Haku

FINE-051624

Tulosta

Asianumero: FINE-051624 (2023)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2023

Lakipykälät: 3, 3.2, 5, 5.1, 5.3, 9, 9.1, 69

Veneen perämoottorin vaurioituminen. Vaihteistoöljyn puuttuminen. Näyttö ilkivallasta. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus sopimusta tehtäessä.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan 22.6.2022 tekemän vahinkoilmoituksen mukaan veneen perämoottori oli vaurioitunut, kun asiakas oli veneen laskun yhteydessä 13.5.2022 peruuttanut vahingossa potkurin kiveen lähellä veneenlaskuramppia. Osuman jälkeen oli kuulunut kova kolina ja moottorin kierrokset olivat käyneet korkealla.

Vene oli viety korjaamolle, jossa oli irrotettu ja purettu perämoottorin alavaihteisto. Vakuutusyhtiön teknisen asiantuntijan mukaan alavaihteisto oli ollut tyhjä, eikä siellä ollut ollut öljyä eikä vettä. Alavaihteisto oli tuhoutunut, kun moottorilla oli lähdetty ajamaan ilman öljyä. Teknisen asiantuntijan mukaan vahingon syy on virhe huoltotoimissa. Teknisen asiantuntijan ja asiakkaan käymän puhelinkeskustelun mukaan asiakas oli itse vastannut perämoottorin huollosta.

Vakuutusyhtiö ilmoitti 30.6.2022 asiakkaalle kielteisestä päätöksestä, jonka jälkeen asiakas ilmoitti olevansa varma siitä, että hän on öljyt laittanut huollossa. Asiakas epäili ilkivaltaa. Vakuutusyhtiön teknisen tarkastajan mukaan moottorissa ei kuitenkaan ollut ulkoisia viitteitä ilkivallasta. Tekijän olisi pitänyt ruuvata tyhjennys- ja tarkastusruuvit auki ja laskea öljyt johonkin astiaan, ettei omistaja huomaa maahan valutettua öljyä. Tämän jälkeen olisi vielä pitänyt pyyhkiä öljyt alavaihteiston pinnalta ja laittaa ruuvit/proput paikalleen.

Vakuutusyhtiö antoi asiasta 6.7.2022 kirjallisen kielteisen päätöksen. Vakuutusyhtiö totesi, ettei vahinko ollut aiheutunut mistään vakuutusehdoissa kuvatusta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Vahinkoa ei korvattu ilkivaltavahinkona, koska tarkastuksen yhteydessä ei ollut havaittu mitään ulkoisia ilkivallan jälkiä tai viitteitä ilkivallasta. Vakuutusyhtiö totesi, että näyttövelvollisuus ilkivallasta on korvauksenhakijalla, eikä pelkkää oletusta tapahtumankulusta voida pitää riittävänä selvityksenä. Asiakkaan mukaan kaksi vuotta sitten ostetusta vaihteistoöljypurkista oli käytetty 0,6 litraa vaihteistoöljysäiliön tilavuuden ollessa 0,3 litraa. Vakuutusyhtiö ei pitänyt tätä riittävänä näyttönä ilkivallasta. Vakuutusyhtiö totesi lisäksi, että pelkästään rikosilmoituksen tekeminen ei tee vahingosta korvattavaa ilkivaltavahinkoa.

Asiakas haki oikaisua vakuutusyhtiön päätökseen ja ilmoitti, että moottori oli huollettu syksyllä, jolloin vaihteistoöljyt oli vaihdettu. Todisteena tästä oli avattu vaihteistoöljypullo ja vaihteistoöljypumppu sekä huoltokirjan merkintä. Asiakas oli tehnyt huollon yhdessä puolisonsa kanssa. Vene oli talvehtinut kerrostalon parkkipaikalla. Asiakas epäili, että joku oli tehnyt ilkivaltaa ja tyhjentänyt vaihteistoöljyt. Asiakas oli tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Asiakas pyytää käsittelemään asian uudelleen ilkivallan perusteella. Kyseessä ei ole ollut huollon laiminlyönti.

Asia käsiteltiin vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä, ja 12.7.2022 annetussa päätöksessä todettiin edelleen, että asiassa ei ole esitetty jälkikäteen syntyneitä arvailuja konkreettisempaa selvitystä siitä, että joku olisi tahallisella vahingonteolla aiheuttanut veneen vaurioitumisen. Ulkoisia viitteitä öljyjen tyhjentämisestä tahallaan ei ole todettu. Vakuutusyhtiö katsoi, että avattu öljypullo ja huoltokirjan merkintä eivät ole riittävä näyttö siitä, että veneelle olisi tehty tarkoituksellisesti ilkivaltaa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta venevahingosta. Vahingon määrä on ollut noin 2 000 euroa.

Asiakas on ennen veneen siirtämistä talvisäilytykseen marraskuussa 2021 suorittanut veneelle omatoimisesti huollon. Asiakkaan muistiinpanojen mukaan syyshuoltoon 7.11.2021 oli sisältynyt myös öljyn vaihto. Myös asiakkaan puoliso nimenomaisesti muistaa öljyn tulleen vaihdetuksi. Asiakkaalla on edelleen tallessa myös öljyn täyttämiseen käytetty öljy sekä pumppu. Venettä ei ollut käytetty kyseisen huollon jälkeen ennen vahinkotapahtumaa 13.5.2022.

Asiakas katsoo edelleen vahingon johtuneen ilkivallasta, koska venettä oli säilytetty kerrostalon parkkipaikalla, johon ulkopuolisilla oli pääsy. Asiakkaalla on aiempia huonoja kokemuksia alueen turvattomuudesta. Koska vene oli todistettavasti huollettu asianmukaisesti ennen vahinkotapahtumaa, kyse on täytynyt olla ilkivallasta. Vaihteistoöljyn puuttumiselle ei ole mitään muuta loogista syytä.

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiö on laiminlyönyt vakuutussopimuslain 5 § mukaisen tiedonantovelvollisuutensa. Asiakas on ostanut venevakuutuksen toukokuussa 2020 vakuutusyhtiön verkkosivuilta. Asiakkaan muistikuvan mukaan tässä yhteydessä ei kuitenkaan toimitettu lain mukaista tietoa vakuutusturvan olennaisista rajoitusehdoista. Asiakas viittaa vakuutussopimuslain 9 § 1 momenttiin ja toteaa, että mikäli vakuutusyhtiö on laiminlyönyt sille vakuutussopimuslaissa asetetun tiedonantovelvollisuuden, vakuutussopimuslain 9 §:n mukaisesti vakuutuksen tulee olla voimassa siinä laajuudessa kuin asiakas oli käsittänyt sen olevan voimassa. Vakuutuksesta tulee korvata asiakkaan moottorille syntynyt vahinko.

Asiakas viittaa vielä ilkivallan osalta Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen tapauksessa VKL 664/12. Tapauksessa Vakuutuslautakunta oli katsonut, että myös ulkoisia jälkiä jättämätön ilkivalta on korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Asiakas pitää tapahtumien kulun perusteella ilmeisenä, ettei vahingon syy ole voinut olla öljyn puuttuminen asiakkaan laiminlyönnin seurauksena, vaan öljyn puuttuminen on täytynyt johtua jostain muusta syystä. Asiakkaalla on ollut esittää näyttöä siitä, että huolto on suoritettu oikeaoppisesti. Näin ollen asiassa tulee arvioida, voidaanko ilkivaltaa pitää riittävän todennäköisenä. Veneen säilytyspaikka ja -aika huomioiden öljyjen valuttaminen maahan ei välttämättä ole ollut havaittavissa. Öljy ei ole voinut vain kadota moottorista marraskuun 2021 ja toukokuun 2022 välillä, joten kyse on täytynyt olla ilkivaltavahingosta.

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa aiemmin annettuihin päätöksiin sekä toteaa tiedonantovelvollisuuden noudattamisen osalta, että asiakas ei ole ratkaisupyynnössään yksilöinyt, mitä olennaista rajoitusehtoa väitetty tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti koskee. Vakuutusyhtiö toteaa asiakkaan ostotapahtuman osalta, että ostoprosessi verkkokaupassa on toiminut siten, että järjestelmä ohjaa asiakkaan perehtymään vakuutustuotteeseen. Asiakkaan tulee kuitata tutustuneensa asiakirjoihin merkitsemällä ruksi kohtaan ”Olen tutustunut: Venevakuutus, vakuutustietoasiakirja, tuoteopas ja ehdot”. Tämän kohdan yhteydessä on linkki edellä mainittuihin pdf-muotoisiin asiakirjoihin. Vakuutusehdot ja tuoteopas on mahdollista tallentaa tai tulostaa. Tämän jälkeen järjestelmä laskee vakuutukselle vuosimaksun. Seuraavaksi järjestelmä tarjoaa kaksi painiketta: ”Keskeytä” ja ”Vahvista ostokset”. Painamalla viimeksi mainittua asiakas vahvistaa kaupan syntymisen. Verkossa tapahtuneen myyntitapahtuman jälkeen vakuutus tulee asiakkaan verkkopalveluun ja sinne muodostuu vakuutuskirja sekä vakuutusehdot ja tuoteopas, jotka ovat samassa asiakirjassa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että ostaessaan venevakuutuksen verkkokaupasta asiakas on saanut ennen kaupan päättämistä vakuutussopimuslain ja kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla pysyvästi riittävät tiedot vakuutuksen sisällöstä ja vakuutuksen olennaisista rajoitusehdoista. Tuoteoppaan sivuilla kolme ja neljä on yksilöity korvattavat vakuutustapahtumat. Venevahinkona sekä varkaus- ja ilkivaltavahinkona korvattavia vakuutustapahtumia on esitelty sivulla neljä.

Vakuutusyhtiö toteaa myös, että vahinkotarkastuksessa ei ole havaittu potkurin kiveen osumisesta seuranneita vaurioita. Moottorin alavaihteisto oli ollut tyhjä. Veneen moottorin alavaihteiston tuhoutuminen käytettäessä moottoria ilman vaihteistoöljyä ei ole vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukainen ennalta arvaamaton tapahtuma vaan väistämätön seuraus öljyn puuttumisesta. Vakuutusyhtiö kertaa asiakkaan esittämää selvitystä öljynvaihdosta sekä ilkivallan edellyttämää vahinkomekanismia. Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas ei ole edellä kerrottujen seikkojen vuoksi saattanut todennäköiseksi, että moottorin vaihteistoöljyt olisi ilkivaltaisesti laskettu pois ennen moottorin käyttöönottoa.

Asiakas ja vakuutusyhtiö ovat lisäksi kirjelmöineet korvauksen laskemistavasta ilkivaltavahingoissa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 5 §:n (Tiedot ennen sopimuksen tekemistä) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

3 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja niitä annettaessa on otettava huomioon tarjottavan vakuutuksen monimutkaisuus ja se, onko vakuutuksen hakija kuluttaja tai tähän 3 §:n 2 momentin mukaan rinnastettava vai muu henkilö, sekä muut asiakkaan tai asiakasryhmän ominaisuudet.

Lain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Lain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Venevakuutuksen 1.4.2021 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset, äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet näissä ehdoissa mainituista vakuutustapahtumista vakuutuksen ollessa voimassa sekä ehdoissa erikseen mainitut kustannukset.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan venevahinkona korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle
- karilleajosta tai pohjakosketuksesta, veneen törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen
- äkillisestä ja ulkoapäin vahingoittavasta syystä kun kohdetta säilytetään maissa
- myrskytuulesta, trombista, rakeista tai ukkospilven laskuvirtauksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan varkaus- ja ilkivaltavahinkona korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle
- vakuutuskohteen varkaudesta
- rikoslaissa tarkoitetusta luvattomasta käyttöönotosta tai sen yrityksestä tai
- tahallisesta vahingonteosta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys veneen perämoottorin vaurioitumisen korvaamisesta venevakuutuksesta. Perämoottorin alavaihteisto oli vaurioitunut moottorin oltua käynnissä ilman vaihteistoöljyä. Asiakas on hakenut korvausta vahingosta katsoen, että vahingon syynä on ollut perämoottorille tehty ilkivalta. Asiakas on lisäksi vedonnut vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuteen vakuutussopimusta tehtäessä.

Vahingon korvattavuus vakioehtojen mukaan

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavan vahingon tapahtumisesta.

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan moottori oli osunut kiveen vesillelaskun yhteydessä. Korjaamon vakuutusyhtiön tekniselle asiantuntijalle 28.6.2022 lähettämän sähköpostin mukaan perässä ei ollut uusia ulkoisia vaurioita. Koekäytössä oli havaittu, että perä oli rikki eikä siellä ollut öljyä. Asiakkaan näkemyksenä on ollut, että ainoa mahdollinen syy öljyn puuttumiseen on moottorille sen talvisäilytyksen aikana tehty ilkivalta.

Asiakkaan mukaan moottoriin oli vaihdettu öljyt viimeksi syyshuollossa marraskuussa 2021, jonka jälkeen moottoria ei ollut käytetty. Asiakas on esittänyt kuvan veneen huoltomuistiinpanoista sekä asiakkaan puolison antaman selvityksen siitä, että hän muistaa vaihteiston öljynvaihdon öljynpumppaustavan sekä poispumpatun öljyn jähmeyden vuoksi. Sisältä tuotu lämmin öljy oli ollut helpompi pumpata takaisin kuin valuttaa vanha öljy ulos. Asiakas on lisäksi esittänyt kuvan öljypurkista, joka oli asiakkaan mukaan ostettu kaksi vuotta aiemmin ja josta puuttui öljyä kahta vaihteistoöljysäiliön tilavuutta vastaava määrä. Asiakas on myös maininnut, että veneen säilytysajasta ja -paikasta johtuen öljyn valumista maahan ei olisi välttämättä pystytty huomaamaan.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan varkaus- ja ilkivaltavahinkona korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle muun muassa tahallisesta vahingonteosta.

Vahingon korvaaminen ilkivaltavahinkona edellyttää siis nimenomaisesti sitä, että vahingon syyksi pystytään osoittamaan tahallinen vahingonteko. FINEn käytössä olleista selvityksistä ei käy ilmi, että moottorista olisi korjaamolle tuotaessa esimerkiksi puuttunut alavaihteistoöljyn tarkastus- tai tyhjennysruuveja. Asiakirjoista ei myöskään ilmene, että moottorissa olisi ollut mitään ulkoisia vaurioita ilkivallasta. Vaikka ilkivallantekijä olisi antanut öljyn valua maahan, pitää FINE mahdollisen tekotavan vaivalloisuutta sen epätodennäköisyyttä lisäävänä.

FINE toteaa, että vaikka asiakkaan ja hänen puolisonsa kertomukset öljynvaihdosta syksyltä 2021 kuulostavat sinänsä uskottavilta, ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole näytetty toteen, että öljyn puuttuminen moottorista johtuisi tahallisesta vahingonteosta. Öljyn puuttumisen syy jää siten epäselväksi. 

FINE toteaa lisäksi, että vakuutusehtojen mukaan venevahinkona korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle äkillisestä ja ulkoapäin vahingoittavasta syystä kun kohdetta säilytetään maissa. FINE toteaa, että tapauksessa ei ole esitetty ilkivaltaepäilyn lisäksi selvitystä muustakaan venettä äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Vakuutuksesta annetut tiedot

Asiakas on valituksessaan tuonut esiin, että hänen muistikuvansa mukaan vakuutusta tehtäessä ei annettu tietoja vakuutuksen olennaisista rajoituksista. Asiakas toteaa, että vakuutuksen tulisi olla voimassa sen sisältöisenä kuin asiakas oli sen käsittänyt olevan voimassa.

FINE toteaa, että asiakas ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, minkä sisältöisenä hän on käsittänyt vakuutuksen olleen voimassa. Vakuutusyhtiön antaman selvityksen mukaan asiakkaan on kuitenkin pitänyt ennen sopimuksen solmimista vahvistaa vakuutusyhtiön verkkopalvelussa tutustuneensa venevakuutusta koskevaan tuoteoppaaseen. Vakuutussopimusta solmittaessa on ollut voimassa 1.4.2020 alkaen voimassa ollut tuoteopas. Tuoteoppaassa on kerrottu muun muassa, että venevahinkona korvataan vahinko, joka aiheutuu vakuutuskohteelle äkillisestä ja ulkoapäin vahingoittavasta syystä, kun venettä säilytetään maissa. Varkaus- ja ilkivaltavahinkona on kerrottu korvattavan tahallisesta vahingon teosta veneelle tai sen varusteille aiheutuneita vahinkoja.

FINE toteaa, että tuoteoppaassa on kerrottu edellä selostetulla tavalla tässä tapauksessa merkityksellisistä vakuutuksesta korvattavista vahingoista. Korvauksenhakijan näyttövelvollisuus korvattavan tapahtuman sattumisesta perustuu lakiin, eikä tässä tapauksessa ole osoitettu tapahtuneen vakuutusehdoissa korvattavaksi määriteltyä tapahtumaa. Vakuutusyhtiön antaman selvityksen mukaan asiakas on vahvistanut tutustuneensa tuoteoppaan sisältöön. Koska tapauksessa jää tarkemmin selvittämättä, millainen tuoteoppaan sisällöstä poikkeava käsitys asiakkaalle olisi syntynyt vakuutuksen sisällöstä ja millä perusteilla tämä käsitys olisi syntynyt, FINE katsoo, ettei asiassa ole osoitettu vakuutusyhtiön laiminlyöneen tiedonantovelvollisuuttaan.

Edellä selostetuista syistä FINEllä ei ole perusteita suosittaa korvausta vahingosta. FINE toteaa lisäksi, että korvattavan vakuutustapahtuman jäädessä näyttämättä tapauksessa ei ole tarpeen käsitellä tarkemmin korvauksen määrän laskemiseen liittyviä seikkoja.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korpelainen                                         
Esittelijä Salo

Tulosta