Haku

FINE-051668

Tulosta

Asianumero: FINE-051668 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.10.2022

Todennäköinen syy-yhteys VaxigripTetra-influenssarokotteen antamisen ja asiakkaalla rokotteen antamisen jälkeen todettujen silmän verkkokalvon irtauman ja sydäninfarktin välillä. Tuliko silmän verkkokalvon irtauma ja sydäninfarkti korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 10.5.2022 mukaan A (s. 1943) sai VaxigripTetra-influenssarokotteen 17.11.2021. 26.11.2021 A hakeutui lääkäriin vasemman silmän mustuaisen laajentumisen ja näön häviämisen vuoksi. Silmässä todettiin laaja verkkokalvon irtauma. 22.1.2022 A vietiin sairaalaan edeltävänä päivänä alkaneen hengenahdistuksen ja huonovointisuuden vuoksi. A:lla todettiin tuore sydäninfarkti. A katsoi, että verkkokalvon irtaumassa ja sydäninfarktissa oli kyse influenssarokotteen haittavaikutuksista ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 5.7.2022 antamassaan korvauspäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö totesi, että influenssarokotteen ei tiedetä aiheuttavan silmän verkkokalvon irtaantumista tai sydäninfarktia. Kyse on rokotteesta riippumattomista sairauksista. Koska silmän verkkokalvoirtauma ja sydäninfarkti eivät olleet vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla todennäköisessä syy-yhteydessä influenssarokotteen antamiseen, yhtiö hylkäsi A:n korvaushakemuksen. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo edelleen, että verkkokalvoirtauma ja siitä johtunut silmän sokeutuminen sekä myöhemmin todettu sydäninfarkti olivat seurausta hänen saamastaan influenssarokotteesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen antama korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen. Yhtiö toteaa, että A sai VaxigripTetra-influenssarokotteen ongelmitta 17.11.2021. Ilmoitetut näköoireet alkoivat vasta useiden vuorokausien kuluttua rokotteen saamisen jälkeen. A:lla sittemmin todettu ja näköoireita selittävä verkkokalvon irtauma on erityisesti iäkkäämmillä yleinen vaiva. VaxigripTetra-rokotteen ei verkkokalvon irtaumaa tiedetä aiheuttavan. Yhtiö katsoo, ettei rokotteen ja silmäoireiden välillä voida osoittaa olevan todennäköistä syy-yhteyttä.

A:lla sittemmin todetun sydäninfarktin osalta yhtiö toteaa, että kyse ei ole tyypillisestä tai tunnistetusta rokotteen haittavaikutuksesta. Lisäksi rokotteen saamisen ja infarktin välinen suhteellisen pitkä aika puhuu syy-yhteyttä vastaan. Näiden seikkojen lisäksi yhtiö toteaa, että A on jo vanhastaan kärsinyt muun ohessa vaikea-asteisesta aorttastenoosista ja hän on kieltäytynyt läppätoimenpiteistä. Yhtiö katsoo, ettei rokotteen ja sydäninfarktin välinen syy-yhteys ole todennäköinen.

Yhtiö katsoo, että sen antamaa korvauspäätöstä ei tulisi suosittaa muutettavaksi.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 17.11.2021-16.5.2022.

17.11.2021 päivätyn hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lle annettiin VaxigripTetra-influenssarokote.

26.11.-27.11.2021 päivättyjen päivystyspoliklinikan hoitokertomusmerkintöjen mukaan A hakeutui lääkäriin, sillä hänen vasen silmänsä näytti oudolta. Mustuainen oli iso ja silmässä oli ollut karsastusta. A:n kertoman mukaan silmästä oli myös mennyt näkö muutaman edellisen päivän kuluessa. Hoitava lääkäri totesi, että vasemman silmän pupilla oli laaja ja valolle reagoimaton. Vasemman silmän todettiin olevan sokea. Oikean silmän paine oli 12 ja vasemman 48. A:lle annettiin Diamox 500 mg asetatsolamidi -lääke ja 1 tippa Timolol beetasalpaajaa vasempaan silmään. Vasemman silmän paine lähti hyvin laskuun ja oli muutaman tunnin kuluttua enää 23. Pään TT-angiossa tai neurologisessa statuksessa ei todettu poikkeavaa.

29.11.2021 päivätyn silmätautien poliklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla silmän tutkimuksissa todetut löydökset sopivat verkkokalvon irtaumaan. Todettu verkkokalvon irtauma selitti A:n näönmenetyksen. Hoitavan silmälääkärin mukaan kyseessä ei ollut aivan tuore tilanne, vaan vasemman silmän verkkokalvo oli todennäköisesti ollut irti jo hieman pidempään. Hoitavan silmälääkäri arvio, että silmän näköennuste olisi leikkauksellakin erittäin vatimaton. A ei myöskään kykenisi muiden vaivojensa vuoksi leikkauksen jälkeiseen asentohoitoon. Silmänpainelääkitystä päätettiin edelleen jatkaa, mutta sen tavoitteena oli lähinnä mahdollisten kipujen välttäminen.

22.1.-26.1.2022 päivättyjen päivystyspoliklinikan ja päivystysosaston hoitokertomusmerkintöjen mukaan A tuotiin ambulanssilla sairaalaan edellisenä päivänä alkaneen hengenahdistuksen ja hikoilun vuoksi. Varsinaista rintakipua ei ollut. Ambulanssissa todettiin supraventrikulaarista takykardiaa (SVT) ja tähän liittyen ST-laskua. Sydämestä todettiin sivuääni auskultoiden. EKG:ssä ei todettu kovin erityistä löydöstä. CRP oli koholla (66). Myös Tnl oli koholla (0.78). Seuraavana päivänä Tnl nousi selvästi (5.83). CRP oli edelleen koholla ja lisäksi A:lla todettiin lämpöilyä. Koronavirus, influenssa ja RSV -näytteet olivat kaikki negatiiviset. Oirekuva ja löydökset tulkittiin sydäninfarktiin sopiviksi. Lisäksi UKG-tutkimuksessa todettiin vaikea-asteinen mitraalivuoto, vaikea-asteinen aorttaläppästenoosi ja sydämen vajaatoiminta näiden pohjalta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todetut verkkokalvon irtauma ja sydäninfarkti korvata VaxigripTetra-influenssarokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan A on saanut VaxigripTetra-influenssarokotteen 17.11.2021. A hakeutui lääkäriin vasemman silmän mustuaisen laajentumisen ja näön häviämisen vuoksi 26.11.2021. Lääkäri totesi, että vasemman silmän silmänpaine oli koholla, eikä A ei nähnyt silmällä mitään. Sittemmin silmässä todettiin laaja verkkokalvon irtaantuma, mikä selitti silmän sokeutumisen ja muun oireiston. 22.1.2022 A vietiin sairaalaan hengenahdistuksen ja hikoilun takia. Oireiden syyksi todettiin tuore sydäninfarkti. Lisäksi A:lla todettiin aorttastenoosi ja mitraaliläpän vuotoa, joiden seurauksena hänelle oli kehittynyt myös sydämen vajaatoimintaa.

Silmän verkkokalvon irtauma

Vakuutuslautakunta toteaa, että silmän verkkokalvon irtauma on suhteellisen yleinen silmäsairaus. Riski verkkokalvon irtaumaan kasvaa iän myötä. Myös esimerkiksi poikkeavat silmän rakenteet, likitaitteisuus ja aikaisemmat kaihileikkaukset lisäävät verkkokalvon irtauman riskiä. VaxigripTetra-influenssarokotteen ei tiedetä aiheuttavan silmän verkkokalvon irtaumaa. Vaikka A:n verkkokalvon irtauma tapahtui pian VaxigripTetra-influenssarokotteen saamisen jälkeen, Vakuutuslautakunta pitää syy-yhteyttä influenssarokotteen antamisen ja verkkokalvon irtauman välillä epätodennäköisenä.

Sydäninfarkti

Vakuutuslautakunta toteaa, että sydäninfarkti ei ole VaxigripTetra-influenssarokotteen tunnettu haittavaikutus. A:n tapauksessa lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että A on saanut sydäninfarktin vasta noin yhdeksän viikkoa VaxigripTetra-influenssarokotteen saamisen jälkeen. Ajallisen yhteyden puuttumisen lisäksi lautakunnalle toimitetusta, A:ta koskevasta lääketieteellisestä selvityksestä ilmenee sydäninfarktille kilpailevia syitä. Näitä ovat muun ohessa aorttastenoosi ja sydämen läppävika.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei sydäninfarkti ole vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla todennäköisessä syy-yhteydessä A:n saamaan VaxigripTetra-influenssarokotteeseen. Kyse ei siten tältäkään osin ole korvattavasta lääkevahingosta.

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio                                              
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet

Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia