Haku

FINE-052741

Tulosta

Asianumero: FINE-052741 (2023)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.02.2023

Matkapuhelimen menettäminen. Varkaus. Oliko kyseessä korvattava vakuutustapahtuma?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan matkapuhelin oli varastettu 6.8.2022 ulkomaan matkalla. Varkaus tapahtui ravintolassa. Asiakas oli nähnyt laitteen viimeksi klo 0.30 ja klo 1.00 hän oli huomannut, ettei laitetta enää ole. Korvausta haettiin matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on hylännyt asiakkaan korvausvaatimuksen. Päätöksessään 5.9.2022 se viittaa asiakkaan kertomuksiin, joiden mukaan puhelin varastettiin ravintolassa olon aikana seurustellessa ja korttia pelatessa. Puhelin oli tallessa asiakkaan housujen kiinni olevassa vetoketjullisessa taskussa vielä klo 0.30 ja sen puuttuminen huomattiin ravintolassa puolta tuntia myöhemmin. Itse varkautta ei huomattu, eikä ravintolassa tapahtunut mitään erityistä tilannetta, jossa puhelin olisi menetetty. Puhelimen katoamisesta tehtiin rikosilmoitus paikalliselle poliisille. Asiakkaan lisäselvityksen mukaan taskun vetoketju on lähtökohtaisesti aina kiinni, kun puhelin on taskussa. Tässä tapauksessa asiakas ei kuitenkaan osannut varmuudella sanoa, mikä tilanne oli ollut kyseisellä hetkellä.

Vakuutusyhtiö toteaa korvauspäätöksessään 5.9.2022, ettei vahinkoilmoituksesta käy ilmi mitään äkillistä, normaalista poikkeavaa tapahtumaa, josta puhelimen menettäminen olisi voinut johtua. Pelkkä olettamus puhelimen anastamisesta ei tällaisessa tilanteessa riitä näytöksi siitä, että vahinko olisi aiheutunut varkaudesta tai muusta äkillisestä, ennalta arvaamattomasta syystä.

Vakuutusyhtiö teki asiassa uuden kielteisen korvauspäätöksen 14.9.2022 asiakkaan ystävän antaman lisäselvityksen johdosta. Tuon selvityksen mukaan puhelinta käytettiin illan aikana melko paljon ja ystävänkin mukaan on mahdollista, että taskun vetoketju olisi unohtunut auki. Päätöksessään yhtiö katsoi, ettei lisäselvityksessä tullut esille sellaista uutta, jonka perusteella aikaisemmin tehtyä korvauspäätöstä olisi voitu muuttaa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan asiakas vaatii korvausta puhelimen varkausvahingosta 1 050 euroa perustellen vaatimustaan sillä, että puhelin on häneltä varastettu. Asiakkaan mukaan poliisi ei suostunut tekemään rikosilmoitusta varkaudesta, koska hänellä ei ollut kuvaa puhelimen varastaneesta henkilöstä.

Vakuutusyhtiön mukaan tapauksessa jää luotettavasti näyttämättä toteen, että kyseessä on vakuutuksesta korvattavaksi tarkoitettu varkausvahinko. Varkaus perustuu tässä olettamukseen, kun puhelinta ei etsinnöistä huolimatta löytynyt. Ei ole voitu todentaa mitään tapahtumaa, jossa joku ulkopuolinen olisi puhelimen housun taskusta anastanut. Puhelin on saattanut pudota taskusta ja joku on voinut sen sitten löytää. Tällöin kyseessä ei ole ehtojen edellyttämä suoranainen varkaus.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Matkatavaravakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2022 alkaen) kohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Tästä turvasta ei korvata vakuutustapahtumaa, joka näiden vakuutusehtojen mukaan voitaisiin korvata jostakin muusta turvasta.

Kohdan 3.4 (Varkaus ja ilkivaltaturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
- varkaus tai sen yritys
[…]

Kohdan 4 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
[…]
8) omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta
[…]

Ratkaisusuositus

Erimielisyys asiassa koskee sitä, onko kyseessä vakuutusehtojen mukaan korvattava varkausvahinko.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuskorvausta hakevan on osoitettava, että on tapahtunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vahinkotapahtuma. Mikäli vakuutusyhtiö tämän jälkeen haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee vakuutusyhtiön näyttää rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

FINEn vakiintuneessa ratkaisukäytännössä on katsottu, että varkausvahingon tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa avainasemassa on alkuperäinen syy, jonka vuoksi omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Mikäli tämä alkuperäinen syy on katoaminen tai unohtaminen, ei sillä, että omaisuuden myöhemmin löytävä henkilö pitää omaisuuden oikeudettomasti itsellään, ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Ratkaisevaa on, onko osoitettu, että matkapuhelin on alun perinkin joutunut pois asiakkaan hallusta varkauden seurauksena.

FINE kiinnittää asiassa huomiota siihen, että asiakkaan selvityksistä ei suoraan ilmene mitään tiettyä yksittäistä anastustapahtumaa. Asiakirjojen perusteella jää epäselväksi, mistä syystä matkapuhelimen menettäminen on tapahtunut. Pelkkä olettamus anastamisesta ei riitä näytöksi siitä, että vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta varkaustapahtumasta tai muusta äkillisestä, ennalta arvaamattomasta syystä. Asiakas on lisäksi ilmoittanut vakuutusyhtiölle, ettei voi varmuudella sanoa oliko housujen vetoketjullinen tasku kiinni vai ei. Tätä tukee myös hänen ystävänsä antama lisäselvitys ravintolaillan kulusta.

Ottaen huomioon asiassa esitetyn selvityksen matkapuhelin on FINEn käsityksen mukaan voinut joutua pois asiakkaan hallusta muullakin tavalla kuin varkauden seurauksena, esimerkiksi taskusta putoamisen vuoksi. Näin ollen FINE katsoo vahingon syyn jäävän epäselväksi, jolloin edellä näyttötaakasta todettu huomioiden asiassa jää osoittamatta, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava tapahtuma. Näillä perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen
Esittelijä Mustonen

Tulosta