Haku

FINE-052339

Tulosta

Asianumero: FINE-052339 (2023)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2023

Lakipykälät: 30, 30.1

13-vuotiaan vakuutetun aiheuttama palovahinko. Tahallaan aiheutettuja vahinkoja koskeva rajoitusehto. Tuliko vahinko korvata vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 8.4.2022 mukaan vakuutettu A (s. 2007) laittoi 25.11.2020 koulun WC-tiloissa sytyttimen liekin lavuaarin päällä olleeseen pieneen määrään käsidesiä. WC:stä poistuessaan A varmisti, ettei mikään palanut enää silloin. Palo oli kuitenkin levinnyt WC:ssä ja aiheuttanut muun muassa savuvahinkoja. Vahinkoa kärsinyt kaupunki esitti 21.1.2022 A:lle vahingonkorvausvaatimuksen palovahingon korjaustöistä (19.169,01 euroa). Korvausta vahingosta haettiin A:n hyväksi voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 8.4.2022. Yhtiö viittasi vakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko. Koska A oli tietoisesti sytyttänyt käsidesiä palamaan ja oli vahinkohetkellä iältään 12 vuotta täyttänyt, ei vahinkoa korvattu.

Asia käsiteltiin A:n huoltajan oikaisupyynnön johdosta uudelleen 3.5.2022. Yhtiö viittasi vahingosta saatuun selvitykseen, jonka mukaan WC-tiloissa seinässä kiinni ollut käsidesilaite ja käsidesisäiliö olivat palaneet tai sulaneet lähes kokonaan. Seinä ja katto olivat mustuneet ja bideesuihkun pää oli sulanut. Seinään kiinnitetty käsipyyheteline oli osittain sulanut tai palanut. Koulun valvontakameroista oli selvinnyt, että A oli mennyt WC-tiloihin yksin noin 12.30, oli ollut WC:ssä noin puolitoista minuuttia ja poistunut WC-tiloista. Tänä aikana A oli sytyttänyt käsidesilaitteen palamaan ja poistunut paikalta ilmoittamatta palosta kenellekään. Ajallisesti oli yhtiön mukaan mahdotonta, että A olisi edes yrittänyt sammuttaa paloa tai jäänyt varmistamaan, ettei palo leviä. Poliisikuulustelussa A oli tunnustanut sytyttäneensä käsidesin palamaan. Yhtiö katsoi, että A:n tarkoituksena oli ollut sytyttää tulipalo, ja että kyseessä oli tahallinen vahingonteko. Näin ollen korvausta vastuuvakuutuksesta ei maksettu.

Asia käsiteltiin kolmannen kerran 6.6.2022 vakuutusyhtiölle toimitettujen, muun muassa A:n terveydentilaa koskevien lisäselvitysten johdosta. Selvitysten mukaan A:lla oli diagnosoitu aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ja monimuotoinen oppimiskyvyn häiriö, minkä johdosta A:lle oli myönnetty Kansaneläkelaitoksen perusvammaistuki. Yhtiö totesi, että kyseessä oli suhteellisen lievä häiriö, joka ei vaikuta merkittävästi älykkyyteen, eikä A:ta voitu toimitetun selvityksen perusteella pitää syyntakeettomana. Yhtiö ei muuttanut korvausratkaisuaan.

Asiakkaan valitus

A:n huoltaja pyytää asiassa asiamiehen välityksellä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

A on koulun WC-tiloissa ollessaan asettanut sytyttimen liekin pesualtaan päällä olleeseen pieneen määrään käsidesiä. Käsidesi on A:n havaiten syttynyt palamaan. Ennen WC:stä poistumistaan A on kertomansa mukaan varmistanut, ettei käsidesi ole enää palanut. Palo on kuitenkin levinnyt WC:ssä A:n tietämättä ja aiheuttanut palovahinkoja. A ei ole voinut ryhtyä sammutustoimiin taikka ilmoittaa palosta kenellekään, koska hänen käsityksensä on ollut, ettei hänen lavuaarin päällä sytyttämänsä käsidesi enää palanut. A:n kertomus saa osaltaan tukea poliisin asiakirjoista, joihin sisältyvistä valokuvista ilmenee, että palo on saanut mitä todennäköisimmin alkunsa leviämällä lavuaarista ylöspäin.

A:n kehitystaso ei ole vastannut hänen ikäänsä, mikä vaikuttaa toiminnan arviointiin. Edelleen A:n kykyyn ymmärtää toimintansa seuraukset ja vaikutukset ovat vaikuttaneet hänellä todetut sairaudet. A on ollut vahinkohetkellä 13-vuotias. Hänellä on diagnosoitu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ja monimuotoinen oppimiskyvyn häiriö. A:lla on todettu merkittäviä haasteita tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen taitojen, impulsiivisuuden ja häiriöherkkyyden osalta. Edelleen hänellä on todettu psykologisissa tutkimuksissa laaja-alaisia opillisia haasteita, joihin hän tarvitsee erityistä tukea. A:lle on 22.4.2022 myönnetty alle 16-vuotiaan vammaistuki 1.8.2021 lukien.

Käsillä olevaa vahinkoa ei voida pitää tahallaan aiheutettuna, vaan vahinko on aiheutunut vakuutetun 13-vuotiaan lapsen huolimattomuudesta ja terveydentilan aiheuttamasta kyvyttömyydestä täsmällisesti arvioida menettelynsä seuraukset. Vakuutusyhtiön päätöksessä vedottu tahallisuus ei saa tukea esitetystä aineistosta. Palon voidaan katsoa levinneen WC:ssä ennalta arvaamattomasti, eikä aineistosta ole pääteltävissä, että A:n tarkoituksena olisi ollut tahallaan sytyttää tulipaloa. A on WC:stä poistuessaan varmistanut ja luullut, ettei hänen lavuaarin päällä sytyttämänsä pieni käsidesimäärä ole palanut enää. Jälkikäteen voidaan todeta, että palo on jäänyt kytemään ja siirtynyt A:n havaitsematta käsidesilaitteeseen, jonka oli tapahtuman jälkeen todettu sulaneen lähes kokonaan. Valituksessa viitataan Vakuutuslautakunnan aiempaan ratkaisukäytäntöön koskien tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta lasten aiheuttamissa vahingoissa.

Asiassa on huomioitava, että poliisi ei ole missään vaiheessa todennut A:n toimineen tahallisesti. Esitutkintaviranomaisen tehtävänä ei ole syyllisyys- tai tahallisuuskysymysten ratkaisu, vaan esitutkinnan toimittaminen, jos on syytä epäillä rikosta. Tutkinta on päätetty, koska A on alle 15-vuotias, eikä mitään kannanottoa ole olemassa siitä, että A olisi toiminut tahallaan. Asiassa ei ole suoritettu esitutkintaa, jossa olisi kuulusteltu todistajia ja selvitetty palon tarkkaa syttymistapaa.

A:n huoltajan käsityksen mukaan vastuuvakuutus kattaa käsillä olevan vahingon. Vahingonkärsijä on esittänyt A:lle lähes 20.000 euron vahingonkorvausvaatimuksen, jota A:n huoltaja pitää aiheutuneet vahingot huomioon ottaen määrällisesti kohtuuttomana. A:n tulevaisuuden kannalta asian ratkaisulla on iso merkitys, sillä A:lla tai hänen vanhemmillaan ei ole taloudellisia valmiuksia korvata vaaditun kaltaista summaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan päätöksissään esitetyn kantansa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n huoltajan valitus Vakuutuslautakunnalle 6.9.2022
 • vakuutusyhtiön vastine 23.9.2022
 • vahingonkärsineen kaupungin vahingonkorvausvaatimus A:lle 21.1.2022
 • oikeusturvavahinkoilmoitus 9.2.2022 ja vastuuvahinkoilmoitus 8.4.2022
 • korvauspäätös 8.4.2022
 • oikaisupyyntö 14.4.2022
 • korvauspäätös 3.5.2022
 • oikaisupyyntö 3.5.2022
 • korvauspäätös 6.6.2022
 • poliisin tutkintailmoitus 5.8.2021
 • A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä 6.9.–14.12.2021
 • Kansaneläkelaitoksen päätös alle 16-vuotiaan vammaistuesta 22.4.2022
 • valokuvia vahinkopaikalta
 • vakuutuskirja ja vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys 25.11.2020 tapahtuneen palovahingon korvaamisesta vakuutettu A:n hyväksi voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta sekä siitä, voidaanko A:n katsoa aiheuttaneen vahingon tahallisesti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 30.1 §:n mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2020 alkaen) kohdan 3.1 (Mitä vastuuvakuutuksesta korvataan?) mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ehtojen kohdan 4.10 (Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaan vastuusta vapaa, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti. Vakuutetun menettelyä pidetään tahallisena, jos hänen tarkoituksenaan on ollut vakuutustapahtuman aikaansaaminen. Tahallisuudesta on kyse myös silloin, kun vakuutettu ei tosin ole tarkoittanut aiheuttaa vakuutustapahtumaa, mutta hän on mieltänyt vakuutustapahtuman todennäköisesti seuraavan hänen menettelystään.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan vahinkohetkellä 13-vuotias vakuutettu A on 25.11.2020 mennyt koulun WC-tiloihin ja sytyttänyt palamaan pienen määrän lavuaarin päällä ollutta käsidesiä. A on kertonut, että hän on ennen WC:stä poistumista pyrkinyt varmistumaan siitä, ettei palo on sammunut. Palo on kuitenkin jatkunut. Poliisin tutkintailmoituksen 5.8.2021 mukaan WC:n seinässä ollut käsidesilaite ja käsidesisäiliö ovat palaneet tai sulaneet lähes kokonaan. Seinä ja katto ovat mustuneet ja bideesuihkun pää sulanut. Käsidesilaitteen vieressä ollut, seinään kiinnitetty käsipyyheteline on osittain sulanut tai palanut. Koulun valvontakameran tallenteen perusteella A on mennyt yksin WC-tiloihin noin kello 12.30 ja ollut tiloissa noin puolentoista minuutin ajan. Palosta on ilmoitettu hätäkeskukseen kello 12.42.

Vakuutuslautakunta viittaa käytössään olevaan selvitykseen ja toteaa asiassa olevan riidatonta, että A on sinänsä tarkoituksellisesti sytyttänyt lavuaarin päällä olleen vähäisen määrän käsidesiä palamaan. Riitaa on sen sijaan siitä, onko A aiheuttanut kaupungin korvausvaatimuksen perusteena olevan vahinkotapahtuman eli korjauskustannuksia aiheuttaneen palovahingon tahallisesti. Lautakunta toteaa, ettei selvityksistä ilmene sellaista, joiden perusteella voitaisiin katsoa näytetyksi, että A:n tarkoituksena olisi ollut vahinkotapahtuman aiheuttaminen. Ottaen huomioon, että 13-vuotias A on kertonut pyrkineensä ennen WC:stä poistumista varmistautumaan palon sammumisesta, ja että A ei ole sytyttänyt palamaan seinällä sijainnutta käsidesiannostelijaa, vaan palamattomalla alustalla eli lavuaarin päällä sijainneen pienen määrän käsidesiä, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A:n voida katsoa myöskään mieltäneen, että vahinkotapahtuma todennäköisesti seuraisi hänen menettelystään. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan. Vakuutusyhtiö ei siten voi evätä korvausta esittämällään perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A ole aiheuttanut puheena olevaa palovahinkoa tahallisesti, ja suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään vahingon A:n hyväksi voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta tämän mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Haapasaari
Karhu
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia