Haku

FINE-052508

Tulosta

Asianumero: FINE-052508 (2023)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.01.2023

Ehtojen tulkinta. Riidan syntyminen. Vakuutussopimuksen tulkintaa koskeva asia. Vakuutusyhtiön uudelleenkäsittelyn jälkeen päättynyt asia. Sovinto vai vaatimuksista luopuminen. Kulujen tarpeellisuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu As Oy X (jälj. As Oy) oli hakenut laajasta kiinteistövakuutuksestaan korvausta As Oy:ssä sijainneessa asunnossa B 27 havaitusta kosteusvahingosta. Kiinteistövakuutusyhtiö oli antanut 25.6.2020 korvauspäätöksen, jonka mukaan kysymyksessä ei ole kiinteistövakuutuksesta korvattava vahinko muun muassa sillä perusteella, ettei asiassa ole esitetty mitään sellaista vakuutusehdoissa tarkoitettua äkillistä ja ennalta-arvaamatonta vahinkotapahtumaa, jonka seurauksena korvattava vahinko olisi aiheutunut.

As Oy on hakenut oikeusturvaetua 17.2.2021 kiinteistövakuutuksen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta asiaan, joka koski edellä mainittua As Oy:n asunnon B 27 kosteusvaurion korvaamisesta saatua kielteistä korvauspäätöstä. Vakuutusyhtiö antoi oikeusturva-asiassa 16.4.2021 korvauspäätöksen, jonka mukaan As Oy:lle myönnettiin oikeusturvaetu kosteusvahingon korjauskuluja koskevaan riita-asiaan.

Vakuutusyhtiölle on kosteusvahinkoa koskevassa asiassa toimitettu 16.2.2021 päivätty vaatimus kosteusvaurioita koskevan asian uudelleenkäsittelystä. Vakuutusyhtiö käsitteli asian uudelleen ja ilmoitti 8.6.2021 korvaavansa kosteusvahingon.

Asian ratkettua vakuutusyhtiön uudelleenkäsittelyn jälkeen As Oy toimitti asiamiehensä laskun vakuutusyhtiöön oikeusturvavakuutuksesta suoritettavaa korvausta varten. As Oy katsoi asian päättyneen sovintoon, kun vakuutusyhtiö oli ilmoittanut korvaavansa vahingon. Laskun toimittamisen jälkeen vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se totesi, ettei As Oy:n asianajokuluja voida korvata oikeusturvavakuutuksesta, koska asiassa ei ole saatavissa käräjäoikeuden päätöstä eikä sovintosopimusta, vaan asia on päättynyt vakuutusyhtiön 8.6.2021 laatimaan korvauspäätökseen asiassa. Näin ollen yhtiö katsoo As Oy:n luopuneen tämän jälkeen vaatimuksistaan. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa vielä tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.
Asiaa käsiteltiin vielä uudelleen As Oy:n muutoksenhaun johdosta, mutta vakuutusyhtiö katsoi, ettei perusteita korvauspäätöksen muuttamiselle ole käsillä.

Asiakkaan valitus

As Oy oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan As Oy toistaa asian tapahtumatiedot sekä käsittelyn kulun vakuutusyhtiössä. As Oy katsoo valituksessaan, että asiassa on syntynyt vakuutusehtojen tarkoittama riita 25.6.2020, kun vakuutusyhtiö antoi asiassa ensimmäisen epäävän päätöksen esinevahingossa. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö on myös myöntänyt riitaan oikeusturvaedun eikä se ole päätöksessään esittänyt eriävää mielipidettä riidan syntyajankohdasta. Näin ollen asiamieskuluja tulee korvata 25.6.2020 jälkeen eikä vasta itseoikaistuin päätöksen jälkeen. As Oy katsoo, että asiassa on syntynyt vakuutusehtojen tarkoittama sovinto, kun vakuutusyhtiö on muuttanut epäyspäätöksensä myönteiseksi riidan kohteena olleessa esinevahinkoasiassa. As Oy huomauttaa myös, ettei vakuutusehdoissa edellytetä sovintosopimusta, vaan sovintona on pidettävä sitä, jos toinen osapuoli myöntyy toisen osapuolen esittämiin vaatimuksiin. As Oy ei ole näkemyksensä mukaan myöskään missään vaiheessa luopunut vaatimuksistaan, vaan asia on päättynyt sen esittämien vaatimusten hyväksymiseen vastapuolen toimesta.

Edellä todetuin perustein As Oy vaatii edelleen asianajokulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen toimittamassaan lisäkirjelmässä As Oy huomauttaa vielä, että jo ensimmäinen epäyspäätös on ollut valituskelpoinen päätös, jonka johdosta vakuutettu olisi voinut nostaa kanteen käräjäoikeudessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa asiassa antamiinsa korvauspäätöksiin ja tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja toteaa, että asiassa on kysymys oikeudenkäynnin ulkopuolella käytetystä lakimiesavusta aiheutuneiden kustannusten korvattavuudesta. Lakimiesapu on saatujen selvitysten mukaan kohdistunut kiinteistövakuutuksesta annetun korvauspäätöksen uudelleenkäsittelypyyntöön sekä vakuutetun velvollisuuksien täyttämiseen kiinteistövakuutusasiassa. Velvollisuuksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vakuutuksenottajan velvollisuutta esittää näyttöä siitä, että kyseessä on ollut kiinteistövakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla yllättävä ja ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma.

Vastineessa todetaan myös, että 16.4.2021 oikeusturvapäätöksellä on myönnetty As Oy:lle oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukainen oikeusturvaetu. Ehtojen mukaan korvaus suoritetaan välttämättömistä ja kohtuullisista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista ja korvaus suoritetaan tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen. Päätöksen mukaan ennen sovintosopimuksen tekemistä vakuutuksenottajan tulee olla yhteydessä vakuutusyhtiöön vakuutuskorvauksen varmistamiseksi. Yhtiön näkemyksen mukaan lakimiehen toimet eivät ole liittyneet oikeudenkäyntiasian hoitamiseen, vaan toimet ovat kohdistuneet vesivahinkoasian uudelleenkäsittelyyn ja vakuutuksenottajalta vaaditun näyttövelvollisuuden täyttämiseen. Kun vakuutusyhtiö on sittemmin uusien selvitysten valossa antanut uuden korvauspäätöksen kiinteistövakuutusasiassa, on asia jäänyt sillensä eikä lakimieskuluista ole suoritettu korvausta. Yhtiö toteaa, että itseoikaisussa on kyse menettelystä, jossa vakuutusyhtiö voi poistaa päätöksen ja ratkaista asian uudelleen.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa myös, että alan yleisen käytännön mukaan oikeusturvavakuutuksesta ei suoriteta korvauksia lakimieskulujen osalta, mikäli lakimieskulut koskevat vakuutusyhtiön itseoikaisua päätökseen uusien selvitysten perusteella. Uudelleenkäsittelyn ei myöskään voida katsoa edellyttävän sellaista juridista osaamista, että lakimiehen käyttö olisi perusteltua. Yhtiön mukaan vaaditut asiamieskulut eivät siten ole olleet välttämättömiä. Lisäksi vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata oikeudellista neuvontaa. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan uudelleenkäsittelypyynnön johdosta annettua uutta päätöstä ei voida myöskään pitää ehtojen tarkoittamana sovintona, kun päätös on annettu uusien selvitysten perusteella. As Oy:n on näin katsottava perustellusta syystä luopuneen vaatimuksistaan, kun asia on ratkennut itseoikaisun kautta. As Oy X ei myöskään ole ollut vakuutusyhtiöön yhteydessä vakuutusyhtiöön ennen väittämänsä sovintosopimuksen tekemistä korvauksen saamisen varmistamiseksi. Tässä yhteydessä vakuutusyhtiö olisi voinut jo informoida As Oy:tä siitä, ettei asiassa voida suorittaa korvausta asiamieskuluista.

Vastineessa todetaan myös, että ehtokohdan 8.1 tarkoittamalla tavalla, jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt. As Oy X on päätynyt pyytämään Vakuutusyhtiötä uudelleenkäsittelemään vahinkoasian. Asia ei siten olisi ollut vielä saatettavissa suoraan käräjäoikeuteen, vaan tämä olisi ollut tässä tapauksessa mahdollista vasta itseoikaisuprosessin jälkeen. Vasta tämän ajankohdan jälkeen tulleita kuluja olisi ylipäätään ollut mahdollista arvioida oikeusturvavakuutuksen perusteella.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö pitää edelleen asiassa annettua korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä vakuutusehtojen tapauksessa vakuutuskorvaus sillä perusteella, että vakuutettu on luopunut vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan. Lisäksi tapauksessa on kyse sen arvioimisesta, ovatko asian hoidosta aiheutuneet kustannukset muuten olleet oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattavia asianajokuluja.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuuttaja sitoutuu näiden ehtojen mukaisesti korvaamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Kohdan 8.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kohtuulliset ja välttämättömät kulut, jos on kysymys asiasta, jota on käsitelty tai joka olisi voitu välittömästi saattaa käsiteltäväksi kohdassa 3 mainituissa tuomioistuimissa ja lautakunnissa. Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.

Kohdan 8.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisenkin asian selvittelystä tai hoitamisesta, minkä seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Ehtokohdan 9 mukaan vakuuttaja suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista oikeusasteittain. Lopullinen korvaus suoritetaan tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksen sisältö määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan mitä vakuutussopimuksessa eli vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa ja mahdollisissa muissa sopimusasiakirjoissa on sovittu. Näin ollen myös vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ja sen laajuus määrittyvät lähtökohtaisesti vakuutussopimuksen perusteella. Vakuutuksen korvauspiiriä rajaavien rajoitusehtojen tulee olla selkeästi ja tarkkarajaisesti muotoiltuja.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A Oy:lle on myönnetty oikeusturvaetu kosteusvahingon korvaamista koskevaan asiaan 16.4.2021 päivätyllä päätöksellä. Ennen päätöstä laaditussa oikeusturvailmoituksessa on haettu oikeusturvaetua asunnon B 27 kosteusvaurion korvaamista kiinteistövakuutuksesta ja riidan syntypäiväksi on ilmoitettu 25.6.2020, eli kun kiinteistövakuutuksesta oli annettu ensimmäinen epäävä korvauspäätös. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ja etenkin 16.4.2021 oikeusturvaedun myöntävän päätöksen perusteella arvioiden on osapuolten kesken katsottava olleen riidatonta, että tapauksessa on katsottava syntyneen riita 25.6.2020. Näin ollen 25.6.2020 jälkeen syntyneissä kuluissa ei voida katsoa olevan kyse ennen vakuutustapahtumaa aiheutuneista kustannuksista taikka asian alustavasta selvittelystä.

Vakuutuslautakunnan arvioitavaksi jää näin ollen se, onko As Oy:n katsottava luopuneen vaatimuksistaan vakuutusehtojen 8.5 mukaisesti ja ovatko tapauksessa vaaditut kulut korvattavia oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 8.1 perusteella.

Vakuutuslautakunta katsoo, että käsillä olevassa tapauksessa riita-asian saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi olisi ollut mahdollista jo 25.6.2020 korvauspäätöksen jälkeen. Lautakunnan näkemyksen mukaan ja ottaen huomioon edellä todettu riidan syntyajankohdasta voidaan As Oy:n asiamiehen 16.2.2021 laatimaa uudelleenkäsittelypyyntöä pitää sovintoehdotuksena ja vakuutusyhtiön 8.6.2021 korvauspäätöstä puolestaan vastauksena tähän sovintoehdotukseen. Lautakunta huomauttaa, että sovinto voi riita-asiassa syntyä myös ennen asian etenemistä tuomioistuinsovitteluun. Niin ikään sovintosopimukselta ei ole edellytetty vakuutusehdoissa mitään määrämuotoa taikka sitä, että tuomioistuimen olisi vahvistettava sovinto. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa myös, että vaatimuksista luopumisella on tarkoitettu tilannetta, jossa vaatimuksista tosiallisesti luovutaan sitten, ettei vastapuolelta vaadita niiden täyttämistä. Nyt käsillä olevassa tapauksessa As Oy:n vastapuoli, eli kiinteistövakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö, on päätynyt suorittamaan vakuutuksesta As Oy:n vaatimuksen mukaisesti kosteusvahingosta aiheutuneet kulut. Näin ollen ei tapauksessa voida lautakunnan näkemyksen mukaan katsoa, että As Oy olisi vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla luopunut vaatimuksistaan.

Asiassa on myös esitetty, ettei asiamiehen käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia ole pidettävä niiden syntyvaiheessa vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla välttämättöminä, koska asia on saatettu vakuutusyhtiössä uudelleenkäsittelyyn ja koska uudelleenkäsittelypyynnössä on myös esitetty uutta selvitystä kosteusvahingon äkillisyydestä ja ennalta arvaamattomuudesta.

Vakuutuslautakunnassa omaksutun linjan mukaisesti asianajolaskun kohtuullisuutta tai kulujen tarpeellisuutta arvioitaessa laskua tulee tarkastella pääsääntöisesti kokonaisuutena. Lautakunta katsoo, että puheena oleva tapaus on sinänsä suhteellisen tavanomainen vakuutusyhtiön korvauspäätöstä koskeva erimielisyys. Riidanalainen etuus oli kuitenkin ollut merkittävä ja kysymys on ollut myös kohtalaisen monitahoisesta tapahtumien kulusta, joten lautakunnan näkemyksen mukaan lainoppineen asiamiehen käyttäminen on ollut tapauksessa perusteltua. Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan As Oy:n asiamiehen laskun summan perusteella arvioiden suoritettuja toimenpiteitä on pidettävä sinänsä asianmukaisina ja että As Oy:llä on myös oikeusturvan myöntöpäätöksestä saamiensa tietojen perusteella ollut aihe käsittää oikeusturvavakuutuksen korvaavan tällaiset kulut.

Vakuutusyhtiö on vedonnut edukseen myös siihen, ettei As Oy ole ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön ennen esitetyn sovinnon tekemistä korvauksen saamisen varmistamiseksi. Lautakunta toteaa, että on sinänsä ymmärrettävää, että ennen riita-asian sopimista vakuutetun tulee olla yhteydessä vakuutusyhtiöön esimerkiksi sen selvittämiseksi, millainen merkitys sovinnolla on asianajokulujen jakautumiseen osapuolten kesken ja miten tämä jakautuminen mahdollisesti vaikuttaa vakuutuksesta korvattavan oikeusturvakorvauksen määrään. Nyt käsillä olevassa tapauksessa sama vakuutusyhtiö on kuitenkin ollut vastapuolena asiassa, johon oikeusturvaetu on myönnetty.

Näin ollen tapauksessa on ollut aivan sama, saako vakuutettu korvauksen asianajokuluistaan sovinnon vastapuolelta vai oikeusturvavakuutuksensa antajalta, kun nämä ovat yksi ja sama taho. Sovinnon etukäteiselle hyväksymiselle ei siten ole ollut sisällöllistä tarvetta.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa As Oy:lle vakuutusehtojen mukaisen korvauksen asianajokuluista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karhu
Karimäki
Korpiola
Haapasaari

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia