Haku

FINE-052585

Tulosta

Asianumero: FINE-052585 (2023)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 14.03.2023

Miten vastuu asiakkaan tililtä tehdyistä ja pankin mobiilisovelluksella vahvistetuista tilisiirroista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Verkkourkinta. Maksuvälineen oikeudeton käyttö. Törkeä huolimattomuus. Yksinkertaistettu menettely.

Tapahtumatiedot

Asiakas on saanut 21.7.2022 klo 16.32 tekstiviestin, joka on näyttänyt tulleen pankin puhelinnumerosta ja jossa on lukenut: ”Olemme havainneet epäilyttävää toimintaa tililläsi. Poista tilisi esto osoitteess https://vahvistaa-paasfi.online”. Asiakas on avannut linkin ja syöttänyt verkkopankin käyttäjätunnuksensa, salasanan ja tunnuslukutaulukosta koodin.

Pankki on lähettänyt asiakkaan puhelinnumeroon klo 16:42 pankin mobiilisovelluksen käyttöönottoon vaadittavan tekstiviestin, jossa on todettu seuraavaa:

”Hei! Tällä numerolla ollaan ottamassa käyttöön [pankin mobiilisovellus]-sovellusta. Jos olet ottamassa [pankin mobiilisovelluksen] käyttöön, anna vahvistuskoodi 5552 [pankin mobiilisovelluksessa}. Älä ikinä anna tässä viestissä olevaa koodia toiseen sovellukseen tai verkkosivulle. Jos et ole ottamassa [pankin mobiilisovellusta] käyttöön, ota yhteyttä [pankkiin]. Terveisin [pankki].”

Vahvistuskoodilla on otettu käyttöön klo 16:42 asiakkaan nimiin pankin mobiilisovellus uudella laitteella. Tällä mobiilisovelluksella on hyväksytty klo 17:28–20:06 asiakkaan tililtä seitsemän tilisiirtoa, joiden yhteissumma oli 4.439,99 euroa. 

Asiakkaan pankkitunnukset on suljettu 23.7.2022 klo 13:49 asiakkaan käytyä pankin asiakaspalvelupisteellä.

Asiakkaan valitus

Asiakas on vastineessaan kertonut saaneensa 21.7.2022 pankista tekstiviestin, jossa ilmoitettiin epäilyttävästä toiminnasta asiakkaan tilillä ja pyydettiin poistamaan esto annetusta linkistä. Asiakas ei puhu eikä kirjoita suomea, joten hän on automaattisesti hyväksynyt kaikki pankista tulevat kyselyt ja hän klikkasi linkkiä. Avautuneella sivulla pyydettiin antamaan käyttäjätunnus, salasana ja tunnuslukutaulukosta koodi. Asiakas sai koko ajan lisää kysymyksiä, joihin asiakas vastasi, koska oli väsynyt töistä, sillä hän ei voinut kuvitellakaan, että pankki huijaisi häntä.

Asiakkaan kortti ei toiminut 22.7., joten hän katsoi pankin mobiilisovellusta ja huomasi, että hänen tilinsä oli tyhjennetty. Asiakas ilmoitti 23.7. asiasta poliisille ja pankille.

Asiakas katsoo, että hän ei ole ollut huolimaton. Hän on luottanut rahansa pankkiin ja kielitaidottomuutensa vuoksi ei ymmärtänyt tulleensa huijatuksi. Pankki ei koskaan varoittanut asiakasta tällaisesta. Asiakas on myös ihmeissään, miksei tätä tilannetta tarkastettu häneltä, kun hänen tilillään tapahtui normaalista poikkeavaa käytöstä.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle aiheutuneensa vahinkona 4.439,99 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että pankin lokitietojen mukaan kaikki reklamoidut tapahtumat on vahvistettu pankin mobiilisovelluksella, joka on ladattu laitteeseen iPhone SE 21.7.2022 klo 16:42. Mobiilisovelluksen käyttöönottoon on tarvittu asiakkaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset eli verkkopankin käyttäjätunnus, salasana ja ainakin yksi satunnaisesti valittu tunnuslukutaulukon tunnusluku sekä tekstiviestillä lähetetty vahvistuskoodi.

Rikolliset pystyvät valitettavasti näyttämään viestit samassa viestiketjussa kuin pankin aidot viestit. Tätä pankit eivät pysty estämään ilman yhteistyötä tekstiviestejä tarjoavien teleoperaattoreiden kanssa.

Asiakas on vedonnut siihen, että ei puhu eikä kirjoita suomea. Maksupalvelulain mukaan tiedot ja ilmoitukset on annettava suomeksi tai ruotsiksi, elleivät osapuolet sovi muun kielen käyttämisestä (9 §). Lain mukaan osapuolten välisestä viestinnästä on lisäksi annettava tieto siitä, millä kielellä tai kielillä puitesopimus on tarkoitus tehdä ja mitä kieltä tai kieliä voidaan käyttää sopimussuhteen aikana (13 §). Pankin Digitaalisia palveluja koskevissa ehdoissa todetaan, että asioidessa voi käyttää suomen tai ruotsin kieltä ja että asiakas vastaa tarvitsemansa tulkkauspalvelun hankkimisesta ja sen kustannuksista, jos haluaa käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä.

Asiakkaan palvelut on avattu vuonna 2019 ja hän on käynyt useamman kerran asiakaspalvelupisteellä sekä soittanut muutaman kerran pankin puhelinpalveluun. Asiakkaan tapahtumahistoriassa pankin tiedoissa ei ole mainintoja kieliongelmista tai tulkin käytöstä ennen tätä käsillä olevaa reklamaatiotapausta. Ensimmäinen maininta kieliongelmista on tehty pankille puhelussa 9.8.2022.

Asiakas antoi verkkopankkitunnukset tekstiviestillä saamastaan linkistä avautuvalle sivustolle vastoin digitaalisia palveluja koskevien ehtojen nimenomaista kieltoa. Kohdassa pyydetään huomioimaan erityisesti, ettei asiakas saa käyttää verkkopankkitunnuksia verkkopankkiin kirjautumiseen, tunnistautumiseen tai muun pankkiasian hoitamiseen, jos linkki kirjautumissivulle on lähetetty asiakkaalle sähköpostilla tai muulla sähköisellä tavalla.

Asiakas on antanut myös vahvistuskoodin verkkosivuille, vaikka tekstiviestissä yksiselitteisesti kiellettiin antamasta koodia toiseen sovellukseen tai verkkosivulle. Viimeistään tässä vaiheessa asiakkaan olisi tullut ymmärtää, että kyse on huijauksesta.

Pankki katsoo asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti laittaessaan vahvistuskoodin tekstiviestissä olleen nimenomaisen ohjeen vastaisesti verkkosivuille ja vastaavan täysimääräisesti hänen verkkopankkitunnuksillaan käyttöön otetulla mobiilisovelluksella vahvistetuista oikeudettomista maksutapahtumista.

Selvitykset

Osapuolten välisten kirjelmien lisäksi Pankkilautakunnalle on toimitettu pankin digitaalisten palvelujen ja tunnistusvälineiden yleiset ehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko maksuvälineen oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt lain 53 § 1 momentin ja pankkitunnusehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksuvälineen käyttö ja vastuunjako

Maksupalvelulain 53 §:n (Maksuvälineestä huolehtiminen) 1–2 momentin mukaan:

”Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.”

Lain 62 §:n (Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä) mukaan:

”Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.”

Pankin digitaalisten palvelujen ja tunnistusvälineiden yleisten ehtojen (”pankkitunnusehdot”) kohta, joka koskee asiakkaan vastuuta tunnistusvälineiden oikeudettomasta käytöstä maksuvälineenä vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankkitunnusehtojen Määritelmät-kohdan mukaan:

”Pankin tunnistusvälineitä ovat
· verkkopankkitunnukset, jotka koostuvat antamastamme käyttäjätunnuksesta, valitsemastasi henkilökohtaisesta salasanasta sekä tunnusluvusta, joka ilmenee tunnuslukutaulukosta.
· [Pankin mobiilisovelluksen] tunnistaminen, joka koostuu mobiililaitteeseen ladatusta sovelluksesta, valitsemastasi henkilökohtaisesta tunnusluvusta ja/tai biometrisestä tunnisteesta kuten sormenjäljestä tai kasvonpiirteistä. [Pankin mobiilisovelluksen] tunnistamisen voit ottaa käyttöösi [Pankin mobiilisovelluksessa].”

Pankkitunnusehtojen Tunnistusvälineitä koskevat velvollisuutesi -kohdan Tunnistusvälineiden säilyttäminen -alakohdan mukaan:

Verkkopankkitunnukset ja laitteeseen ladattu [pankin mobiilisovelluksen] tunnistaminen ovat henkilökohtaisia. Niitä ei saa osittainkaan luovuttaa tai antaa tiedoksi sivulliselle henkilölle, vaikka kyseessä olisi perheenjäsen, eikä erilliselle sovellukselle tai palvelulle.

Tällä sopimuksella sitoudut säilyttämään tunnistusvälineitä huolellisesti ja varmistamaan säännöllisesti, että ne ovat tallessa. […]

Huomioi erityisesti seuraavat asiat:
· Et saa missään tilanteessa kertoa verkkopankkitunnuksia tai tekstiviestillä lähettämäämme vahvistuskoodia suullisesti sinulle tulleessa puhelussa, sähköpostissa tai muussa viestissä niitä kysyvälle.
· Et saa käyttää verkkopankkitunnuksia verkkopankkiin kirjautumiseen, tunnistautumiseen tai muun pankkiasian hoitamiseen, jos linkki kirjautumissivulle on lähetetty sinulle sähköpostilla tai muulla sähköisellä tavalla.

Tarkista olosuhteiden vaatimalla tavalla säännöllisesti, että verkkopankkitunnusten osat tai [pankin mobiilisovelluksen] sisältävä laitteesi ovat tallessa.

Muiden ihmisten läsnäollessa suojaa käyttämäsi laite kädelläsi tai kehollasi, kun kirjaudut verkkopankkiin. Näin sivulliset eivät pääse näkemään, kun näppäilet verkkopankkitunnuksen tai [pankin mobiilisovelluksen] tunnusluvun.

Et saa kirjautua verkkopankkiin tai hyväksyä tunnistusvälineilläsi maksuja, jos olet luovuttanut laitteesi etäyhteydellä toisen hallintaan. Et saa käyttää verkkopankkitunnuksia laitteella, jossa on havaittu tai epäillään olevan haittaohjelma.


Sinulla on kuitenkin oikeus tunnistautua tunnistusvälineillämme maksupalvelulain mukaisiin ulkopuolisen palveluntarjoajan maksutoimeksiantopalveluihin tai tilitietopalveluihin.”

Pankkitunnusehtojen Katoamisilmoituksen tekeminen -kohdan mukaan:

Palveluiden asiattoman käytön estämiseksi sinun pitää ilmoittaa meille välittömästi, jos tunnistusvälineet tai niiden osa (verkkopankin salasana, tunnuslukutaulukko, [pankin mobiilisovelluksen] sisältävä laite tai [pankin mobiilisovelluksen] tunnusluku) on kadonnut tai on syytä epäillä sivullisen saattaneen saada ne haltuunsa tai tietoonsa.

Tee katoamisilmoitus ensisijaisesti 24 tuntia vuorokaudessa avoinna olevaan sulkupalveluun: […]”

Käytettävä kieli

Maksupalvelulain 9 §:n (Yleissäännös annettavista tiedoista ja ilmoituksista) 1 momentin mukaan:

”Palveluntarjoajan on annettava tässä laissa tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset maksupalvelun käyttäjälle selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Jolleivät osapuolet sovi muun kielen käyttämisestä, tiedot ja ilmoitukset on annettava suomeksi tai ruotsiksi taikka, jos maksupalvelua tarjotaan muualla kuin Suomessa, kyseisen valtion virallisella kielellä.”

Maksupalvelulain 13 §:n (Viestinnästä annettavat tiedot) mukaan:

”Osapuolten välisestä viestinnästä on annettava seuraavat tiedot:
[…]
3) tieto siitä, millä kielellä tai kielillä puitesopimus on tarkoitus tehdä ja mitä kieltä tai kieliä voidaan käyttää sopimussuhteen aikana;”

Pankkitunnusehtojen Asiointikieli-kohdan mukaan:

”Sopimus tehdään suomeksi tai ruotsiksi. Voit käyttää asioidessasi suomen tai ruotsin kieltä. Jos haluat käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä, vastaat tarvitsemasi tulkkauspalvelun hankkimisesta ja tulkkauspalvelusta aiheutuvista kustannuksista.”

Asian arviointi

Tapahtumienkulku

Pankki on esittänyt tapauksessa teknisen selvityksen tapahtumista ja siitä, mitä tietoja rikollisilla on täytynyt olla, jotta he ovat voineet aktivoida omalle laitteelleen asiakkaan nimissä olevan uuden pankin mobiilisovelluksen, jolla riidanalaiset tapahtumat on vahvistettu. Pankkilautakunnalla ei ole syytä epäillä pankin esittämän selvityksen paikkansa pitävyyttä.

Pankkilautakunta katsoo tapauksessa selvitetyksi ja riidattomaksi, että asiakas on saanut rikollisten pankin nimissä lähetetyn tekstiviestin, jossa on ohjattu asiakasta poistamaan asiakkaan tilille asetettu esto viestissä annetun linkin kautta. Asiakas on avannut linkin ja on kertonut syöttäneensä pankkitunnuksensa avautuneelle pankin sivuilta näyttäville valesivuille.

Rikolliset ovat em. valesivuston kautta tietoonsa saamiaan asiakkaan pankkitunnuksia oikeudetta käyttäen aloittaneet pankin mobiilisovelluksen asentamisen omalle laitteelleen ja pankki on tämän seurauksena lähettänyt asiakkaalle tekstiviestitse mobiilisovelluksensa aktivointikoodin klo 16:42.

Asiakas on kertonut, että koska hän ei puhu tai kirjoita suomea, hän on automaattisesti hyväksynyt kaikki pankista tulevat kyselyt ja vastannut sivustolla esitettyihin kysymyksiin. Asiakas ei ole myöntänyt tai kiistänyt syöttäneensä sivustolle tekstiviestitse pankista saamansa aktivointikoodia.

Pankkilautakunta katsoo saadun selvityksen perusteella, että myös em. tekstiviestissä olleen vahvistuskoodin on täytynyt päätyä rikollisten tietoon ja ettei asiassa saadun selvityksen perusteella ole muuta mahdollisuutta kuin että tämä on tapahtunut siten, että asiakas on laittanut tekstiviestitse saamansa koodin em. valesivuilla sitä varten varattuun sarakkeeseen. Vahvistuskoodin saatuaan rikolliset ovat voineet aktivoida käyttöönsä asiakkaan nimissä olevan pankin mobiilisovelluksen omalle laitteelleen ja vahvistaa sovelluksella tilisiirrot klo 17:28–20:06.

Asiakkaan pankkitunnukset on suljettu kaksi päivää myöhemmin klo 13:49 asiakkaan käytyä pankin toimipisteessä.

Asiakkaan menettelyn arviointi

Pankkitunnusehdoissa nimenomaisesti kielletään verkkopankkitunnusten käyttäminen verkkopankkiin kirjautumiseen, tunnistautumiseen tai muun pankkiasian hoitamiseen, jos linkki kirjautumissivulle on lähetetty sähköpostilla tai muulla sähköisellä tavalla.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on laiminlyönyt pankkitunnusehtojen mukaisia velvollisuuksiaan käyttäessään pankkitunnuksiaan tekstiviestissä olleen linkin kautta avautuneilla sivuilla.

Pankkilautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että asiakkaan puhelimessa rikollisten lähettämä tekstiviesti näyttää lähettäjätiedon mukaan tulleen pankilta. Edelleen lautakunta katsoo, ettei asiakkaan voida edellyttää ymmärtäneen myöskään tekstiviestin muotoilun ja sisällön taikka viestissä olleen linkin domainin/verkkotunnuksen perusteella, ettei tekstiviesti ollut pankin lähettämä. Lautakunta katsoo myös, ettei asiakkaalla voida asiassa saadun selvityksen perusteella katsoa olleen muutakaan syytä epäillä yhteydenoton asianmukaisuutta.

Pankkilautakunta kiinnittää tässä huomiota siihen, että nykyään moninaiset toimijat lähetyspalveluista terveydenhuollon palveluihin ja päivittäistavarakaupan toimijoihin – ml. pankin kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluvat toimijat – lähettävät asiakkailleen asiointia koskevia ja verkkotunnuksiltaan hyvinkin erilaisia linkkejä sisältäviä tekstiviestejä, mikä on tehnyt tämänkaltaisista yhteydenotoista arkipäiväisiä ja on osaltaan voinut vaikuttanut siihen, ettei huolellinenkaan pankin asiakas osaa kyseenalaistaa pankin nimissä tulevan tekstiviestin ja viestissä olevan linkin asianmukaisuutta.

Siitä, miltä tekstiviestissä olleesta linkistä avautuneet verkkosivut ovat näyttäneet, ei ole annettu selvitystä. Asiakas on kuitenkin verkkosivujen näkymän perusteella luullut asioivansa pankin kanssa ja on tässä tarkoituksessa käyttänyt pankkitunnuksiaan. Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan laiminlyöntien pankkitunnusehtojen noudattamisen suhteen osoita edellä mainituilta osin lievää suurempaa huolimattomuutta.

Pankkilautakunta katsoo kuitenkin, että saadessaan tavanomaisesta verkkopankkiasioinnista tai tunnistautumistilanteesta poikkeavalla tavalla pankin mobiilisovelluksen aktivointikoodin sisältäneen tekstiviestin huolellisesti toimivan maksuvälineen haltijan tulisi – erityisesti viestin sisältö huomioiden – ymmärtää kyseenalaistaa saamansa yhteydenoton asianmukaisuus ja tarkoitus, ja jättää saamansa koodi syöttämättä verkkosivuille. Mikäli asiakas olisi tuossa vaiheessa esimerkiksi ottanut itse yhteyttä pankkiinsa tiedustellakseen menettelyn asianmukaisuutta, olisi tapauksessa asiakkaan pankkitunnusten oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta voitu välttyä.

Asiakas on vedonnut puutteelliseen kielitaitoonsa. Maksupalvelulain mukaan Suomessa tarjottavan maksupalvelun osalta ilmoitukset on annettava suomeksi tai ruotsiksi, elleivät osapuolet sovi muun kielen käyttämisestä. Asiakkaan hyväksymien ehtojen mukaan asiakas voi käyttää asioidessaan suomen tai ruotsin kieltä. Edelleen ehtojen mukaan asiakas vastaa tarvitsemansa tulkkauspalvelun hankkimisesta ja tulkkauspalvelusta aiheutuvista kustannuksista, jos hän haluaa käyttää muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä.

Asiassa ei ole esitetty, että asiakas olisi ennen maksuvälineen oikeudetonta käyttöä ilmoittanut pankille, ettei hän ymmärrä suomen tai ruotsin kieltä. Asiakas on kertonut, että hän on automaattisesti hyväksynyt kaikki pankista tulevat kyselyt.

Pankkilautakunta katsoo, että pankin asiakkaalle lähettämässä em. tekstiviestissä kerrotaan asianmukaisesti, mihin viestissä ollut vahvistuskoodi tulee syöttää, ja kehotetaan ottamaan yhteyttä pankkiin, jos epäilee tunnusten väärinkäyttöä.

Pankkilautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut huolelliselta pankkitunnustenhaltijalta edellytettäviin perusvaatimuksiin kuuluvan sen, että pankkitunnuksia käyttäessään hän lukee ja huomioi omassa toiminnassaan asiointinsa yhteydessä pankiltaan saamansa viestit. Edelleen lautakunta katsoo, että pankin vastuulla puolestaan on, että pankin asiakkaalle lähettämät viestit ovat sisällöltään ymmärrettäviä siten, ettei esimerkiksi huolelliselle pankkitunnustenhaltijalle pitäisi jäädä epäselväksi, missä tarkoituksessa pankin viestissä ollutta koodia käytetään. Mikäli asiakas ei kuitenkaan ymmärrä asiakkaan ja pankin välillä sovittua asiointikieltä, on lautakunnan näkemyksen mukaan huolellisen asiakkaan vastuulla, että hän varmistuu siitä, mitä pankki hänelle pankkitunnusten käyttämistä edellyttävän asioinnin yhteydessä viestii. Viime kädessä, mikäli asiakas ei kielimuurin vuoksi ymmärrä tai voi olla varma, mihin esimerkiksi pankin tekstiviestitse toimittama koodi on tarkoitettu, olisi hänen lautakunnan näkemyksen mukaan huolellisesti toimiessaan keskeytettävä asiointinsa ja olla esimerkiksi yhteydessä pankkiinsa varmistuakseen menettelyn tarkoituksesta ja asianmukaisuudesta.

Edellä todettuun viitaten lautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tässä tapauksessa vetoamastaan kielimuurista huolimatta ja myös kielimuurin takia tullut ymmärtää keskeyttää asiointinsa, koska hän ei ole voinut varmistua pankilta tekstiviestitse saamansa koodin käyttötarkoituksesta.

Pankkilautakunta on antanut 31.1.2023 tapahtumatiedoiltaan vastaavanlaisessa tapauksessa FINE-051121 ratkaisun, jossa lautakunta ei suosittanut hyvitystä. Vastaavalla tavalla kuin em. tapauksessa Pankkilautakunta katsoo myös tässä tapauksessa, että asiassa saadun selvityksen perusteella ja erityisesti pankin lähettämän pankin mobiilisovelluksen käyttöönoton edellyttämän vahvistuskoodin sisältäneen tekstiviestin sisältö huomioiden asiakkaan menettely osoittaa hänen suhtautuvan selvästi piittaamattomasti myös maksuvälineenä käytettävien pankkitunnustensa hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin sekä poikkeavan selvästi ja olennaisesti siitä, mitä pankkitunnustenhaltijan huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettu törkeää huolimattomuutta ja asiakkaan siten vastaavan täysimääräisesti pankkitunnustensa oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa.

Lopputulos

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Tämän päätöksen antoi puheenjohtaja Sillanpää sihteerin esittelystä

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää                                     
Sihteeri Heino

Tulosta