Haku

FINE-051870

Tulosta

Asianumero: FINE-051870 (2023)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.03.2023

Lakipykälät: 19

Vakuutusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa. Vähäinen muutos. Ehto, jonka mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden enimmäismäärä eräissä lautakuntamenettelyissä käsitellyissä asioissa on 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Tapahtumatiedot

A:lla on ollut vakuutusyhtiössä kotivakuutukseen liittyvä oikeusturvavakuutus 22.1.2017 alkaen. A haki 18.7.2022 oikeusturvaetua potilasvahinkoa koskevaan asiaan, joka on riitautunut 20.4.2022. Oikeusturvailmoituksen mukaan asia tultaisiin viemään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan käsittelyyn.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa myönteisen korvauspäätöksen 1.8.2022. Päätöksen mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden enimmäismäärä potilasvahinkolautakunnassa, liikennevahinkolautakunnassa, Vakuutuslautakunnassa ja kuluttajariitalautakunnassa käsitellyissä asioissa aiheutuneista kuluista on 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa asiamiehen välityksellä tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen siltä osin, kuin kyse on korvauksen enimmäismäärän rajoittamisesta puoleen vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä. Kyseessä on rajoitusehto, joka on lisätty sovellettaviin vakuutusehtoihin 1.1.2021 alkaen. A katsoo, että kyseessä on vakuutussopimuslain vastainen ehtomuutos. Muutosta ei voida pitää vähäisenä vakuutussopimuslain 19.1 §:n tarkoittamalla tavalla. A vetoaa kantansa tueksi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 359/14. Kyseessä ei ole myöskään vakuutusehdoissa määritellyllä yksilöidyllä perusteella tehty ehtomuutos.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää tekemäänsä vakuutusehtojen muutosta vakuutussopimuslain ja vakuutussopimukseen sovellettavien ehtojen mukaisena.

Vakuutukseen otetussa rajoitusehdossa mainituissa lautakunnissa käsiteltävät asiat ovat luonteensa vuoksi sellaisia, että asiamiehen käyttäminen ei ole välttämätöntä. Lautakuntamenettelyssä asian hoitamisesta on tehty prosessina edullisempaa ja kevyempää kuin tuomioistuimissa. Lautakuntamenettelyn kirjallinen luonne ja sen aktiivinen omatoiminen lisäselvityksien pyytäminen on kuluttajaystävällistä, eikä näin ollen vaadi asiamiehen käyttöä. Ratkaisusuosituspyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti, eikä ratkaisusuositus perustu siihen, miten osapuolet ovat asiansa esittäneet ja kuinka he ovat asiansa perustelleet.

Prosessien eroista johtuen asiamiehen käyttämisestä aiheutuvien palkkioiden tulisi olla lautakuntamenettelyyn edenneissä asioissa matalammalla tasolla kuin tilanteissa, joissa on edetty tuomioistuimeen asti. Näin ollen ehtomuutos ei vakuutusyhtiön mukaan ole merkittävästi muuttanut vakuutussopimuksen keskeistä sisältöä. Lautakuntamenettelyssä käsiteltyjen asioiden osalta vakuutettujen välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut ylittävät harvoin tavanomaisen kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärän 50 %:ia. Yhtiö katsoo, että 1.1.2021 tehty ehtomuutos on ollut vakuutussopimuslain 19 §:n tarkoitettu sallittu, vähäinen ehtomuutos.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus tehdä oikeusturvavakuutuksen ehtoihin muutos, joissa yhtiön enimmäiskorvausvastuu eräissä lautakunnissa käsiteltävissä asioissa on 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 19 §:n (14.5.2010/426) 1 momentin mukaan jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

A:n vakuutussopimukseen sen alkaessa sovellettujen yleisten sopimusehtojen (voimassa 1.7.2012 alkaen) kohdan 16.2 (Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana vahinkovakuutuksessa) alakohdan A (Ilmoitusmenettely) mukaan (…) [vakuutusyhtiöllä] on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. (…)

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen (voimassa 1.5.2019 alkaen) kohdan F500.7.1 (Vakuutusmäärä) mukaan riita-asioissa, joissa vakuutettu on vaatimusten esittäjä ja riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahana, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2022 alkaen) kohdan F500.7.1 (Vakuutusmäärä) mukaan riita-asioissa, joissa vakuutettu on vaatimusten esittäjä ja riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahana, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen. [Vakuutusyhtiön] korvausvelvollisuuden enimmäismäärä Potilasvahinko-, Liikennevahinko-, Vakuutus- sekä Kuluttajariitalautakunnassa käsitellyissä asioissa aiheutuneista kuluista on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain 19 §:n mukaan ehtomuutosta voidaan pitää vähäisenä silloin, kun sillä ei katsota olevan vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön. Arvioitaessa uuden ehdon merkitystä vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön on otettava huomioon muun muassa se, miten jo ennen muutosta voimassa olleet vakuutusehdot ovat määrittäneet taikka rajoittaneet vakuutuksen korvauspiiriä. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei ehtomuutoksen vähäisyyden arvioinnissa ole sen sijaan merkitystä sillä, ettei ehto uudessa muodossaan ole kohtuuton tai että sen muotoilu vastaa yleisesti hyväksyttyjen malliehtojen sanamuotoa.

Vakuutusyhtiö on muuttanut oikeusturvavakuutuksen ehtoja 1.1.2021 alkaen siten, että eräissä lautakuntamenettelyissä (liikenne- ja potilasvahinkolautakunta, kuluttajariitalautakunta ja Vakuutuslautakunta) käsiteltävissä asioissa vakuutusyhtiön korvausvastuun enimmäismäärä on 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä. Aiemmin vakuutussopimuksessa ei ole ollut tällaista enimmäiskorvausmäärän rajoitusta.

Vakuutuslautakunta on aiemmassa, vastaavan tyyppisiä ehtomuutoksia koskevassa ratkaisukäytännössään (VKL 359/14 ja FINE-023855) katsonut, ettei sellaista ehtomuutosta, joka rajaa täyden vakuutusmäärän käyttämisen ulkopuolelle kaikki tuomioistuimelle vaihtoehtoisten lautakuntien ja riidanratkaisuinstanssien menettelyt, voida pitää vähäisenä, kun asiaa arvioidaan vakuutusehtoja kokonaisuutena tarkastellen ja kun otetaan huomioon muutoksen merkitys kaikille vakuutuksenottajille. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiön nyt toteuttamaa ehtomuutosta, jossa rajataan käytettävissä oleva vakuutusmäärä puoleen tapauksissa, joissa asiaa käsitellään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnassa, kuluttajariitalautakunnassa tai Vakuutuslautakunnassa, voida myöskään pitää vakuutussopimuslain 19 §:ssä ja yleisten sopimusehtojen kohdassa 16.2 tarkoitettuna, vähäisenä muutoksena etenkin ottaen huomioon edellä mainituissa lautakuntamenettelyissä käsiteltävien asioiden suuri määrä. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusehtoihin tehtyä muutosta vakuutussopimuslain 19 §:n vastaisena ja siten mitättömänä.

Lautakunta toteaa vielä selvyyden vuoksi, että se, ovatko syntyneet kustannukset olleet välttämättömiä ja kohtuullisia, tulee ratkaista kussakin yksittäistapauksessa erikseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää puheena olevaa vakuutusehtoihin tehtyä muutosta mitättömänä ja suosittaa, että sopimustilanne A:han nähden palautetaan sellaiseksi, kuin se on ollut ennen ehtoihin 1.1.2021 tehtyä muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                                
Sihteeri Laine  

Jäsenet

Haapasaari
Karimäki
Korpiola
Koskinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia