitettu vahinkopäivän aamuna kuten kaupunki väittää.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessa tapahtumatiedot ja toteaa, että asiassa saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka oli hiekoitettu noin 15 minuuttia ennen kaatumista. Myös asiakas itse on kertonut, että jään päälle oli levitetty hiekkaa. Yhtiö katsoo, että hiekoittaminen on tässä tapauksessa ollut riittävä toimenpide liukkaudentorjunnassa, eikä kaupungilta ole voitu edellyttää jäänpinnan jyrsimistä jalkakäytävältä.  Koska kaupunki ei ole korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta, korvausta ei voida maksaa myöskään vastuuvakuutuksesta.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutettu on todennut, että asia on käsitelty kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 17.8.2022. Liitteenä vakuutettu on toimittanut teknisen lautakunnan päätöksen asiassa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

  • joka todetaan vakuutuskaudenaikana ja
  • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (..)

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (15.7.2015/547) 3 §:n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. 3 §:n 4 momentin mukaan kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi 1 momentin mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kaupunki näyttänyt huolehtineensa kunnossapitovelvollisuudestaan ja oliko vahinko aiheutunut kaupungin tuottamuksesta.

FINE toteaa, että yleiseen käyttöön tarkoitettujen alueiden kunnossapitovelvollisella on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että alue on liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapitovelvollisella on myös näyttötaakka siitä, että se on huolehtinut katualueen kunnossapidosta katulain edellyttämällä tavalla. Jos velvollisuus pitää katu liikenteen ja kadulla liikkujien tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa on laiminlyöty, seurauksena voi olla vahingonkorvausvastuu. Vastuun syntyminen edellyttää kuitenkin tuottamusta eli sitä, että alueen kunnossapidossa on syyllistytty johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kunnossapidosta vastuussa olevalla on oikeuskäytännön mukaan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että alueella liikkuminen on turvallista. Tämän velvollisuuden laiminlyönti voi johtaa korvausvastuuseen. Vastuusta vapautuakseen kunnossapidosta vastuussa olevan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

FINE toteaa, että se antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella. FINEllä ei toimitettujen asiakirjojen perusteella ole syytä epäillä vakuutuksenottajan kunnossapidosta antaman selvityksen luotettavuutta.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas on liukastunut vakuutettuna kaupungin jalkakäytävällä 15.3.2022 aamulla noin klo 7.15. Toimitetun selvityksen mukaan viimeisin hiekoitus oli tehty vahinkopaikalla vahinkopäivänä klo 6.45–7.00. Liukkaudentorjuntaan on käytetty yleisesti käytössä olevia materiaaleja- hiekkaa ja mursketta. Lämpötila on 15.3.2022 ollut yöllä noin viisi astetta pakkasella ja noussut aamulla klo 8 aikaan vähitellen plussan puolelle. Asiakkaan korvauskäsittelyn yhteydessä kertoman mukaan jalkakäytävä oli jäätynyt peilijääksi ja siihen oli levitetty liikaa hiekoitushiekkaa, joka luisti jalan alta ja aiheutti kaatumisen. Korvauskäsittelyn yhteydessä asiakas on edelleen todennut, että kyseessä on ollut kulkusuuntaan nähden alamäki, jota pitkin lämpimänä päivänä sulamisvesi valuu ja jäätyy vahinkopaikalle. Asiakas on katsonut, että jyrsimällä kyseistä kohtaa ja hiekoittamalla hyvin, olisi vaarallisuus kyseiseltä paikalta ollut ehkäistävissä.

FINE toteaa, että vaikka kadun kunnossapidosta vastaavalla taholla on ns. korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kadulla voidaan turvallisesti liikkua, ei vastuu liukastumisvahingoista kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella tasolla, ei hiekoituksellakaan aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta.

FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, kun viimeisin hiekoitus oli selvityksen mukaan suoritettu vahinkopäivänä noin 15 minuuttia ennen asiakkaan liukastumisvahinkoa. FINE katsoo, ettei kaupungille ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta ja että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia