Haku

FINE-051664

Tulosta

Asianumero: FINE-051664 (2023)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 18.04.2023

Auton sivuvilkun vaurioitumisen yhteys eläintörmäykseen. Korvauksen vähentäminen aiemman vaurion johdosta. Mahdollisten lisävaurioiden tarkastuttaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan jänis tai rusakko oli osunut auton vasempaan etukulmaan huhtikuussa 2022. Auton etupuskurin vasen kulma vaurioitui.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan auton vahinkotarkastuksessa oli keskusteltu auton etupuskurin keskiosassa olevasta vanhasta vauriosta, joka tarkastajan mukaan vaati muovikorjausta ja maalausta. Vahinkotarkastajan mukaan asiakkaan kanssa oli sovittu, että asiakkaan osuus etupuskurin korjauksesta on 200 euroa.

Vahinkotarkastaja ei hyväksynyt korjaamon kustannusarviosta korvattavaksi sivuvilkkua, jonka takareunassa oli lieviä halkeamia. Vahinkotarkastajan mukaan vauriokohdasta ja vaurioista oli pääteltävissä, että eläin on törmäyksen jälkeen joutunut auton alle.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta 28.6.2022 päätöksen, jonka mukaan etupuskurin alaosan vaurio oli katsottu korvattavaksi ajoneuvon eläintörmäysvakuutuksesta. Sivuvilkun vauriota ei korvattu eläintörmäysvakuutuksesta, koska vaurioista oli pääteltävissä, että eläin on etupuskurin alaosaan osumisen jälkeen joutunut auton alle. Sijaintinsa vuoksi sivuvilkun takareunan halkeamat eivät olleet voineet syntyä eläimeen törmäämisestä.

Asiakas oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja ilmaisi lisäksi puskurin kiinnikkeen vaurioituneen törmäyksessä. Asia käsiteltiin vakuutusyhtiössä uudelleen. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja totesi, että puskurissa on vasemmassa alaosassa hiertymävaurioita, joita tyypillisesti aiheutuu ajettaessa auton etupää korkean katukiveyksen tai vastaavan esteen päälle. Vasemmassa yläkulmassa on erillinen törmäysvaurio, joka on vaakasuuntainen ja eri alueella kuin eläimeen törmäämisestä aiheutuneet alempana olevat vauriot. Puskurin alakulmapalan kiinnikkeen mahdollinen vaurio johtuu toistuvista törmäyksistä kiinteään esteeseen. Puskurin keskiosassa olevan vanhan vaurion osalta vahinkotarkastaja ilmoitti edelleen, että vaurio vaati muovikorjausta ja maalausta ja mikäli vaurio olisi korjattu ennen tätä vahinkoa, kustannus olisi ollut noin 1300 euroa. Vakuutusyhtiö antoi 17.8.2022 uuden päätöksen, jossa todettiin, että kiinnikkeen ja sivuvilkun takaosan vauriot eivät ole voineet aiheutua tässä törmäyksessä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan mukaan ei pidä paikkaansa, että puskuria olisi muovikorjattava keskeltä. On kohtuutonta veloittaa toista omavastuuta asiasta, jonka pystyisi korjaamaan SmartChip Repair-tekniikalla murto-osalla omavastuun hinnasta. Vaurio peittyy myös maalattaessa. Asiakkaan mukaan vilkun halkeamat ovat aiheutuneet vilkun jäädessä puristukseen puskurin ja etulokasuojan väliin, kun jänis on nostanut puskuria ylöspäin. Jos kiinnikkeitä on mennyt rikki, puskuri on vaihdettava uuteen. Kiinnikkeitä ei pysty korjaamaan pitäviksi.

Asiakas toteaa lisäksi, että korjaamon tarkastajan mukaan puskurin keskikohdan vaurio menisi peittoon puskurin maalaamisella. Korjaamon mukaan vilkun vaurioituminen tässä yhteydessä on ollut mahdollista, koska jänis nostaa pyöriessään puskuria ylöspäin, jolloin vilkku jää puristuksiin puskurin ja lokasuojan väliin. Asiakas ei ole vaatinut puskurin vaihtamista, vaan kiinnikkeiden tarkastamista. Vasta jos kiinnikkeitä on rikkoutunut, puskuri pitäisi todennäköisesti vaihtaa. Asiakas tiedustelee lisäksi vakuutusyhtiön oikeudesta määrätä korjaamo.

Vakuutusyhtiö toteaa, että korvauksesta vähennetään omavastuun lisäksi osa korjauskustannuksista, koska ajoneuvon kunto paranee korjauksen myötä. Jos kuluneiden tai syöpyneiden osien tilalle vaihdetaan uusia osia ja ajoneuvon kunto paranee olennaisesti tämän vuoksi, korvataan korjauskustannuksista vain se osa, joka vastaa ajoneuvon saattamista vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.

Autossa on todettu jänikseen törmäämisen jälkeen tehdyssä vahinkotarkastuksessa useampia vaurioita, joista osa on ollut ajoneuvossa jo ennen kyseessä olevaa vahinkoa. Etupuskurin keskellä oleva vaurio on ollut nähtävissä jo auton myyntikuvissa toukokuussa 2019. Vaurion korjaaminen edellyttää muovikorjausta ja maalausta. Muut puskurin vauriot peittyvät maalauksen yhteydessä. Vaurion kohdalle joudutaan tekemään lisätyönä muovikorjaus, koska kohdassa on kolo. Korjauksen myötä ajoneuvon kunto paranee siitä, mitä se oli ennen jänikseen törmäämistä. Kohtuulliseksi asiakkaalle jääväksi kustannukseksi on katsottu 200 euroa.

Vilkun naarmut eivät ole voineet tulla jänikseen törmäämisen yhteydessä. Sivuvilkku on kiinni puskurissa. Puskurin ja lokasuojan väli on edelleen sama eli puskuri ei ole liikkunut. Muutoksenhaussa esitetty puskurin nouseminen siten, että vilkku olisi jäänyt puristuksiin ja rikkoutunut, ei ole mahdollista. Vilkun naarmut ovat renkaan puolella takaosan alareunassa. Jos puskuri olisi vääntynyt paikaltaan, olisi vääntö kohdistunut vilkun yläreunaan. Vakuutusyhtiö katsoo, että vilkun naarmuilla ei ole syy-yhteyttä eläintörmäykseen.

Etupuskurin vasemman puolen alakulmassa on mahdollisesti kiinnike vaurioitunut. Kohdassa on jälkiä kadun reunakiveyksestä tai muusta kovasta, epätasaisesta materiaalista aiheutuneista jäljistä. Kiinnikkeen mahdollinen vaurioituminen ei liity eläintörmäysvahinkoon.

Korjaamon valinnasta vakuutusyhtiö toteaa, että korjaamo-ohjaus tehdään vakuutusyhtiön sopimuskumppaneille. Autovakuutusehtojen kohdan 6.5.1 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö oli saanut laskelman myös toiselta korjaamolta, jossa asiakas voi korjauttaa auton vahinkotarkastajan hyväksymän korjauskustannuslaskelman mukaisesti. Vakuutusyhtiö katsoo, että auton lisätarkastamiselle ei ole tarvetta.

Sopimusehdot

Kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.3 Eläintörmäysvakuutus mukaan eläintörmäysvakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen törmäämisestä. Törmäämisellä tarkoitetaan eläimeen osumista. […]

Vakuutusehtojen kohdan 6.5.1 Vakuutuksen kohteen korjaaminen mukaan vakuutuksesta korvataan ajoneuvon välttämättömät ja tarpeelliset korjauskustannukset. Ajoneuvo pitää korjata sen ikä ja kunto huomioiden tarkoituksenmukaisia korjausmenetelmiä ja osia sekä asianmukaista korjaustapaa käyttäen siten, etteivät kustannukset tarpeettomasti lisäänny. Jos kuluneiden tai syöpyneiden osien tilalle vaihdetaan uusia osia ja ajoneuvon kunto paranee olennaisesti tämän vuoksi, korvataan korjauskustannuksista vain se osa, joka vastaa ajoneuvon saattamista vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Paranemisesta on kysymys, jos esimerkiksi kuluneiden renkaiden tilalle vaihdetaan uudet renkaat.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka. Vakuutusyhtiö ei toimi työntilaajana eikä vastaa tehdyn työn tai osan laadusta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys auton sivuvilkun halkeamien yhteydestä eläintörmäykseen, korvauksen vähentämisestä vanhan vaurion perusteella sekä puskurin kiinnikkeiden tarkastuttamisesta.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan eläintörmäysvakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut eläimeen törmäämisestä. Yleisten vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka vakuutuksesta korvattavien vaurioiden aiheutumisesta.

Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut korvattavaksi puskurin vasemman alakulman vaurion. Autosta otetuissa valokuvissa on nähtävissä vasemmanpuoleisen sivuvilkun takaosassa alhaalla naarmuja tai halkeamia. Asiakas on pitänyt mahdollisena, että puskuri on noussut ylöspäin jänikseen törmättäessä ja vilkku on vaurioitunut jäädessään puristukseen puskurin ja lokasuojan väliin. Vakuutusyhtiön mukaan taas puskurin noustessa puskurissa kiinni oleva vilkku olisi liikkunut puskurin mukana ja vaurioitunut yläosastaan osuessaan ylempänä olevaan lokasuojaan.

FINE toteaa, että siihen osaan puskuria, jossa sivuvilkku on, ei ole selvitysten mukaan kohdistunut suoraa törmäystä. FINE katsoo, että vilkun takana alhaalla olevien halkeamien yhteys puskurin mahdolliseen liikkumiseen jänikseen törmäämisen yhteydessä jää osoittamatta. Näin ollen FINE katsoo, että sivuvilkun alaosan halkeamat eivät ole eläintörmäyksen lukuun korvattavia.

Puskurin keskiosan painauman korjaustavan osalta FINE toteaa, että painaumajäljen korjaaminen puskurin maalauksen yhteydessä johtaa siihen, että puskurin kunto paranee verrattuna vahinkoa edeltävään tilanteeseen. Vakuutusyhtiön vakuutusehtojen mukainen korvausvastuu ulottuu vain puskurin korjaamiseen vahinkoa edeltävää tilannetta vastaavaksi. FINE pitää 200 euron vähennystä puskurin korjauskuluista kohtuullisena.  

Puskurin alakulman osalta asiakas on vaatinut puskurin kiinnikkeiden tarkastamista, ja mikäli kiinnikkeet ovat vaurioituneet, puskurin vaihtamista. Vakuutusyhtiön toimittamien selvitysten mukaan puskurissa on ollut alakulmassa hiertymäjälkiä, jotka ovat johtuneet osumista kiinteään esteeseen. Hiertymäjäljet peittyvät puskurin maalauksella. FINE katsoo, ettei puskurin kiinnikkeiden mahdollisen vaurioitumisen ole osoitettu aiheutuneen törmäyksessä jänikseen, vaan hiertymäjälkien perusteella puskurin kiinnikkeet ovat, sikäli kuin vaurioita on, todennäköisimmin vaurioituneet muussa yhteydessä. FINE ei suosita korvattavaksi lisätutkimuksia tai puskurin kiinnikkeiden vauriota.

Mitä tulee vakuutusyhtiön oikeuteen määrätä korjaamo, FINE toteaa, että vakuutusyhtiö on vakuutusehdoissa varannut itselleen oikeuden määrätä korjaamo. Koska vakuutusyhtiö on lisäksi ilmoittanut korvaavansa hyväksytyn korjauskustannuslaskelman mukaisessa laajuudessa auton korjauskuluja asiakkaan valitsemalla korjaamolla, asiassa ei ole tarpeen antaa korjaamon valintaa koskevan kysymyksen osalta ratkaisusuositusta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINEVakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Siirala                                              
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia