Haku

FINE-052647

Tulosta

Asianumero: FINE-052647 (2023)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 02.01.2023

Lakipykälät: 69

Kaskovakuutus. Näyttötaakka vahinkotapahtumasta. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas huomasi palatessaan matkalta 22.7.2021, ettei ajoneuvolla voinut ajaa. Asiakas oli ollut matkoilla 19.-22.7.2021

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen 13.10.2021 vedoten siihen, ettei asiassa ole osoitettu vahingon aiheutuneen tahallisesta teosta. Vahinkotarkastajan arvion mukaan ajoneuvon vauriot johtuvat todennäköisesti moottoriongelmasta, eivätkä ilkivallasta. Vakuutusyhtiö käsitteli asian uudelleen asiakkaan lähettämien lisätietojen perusteella 08.03.2022 päätöstään muuttamatta. Asiakas valitti saamastaan päätöksestä vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakuelimeen, joka katsoi antamassaan päätöksessä 11.08.2022, ettei ajoneuvon vaurioiden ole näytetty aiheutuneen vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ulkopuolisen toimesta tarkoituksellisesti ja tahallisella teolla. Lisäksi päätöksessä tuotiin esille, ettei kolarointivakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut öljyn puutteellisesta kierrosta ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteelle. Korvauspäätös pysyi kielteisenä.   

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii korvattavaksi korjauksesta ja vaurioista aiheutuneita kustannuksia.

Asiakkaan FINElle antaman selvityksen mukaan vahingon aiheutti se, että hänen vaimonsa veli on käyttänyt ajoneuvoa ja ajanut huonokuntoisilla teillä asiakkaan ollessa Albaniassa muutaman päivän. Ajoneuvo vaurioitui tuolloin pohjasta, ja ongelma alkoi. Asiakas ei itse ollut Italiassa, kun ajoneuvo vahingoittui. Asiakas tarkoittaa huonokuntoisella tiellä päällystämätöntä tietä.

Asiakas huomasi vian, kun käynnisti pysäköitynä olleen ajoneuvon. Hän soitti vakuutusyhtiöön ja hinausauto tuli ja jätti ajoneuvon Autobi - korjaamolle keskellä yötä. Asiakas pohtii, onko korjaamoon oltu yhteydessä vakuutusyhtiöstä ja kuinka pitkään he siellä tutkivat ajoneuvoa. Vakuutusyhtiö vain jätti ajoneuvon Italiaan. Asiakas teki itse kaiken - tutki, korjasi ja ajoi ajoneuvon kotiin.

Lisäksi asiakas kertoo, ettei ajoneuvoa voinut ajaa tai hinata Italiasta Ranskaan, vaan kuljetukseen tarvittiin perävaunua. Kun ajoneuvo oli ensin BMW Autobi -korjaamolla, asiakas pyysi vakuutusyhtiötä ottamaan sinne yhteyttä. Tämä ei kuitenkaan onnistunut ja asiakkaalle sanottiin, että koko moottori pitää vaihtaa. Häneltä pyydettiin rahaa. Asiakkaalla ei ollut mahdollisuutta jäädä Italiaan, joten hän jätti ajoneuvon ystävälleen korjattavaksi mahdollisimman halvalla. Vakuutuksesta ei ollut tilanteessa apua, ja asiakas joutui hoitamaan asiat itse.

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset ja viittaa antamiinsa päätöksiin ja muuhun asiakirja-aineistoon. Yhtiö pitää ratkaisuaan vakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen mukaisena.

Kaskovakuutuksen perusteella maksetaan korvauksia vakuutusehtojen ja -sopimuksen mukaan. Vakuutusehdoissa määritellään ne edellytykset, joiden perusteella korvaukseen oikeuttavista vakuutustapahtumista voidaan maksaa korvausta. Esinevakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Suoranainen esinevahinko tarkoittaa sitä, että aiheutuneen vahingon tulee olla suorassa syy-yhteydessä vakuutuksesta korvattavaan tapahtumaan. Vakuutusehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. Vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta, vahingon määrästä ja vaurioiden syy-yhteydestä korvattavaan vahinkotapahtumaan on korvausta hakevalla.

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu on Italiassa ollessaan todennut ajoneuvolle tullessaan, ettei ajoneuvolla voi ajaa. Vakuutettu toimitti vakuutusyhtiöön italialaisen korjaamon laatiman dokumentin, jossa on kyse moottorin vaihtotyöstä (mm. vaihtomoottori, tiivisteet). Ajoneuvo kuljetettiin vakuutetun toimesta Ranskaan, jossa se korjattiin. Ranskalaisen korjaamon antamasta selvityksestä ilmenee, että moottori on hajonnut öljypohjan heikentymisen ja öljyvuodon seurauksena, kun öljyn määrä on ollut liian vähäinen (”vehicule en panne suite a unde degradation du carter d´huile et fuite d´huile problemcasuse manque de lubricatio consequance casse moteur”). Öljypohjan heikentyminen ei viittaa mihinkään vakuutuksessa kuvattuun tapahtumaan.

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. Kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteelle iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Kolarointivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut öljyn, jäähdytysnesteen tai jäähdytysaineen puutteellisesta kierrosta ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteelle taikka hitaasti tai vähitellen kehittyvistä tapahtumista.

Vakuutusyhtiön käytössä ei ole pyynnöstä huolimatta ollut tarkempia ajoneuvon vahinkotarkastustietoja. Asiakas ei ole esittänyt mitään tarkempaa selvitystä, miten vahinko on aiheutunut. Ei ole uskottavaa, että vahinko olisi aiheutunut ilkivaltaisesti, kun vahingon syynä on korjaamolaskun mukaan ollut öljyn puutteellisuus ja ajoneuvossa ei ole kerrottu olleen mitään tahalliseen vahingontekoon viittaavaa ja asiakaskin kertoo vain, että ajoneuvolla ei voinut ajaa. Mikään asiakkaan toimittamassa selvityksessä ei viittaa tahalliseen vahingontekoon taikka kolarointivakuutuksessa tarkoitettuun iskuun, törmäykseen tai muuhun sen kaltaiseen äkilliseen ja ulkopäin ajoneuvoa vahingoittaneeseen syyhyn. Lisäksi kolarointivakuutukseen sisältyvän rajoituksen vuoksi ei kolarointivakuutuksesta korvata vahinkoa, joka aiheutuu öljyn puutteellisesta kierrosta moottorille.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas ei ole näyttänyt ajoneuvonsa vaurioituneen vakuutuksessa kuvatusta syystä vaan kyseessä on ns. tekninen vika, joka ei ole korvattava vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäkirjelmässään asiakkaan ensin ilmoittaneen vakuutusyhtiöön, että joku vahingoitti autoa sen ollessa pysäköitynä. Nyt FINElle antamassaan selvityksessä asiakas kuitenkin kertoo, että hänen vaimonsa veli käytti autoa ja ajoi huonokuntoisilla teillä asiakkaan ollessa Albaniassa muutaman päivän. Asiakas ei edelleenkään kerro, mikä tapahtuma aiheutti vaurion ajoneuvolle. Huonokuntoisilla teillä ajaminen ei oikeuta korvaukseen.

On epäselvää, kuinka vahinko tapahtui. Asiassa ei ole osoitettu, että moottorin vaurioituminen olisi aiheutunut ilkivallasta tai iskusta, törmäyksestä tai vastaavasta ulkoisesta ja äkillisestä tapahtumasta, jonka törmäysvakuutus mahdollisesti korvaisi. Asiakas ei ole osoittanut, että ajoneuvon osat (edes öljypohja) olisivat vaurioituneet korvattavan vahinkotapahtuman seurauksena. Rajoitusehtojen mukaan kolarointivakuutus ei korvaa riittämättömästä öljynkierrosta aiheutuneita vahinkoja.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

69 §Ersättningssökandens skyldighet att lämna utredning
Den som söker ersättning skall till försäkringsgivaren överlämna de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsgivarens ansvar och som skäligen kan krävas av honom med beaktande även av försäkringsgivarens möjligheter att skaffa utredning.

Asiaan sovelletaan tapahtuma-ajankohtana voimassa olleita kaskovakuutusehtoja (voimassa 1.1.2019 alkaen).

Kaskoförsäkringsvillkor, gäller från 1.1.2019.

3.1 Kollisionsförsäkring
Kollisionsförsäkringen ersätter sakskada som direkt orsakats försäkringsobjektet av
1. att fordonet kört av vägen eller vält
2. slag, kollision, fall eller annan liknande uti-från plötsligt verkande orsak som skadat försäkringsobjektet
3. att lastbil plötsligt och oförutsett vält vid lastning eller lossning.

Kollisionsförsäkringen ersätter inte skada som orsakats
1. av bristfällig olje-, kylvätske- eller kylmedels-cirkulation som skadar fordonets
· motor eller dess tilläggsutrustning
· växellåda
· kraftöverföring
· kylsystem eller
· luftkonditioneringsanläggning.

3.6 Skadegörelseförsäkring
Skadegörelseförsäkringen ersätter sakskada på försäkringsobjektet som orsakats av uppsåtlig skadegörelse. Med uppsåtlig skadegörelse avses att skadevållarens uttryckliga syfte varit att skada försäkringsobjektet. Se även allmänna avtalsvillkor punkt 10.1 Ersättningssökandens skyldigheter.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko ajoneuvon vaurioiden osoitettu aiheutuneen joko ilkivaltavakuutuksesta tai kolarointivakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman seurauksena.

Vakuutuksesta korvataan vain ehdoissa korvattaviksi määritellyt vahinkotapahtumat. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Korvausta saadakseen asiakkaan olisi tässä tapauksessa voitava osoittaa, että vauriot ovat todennäköisesti aiheutuneet joko ilkivaltavakuutuksen ehtojen mukaisesta tahallisesta vahingonteosta tai kolarointivakuutuksen ehtojen mukaisesta iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Kolarointivakuutuksen rajoitusehdon mukaan siitä ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut öljyn, jäähdytysnesteen tai jäähdytysaineen puutteellisesta kierrosta ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteelle.

Tässä tapauksessa asiakas on ilmoittanut olleensa toisessa maassa vahingon tapahtuessa, eikä vahinkotapahtuman sattumisesta ole muutoinkaan kerrottu olevan täsmällisiä havaintoja, joten FINE arvioi vahingon todennäköisintä syntytapaa vaurioista saatujen jälkikäteisten tietojen perusteella.

FINElle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella ajoneuvon moottori on rikkoutunut todennäköisesti moottoriöljyn puutteen takia. 11.11.2021 päivätyn korjauslaskun perusteella moottori hajosi, koska öljyn määrä on ollut liian vähäinen, öljypohja heikentynyt ja öljy vuotanut. Myös Autobi Genovan viesti moottorista kuuluvasta koputusäänestä ja öljyn määrästä viittaa moottorivikaan ja mahdolliseen öljyvuotoon. FINE toteaa, ettei moottorin tämän kaltainen rikkoutuminen lähtökohtaisesti viittaa tahalliseen vahingontekoon.

Asiakas on vakuutusyhtiön vastauksen jälkeen antamissaan lausumissa vedonnut siihen, että ajoneuvon pohjaan on kohdistunut isku huonoilla teillä Italiassa ajettaessa. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty konkreettista selvitystä, esimerkiksi valokuvia auton pohjasta tai korjaamon yksilöityä vauriokuvausta, joka osoittaisi ajoneuvon öljypohjan vaurioituneen kolarointivakuutuksen ehdoissa tarkoitetusta iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta ulkoisesta ja äkillisestä tapahtumasta. Lisäksi asiakkaan FINElle kuvaaman vahinkotapahtuman tarkka ajankohta ja tapahtumainkulku ovat jääneet asiakkaan antamassa selvityksessä epäselviksi.

Edellä esitetyn perusteella FINE katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että moottorin vaurioituminen olisi tässä tapauksessa aiheutunut vakuutuksesta korvattavasta ilkivalta- tai kolarointivahingosta. Siinäkin tapauksessa, että öljyvuodon syynä olisi ollut auton pohjaan osuneen iskun aiheuttama vaurio, puutteellisesta öljynkierrosta aiheutunut moottorin rikkoutuminen rajautuisi kaikesta huolimatta rajoitusehtokohdan 3.1 perusteella vakuutusyhtiön korvausvastuun ulkopuolelle. Näillä perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala
Esittelijä Tykkä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia