Haku

FINE-053084

Tulosta

Asianumero: FINE-053084 (2023)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 01.02.2023

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Sup-laudalla kaatuminen järvellä. Silmälasien menettäminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan A oli 8.8.2022 sup-lautailemassa järvellä, kun hän kaatui ja putosi veteen, minkä seurauksena silmälasit vajosivat järven pohjaan. Silmälaseja ei ollut mahdollista sukeltaa järven syvyyden takia. A haki korvausta silmälaseista kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Sup-lautailun luonteeseen kuuluu kaatuminen ja riski tähän on suuri. Vakuutettu on ottanut tietoisen riskin ottaessaan silmälasit mukaan lautailemaan lähtiessään. Silmälasien katoamista järveen ei voida pitää yllättävänä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana tällaisen kaatumisen yhteydessä. Vahinkoa ei korvattu irtaimistovakuutuksesta. 

Asiakkaan valitus

A vaatii, että vakuutusyhtiö muuttaa korvauspäätöstään ja korvaa vahingon. Asiaa tulisi arvioida vahinkotapahtuman äkillisyyden ja ennalta arvaamattomuuden perusteella eikä vahinkoseurauksen (silmälasien putoaminen järveen) pohjalta.

A:n mielestä sup-laudalla kaatuminen on ollut ennalta arvaamaton tapahtuma. Ennalta-arvaamattomuutta tulee arvioida objektiivisesti ja yleiseen elämänkokemukseen perustuen. Vahinkotapahtuma sattui 8.8.2023 klo 14.15, jolloin sää oli selkeä ja tuuli heikkoa. A:n käyttämä sup-lauta oli ominaisuuksiltaan erittäin vakaa, eikä sen käyttäminen vaatinut erityistaitoja. A oli ennen lautailemaan lähtemistä tehnyt kaikki tavanomaiset toimenpiteet, mutta kaatuminen oli kuitenkin ilman ennakoitavissa olevaa syytä tapahtunut.

A katsoo, että vakuutusyhtiön tulisi korvausvastuusta vapautuakseen osoittaa, että silmälasien putoaminen veteen on aiheutunut jostakin vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta tapahtumasta. Yhtiö ei ole osoittanut kaatumista ennalta arvattavaksi tai muuksi kuin äkilliseksi tapahtumaksi. Väite siitä, että kaatuminen kuuluisi sup-lautailun luonteeseen, on perusteeton. Olisi kohtuutonta, jos vakuutusyhtiö voisi ennalta päättää sup-lautailun kaltaiseen harrastukseen liittyvän vahingonvaaran olevan niin suuri, ettei mitään kyseisestä lajista aiheutuneita vahinkoja korvata. Tällaisesta rajoituksesta ei ole mainintoja vakuutusehdoissa. Vakuutusyhtiö ei ole edes vedonnut mihinkään vakuutuksen rajoitusehtoon.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan tuonut esille asioita, joita lautailijoille opetetaan. A:n mielestä näiden syy-yhteys käsiteltävänä olevaan vahinkotapahtumaan jää kuitenkin epäselväksi.

A vetoaa Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön. Ratkaisusuosituksissa VKL 549/01 ja VKL 173/06 joki- ja koskimelonnan virtaavassa vedessä on katsottu sisältävän miellettävissä olevan suuren riskin veneen kaatumisesta, minkä johdosta veneen kaatumisesta aiheutuneita vahinkotapahtumia ei ole pidetty ennalta arvaamattomina. Lautakunta on kuitenkin tapauksissa VKL 609/7 ja FINE-004591 katsonut, että hyvissä sääolosuhteissa kanootilla melottaessa kaatumisen riski ei ennakolta arvioiden ole ollut koskiveneilyä vastaava. Edes merellä tehdyllä kanoottimatkalla kaatuminen ei ollut lautakunnan mielestä ennalta arvattavaa.

Tässä tapauksessa vahinko on sattunut rauhallisella järvellä melottaessa. Sää on ollut aurinkoinen ja heikkotuulinen. A viittaa Ilmatieteen laitoksen sääpalvelun raportteihin. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt A:n kertomusta sup-laudan ominaisuuksista. A katsoo, että riski kaatumiseen on näissä olosuhteissa ollut vähäinen.

Vakuutusyhtiön vastineessa säätiedoista esitettyjen seikkojen osalta A on vielä lausunut, että lähimmällä säähavaintoasemalla (noin 10 kilometrin päässä vahinkopaikasta) tuulennopeus puuskissa on klo 14.10 on ollut 3,9 m/s, kuten myös klo 14.20, jolloin vakuutustapahtuma oli jo sattunut. Tuulennopeus klo 14.10 on ollut 3 m/s ja klo 14.20 se on ollut 2,6 m/s. Kauemmalla säähavaintoasemalla (noin 15 km vahinkopaikasta) tuulen puuskanopeus klo 14.10 on ollut 5,3 m/s ja klo 14.20, kun vakuutustapahtuma oli jo sattunut, 4,1 m/s. Tuulennopeus klo 14.10 on ollut 2,2 m/s ja 14.20 2.3 m/s. Jälkimmäisellä havaintopaikalla tuulen puuskanopeus on 8.8.2022 klo 00.00–14.10, eli ajalla ennen vakuutustapahtumaa, ollut korkeimmillaankin 6,3 m/s (klo 11.30). Lähemmällä havaintopisteellä tuulen puuskanopeus ennen vakuutustapahtumaa on ollut korkeimmillaan 3,9 m/s (klo 14.10).

Vakuutusyhtiön vetoama tuulen puuskanopeus 5,8 m/s on mitattu kauemmalla havaintoasemalla vasta 14.30 ja lähemmän havaintoaseman 12,1 m/s puuskanopeus vasta klo 14.40, eli kummassakin tapauksessa vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen. Ennen vakuutustapahtumaa ja sen sattumisen aikana sää on ollut heikkotuulinen ja poutainen. Mikään ole ennakoinut sääolosuhteiden muuttumista, eikä säätila ole muuttunutkaan koko päivänä. Aallokkoa ei ole ollut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset. Vakuutuksesta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia suoranaisia esinevahinkoja. Äkillisyys ja ennalta arvaamattomuus on kaikkien vahinkojen korvausedellytys. Tässä tapauksessa vahinkotapahtuma eli kaatuminen on sinänsä ollut äkillinen, mutta se ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ole ollut ennalta arvaamaton.

Sup-lautailu on vedessä tapahtuvaa melontaa laudalla. Harrastajia opetetaan kaatumaan laudalta sekä pääsemään takaisin laudalle vedessä. Lautailijoita opetetaan myös pitämään karkuremmi kiinni jalassa, jotta lauta ei kaaduttaessa karkaa. Laudalla voi horjahtaa ja menettää tasapainon, jolloin voi helposti pudota veteen. Lajin luonteeseen kuuluu, että kaatumisia sattuu ja tämä on kaikkien sup-lautailijoiden tiedossa. Kaatumiseen johtava tilanne voi tulla yllättäenkin, esimerkiksi jos painoa laitetaan liikaa laudan toiselle puolelle tai tasapaino horjahtaa.

Vahingon ennalta arvaamattomuutta arvioidaan sen perusteella, millainen riski vahingon sattumiseen on olemassa. Vakuutusyhtiö katsoo, että sup-lautailuun liittyy jo etukäteen miellettävissä oleva riski kaatumisesta ja sen seurauksena veteen putoamisesta. Lautailtaessa otetaan tietoinen riski veden varaan joutumisesta. Koska riski on ollut objektiivisesti arvioiden etukäteen tiedossa, kaatumista ja veden varaan joutumista ei voida pitää ennalta arvaamattomana.

Vakuutusyhtiö viittaa Ilmatieteen laitokselta saatuihin tietoihin kahdelta lähiseudun havaintoasemalta. Tuulennopeus puuskissa on ollut 8.8.22 klo 14–15 välisenä aikana toisella asemalla 3,1–5,8 m/s, ja toisella asemalla 3,5–12,1 m/s. Vakuutusyhtiö ei väitä kaatumisen aiheutuneen aalloista. Koska vahingon ennalta-arvaamattomuutta kuitenkin arvioidaan sen riskin perusteella, joka vahingon syntymiseen on ennalta arvioituna ollut, vakuutusyhtiö katsoo, että kaatumista kyseisenä päivänä ei sääolosuhteidenkaan perusteella ole voinut pitää ennalta arvaamattomana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko sup-lautailun yhteydessä tapahtuneen A:n kaatumisen ja veteen putoamisen seurauksena tapahtunutta silmälasien menettämistä pidettävä vakuutuksesta korvattavana, äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneena esinevahinkona. 

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 4.1 (laaja kotivakuutus) mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot, poikkeukselliset tulvavahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Ehtokohdan 4.5 (korvausrajoitukset) alakohdan 13 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sääolosuhteista tai luonnonilmiöstä, kuten
- vesi- tai lumisateesta, tulvasta tai aallokosta
[…]

Asian arviointi

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että kaatuminen ei ole tässä tapauksessa aiheutunut aallokosta. Tämän vuoksi kysymystä osapuolten mainitseman rajoitusehtokohdan soveltamisesta ei ole tarpeen käsitellä enemmälti.

Yleisten vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan A:lla on korvauksen hakijana näyttövelvollisuus siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Koska osapuolten välillä on riidatonta, että kaatuminen ja silmälasien menettäminen on tapahtunut äkillisesti, A:n tulisi korvausta saadakseen voida osoittaa, että silmälasien menettäminen on aiheutunut ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että vahingon syynä olleen tapahtuman ennalta-arvaamattomuutta tulee arvioida objektiivisesti. Tämä tarkoittaa arviota siitä, kuinka yleisinä ja todennäköisinä tietyn tyyppisiä tapahtumia voidaan yleisen elämänkokemuksen perusteella pitää. Tulkinta tehdään vakuutetun näkökulmasta ja siinä otetaan huomioon myös vakuutetun mahdollisuus välttää vahinko ja hänen menettelynsä vahinkoon johtaneessa tapahtumassa.

A on vedonnut Vakuutuslautakunnan aiempaan käytäntöön, jonka mukaisesti hyvissä sääolosuhteissa tapahtuneita retkikanootin kaatumisesta seuranneita vahinkoja on pidetty äkillisinä ja ennalta arvaamattomina vahinkotapahtumina. Virtaavassa vedessä, kuten koskessa melottaessa tai soutuveneellä uisteltaessa kanootin tai veneen kaatumisen riskiä on puolestaan pidetty siinä määrin korkeana, että kaatumisesta aiheutuneita irtaimistovahinkoja ei ole pidetty ennalta arvaamattomina.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun tuote-esitteen mukaan nyt kyseessä oleva sup-lauta soveltuu pidemmillekin retkille ja myös aloittelijoille. Lautaa luonnehditaan esitteessä erittäin vakaaksi. Laudan kantavuus on 150 kg ja sen kerrotaan soveltuvan hyvin myös kaksin suppailuun.

Vahinkotapahtuma on vahinkoilmoituksen mukaan tässä tapauksessa sattunut klo 14.15. Esitettyjen tuulihavaintotietojen perusteella tuuli on ollut vielä klo 14 hyvin heikkoa. Klo 15 (siis vahinkotapahtuman jälkeen) tuuli on läheisellä havaintoasemalla ollut puuskissa 10 m/s tasoista. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt A:n kertomusta siitä, että sää oli vielä vahingon sattuessa, ja näin ollen nähtävästi myös laudalla vesille lähdettäessä vähätuulinen ja aurinkoinen.  Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan A:lla ei tämän perusteella ole liikkeelle lähtiessään ollut erityistä aihetta varautua siihen, että sään tuulisuus muodostaisi riskin laudalla kaatumisesta tavanomaista suuremmaksi.  

A:n tässä tapauksessa käyttämä sup-lauta on kuvattu ominaisuuksiltaan vakaaksi ja sää vähätuuliseksi. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan sup-lautailuun kuitenkin liittyy esimerkiksi kanootilla melontaa suurempi riski kaatumisesta ja veteen putoamisesta, koska sup-lautaa yleensä melotaan sen päällä seisten. Tämän johdosta lautailijan vähäinenkin horjahtaminen verraten helposti johtaa tasapainon menettämiseen, jonka seurauksena on laudalta veteen kaatuminen. Tämän puolestaan johtaa mukana olevien tavaroiden veden varaan joutumiseen ja myös uppoamiseen. Myös tässä tapauksessa A on sinänsä hyvissä sääolosuhteissa ominaisuuksiltaan vakaaksi kuvatulla sup-laudalla meloessaan jostakin syystä kaatunut laudalta veteen, mikä on johtanut päällä olleiden silmälasien menettämiseen.

Kun otetaan huomioon sup-lautailuun tyypillisesti liittyvä laudalta veteen kaatumisen riski, Vakuutuslautakunta katsoo, että silmälasien menettämiseen johtanutta A:n sup-laudalla kaatumista ei voida pitää vakuutusehdoissa tarkoitettuna ennalta arvaamattomana tapahtumana. Tämän vuoksi kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Kankkunen
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia