Haku

FINE-051621

Tulosta

Asianumero: FINE-051621 (2022)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.10.2022

Todennäköinen syy-yhteys Comirnaty-koronavirusrokotteen ja A:lla rokotteen saamisen jälkeen todetun silmän valtimohaaran tukoksen välillä? Tuliko valtimohaaran tukos korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1943) on hakenut korvausta koronavirusrokotteesta aiheutuneesta lääkevahingosta 2.9.2021 päivätyllä lääkevahinkoilmoituksella. 

A sai koronavirusrokotteen Comirnaty-valmisteella (BioN-Tech and Pfizer) 10.3.2021.

Herätessään aamulla 11.3.2021 A huomasi, että hänen vasemmasta silmästään oli hävinnyt näkö. Lisäksi hänellä oli vasemmanpuoleista päänsärkyä. A hakeutui lääkäriin 12.3.2021. Pään ja kaulasuonten TT-tutkimuksessa ei todettu näköhäiriötä selittävää. 13.3.2021 silmälääkäri totesi A:n vasemmassa silmässä valtimohaaran tukoksen. Lääkehoidon jälkeen A:n näkökyky pikkuhiljaa parani. A katsoi, että verkkokalvovaltimon tukos oli seurausta hänen saamastaan Comirnaty-rokotteesta ja hän haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi 24.11.2021 antamassaan korvauspäätöksessä ja 10.6.2022 antamassaan uudelleenkäsittelypäätöksessä, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö totesi, että koronarokotteista adenovektorivirusrokotteet voivat erittäin harvinaisena haittavaikutuksena aiheuttaa vaikeita hyytymishäiriöitä. A:n saaman Comirnaty-rokotteen ei sen sijaan tiedetä aiheuttavan veritulppia tai lisäävän tukostapahtumien riskiä yleisemminkään. Yhtiö totesi, että erilaiset tukostapahtumat ovat varsin yleisiä ja ne yleistyvät iän myötä. Tukos voi syntyä ilman perinnöllistä taipumusta eikä tapahtumalle aina löydy selkeää syytä. Ajallisesta yhteydestä huolimatta vakuutusyhtiö katsoi, että A:lla todettu vasemman silmän valtimohaaratukos oli todennäköisesti rokotteesta riippumaton itsenäinen sairaus. Koska rokotteen ja silmän valtimohaaran tukoksen välillä ei ollut vakuutusehdoissa edellytettyä todennäköistä syy-yhteyttä, ei korvausta lääkevahinkovakuutuksesta voitu maksaa.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A katsoo, että hänen silmässään todettu valtimohaaran tukos on todennäköisesti aiheutunut hänen saamastaan Comirnaty-rokotteesta.

A toteaa, että hän oli Comirnaty-rokotuksen saadessaan perusterve. Hänen vointinsa oli hyvä ja laboratoriotutkimuksissa tutkitut arvot olivat kunnossa. Ainoana pysyvänä lääkkeenä hänellä oli käytössään Atorvastatin-kolesterolilääke, jota hän oli käyttänyt jo parinkymmenen vuoden ajan. A:lla ei kertomansa mukaan ollut mitään verisuonitukokselle altistavia tekijöitä. Lisäksi A toteaa, että oireiden alkamisen ja koronarokotteen saamisen välillä on selkeä ajallinen yhteys.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa kielteisen kantansa. Perusteita korvauspäätöksen muuttamiseen ei ole. Perusteluiden osalta yhtiö viittaa asiassa aikaisemmin lausumaansa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 12.3.2021-15.11.2021.

12.3.2021 päivättyjen hoitokertomusmerkintöjen mukaan A hakeutui lääkäriin näkökyvyn häiriöiden vuoksi. Esitietojen mukaan A:lla on perussairauksina anemia, prostatahyperplasia ja hyperkolesterolemia. A oli saanut koronavirusrokotteen 10.3.2021. Seuraavana aamuna A oli herännyt ja huomannut, että hänen vasemmassa silmässään ei ollut näköä. Lisäksi tuolloin oli ollut hetkellisesti päänsärkyoiretta vasemmanpuoleisesti. Päänsärkyoire oli sittemmin ohittunut, mutta vasemmassa silmässä oli edelleen lääkäriin hakeutuessa näkökenttäpuutos. A kuvasi näköhäiriötä siten, että keskellä vasenta silmää oli ikään kuin lamppu ja reunoilta hän näki jonkin verran. Salamointia, värinää tai muuta näköoiretta ei ollut. Silmässä ei ollut kipua, punoitusta tai muuta oiretta. Myöskään muita neurologisia puutosoireita ei ollut ollut missään vaiheessa.

A:n yleistilan todettiin olevan hyvä ja neurologian normaali. Sydämestä todettiin auskultoiden tasainen rytmi. Keuhkoissa tai kaulavaltimoissa ei todettu auskultoiden poikkeavaa. Pään ja kaulasuonten TT-tutkimuksessa ei todettu näköhäiriötä selittävää. A sai lähetteen silmätautien poliklinikalle.

13.3.2021 päivätyn silmätautien poliklinikan hoitokertomusmerkinnän mukaan A:lla todettiin vasemmassa silmässä haaravaltimotukos. A:lle aloitettiin Primaspan-lääkitys.

5.5.2021 ja 18.8.2021 päivättyjen yksityisen silmäsairaalan hoitokertomusmerkintöjen mukaan A:n vasen silmä toipui verenkiertohäiriöstä hyvin. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko A:lla Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen todettu silmän valtimohaaran tukos korvata Comirnaty-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2021 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A sai Comirnaty-koronavirusrokotteen 10.3.2021. Hän hakeutui 12.3.2021 lääkärin vastaanotolle vasemman silmän näköhäiriöiden ja vasemmanpuoleisen päänsäryn vuoksi. Pään ja kaulasuonten TT-tutkimuksessa ei todettu näköhäiriötä selittävää. Silmälääkäri totesi 13.3.2021 A:n vasemmassa silmässä haaravaltimotukoksen. A:lle aloitettiin Primaspan-lääkitys. Kontrollikäynneillä 5.5.2021 ja 18.8.2021 A:n vasemman silmän todettiin toipuneen verenkiertohäiriöstä hyvin. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että silmän haaravaltimotukos ei ole Comirnaty-rokotteen yleisesti tunnettu haittavaikutus. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on kuitenkin raportoitu tapauksista, joissa silmän verkkokalvon valtimotukoksia on todettu Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n tapauksessa ajallinen yhteys Comirnaty-rokotteen saamisen ja todetun haaravaltimotukoksen välillä on selkeä. Haaravaltimotutkokseen liittyvän oireilun alkamiselle pian Comirnaty-rokotteen saamisen jälkeen ei ole lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista löydettävissä muuta syytä. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että Comirnaty-rokote on aiheuttanut A:n vasemman silmän haaravaltimotukoksen. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n haaravaltimotukoksen Comirnaty-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona ja maksamaan A:lle kaikki vakuutusehtojen mukaiset korvaukset.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio                                              
Sihteeri Sternhufvud

Jäsenet

Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia