Haku

FINE-052882

Tulosta

Asianumero: FINE-052882 (2023)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.02.2023

Lakipykälät: 6, 17, 22, 24, 27, 69, 70

Vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Terveysselvitys. Kysymys mahalaukun, suoliston, sappirakon, maksan tai haiman sairaudesta tai oireesta. Vastaanottokäynti vatsakivun, ripulin ja veriulosteiden takia ja lähete paksusuolen tähystykseen. Oliko vakuutettu laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta? Oliko tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin vedottu ilman aiheetonta viivytystä? Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus?

Tapahtumatiedot

B Oy haki marraskuussa 2021 hoitokulut ja päivärahaturvan sisältävää sairausvakuutusta, jonka vakuutettuna olisi A (s. 1965). Hakemukseen liittyen A allekirjoitti 30.11.2021 terveysselvityksen, jossa vastasi kieltävästi muun muassa kysymykseen siitä, oliko hänellä tai oliko hänellä ollut viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana mahalaukun, suoliston, sappirakon, maksan tai haiman sairaus tai oire. A ilmoitti käyneensä viiden viimeisen vuoden aikana lääkärin vastaanotolla polven ja niskan venähdyksen, koronaviruksen sekä ampiaisen piston vuoksi. Lisäksi A ilmoitti polven nivelrikosta. Vakuutus myönnettiin oikean polven sairautta tai vikaa koskevalla yksilöllisellä rajoitusehdolla ja sopimus alkoi 30.11.2021.

A haki 6.2.2022 korvausta sigmasuolen syövästä sekä etäpesäkkeestä vatsassa. Korvaushakemuksessa A ilmoitti, että sairaus oli alkanut 29.12.2021. Vakuutusyhtiö pyysi korvaushakemukseen liittyen lisäselvityksiä hoitolaitoksilta 17.2.2022. Selvitykset saapuivat vakuutusyhtiölle 17.–22.2.2022. Vakuutusyhtiö pyysi 24.2.2022 A:lta selvitystä siitä, miksi terveysselvityksessä 30.11.2021 ei mainittu lääkärikäyntiä 17.11.2021, jonka aiheena oli ollut muun muassa yli kaksi kuukautta kestäneet vatsan oireet. A vastasi yhtiön selvityspyyntöön 6.3.2022.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen 13.4.2022. Yhtiö totesi, ettei A ollut 30.11.2021 antamassaan terveysselvityksessä ilmoittanut lääkärikäyntiä 17.11.2021. Kyseistä käyntiä koskevan sairauskertomustekstin mukaan A oli ollut vastaanotolla muutaman kuukauden ajan jatkuneiden vatsaoireiden vuoksi. Lääkäri oli katsonut paksusuolen tähystyksen aiheelliseksi. Lisäksi hoitokertomuksesta kävi ilmi ajoittain esiintynyt närästys, uniapneaepäily sekä molemmille polville suunniteltu tekoniveltoimenpide. Vakuutusyhtiö katsoi, että A:n olisi tullut ilmoittaa terveysselvityksessä vastaanottokäynnistä 17.11.2021. Yhtiö katsoi, että A oli laiminlyönyt vakuutussopimuslain 22 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. Yhtiö ilmoitti, ettei se olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos sillä olisi ollut tieto lääkärikäynnistä ja sillä ilmenneistä oireista. Yhtiö katsoi olevansa vakuutussopimuslain 24 §:n nojalla vastuusta vapaa ja irtisanovansa vakuutuksen lain 17.1 §:n nojalla.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa asiamiehen välityksellä tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole ollut oikeutta irtisanoa vakuutusta ja evätä haettuja korvauksia. A vaatii vakuutuksen palauttamista voimaan ja korvausten maksamista viivästyskorkoineen. Mikäli Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus irtisanoa vakuutus, A pyytää toissijaisesti vakuutussopimuslain 24 §:n mukaista seurausten sovittelua. Sopimuksen irtisanominen asettaa A:n kohtuuttomaan asemaan, sillä ilman vakuutusyhtiön aloitteesta tapahtunutta vakuutusyhtiön vaihtoa A:n syövän hoito ja siihen liittyvä työkyvyttömyys olisi korvattu kokonaisuudessaan A:n aiemmasta sairausvakuutuksesta.

Vastaanottokäynti 17.11.2021 liittyi polven nivelrikon lääkityksen mahdollisesti aiheuttamiin vatsaoireisiin. Lääkkeiden oli todettu aiheuttavan A:lle vatsaoireita, joihin myös veriulosteiden ja närästyksen arveltiin liittyvän. A:lle ohjelmoitiin kuitenkin varmuudeksi paksusuolen tähystys, jonka löydösten perusteella tehtiin 31.12.2021 tietokonekerrostutkimus. Syöpädiagnoosi varmistui tammikuussa 2022, eli reilu kuukausi vakuutuksen voimaantulon jälkeen. A:lla ei ollut mitään syytä epäillä vakavaa sairautta, ja hän oletti lääkärikäynnin 17.11.2021 liittyvän polven nivelrikon hoitoon määrättyjen lääkkeiden haittavaikutuksiin, joista häntä oli myös varoitettu. A katsoo, ettei hän ole laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan tahallisesti tai vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta.

A huomauttaa myös, että vakuutusyhtiö on houkutellut häntä vaihtamaan vakuutusyhtiötä. Jos hänen voitaisiin katsoa epäilleen itsellään vakavaa sairautta (joka olisi korvattu A:n aiemmasta vakuutuksesta), ei vakuutusyhtiön vaihto kuvautuisi realistisena ratkaisuna. Päinvastoin A:n kannalta olisi tuossa tilanteessa ollut järkevää pitäytyä aiemmassa vakuutuksessa. Terveysselvityslomake käytiin vakuutusyhtiön edustajan kanssa yksityiskohtaisesti läpi puhelimessa jo 15.11.2021. Se lähetettiin A:lle täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi vasta 25.11.2021. A ei siis terveysselvitystä täyttäessään ollut edes käynyt lääkärissä vatsaoireiden vuoksi. Terveysselvityksessä kehotetaan tuomaan esiin terveystiedot 5 vuoden ajalta ennen terveysselvityslomakkeen täyttämistä.

A pitää erittäin epätodennäköisenä, että vakuutusyhtiö olisi vastaanottokäynnistä 17.11.2021 tiedon saatuaan jättänyt vakuutuksen kokonaan myöntämättä. Kyseessä on ollut tavallinen tiettyihin lääkkeisiin liittyvä oireisto, eikä kenelläkään ole ollut aihetta epäillä vakavampia syitä vatsaoireille. Veristen ulosteidenkin epäiltiin liittyvän nimenomaan kipulääkkeiden aiheuttamiin vatsa- ja suoliongelmiin, joita lääkkeet olivat A:lle aikaisemminkin aiheuttaneet. Aiheuttajana pidettiin A:n mukaan lääkkeistä johtuvaa mahdollista vatsahaavaa. Vastaanottokäynnin 17.11.2021 kirjauksesta ei käy ilmi mitään epäilyä vakavammasta aiheuttajasta. A huomauttaa myös, että hän on useaan kertaan ilmoittanut vakuutusyhtiölle, että yhtiöllä on vakuutushakemuksen käsittelyä varten lupa käydä läpi hänen terveystietonsa. A katsoo, että vakuutusyhtiö on itse laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa, kun se ei ole tarkistanut edes uusimpia A:n terveystietoja. Jos vakuutusyhtiö olisi toiminut huolellisesti ja tarkistanut asian, ja katsonut, ettei vakuutusta voi puheena olevan yksittäisen lääkärikäynnin perusteella myöntää, A:n aiempi vakuutus toisessa yhtiössä olisi jäänyt voimaan.

Lisäkirjelmässään 14.11.2022 A käy läpi aiemmin esittämäänsä. Lisäksi A katsoo ilmoittaneensa käynnin 17.11.2021 terveysselvityksessä (merkintä ”2021 polvi”). A on 9.1.2023 toimittanut lautakunnalle lisäselvityksenä muun muassa hänen ja vakuutusyhtiön välisiä verkkoviestejä. Lisäkirjelmässä 18.1.2023 A muun muassa huomauttaa, että irtisanomiskirjeessä 13.4.2022 on ilmoitettu vakuutuksen päättymispäiväksi 15.4.2022, kun päättymispäivän pitäisi olla kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Vakuutusmaksujen palautus tapahtui vasta, kun A otti vakuutusyhtiöön yhteyttä ja tiedusteli asiaa kaksi kuukautta ilmoitetun päättymispäivän jälkeen. Lisäkirjelmässä 27.1.2023 A katsoo, että vakuutusyhtiön toiminnassa on sattunut monia huolimattomuusvirheitä, jotka osaltaan viittaavat siihen, ettei asiaa ole vakuutusyhtiön tasolta hoidettu asianmukaisesti, ja että vakuutusyhtiö on ainoastaan pyrkinyt perusteettomasti vapautumaan korvausvastuusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa. A:lla on ennen vakuutuksen myöntämistä ollut vatsakipua ja verta ulosteessa, ja tutkimukset näiden osalta ovat olleet kesken. Keskeneräiset tutkimukset ovat kuluriski, sillä vatsakipujen aiheuttaja ei ole tiedossa, eikä vatsakipuja silloin voida rajoitusehdoin rajata vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Veri ulosteessa aiheuttaa aina syöpäepäilyn. Vakuutusta ei olisi myönnetty lainkaan, jos vastaanottokäynti 17.11.2021 olisi ollut vakuutusyhtiön tiedossa.

Vakuutusyhtiö ei täytä terveysselvitystä asiakkaan puolesta. Asiakas voi tarvittaessa pyytää neuvoa terveysselvityksen täyttämiseen myyntihenkilöltä, mutta asiakkaalle voi antaa vain yleisiä ohjeita siitä, mitä vastauksia kysymyksiin kaivataan. Asiakas on itse vastuussa siitä, että vastaukset ovat oikeita ja täydellisiä. A:n täyttämä terveysselvitys on päivätty 30.11.2021 ja se on allekirjoitettu A:n omalla käsialalla. Vakuutusyhtiö ei pyydä hoitolaitoksilta lisätietoja, jos terveysselvityksen tiedot eivät anna siihen syytä.

Lisävastineessaan 20.1.2023 vakuutusyhtiö ilmoittaa, että irtisanomiskirjeessä 13.4.2022 on ilmoitettu väärä päättymispäivämäärä. Vakuutuksen irtisanomispäivä on 14.5.2022, mihin saakka vakuutus on ollut yhtiön järjestelmässä voimassa. Koska irtisanomiskirjeessä on lyöntivirheen takia ilmoitettu vakuutukselle väärä päättymispäivämäärä, ei ajalta 14.4.–14.5.2022 peritä vakuutusmaksua.

Selvitykset

1. Terveysselvitys

A on allekirjoittanut terveysselvityksen 30.11.2021.

A on vastannut terveysselvityksen kysymykseen 21, ”onko sinulla tai onko sinulla ollut viiden (5) viimeksi kuluneen vuoden aikana mahalaukun, suoliston, sappirakon, maksan tai haiman sairaus tai oire”, kieltävästi. Kohtaan 27 (”Oletko ollut terveydenhuollon ammattihenkilön tutkittavana tai hoidettavana? Ilmoita kaikki sairauskäynnit viimeisen viiden (5) vuoden ajalta.”) A on ilmoittanut muun muassa käyneensä vuonna 2021 yksityisellä lääkäriasemalla polven oireiden takia. A:lle on tehty röntgentutkimus ja hän on ollut työkyvyttömänä kaksi viikkoa.

2. Lääketieteellinen selvitys

Vastaanottokäyntiä 17.11.2021 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A on tullut vastaanotolle kuukauden ajan ilmenneen vatsakivun ja verisen ulosteen vuoksi. Vastaanotolla A on kertonut kärsivänsä stressistä. Noin kahden–kolmen kuukauden ajan on ollut vatsan pinkeyttä, turpeutta ja ripulia jopa kolme kertaa viikossa. Ulosteessa on ollut verivanaa. A:n yleisvointi on ollut muuten hyvä. A:lle on ollut vuodenvaihteen jälkeen tulossa molempien polvien tekonivelleikkaus. A on syönyt nivelrikkoon muun muassa Miranax-lääkettä, josta on tullut mahavaivoja. Nyt A on vähentänyt lääkkeitä. Välillä on ollut vähän närästystä, viime aikoina vähän enemmän. A:lle on tehty lähete paksusuolen tähystykseen.  

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A vakuutushakemukseen liittyvää terveysselvitystä 30.11.2021 täyttäessään laiminlyönyt vakuutussopimuslain 22 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta, ja onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus hylätä A:n korvaushakemus sigmasuolen syövän osalta sekä irtisanoa vakuutus.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 17 §:n (14.5.2010/426) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa henkilövakuutus, jos

1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta;

2) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo vakuutuksenantajaa 24 §:n 3 momentin nojalla; tai

3) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut 27 §:ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.

Lainkohdan 3 momentin mukaan vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä momentissa säädetään, vakuutuksenantaja menettää irtisanomisoikeutensa. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle ilmoituksen irtisanomisesta.

Vakuutussopimuslain 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutuksenantajalle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Vakuutussopimuslain 24 §:n 2 momentin mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutuksenantaja ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Jos vakuutuksenantaja tosin olisi myöntänyt vakuutuksen mutta ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla, kuin oli sovittu, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

Lainkohdan 3 momentin mukaan, jos 1 tai 2 momentissa säädetyt seuraamukset johtaisivat vakuutuksenottajan tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella. (14.5.2010/426)

Asian arviointi

1. Vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Vakuutussopimuslain 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Ellei hän ole täyttänyt tätä laissa asetettua velvollisuuttaan, on laiminlyönnin seuraukset arvioitava henkilövakuutuksessa vakuutusyhtiön vastuun osalta vakuutussopimuslain 24 §:n mukaisesti. Kyseeseen voi tällöin tulla vakuutuksen jatkuminen muutetuin ehdoin tai vakuutuksen irtisanominen riippuen siitä, mikä vakuutuksenantajan vastuunvalintaratkaisu olisi ollut, mikäli oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu.

Arvioitaessa, onko vakuutuksenottaja tai vakuutettu syyllistynyt tiedonantovelvollisuuden laiminlyömiseen, ja arvioitaessa hänen mahdollisen huolimattomuutensa laatua on muun muassa otettava huomioon hänellä vakuutusta otettaessa käytettävissä olleet tiedot ja vallinneet olosuhteet. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota vakuutuksenantajan esittämien kysymysten laatuun ja selkeyteen. Huolimattomuuden voidaan katsoa puuttuvan tai olevan vähäistä esimerkiksi, jos vakuutuksenantajan kysymys on ollut niin yleisluontoinen tai tulkinnanvarainen, että täsmällisen ja täydellisen vastauksen antaminen on vaikeaa.

A on 30.11.2021 täyttämässään terveysselvityksessä vastannut kielteisesti kysymykseen, onko hänellä tai onko hänellä ollut viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana mahalaukun, suoliston, sappirakon, maksan tai haiman sairaus tai oire. Viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana tapahtuneita hoitokontakteja koskevan kysymyksen kohdalla ei ole ilmoitettu tällaisia oireita koskevia käyntejä. Terveysselvityslomakkeen tekstin mukaan allekirjoittaja vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat.

Vakuutuslautakunta viittaa vastaanottokäyntiä 17.11.2021 koskevaan sairauskertomustekstiin, jonka mukaan A on tullut vastaanotolle noin kuukauden ajan jatkuneiden vatsaoireiden ja veristen ulosteiden vuoksi. Oireisiin on liittynyt vatsan pinkeyttä, turpeutta ja ripulia. A:lle on määrätty paksusuolen tähystys. Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n olisi tullut nämä seikat huomioiden vastata myöntävästi terveysselvityksen kysymykseen koskien mahalaukun, suoliston, sappirakon, maksan tai haiman sairautta tai oiretta. Vastaanottokäynti olisi lisäksi tullut ilmoittaa hoitokontakteja koskevan kysymyksen kohdalla. Ottaen huomioon oireiden laadun, määrätyt tutkimukset sekä vastaanottokäynnin ja terveysselvityksen täyttämisen välillä kuluneen lyhyen ajan Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n huolimattomuutta terveysselvityksen täyttämisessä on pidettävä vähäistä suurempana. Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että vakuutusyhtiön edustaja olisi ohjeistanut A:ta jättämään kyseiset oireet ja vastaanottokäynnin 17.11.2021 ilmoittamatta. Asia tulee siten arvioitavaksi vakuutussopimuslain 24 §:n mukaisten seurauksien osalta.

2. Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutussopimuslaissa ei ole säädetty ns. sopimuspakkoa, jonka mukaan vakuutuksenantajan olisi myönnettävä tarjoamiaan vapaaehtoisia vakuutuksia jokaiselle niitä haluavalle. Vakuutussopimuslain esitöissä (HE 114/1993 vp, s. 13) todettiin, että vakuutussopimuksen tekeminen kuuluu sopimusvapauden piiriin, joten vakuutuksenantajalla ei ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa. Sopimuspakon käyttöönottamista keskeisten kuluttajavakuutusten osalta harkittiin myös uudistettaessa vakuutussopimuslakia vuonna 2009. Tällöinkin päädyttiin siihen, että vakuutuksenantajalle ei aseteta sopimuspakkoa (HE 63/2009 vp, s. 10). Sen sijaan vakuutuksenhakijan aseman turvaamiseksi vakuutussopimuslakiin lisättiin uusi 6 a §, jonka mukaan vakuutuksenantajalla on velvollisuus perustella vakuutushakemuksen hylkäävä päätöksensä, kun vakuutusta ei myönnetä kuluttajalle tai tähän rinnastettavalle taholle. Hylkäysperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen.

Vakuutussopimuslain 6 a §:n esitöiden (HE 63/2009 vp, s. 18) mukaan jokaisella vakuutuksenantajalla on vastuunvalintaperiaatteet, joissa määritellään, minkälaisia riskejä ja millä ehdoilla vakuutuksenantaja vakuuttaa. Lähtökohtana on, että vakuutushakemuksen hylkäämisen on perustuttava näihin vakuutuksenantajan määrittelemiin periaatteisiin. Hylkäysperusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei se olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, mikäli A olisi ilmoittanut terveysselvityksessä oikeat tiedot. Vakuutuslautakunta pitää tätä yhtiön ilmoitusta vastuunvalintaperiaatteistaan uskottavana ottaen huomioon, että A:n mahalaukun ja suoliston oireiden tutkimukset olivat terveysselvityksen antamishetkellä kesken, eikä vakuutettavaa riskiä olisi näin ollen voinut rajoitusehdoilla hallita.

Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, että vakuutusyhtiön tulee vakuutussopimuslain 17 §:n nojalla lähettää vakuutuksenottajalle ilmoitus tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin perustuvasta vakuutussopimuksen irtisanomisesta ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon laiminlyönnistä. Jos tämä laiminlyödään, yhtiö menettää oikeutensa vedota tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin. Hallituksen esityksessä vakuutussopimuslaiksi (HE 114/1993 vp, s. 41) on todettu, että ilmoituksen lähettämiseen tarvittavaa aikaa arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka pitkä aika huolellisesti toimivalta vakuutuksenantajalta yleensä kuluu päätöksentekoon vastaavissa tapauksissa. Vakuutussopimuslain 69 ja 70 §:n perusteella vakuutusyhtiön tulee suorittaa korvaus kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa arvioimiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n ensimmäinen korvaushakemus sigmasuolen syöpään liittyen on saapunut vakuutusyhtiöön 6.2.2022. Vakuutusyhtiö pyysi korvaushakemukseen liittyen lisäselvityksiä hoitolaitoksilta 17.2.2022. Selvitykset saapuivat vakuutusyhtiölle 17.–22.2.2022. Vakuutusyhtiö pyysi 24.2.2022 A:lta selvitystä siitä, miksi terveysselvityksessä 30.11.2021 ei mainittu lääkärikäyntiä 17.11.2021, jonka aiheena oli ollut muun muassa yli kaksi kuukautta kestäneet vatsan oireet. A vastasi yhtiön selvityspyyntöön 6.3.2022. Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen 13.4.2022 eli viiden viikon ja kolmen päivän kuluttua pyydettyjen selvitysten saapumisesta vakuutusyhtiöön.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole tässä tapauksessa lähettänyt ilmoitusta vakuutuksen irtisanomisesta vakuutussopimuslain 17 §:n 3 momentin mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Vakuutusyhtiö on siten menettänyt oikeutensa vedota A:n tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin, eikä sillä ole ollut oikeutta irtisanoa vakuutusta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole ollut oikeutta irtisanoa vakuutusta. Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö palauttaa vakuutuksen voimaan ja käsittelee A:n korvaushakemukset vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Luukkonen                                      
Sihteeri Laine

Jäsenet

Kummoinen
Niklander
Rahijärvi
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia