Haku

FINE-053659

Tulosta

Asianumero: FINE-053659 (2023)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 23.02.2023

Näyttö vakuutustapahtumasta. Onko kyse ilkivaltaisesti aiheutuneista vaurioista.

Tapahtumatiedot

Asiakas kertoi vahinkoilmoituksessaan moottoripyörän olleen parkkeerattu moottoripyörille tarkoitetulle pysäköintialueelle. Hän oli 29.7.2021 huomannut, että moottoripyörä oli kaadettu ja sitä oli vahingoitettu. Muun muassa molemmat jalkapidikkeet olivat katkenneet, sitä oli ulkoisesti vaurioitettu ja sen vaihteisto oli rikki. Se ei ollut ajokuntoinen.

Vakuutusyhtiö on 13.1.2022 antamassaan korvauspäätöksessä ilmoittanut moottoripyörässä olevan ainoastaan kaatumisesta tulleita vaurioita, mutta ei tahallisen vahingonteon merkkejä. Moottoripyörässä on vakuutusyhtiön mukaan myös vanhoja korjaamattomia vaurioita. Päätös kaskovakuutuksen ilkivaltaturvasta on ollut kielteinen.

Asiakas on tuonut esille moottoripyöränsä olleen pysäköitynä kadunvarsipysä­köintiin Helsingissä. Hän löysi sen paikasta pahoin vaurioituneena. Siitä olivat muun muassa molemmat jalkatapit poikki, vaihteisto oli rikkoutunut ja tanko vääntynyt. Moottoripyörä oli ajokelvoton. Asiakkaan mukaan ilkivallan tekotapa on mitä todennäköisimmin ollut pyörän kaataminen ja muu vahingoittaminen. Asiakas kertoo, ettei hänellä todellisuudessa ole tietoa, mitä pyörälle on tehty. Sen sijainti ajotien läheisyydessä mahdollistaa jopa sen, että toinen ajoneuvo on törmännyt moottoripyörään.

Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiö on jättänyt huomioimatta tämän selkeän yhteyden asioiden välillä ja vedonnut siihen, että moottoripyörässä on kaatumisesta eikä ilkivallasta aiheutuneita vaurioita. Asiakas kertoo eritelleensä vakuutusyhtiön kanssa moottoripyörästä muutamia pieniä, aikaisemmasta kaatumisesta aiheutuneita vaurioita heidän korvausvelvollisuutensa ulkopuolelle. Viestissään vakuutusyhtiölle asiakas on lisäksi kertonut, ettei hänellä ole tiedossa, milloin moottoripyörä olisi ollut ajossa edellisen kerran ennen vahingon havaitsemista.

Vakuutusyhtiö on käsitellyt vahinkoasian uudelleen ja todennut 29.4.2022 päätöksessään korvauksenhakijalla olevan velvollisuus osoittaa, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava vahinko. Jos vakuutuksenottaja ei pysty osoittamaan tai saattamaan todennäköiseksi, että omaisuutta on kohdannut jokin sellainen tapahtuma, joka kuuluu vakuutuksesta korvattaviin vahinkoihin, ei korvausvelvollisuutta synny. Kun vedotaan ilkivaltaan, korvauksenhakijan tulisi voida osoittaa esimerkiksi tekijä ja tämän tarkoitus tahallisesti tehdä vahinkoa. Myös vahinkojäljistä voidaan päätellä, voivatko ne sopia ilkivallasta aiheutuneiksi. Jos asiassa ei pystytä riittävällä varmuudella osoittamaan, että kyseessä on ollut tahallinen teko, ei vahinkoa voida korvata ilkivaltaturvasta.

Vakuutusyhtiö lisää, että asiassa voidaan pitää selvitettynä, että vahinkotarkastuksessa pyörässä on todettu useita vaurioita, joista osa on ollut jo vanhoja. Näiden osalta on kuitenkin osin selvitetty, mitkä vauriot ovat vanhempia ja mitkä ovat tapahtuneet tämän vahingon yhteydessä. Tämän vahingon yhteydessä pyörään tulleet vauriot ovat aiheutuneet osin kaatumisen seurauksena, mutta epäselvää on se, mikä kaatumisen on aiheuttanut. Vahinkoselvityksistä tai reklamaatiosta ei voida päätellä, miten vahinko on tapahtunut. Myöskään vaurioista ei voida päätellä kaatumisen syytä. Tapahtumalle ei ole silminnäkijöitä ja lisäksi vahingosta on ilmoitettu vakuutusyhtiölle kahden kuukauden kuluttua siitä ajankohdasta, kun kertoman mukaan vauriot on havaittu, jolloin esimerkiksi valvontakameroiden tietoja voi olla mahdotonta enää saada. Lisäksi hinauspalvelun tilaukseen lokakuun lopulla on kirjattu, että auto on ajanut pyörän kumoon ja sen vuoksi tarvitaan hinausta.

Vakuutusyhtiön mukaan, jotta vauriot voitaisiin korvata osakaskon ilkivaltaturvasta, tulisi olla näytettynä korvauksen hakijan toimesta, että moottoripyörän vahinko on aiheutunut tahallisesta vahingonteosta, toisin sanoen ilkivallasta, ei esimerkiksi toisen ajoneuvon törmäämisestä. Eri vaihtoehtojen poissulkeminen ei tee vahingosta ilkivaltaa.

Vakuutusyhtiö mainitsee, että turva, jonka perusteella korvausta voidaan maksaa myös niistä vaurioista, joiden ilkivaltaisuudesta ei ole näyttöä, on törmäysturva, mutta tässä tapauksessa on ajoneuvolla ollut suppeampi vakuutusturva, jossa törmäysturvaa ei ole. Yhtiö toteaa, että vahinkoon liittyvästä aineistosta ei ole todettavissa sellaista, minkä perusteella vahingon voitaisiin katsoa aiheutuneen ehtojen mukaan korvattavasta syystä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan vaatimuksena on moottoripyörän korjaaminen tapahtumaa edeltävään kuntoon tai korvaaminen uudella.

Vakuutusyhtiön mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vahingosta, eikä näytöksi riitä muiden syiden pois sulkeminen. Yhtiön mukaan asiakas ei ole pystynyt osoittamaan, että kyseessä olisi ilkivaltaturvan ehtojen mukainen vakuutustapahtuma. Asiakas ei ole osannut sanoa, kauanko ajoneuvo on ollut pysäköitynä, vauriot hän on huomannut 29.7.2021. Vahinkoilmoitus on yhtiöön tehty 30.9.2021. Asiakas ei ole osannut kertoa, mikä kaatumisen on aiheuttanut, mutta on mahdollista, että kaatumisen on aiheuttanut toisen ajoneuvon törmääminen pyörään. Vaurioista on yhtiön mukaan selvinnyt ainoastaan se, että moottoripyörä on kaatunut oikealle kyljelle. Vaurioiden perusteella ei voida päätellä kaatumisen syytä. Vahinkoilmoitus on tehty kaksi kuukautta vahingon jälkeen, jolloin valvontakameroiden tietoja on ollut enää mahdotonta saada, minkä asiakas oli itsekin todennut.

Sopimusehdot

Sovellettavien kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 3.4 (Ilkivaltaturva) mukaan Ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko. Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.

Ratkaisusuositus

Osapuolten erimielisyys asiassa koskee sitä, onko asiakas osoittanut ajoneuvonsa vaurioiden aiheutuneen ilkivaltaturvasta korvattavalla tavalla. Asiakas kertoo löytäneensä moottoripyörän pysäköintipaikalta vaurioituneena ja hakee vaurioista korvausta ilkivaltavahinkona. Vakuutusyhtiö puolestaan on katsonut vaurioiden aiheutuneen kaatumisen seurauksena, eikä asiassa ole osoitettu olevan kyse tahallisesta vahingonteosta.

Ilkivaltaturvan vakuutusehtojen mukaan ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko. Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuskorvauksen hakijalla on velvollisuus näyttää, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Vakuutusehdon sisällön osalta FINE toteaa, että korvausta saadakseen asiakkaan tulee tässä tapauksessa osoittaa, että korvattavaksi vaaditut vauriot ovat aiheutuneet juuri ilkivallasta eli nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa tehdystä ajoneuvon vaurioittamisesta. Vaurioita, jotka ovat syntyneet moottoripyörän sellaisen kaatumisen seurauksena, johon ei liity vahingontekotarkoitusta, ei voida korvata ilman kolarointivakuutusta.

Tapahtumatietojen osalta FINE toteaa, että asiakas ei ole osoittanut tarkkaa vahinkohetkeä. Asiakas ei ole myöskään tiennyt, milloin moottoripyörä on ollut edellisen kerran ajossa ennen vahinkoa, eikä vahingolle ole osoitettu tekijää, jonka nimenomaisena tarkoituksena olisi ollut vahingoittaa kyseistä moottoripyörää. Koska alueella on muutakin liikennettä, on mahdollista, että joku on voinut osua moottoripyörään toisella ajoneuvolla ja samoin on mahdollista, että pyörä on voinut kaatua siihen kohdistuvan muun ulkopuolisen voiman ansiosta. Näillä perusteilla FINE katsoo, että kaatumisen ei ole osoitettu aiheutuneen ilkivaltaisesti, eikä myöskään vaurioiden perusteella ole pääteltävissä, että ne olisi aiheutettu vakuutusehdon edellyttämällä tavalla tahallisella vahingonteolla. Asiassa selvityksen perusteella jää siten näyttämättä, että kyseessä olisi ilkivaltaturvasta korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Rosnell

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia