Haku

FINE-051684

Tulosta

Asianumero: FINE-051684 (2022)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 01.11.2022

Kadonneen sormuksen korvattavuus kotivakuutuksesta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu saapui toimistolle aamulla 13.6.2022 aikaisin, jolloin paikalla ei ollut juuri muita kiinteistöä korjaavien rakennusmiesten lisäksi. Vakuutettu kävi wc:ssä noin kello 8.30. Noin puolen tunnin kuluessa hän huomasi sormuksensa kadonneen. Sormus oli kädessä vielä hänen käydessään wc:ssä, kun hän pesi kätensä. Vakuutettu meni tarkastamaan wc:n heti huomatessaan tilanteen, mutta sormus oli poissa. Sormusta etsittäessä wc tarkastettiin, roskakorit tyhjennettiin ja tarkastettiin kuten myös lattiat sekä käytävä, jota on toimistotilan ja wc:n välissä noin 5–8 metriä. Varmuuden vuoksi myös toimistotila tutkittiin tarkkaan. Vakuutettu olettaa jälkikäteen, että sormus on tippunut toimistotilan ja wc:n väliin, tai itse wc:hen ja että joku on sormuksen löytänyt tällä välin. Kadonneesta sormuksesta ilmoitettiin myös toimistotilan henkilökunnalle, jotka laittoivat siitä ilmoituksen eri kanaville, mutta sormusta ei palautettu.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta epäävän korvauspäätöksen 21.7.2022 perustuen siihen, ettei kyseessä ole vakuutusehtojen edellyttämä äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma vaan omaisuuden katoamisesta aiheutunut vahinko.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii varastetun sormuksen arvon eli 2 200 euron korvaamista. Asiakas katsoo esittäneensä näytön rikoksen tapahtumisesta, sillä poliisi on rikostutkinnan myötä päätynyt johtopäätökseen, että kyseisessä tapahtumassa on kyse rikoksesta. Poliisi on kuitenkin keskeyttänyt rikostutkinnan siitä syystä, että kavalluksen tapahtumapaikassa ei ole kameravalvontaa. Koska kavalluksen todistamiseksi tarvitaan kiistaton näyttö kameravalvonnan avulla, ei tapauksessa ole mahdollista saada tarvittavaa näyttöä rikoksen tapahtumisesta. Mikäli kavallettu omaisuus löydetään yksityishenkilön hallusta, on poliisilla edellytykset jatkaa rikoksen tutkintaa. Vakuutusyhtiön tulkinta siitä, ettei ole syytä epäillä rikosta, olisi edellyttänyt rikostutkinnan 'ei rikosta'- tai 'ei syytä epäillä rikosta' -päätöstä. Annettu päätös ei ole kumpikaan edellä mainituista. Vakuutusyhtiön tulkinnan ei tulisi tämän vuoksi poiketa poliisin tulkinnasta.

Vakuutusyhtiö kiistää vaatimuksen vedoten soveltuviin vakuutusehtoihin. Vakuutusyhtiö viittaa vahinkoilmoituksessa kerrottuun tapahtumainkulkuun sekä poliisille tehtyyn rikosilmoitukseen, jonka mukaan omaisuus oli vielä hallussa 13.6.2022 kello 8.30, ja omaisuus todettiin anastetuksi samana päivänä kello 9.30.

Vakuutusyhtiö toteaa, että sormusta ei ole löydetty, eikä ole tarkkaa tietoa siitä mitä sormukselle on tapahtunut. Vakuutettu epäilee jälkikäteen, että sormus on tippunut toimistotilan ja wc:n väliin, tai itse wc:hen ja että joku on sormuksen löytänyt. Se, mitä on tapahtunut kello 8.30–9.30, on kuitenkin jäänyt osoittamatta.

Vakuutusyhtiön mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta on korvauksenhakijalla. Korvauksenhakijan tulee pystyä määrittelemään vahinkotapahtuma eli miten, missä ja milloin vahinko on tapahtunut. Jälkikäteinen oletus tapahtumien kulusta ei ole riittävä näyttö korvaukseen oikeuttavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Olennaista on se, millä tavalla omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Tapahtumasta ei ole tarkempaa tietoa.

Vakuutettu ei ole vakuutusyhtiön mukaan näyttänyt varkautta tapahtuneen, vaan on ainoastaan olettanut, että sormus on mahdollisesti tippunut, ja että joku on sen tämän jälkeen löytänyt. Jos menettämisen ensisijainen syy on katoaminen, unohtaminen, hukkaaminen tai häviäminen, vahinkoa ei tee korvattavaksi se, että esine myöhemmin on voinut joutua epärehellisen löytäjän haltuun.

Lopuksi vakuutusyhtiö vetoaa vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi. Varkaustapahtumaa ei ole näytetty tapahtuneen, minkä vuoksi vakuutusyhtiö katsoo vahingon aiheutuneen omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä.

Sopimusehdot

Kotivakuutuksen vakuutusehtojen, voimassa 1.1.2021 alkaen, kohdan F21.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.  

Kohdan F21.2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakas osoittanut sormuksen menettämisen aiheutuneen varkauden tai muun vakuutuksesta korvattavan tapahtuman seurauksena.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksenhakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

Vakuutuslautakunnan käytännössä on lisäksi vakiintuneesti katsottu, että varkausvahingon tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa avainasemassa on alkuperäinen syy, jonka vuoksi omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Jos tämä alkuperäinen syy on katoaminen tai unohtaminen, ei sillä, että omaisuuden myöhemmin löytävä henkilö pitää omaisuuden oikeudettomasti itsellään, ole asian arvioinnin kannalta merkitystä.

Nyt arvioitavana olevassa tapauksessa sormus on kadonnut vakuutetulta hänen työpaikallaan 13.6.2020 noin kello 8.30–9.30. Sitä ei ole löydetty etsimisestä huolimatta. FINElle toimitetun asiakirja-aineiston perusteella asiakas on itse pitänyt todennäköisimpänä tapahtumainkulkuna sormuksen tippumista, jonka jälkeen joku on sen löytänyt ja jättänyt palauttamatta omistajalleen.

Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi. FINE toteaa, ettei asiassa ole edes väitetty, että sormuksen joutuminen pois vakuutetun hallusta olisi alun perin tapahtunut varkauden seurauksena. Asiakas on jälkikäteen päätellyt sormuksen tippuneen wc:hen tai käytävälle ja päätyneen tämän jälkeen ulkopuolisen haltuun.

Asiakkaan vahinkotapahtumasta toimittaman selvityksen perusteella FINE katsoo, että asiassa on kyse vakuutusehtojen rajoitusehdon mukaisesta katoamisesta, jota ei vakuutusehtojen mukaan korvata vakuutuksesta. Asiassa jää näyttämättä kyseessä olevan rajoitusehdossa tarkoitettu, korvattavuuden edellytykseksi asetettu varkaus. Asiakkaan esittämään liittyen FINE toteaa, ettei sillä, millä perusteella poliisi on tutkintansa keskeyttänyt, ole vakuutusehdon tulkinnan kannalta tässä ratkaisevaa merkitystä.  Lisäksi FINE toteaa, että asiassa ei ole osoitettu myöskään muuta vakuutuksesta korvattavaa tapahtumaa. Näillä perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta yhtiön päätökseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                          
Esittelijä Tykkä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia