Haku

FINE-052560

Tulosta

Asianumero: FINE-052560 (2023)

Vakuutuslaji: Lainaturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.02.2023

Lakipykälät: 13, 23, 45

Vakuutussopimuksen voimassaolo ja päättyminen. Lainan takaisinmaksun jälkeiseltä ajalta veloitetut vakuutusmaksut. Vakuutusyhtiön asiamiehenä toimineen pankin menettely. Vakuutusehtojen tulkinta. Tuliko vakuutusmaksut lainan takaisinmaksun jälkeiseltä ajalta palauttaa?

Tapahtumatiedot

A sopi 16.11.2016 vakuutusyhtiön kanssa lainaturvavakuutuksesta, joka sisälsi turvat työttömyyden ja ohimenevän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutusehtoihin sisältyi määräys, jonka mukaan takaisinmaksuturvasta maksettavat korvaukset tulee käyttää vakuutetun [pankin] kanssa tekemän luottosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

A maksoi 4.6.2020 kokonaan luoton, johon lainaturvavakuutus liittyi. A otti 8.4.2022 yhteyttä uuteen asuntolainapankkiin ja tiedusteli, miksi häneltä veloitetaan kolmen eri lainaturvavakuutuksen maksuja. Pankki ohjasi A:n olemaan yhteydessä vakuutusyhtiöön. A otti yhteyttä vakuutusyhtiöön 8.8.2022, jolloin vakuutus irtisanottiin. Vakuutusyhtiö palautti A:lle ne vakuutusmaksut, jotka kohdistuivat vakuutuksen päättymishetken 8.8.2022 jälkeiseen aikaan.

Asiakkaan valitus

A pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A vaatii, että lainaturvavakuutuksen maksut palautetaan luoton takaisinmaksusta alkaen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimukset.

Yhtiö toteaa, että A on ottanut 16.11.2016 vakuutusyhtiön asiamiehenä toimivasta pankista lainaturvavakuutuksen työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle. A on vuonna 2020 siirtynyt toisen pankin asiakkaaksi, jolloin vakuutus on jäänyt voimaan ja uusi e-laskusopimus on tehty uuteen verkkopankkiin. Pankin vaihdon yhteydessä ei ole sovittu vakuutuksen irtisanomisesta, eikä A:lta ole saatu tässä yhteydessä valtuutusta. A on ollut yhteydessä uuteen pankkiinsa 8.4.2022 ja ihmetellyt saamiaan vakuutusmaksuja, jolloin pankista on kehotettu A:ta olemaan yhteydessä vakuutusyhtiöön. A on ollut yhteydessä yhtiöön vasta 8.8.2022.

Asiassa ei ole käynyt ilmi, mistä syystä valtuutus irtisanomisesta on kesäkuussa 2020 jäänyt tekemättä, eli onko A halunnut pitää vakuutuksen voimassa esimerkiksi sen sisältämän työttömyys- tai työkyvyttömyysturvan vuoksi. Koska A ei ole reagoinut maksujen jatkumiseen tai muuhun saamaansa dokumentaatioon, kuten vuosi-ilmoituksiin, on tehty uusi e-laskusopimus uuteen verkkopankkiin ja A on maksanut vakuutusmaksut, yhtiö katsoo, että A on ymmärtänyt vakuutuksen olevan voimassa ja hyväksynyt siten myös vakuutusturvan voimaan jäämisen.

Vakuutuksen voi jättää voimaan vielä lainan takaisinmaksun jälkeen. Vakuutuskorvausten määrä on sidottu alkuperäiseen luottoon, mutta korvausten saamisen edellytyksenä ei ole, että luotto olisi voimassa. Vakuutusturva on aina voimassa alkuperäisen maksusuunnitelman sisältöisenä riippumatta lainan poismaksusta. A on siten ollut turvattuna alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisin vakuutusmäärin, eikä lainan poismaksu ole vähentänyt vakuutusturvaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutussopimus ollut voimassa sen jälkeen, kun sopimukseen liittynyt luotto maksettiin pankille kokonaisuudessaan 4.6.2020, sekä vakuutusyhtiön oikeudesta vakuutusmaksuun 4.6.2020 lukien.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 45 §:n 1 momentin mukaan, jos vahinkovakuutus tai sellainen henkilövakuutus, jossa vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta saada 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua takaisinostoarvoa, päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa, jollei 23 §:n 1 momentista tai 24 §:n 1 momentista muuta johdu. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta on palautettava vakuutuksenottajalle. Vakuutusehdoissa on määrättävä, miten palautettava vakuutusmaksu lasketaan. Eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan kuitenkin määrätä, ettei maksua palauteta.

Lainaturvavakuutuksen ehtojen (voimassa 21.9.2016 alkaen) kohdan ”Vakuutuksen tarkoitus” mukaan [lainaturvavakuutus] antaa turvaa tapaturmaisen pysyvän haitan, kuoleman, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai vakavan sairauden varalta sellaiselle henkilölle, joka on tehnyt luottosopimuksen [pankin] kanssa. Takaisinmaksuturvasta maksettavat korvaukset tulee käyttää vakuutetun [pankin] kanssa tekemän luottosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Ehtojen kohdan 3.3 (Vakuutuksen päättyminen) mukaan vakuutus päättyy molempien vakuutettujen osalta varhaisimpana seuraavista ajankohdista:

3.3.1 kun vakuutuksen alkamisesta on kulunut 30 vuotta tai kun vanhempi vakuutetuista täyttää 65 vuotta, tai

3.3.2 kun vakuutus vakuutussopimuksen mukaan päättyy; tai

3.3.3 kun koko luottosopimuksen mukainen velka on maksettu [pankille] ja pankki on siitä ilmoittanut [vakuutusyhtiölle]; tai

3.3.4 kun oikeus tapaturmaisen pysyvän haitan, kuolemantapaus- tai täyteen vakavan sairauden korvaukseen syntyy; tai

3.3.5 kun luottosopimus irtisanotaan sen vuoksi, että vakuutettu on laiminlyönyt luottosopimuksen mukaiset velvollisuutensa, ja luotto on irtisanomisen jälkeen erääntynyt, tai kun luotto on erääntynyt velallisen tai jonkun heistä alkaneen konkurssin johdosta; tai

3.3.6 kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti; tai

3.3.7 irtisanomisajan jälkeen, kun vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen kohdan 22.2 mukaisesti.

Vakuutusehtojen kohdan 6 (Turva työkyvyttömyyden varalta) alakohdan 6.4 (Korvausmäärä ja sen maksaminen) mukaan (…) korvausta maksetaan varhaisimpaan seuraavista ajankohdista: (…)

6.4.3 vakuutus päättyy muusta näissä ehdoissa (ks. kohta 3.3) määritellystä syystä.

Vakuutusehtojen kohdan 7 (Turva työttömyyden varalta) alakohdan 7.4 (Korvausmäärä ja sen maksaminen) mukaan (…) korvausta maksetaan varhaisimpaan seuraavista ajankohdista: (…)

7.4.5 vakuutus päättyy muusta näissä ehdoissa (ks. kohta 3.3) määritellystä syystä.

Vakuutusehtojen kohdan 12.3 (Vakuutusmaksun palautus) mukaan (…) jos vakuutuksenottaja on ennenaikaisesti maksanut luottosopimuksen mukaisen velkansa [pankille] ja pankki on siitä ilmoittanut [vakuutusyhtiölle], päättävät vakuutusyhtiöt tämän vakuutuksen ja palauttavat vakuutuksenottajalle osan maksetuista vakuutusmaksuista.

Vakuutusehtojen kohdan 12.4 (Palautettavan vakuutusmaksun laskenta) mukaan palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen vakuutusmaksukauteen. Palautuksesta vähennetään 17 € vakuutuksen hoito- ja käsittelykuluina, kuitenkin niin, ettei vähennys koskaan ylitä 10 % vakuutuksen vuosimaksuista. Palautusta ei makseta, jos se on vähemmän kuin 8 €.

Vakuutuksen vuosi-ilmoitusten 20.10.2020 ja 20.10.2021 mukaan vakuutus päättyy vakuutusehdoissa kohdissa 3.3, 12.2 ja 13.5 mainituissa tapauksissa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että lainaturvavakuutuksen tarkoituksena on kattaa lainanmaksuvelvoitteita vakuutussopimuksessa määriteltyjen henkilöriskien täyttyessä.  Vakuutusehtoihin sisältyy määräys siitä, että maksettavat korvaukset tulee käyttää vakuutetun pankin kanssa tekemän luottosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Vakuutusehtojen kohdan 2.2 mukaan vakuutus päättyy, kun koko luottosopimuksen mukainen velka on maksettu pankille ja pankki on siitä ilmoittanut vakuutusyhtiölle. Ehtokohdasta ei ilmene, että vakuutuksenottajalla olisi oikeus tällaisissa tilanteissa jatkaa vakuutusta, vaan päättyminen on sidottu velan maksamiseen ja pankin vakuutusyhtiölle siitä tekemään ilmoitukseen. Edellä todettu ei estä vakuutussopimuksen osapuolia erikseen sopimasta luottosopimuksen mukaisen velan maksamisen jälkeen siitä, että vakuutussopimus tai jotkin sen osat pidetään voimassa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä siitä, että tällaista olisi A:n ja vakuutusyhtiön välillä sovittu.

Vakuutusehtojen vakuutusmaksun palautusta koskevan kohdan 12.3 mukaan, jos vakuutuksenottaja on ennenaikaisesti maksanut luottosopimuksen mukaisen velkansa pankille, vakuutusyhtiö päättää vakuutuksen ja palauttaa vakuutuksenottajalle osan maksetuista vakuutusmaksuista. Vaikka ehtokohdan 3.3.3 perusteella vakuutuksen päättymisen edellytyksenä on pankin vakuutusyhtiölle tekemä ilmoitus luottosopimuksen mukaisen velan maksamisesta pankille, tulee asiassa huomioida, että ilmoitusvelvollisuus on vakuutusyhtiön laatimissa vakioehdoissa osoitettu vakuutusyhtiön asiamiehenä toimineelle pankille. Asiamies on vakuutuksen myydessään toiminut vakuutuksenantajan lukuun ja vastuulla. Asiamiehelle on vakuutusehdoissa määritelty tehtävä ilmoittaa vakuutusyhtiölle luottosopimuksessa mainitun velan maksamisesta. Tällaisessa tilanteessa vakuutuksenottajan vahingoksi ei jää se, että asiamiehenä toimiva pankki ei ilmoita velan maksamisesta vakuutusyhtiölle. Vakuutuslautakunta viittaa näiltä osin myös aiempaan käytäntöönsä (FINE-000995, 20.6.2017).

Vakuutussopimus on päättynyt 4.6.2020. Vakuutusyhtiön tulee maksaa A:lle palautusta vakuutusmaksuista tämän mukaisesti. A ei ole menettänyt oikeuttaan saada lain ja sopimusehtojen mukaista maksunpalautusta sillä perusteella, ettei hän ole ryhtynyt toimiin vakuutusyhtiön lähettämien vuositiedotteiden takia.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö palauttaa A:lle vakuutusmaksut 4.6.2020 lukien.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Luukkonen                                      
Sihteeri Laine

Jäsenet

Kummoinen
Niklander
Rahijärvi
Sibakov

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia