Haku

FINE-051839

Tulosta

Asianumero: FINE-051839 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 22.11.2022

Murtuiko nosturin tukijalka ulkoisesta tapahtumasta? Ulkoapäin vaikuttava tapahtuma. Kaskovakuutus. Vaurion juurisyy. Kolariturva.

Tapahtumatiedot

Nosturin vasemmanpuoleinen tukijalka ratkesi ja vääntyi noston yhteydessä 30.3.2022. Asiakas haki samana päivänä korvausta aiheutuneista vahingoista kaskovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ilmoitti korvaavansa ohjaamoon kohdistuneet nostettavana olleen levykuorman aiheuttamat vahingot, mutta kieltäytyi korvaamasta tukijalan vaurioitumista 17.5.2022 antamallaan korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiö perusteli päätöstään sillä, ettei vahingon syynä ollut kolarivakuutuksen tarkoittama äkillinen ja ennalta-arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma vaan kolarivakuutuksen rajoitusehdossa mainittu rakenne-, valmistus- tai ainevika, joka ilmeni normaalissa käyttötilanteessa.

Vakuutusyhtiö lähetti kuorma-auton nosturin tukijalan tutkittavaksi Lapin Ammattikorkeakoululle, jonka tekemä vaurioselvitysraportti on päivätty 26.4.2022.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii kielteisen korvauspäätöksen muuttamista ja koko vahingon korvaamista.  Kyse ei ole asiakkaan mukaan vääränlaisen suunnittelun tai väärin tehdyn hitsauksen aiheuttamasta vahingosta, koska tukijalkaa on käytetty moitteetta jo kymmenen vuotta. Lisäksi vuositarkastukset on tehty asianmukaisesti eikä tämäntyyppiseen vahinkoon johtavaa vauriota ole havaittu. Tämän vuoksi koko vahinko tulisi katsoa yhtäkkiseksi ja äkilliseksi ja korvata ehtojen mukaisesti.

Vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta tukijalan vaurioitumista. Vakuutusyhtiö viittaa tehtyyn vauriotarkastukseen. Kuorma-auton nosturin tukijalka tutkittiin Lapin Ammattikorkeakoulussa. Tutkimustoimeksiannon lähtötietojen mukaan tukijalta murtui normaalissa käyttötilanteessa ja murtumasta haluttiin selvittää, onko kyseessä väsymismurtuma. Lausunnon mukaan on hyvin todennäköistä, että murtuneessa hitsiliitoksessa on ollut kylmähalkeamia ja ne ovat heikentäneet entisestään jo valmiiksi haurasta muutosvyöhykettä levyssä numero kaksi. Kylmähalkeaman aiheuttamat teräväkärkiset säröt aikaansaavat paikallisesti korkeita jännityshuippuja rakenteeseen, jotka puolestaan toimivat haurasmurtuman alkulovina. Murtuman ydintyminen ja kasvu on voinut tapahtua taakan nostamisen aikana syntyneestä dynaamisesta kuormituksesta. Martensiittinen mikrorakenne, jossa on mahdollisesti kylmähalkeilun aiheuttamaa säröilyä, on rakenteellisesti erittäin riskialtis ja kestää selvästi pienempiä kuormituksia kuin muuttumaton perusaine. Esitetyn perusteella vaurion juurisyynä on väärin suunniteltu tai/ja tehty hitsaus, jonka johdosta muutosvyöhyke on haurastunut ja murtunut normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Vakuutusyhtiö kertoo nosturin tukijalan pettäneen normaalissa nostotilanteessa tukijalan hitsauksen murtuessa. Kolarivakuutuksen vahinkotapahtuman määritelmä edellyttää, että vahingon syynä on äkillinen ja ennalta-arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Koska nämä kolme edellytystä eivät täyty nosturin tukijalan vaurioitumisen osalta, vakuutusyhtiö ei maksa korvausta tukijalan vaurioitumisesta.

Vakuutusyhtiön mukaan ajoneuvon toimiminen kymmenen vuotta moitteettomasti ja tehdyt säännölliset tarkastukset eivät kumoa sitä löydöstä, että kuorma-auton tukijalan hitsauskohta on tutkimusraportin mukaan heikentynyt, minkä vuoksi tukijalka on pettänyt. Asiassa ei ole esitetty esimerkiksi tukijalan alla olevan maaperän pettämistä tai muuta taakan nostamiseen liittyvää poikkeuksellista olosuhdetta. Kyseessä on siten kolarivakuutuksen rajoitusehdossa mainittu rakenne-, valmistus- tai ainevika, joka ilmeni normaalissa käyttötilanteessa.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut korvaavansa ohjaamoon kohdistuneet vauriot, jotka ovat aiheutuneet nostettavana olleen levykuorman osumisesta siihen. Korvauksesta vähennetään arvonlisävero sekä omavastuu 1 000 euroa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutukseen sovelletaan 1.5.2017 voimaan tulleita kaskovakuutusehtoja.

Soveltuvien vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Kolarivakuutus) mukaan vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä
- yhteentörmäys
- tieltä suistuminen
- kaatuminen
- äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma.
[…]

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun
[…]
- ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi.
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vahingon aiheuttanut kolariturvan ehtojen mukainen äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Korvausta saadakseen asiakkaan tulisi tässä tapauksessa osoittaa, että tukijalan vaurioituminen on seurausta ajoneuvoon kohdistuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin vaikuttaneesta tapahtumasta. Jos kyseessä on ehtojen mukainen vakuutustapahtuma, vakuutusyhtiön on puolestaan esitettävä selvitystä seikoista, joiden nojalla se on korvausvelvollisuuttaan rajoittanut tai korvauksen evännyt.

Esitetyn selvityksen perusteella nosturin tukijalka murtui tai repesi levykuorman noston yhteydessä. FINElle toimitetun teknisen raportin mukaan vaurion juurisyynä on väärin suunniteltu ja/tai tehty hitsaus, jonka takia muutosvyöhyke on haurastunut ja murtunut normaaleissa käyttöolosuhteissa. Raportissa pidetään todennäköisenä, että murtuneessa hitsiliitoksessa on ollut kylmähalkeamia, jotka ovat heikentäneet entisestään jo valmiiksi haurasta muutosvyöhykettä. Lisäksi raportissa epäillään murtuman kasvaneen taakan nostamisen aikana syntyneestä dynaamisesta kuormituksesta.

FINE toteaa, että asiakas ei ole tuonut esille eikä toimitetusta selvityksestä muutoinkaan ilmene mitään tiettyä äkillistä ja ennalta-arvaamatonta ulkoista tapahtumaa, joka olisi voinut aiheuttaa tukijalan murtumisen. Viitaten edellä mainittuun ja vauriota koskevaan tekniseen raporttiin, FINE pitää asiassa selvitettynä, että vaurioituminen on aiheutunut normaalissa käyttötilanteessa tukijalan hitsausliitoksen murtuessa haurastumisen seurauksena.

FINE katsoo asiassa jääneen osoittamatta tukijalan murtumisen aiheutuneen kolarivakuutuksen korvaussäännöksessä mainitusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttaneesta tapahtumasta. Tämän vuoksi FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Tykkä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia