Haku

FINE-052751

Tulosta

Asianumero: FINE-052751 (2023)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2023

Esinevahingon korvaaminen. Tuottamus. Oliko vuokralainen vastuussa aiheutuneesta vesivahingosta? Astianpesukoneen vuoto.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu vuokralainen A havaitsi asunnossaan 20.11.2021 astianpesukoneen vuotavan. Vuotokohta oli A:n kertoman mukaan laitteen etuosassa, rungon ja luukun välissä. A irrotti pesukoneen heti vuodon havaittuaan ja toimitti sen myös kokonaan pois asunnosta. Korvausta vuokranantaja VA Oy:lle aiheutuneista vahingosta haettiin A:n vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan vahinko ei tule korvattavaksi vastuuvakuutuksesta, koska A:n ei ole osoitettu aiheuttaneen vahinkoa huolimattomuudella taikka muutoinkaan välinpitämättömällä toiminnalla tai laiminlyönnillä. Niin ikään yhtiö katsoo, että näyttämättä jää, että A olisi toimillaan laajentanut vahinko, kun kone on irrotettu heti vuodon havaitsemisen jälkeen. Yhtiön näkemyksen mukaan yksinomaan vanhankaan koneen omistaminen ei ole korvausvelvollisuuden syntymisen peruste.

Asiakkaan valitus

Vahingonkärsinyt VA Oy oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Valituksessaan VA Oy toistaa asian tapahtumatiedot sekä vakuutusyhtiön antaman korvauspäätöksen sisällön.

Valituksessa todetaan, että tapauksessa ei ole kysymys siitä, onko vuokralainen konkreettisesti aiheuttanut vahingon, vaan siitä onko vuokralainen voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa syntyneen vahingon korvaamisesta ja tuleeko vahinko näin korvata yksityishenkilön vastuuvakuutuksen perusteella. Vuokralaisen vastuusta on säädetty huoneenvuokralain 25 §:ssä. VA Oy toteaa, että korvauspäätöksen tapahtumatiedoista ei tarkemmin ilmene, kuka on käyttänyt astianpesukonetta, mutta edellä mainitun lain säännöksen mukaan sillä ei ole merkitystä, koska vuokralainen vastaa myös hänen luvallaan asunnossa oleilevan henkilön mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

VA Oy toteaa myös, että arvio vahingon syntytavasta viittaisi siihen, että asennusvuodesta 2019 huolimatta kone on ollut vanha ja tiivisteiltään kulunut. Lisäksi on mahdollista, ettei koneen luukku ole käytettäessä lukkiutunut kunnolla, mikä myös kertoisi huolimattomuudesta koneen käytössä. VA Oy:n mukaan onkin mahdollista, että kone on vuotanut aiemminkin. Näin ollen A:lla olisi ollut syytä erityiseen varovaisuuteen konetta käytettäessä. Konetta ei myöskään saisi jättää valvomatta sen käytön aikana. VA Oy ihmettelee myös sitä, että A on kertomansa mukaan irrottanut koneen heti, jonka jälkeen A on kantanut sen myös ulos. Valituksen mukaan tätä voidaan pitää poikkeuksellisena toimintana vahingon satuttua monestakin syystä, mutta etenkin, koska ennen koneen ulos siirtämistä se on täytynyt vetää ulos laitetilasta sekä irrottaa kaikki koneeseen kulkevat letkut ja johdot, mihin yleensä tarvitaan myös työkaluja. Myös laitteen hävittämistä VA Oy ihmettelee, koska jos laite olisi ollut uudehko, olisi A saattanut saada kotivakuutuksestaan uuden laitteen. Näin ollen VA Oy katsoo, että vuokralaisen menettely on ainakin laajentanut syntynyttä vahinkoa, kun hän ei ole välittömästi katkaissut vedentuloa vesihanasta, sammuttanut laitteen virtaa ja ryhtynyt kuivaamaan vuotanutta vettä.

Valituksen mukaan kaikki edellä todettu osoittaa, että tapauksessa on A:n kohdalta kyse sellaisesta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, jonka nojalla A:n on katsottava olevan vastuussa nyt aiheutuneesta vahingosta. VA Oy:n mukaan vakuutusyhtiön väite siitä, että vahinko johtuisi ainoastaan astianpesukoneesta, ei ole voimassa olevan oikeuden mukainen. Asiassa on siis olennaista pelkästään A:n toiminnan arviointi, ja tapahtumatietojen perusteella A on todennäköisesti jättänyt koneen päälle ilman valvontaa tai sitten A on vahingonjälkeisillä toimillaan itse laajentanut syntynyttä vahinkoa. Jos taas vahinko on päässyt johtumaan koneen puutteellisesta kunnosta, niin tästäkin vastuu on A:lla. Näin ollen A:n tulee korvata aiheutunut vahinko huoneenvuokralain 25 §:n nojalla.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamissaan lisäkirjelmissä VA Oy katsoo edelleen, ettei asiassa ole kyse siitä, onko A varsinaisesti aiheuttanut astianpesukoneen rikkoutumisen, vaan siitä vastaako hän rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta.

VA Oy:n mukaan tapauksessa on riidatonta, ettei astianpesukone ole kuulunut asunnon varustukseen A:n muuttaessa asuntoon, joten A on tuonut koneen asuntoon ja asennuttanut sen omatoimisesti. Lähtökohtaisesti A:lla on ollut vastuu koneen käytöstä ja huollosta. Käytettävissä olevan selvityksen mukaan A oli 20.11.2021 ilmoittanut kiinteistöyhtiön vahinkopäivystykseen, että astianpesukone vuotaa vettä lattialle. Tästä päivystäjä oli tehnyt kirjauksen, jonka mukaan A oli kertonut saaneensa hanan kiinni, mutta lattialle oli ehtinyt jo valua paljon vettä. Kirjauksen mukaan vauriokohteeseen ei lähetetty ketään, mutta sinne tilattiin kuivausyritys paikalle. Kirjelmän mukaan jo sitä voidaan pitää huolimattomana, että A on ennen koneen sulkemista ja kuivausyritysten aloittamista ottanut yhteyttä vahinkopäivystykseen. Myöhemmin kuivaustöitä suorittaneen yrityksen selvityksen mukaan A oli irrottanut koneen ja poistanut sen asunnosta. VA Oy katsoo edelleen, että A:n toiminnan koneen irrottamiseksi on täytynyt laajentaa aiheutunutta vahinko, etenkin kun koneen sisällä oleva vesi ja tulovesiletkusta tullut vesi ovat valuneet lattialle ja siitä parketin alle. Kirjelmässä esitetään, että on mahdollista, että A on hätääntynyt vahingon tapahduttua, mutta että tämä ei poista A:n korvausvastuuta asiassa. Lopuksi kirjelmässä todetaan vielä, että selvityksen mukaan astianpesukonetilan kosteusjäljet viittaavat myös aiempiin vuotoihin. Myös tämä osaltaan osoittaa sen, ettei A ollut huolehtinut koneen käyttämisestä asianmukaisesti.

VA Oy pitää myös erikoisena, että vakuutusyhtiö viittaa jatkuvasti siihen, että tapauksessa jää osoittamatta, että A olisi toiminut huolimattomasti, kun se ei itse ole halukas hankkimaan asiassa tarkempia selvityksiä. Joka tapauksessa VA Oy katsoo, että käytettävissäkin olevan selvityksen mukaan on ilmeistä, että A on toiminut huolimattomasti ja näin ollen A:n on katsottava olevan vastuussa tapauksessa aiheutuneesta vuotovahingosta. VA Oy viittaa vielä tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin, joissa todetaan, että vakuutuksesta korvataan äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai esimerkiksi laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute ja että tällainen vahinko on aiheutunut äkillisesti. Näin ollen tämäkin osaltaan osoittaa, että A on ollut laitteen omistajana huolto- valvonta- ja kunnossapitovastuussa vahingon aiheuttaneesta laitteesta.

VA Oy nostaa vielä kertaalleen esiin asiassa esitettyjen selvitysten keskinäisen ristiriidan sen suhteen, että A kertoo huoltomiehen vieneen koneen mukanaan, kun taas kiinteistönhuollon merkintöjen 20.11.2021 mukaan paikalla ei käynyt huoltomiestä ja kosteuskartoitusraportin 25.11.2021 mukaan A oli itse poistanut koneen asunnosta. Lisäkirjelmässä toistetaan vielä kertaalleen ne seikat, joiden perusteella VA Oy katsoo A:n olevan vastuussa aiheutuneesta vuotovahingosta, kuten esimeriksi, ettei A ole valvonut konetta sen ohjelman aikana eikä A ole edes väittänyt yrittäneensä kuivata vuotanutta vettä tai kertonut sulkeneensa pesukoneen vesihanaa. Näin ollen tapaukseen kokonaisuudessaan soveltuvien vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella tapauksessa on kysymys yksityishenkilön vastuuvakuutuksen perusteella korvattavasta vuotovahingosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä asian käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä lisäksi vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja tapauksen kannalta olennaiseen lainsäädäntöön.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa edelleen vahingonkorvauslain 2:1 §:ään ja toteaa, että vahingon korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Vastuun syntyminen edellyttää tuottamusta eli siis laiminlyöntiä tai virhettä. Lisäksi vahingon tulee olla toiminnan ennakoitavissa oleva seuraus. Vakuutusyhtiö toteaa, että myös huoneenvuokralain mukaan vuokralaisen vastuu vuokranantajaa kohtaan edellyttää tuottamusta.

Yhtiö toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa A oli havainnut astianpesukoneen vuotavan vettä lattialle. Vuodon on todettu tapahtuvan koneen rungon välistä äkillisesti. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että vahinko olisi aiheutunut A:n tuottamuksesta tai että hän olisi omilla toimillaan laajentanut syntynyttä vahinkoa.  

VA Oy:n lisäkirjelmien jälkeen annetuissa lisävastineissa vakuutusyhtiö toteaa vielä, että asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että A olisi ensin soittanut hätäpäivystykseen ja irrottanut koneen ennen kuin hän olisi sulkenut vedet taikka yrittänyt kuivata vuotaneita vesiä lattialta. Vakuutusyhtiö selventää myös, että tapauksessa on kyse ryhmävakuutuksesta ja että A on tapauksessa nimenomaan vakuutetun ominaisuudessa. Yhtiö myös tarkentaa ne ehdot, jotka tapaukseen soveltuvat.

Lisävastineessaan yhtiö viittaa vielä löytämäänsä A:n vahinkoilmoitukseen, jonka mukaan A oli havahtunut veden lorinaan koneen ollessa päällä ja jo silloin vesi oli päässyt vuotamaan koneen alle. A:n kertomuksen mukaan huoltomies vie rikkonaisen koneen mukanaan. Vahinkoilmoituksesta ei ilmene, että A olisi tuottamuksellaan vaikuttanut vahingon aiheutumiseen. Muilta osin vakuutusyhtiön näkemys vahingon kulusta perustuu muun muassa kosteuskartoitusraporttiin 25.11.2021. Yhtiö katsoo edelleen, ettei A:n voida katsoa olevan vastuussa aiheutuneesta vuotovahingosta.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutetulle mahdollisuuden antaa lausuma asiassa. Vakuutettu ei antanut asiassa lausumaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, onko vuokralainen A velvollinen korvaamaan vuokranantajalleen VA Oy:lle vesivahingon korjauskulut. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 1 momentin mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 2 momentin mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 400.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ehtojen kohdan 400.4.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahin­gon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Vakuutukseen sisältyy kuitenkin korvausvelvollisuus, joka vakuutetulle aiheutuu hänen ja hänen perheensä asuntona käytetyn tai matkalla majoitustilana käyttämänsä osake- tai vuokrahuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta. Tämä ei kuitenkaan koske omakotitaloa tai muuta vastaavaa asumiseen käytettyä kiinteistöä.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoja omaisuudelle, jos­ta vakuutettu osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajana on asunto-osakeyhtiölain (1599/09) mukaan kunnossapitovastuussa eikä vahinkoa, joka johtuu huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta, naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, likaantumisesta tai vastaavasta pelkästään huoneiston sisäpintoja kohdanneesta tapahtumasta.

Ehtojen kohdan 400.4.2.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
- kosteudesta
- sadevedestä
- sulamisvedestä tai
- tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttyvän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ha nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.

Asian arviointi

Vahingon korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Pelkästään se, että vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että vakuutettu olisi vahingosta korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski. Korvausvastuu edellyttää tuottamuksellisen teon tai laiminlyönnin lisäksi syy-yhteyttä teon tai laiminlyönnin ja aiheutuneen vahingon välillä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että myös vuokralaisen vastuu vuokranantajaa kohtaan edellyttää tuottamusta. Lain vuokralaiselle asettama velvoite huoneiston huolelliseen hoitamiseen ei siten merkitse sitä, että pelkkä jonkin vahingon aiheutuminen vuokra-aikana perustaisi automaattisesti vahingonkorvausvastuun tästä vahingosta. Näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä kuuluu korvausta vaativalle taholle.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vuokralaisena ollut vakuutettu A oli 20.11.2021 havainnut astianpesukoneen vuotavan sen ollessa päällä. A oli havahtunut lorinan ääneen ja huomannut, että astianpesukoneen luukun alaosasta tulvi vettä lattialle. Vesi ehti leviämään lattialta tiskialtaan alle, josta se imeytyi kaapin seinämään. Vahinkoilmoituksen mukaan astianpesukone ”lähti huoltoyhtiön mukaan” ja A osti uuden koneen tilalle. A oli ilmoittanut koneen ostovuodeksi 2018 ja kone oli asennuttu asuntoon 2019. Vahinkoilmoitus on tehty 17.6.2022, eli sen jälkeen, kun VA Oy on kohdistanut A:lle korvausvaatimuksen vesivahingon kustannuksista. 20.11.2021 päivätyn huoltoyhtiön laatiman vikailmoituksen mukaan A:n huoneistossa astianpesukone vuotaa lattialle ja huoltoyhtiö oli soittanut asiakkaalle, joka oli kertonut laittaneensa koneen hanan kiinni, mikä oli lopettanut vedentulon, mutta lattialle oli jo ehtinyt kertyä paljon vettä. 25.11.2021 kosteusvauriokartoitusraportin mukaan astianpesukoneen vuoto oli kastellut keittiön lattiaa noin kolmen neliömetrin alueelta. Raportissa toistetaan A:n kertoma vuotokohdasta ja todetaan, että A on kertonut irrottaneensa koneen ja poistaneensa sen asunnosta. Raportin mukaan pintakosteudenosoittimella ei havaittu normaalista poikkeavia pintakosteusarvoja eikä ulkoseinän ja lattian välisestä raosta tehdyissä mittauksissa mitattu normaalista poikkeavia rakennekosteuksia. Astianpesukonesyvennyksen kalustelevyssä sekä allaskaapin rungossa havaittiin kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä.

Selvityksen mukaan A on ollut asunnossa paikalla koneen ollessa päällä. Hän oli sulkenut vuodon havaittuaan koneen vesihanan ja ilmoittanut vuodosta välittömästi huoltoyhtiöön. Ottaen huomioon sen seikan, että A on sulkenut koneen hanan ja irrottanut koneen, niin pitää lautakunta erittäin todennäköisenä sitä, että A on myös sammuttanut virran koneesta. Lautakunnan näkemyksen mukaan koneen siirtämistä pois sen syvennyksestä voidaan niin ikään pitää huolellisena toimintana, koska tällöin asiassa on saatu parempi selvyys siitä, onko vuoto kastellut myös lattiatilaa koneen alapuolelta. Käytettävissä olevasta selvityksestä ei myöskään ilmene, että A olisi laiminlyönyt lattialle päässeen veden kuivaamisen ennen kosteuskartoituksen tekemistä ja varsinaisten korjaustoimien aloittamista. Lautakunta toteaa, ettei A:lla voida katsoa olleen mitään velvollisuutta säilyttää konetta sen rikkoutumisen jälkeen etenkin, kun A on kertonut hankkineensa nopeasti uuden koneen rikkoutuneen tilalle.

Edellä todetuin perustein ja annettua selvitystä kokonaisuutena arvioiden vakuutettu A on menetellyt huolellisen vuokralaisen tavoin, eikä hän ole toiminnallaan aiheuttanut syntynyttä vahinkoa. Näin ollen, koska A:n ei voida katsoa olevan vahingonkorvausvastuussa vahingosta, ei myöskään vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa jää näyttämättä vuokralaisen huolimattomuus. Näin ollen vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Hanén

Jäsenet

Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta